aktualności
2 grudnia 2014
Piękna książka o zabytkowym kościele w Gąsawie
Z przyjemnością informujemy, że nakładem naszego wydawnictwa ukazała się właśnie piękna, bogato ilustrowana książka pod tytułem "Drewniany kościół pw. Św. Mikołaja w Gąsawie".
Autorem tomu jest - znany już z wielu innych ciekawych i wartościowych publikacji - Aleksander Jankowski, historyk sztuki, konserwator zabytków, znawca malarstwa historycznego i zabytkowej architektury, w tym drewnianej architektury sakralnej; badacz kulturowego dziedzictwa regionu. Osobiście i od samego początku uczestniczył w renowacji kościoła. Na jego oczach, po ponad stu latach zapomnienia, obiekt stał się perłą i dumą regionu. Dlatego trudno wyobrazić sobie bardziej kompetentnego twórcę opracowania dziejów tej świątyni i jej ostatniej metamorfozy.

zapowiedzi
Jolanta Jarczyńska
Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria. Diagnoza. Profilaktyka. Terapia
Książka zawiera prezentację koncepcji teoretycznych, wyników badań empirycznych i przykłady „dobrych praktyk” dotyczących aktualnych, często nowych zaburzeń i zagrożeń prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, takich jak agresja i przemoc elektroniczna, problemowe korzystanie z mediów: Internetu, a zwłaszcza sieci społecznościowych, telefonu komórkowego oraz hazard. Praca ma dostarczyć czytelnikom podstawowej wiedzy na temat wymienionych zagrożeń i zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, przedstawić ich specyfikę, możliwe sposoby ich pomiaru, a także identyfikacji towarzyszących im czynników ryzyka oraz czynników chroniących. Jej celem jest również ukazanie sposobów niesienia pomocy w sytuacjach tego wymagających.
Joanna Szczutkowska
Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70.
Historyczne studium kształtowania się oraz realizowania strategii władz wobec kinematografii w latach 1970-1980. Prezentuje zbiór założeń partii i państwa wobec kultury w zakresie ówczesnego filmu. Odpowiada też na pytanie: jak w praktyce przedstawiała się ich realizacja. Autorka analizuje zarówno formalne aspekty polityki filmowej PRL, jak i realne efekty zarządzania kinem w jego warstwie organizacyjno-materialnej i społecznej na przestrzeni tak zwanej dekady gierkowskiej.
tania książka
zamów książkę
cena 9.45 zł
Maria E. Szatlach
Interregionalizm w międzynarodowych stosunkach politycznych
Rozprawa jest cennym źródłem wiedzy o problemach regionalizmu i interregionalizmu, ich istocie, znaczeniu i roli we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wartość naukową monografii podnosi uwzględnienie aspektu historycznego, współczesnego stanu badań i wskazanie perspektyw badawczych.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 7.90 zł
Danuta Szumińska (red.)
Promotio Geographica Bydgostiensia t. VIII, Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki
Kolejny tom poświęcony jest tematyce rewitalizacji dróg wodnych. Artykuły podejmują problematykę zrównoważonego rozwoju dolin rzecznych z uwzględnieniem możliwości wzrostu ich znaczenia jako śródlądowych dróg wodnych.
 Okładka książki
nowości wydawnicze
zamów książkę
cena 31.50 zł
Adam Koseski, Sławomir Sadowski, Kamila Sierzputowska (red.)
Świat - Niemcy - Polska
Szkice politologiczne i historyczne ofiarowane prof. dr. hab. Zbigniewowi Leszczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin
Książka stanowi dojrzałe dzieło i podejmuje istotne problemy polityki międzynarodowej, każdy rozdział stanowi profesjonalną analizę ważnego tematu z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. Celem dzieła jest upamiętnienie twórczej pracy profesora Zbigniewa Leszczyńskiego.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 23.10 zł
Magdalena Czachorowska
Wojna i wojskowowść w Faraonie Bolesława Prusa
Praca jest bardzo interesującym, wieloaspektowym studium nad funkcją i semantyką słownictwa z zakresu wojny i wojskowości w powieści „Faraon” Bolesława Prusa. Zastosowana tu lingwistyczna analiza sposobów kreowania świata przedstawionego w dziele literackim odsłania tajemnice warsztatu pisarskiego twórcy, ukazuje stosowane przez niego techniki językowego obrazowania, pozwala dostrzec repertuar, zróżnicowanie i funkcjonalność wykorzystywanych środków językowych, ich podporządkowanie ideowym i artystycznym celom utworu literackiego.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 31.50 zł
Monika Szczepaniak (red.)
Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje
Tom Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje z udziałem tłumaczy i badaczy twórczości Elfriede Jelinek (literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, translatologów i teatrologów) poświęcony jest „obecności” tekstów pisarki w Polsce. Autorzy artykułów podjęli refleksję podsumowującą polską recepcję twórczości Jelinek ze szczególnym uwzględnieniem problemów translacji oraz interpretacji tekstów noblistki w przekładzie na język polski. Analizy i interpretacje zawarte w niniejszym tomie koncentrują się wokół specyfiki języka Elfriede Jelinek i języka przekładów, trudności i pułapek translacyjnych, inscenizacji nowatorskich „powierzchni tekstowych” (Textflächen), które otwierają przed reżyserami niemal nieograniczone możliwości, a jednocześnie reprezentują określoną koncepcję teatru, problematyki recepcji i interpretacji powieści, dramatów i esejów w polskim kontekście kulturowym.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 33.60 zł
Małgorzata Święcicka (red.)
Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, cz. 5
To piąta już część serii Miasto. Główny wątek badawczy tomu brzmi: Architektura miasta w języku i kulturze, choć autorzy tekstów nie rezygnują też z rozważań traktujących o innych jeszcze językowo-kulturowych wyznacznikach przestrzeni miasta i jego mieszkańców. Tom ten, podobnie jak poprzednie, kierowany jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych językiem, architekturą i sztuką.
 Okładka książki