Kampania wyborcza i wybory do Sejmu PRL I kadencji z 1952 r.  Studium totalitarnej elekcji parlamentarnej

Kampania wyborcza i wybory do Sejmu PRL I kadencji z 1952 r.
Studium totalitarnej elekcji parlamentarnej

Podjęcie przez Andrzeja Zaćmińskiego badań nad wyborami do Sejmu PRL w 1952 r. uważam za słuszne i ważne z naukowego i poznawczego punktu widzenia. Wybory te miały swoją specyfikę, typową – jak słusznie zauważa Autor – dla totalitarnego państwa, jakim w latach 1948–1956 była Polska […]. Monografia została opracowana w oparciu o wszechstronną bazę źródłową. Jej wykorzystanie jest pełne i reprezentatywne. Autor jest dzisiaj jednym z najlepiej zorientowanych w kraju badaczy, gdy chodzi o zawartość szeroko rozumianych źródeł dotyczących kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu PRL w 1952 r. […]. Uważam, że praca Andrzeja Zaćmińskiego jest wartościowa pod względem poznawczym i naukowym, […]. Wzbogaca wiedzę o najnowszej historii  Polski, oceny i wnioski Autora są merytoryczne i poparte wszechstronnymi źródłami. Praca napisana jest zrozumiałym i przystępnym językiem. Z recenzji prof. Czesława Osękowskiego   Wskazując na trafność oraz rangę podjętego przez Autora problemu badawczego należy podkreślić, iż jego rzetelna i wielostronna realizacja wymagała nie tylko szczegółowych i wnikliwych studiów historycznych, ale także politologicznych, ustrojowych oraz odnoszących się do sfery komunikacji społecznej i propagandy […]. Należy jednak zauważyć, iż mimo znaczącej skali trudności, wynikających z obszaru i złożoności badań, Andrzej Zaćmiński sprostał wynikającym z nich wyzwaniom. Potwierdzeniem tego jest znaczna rozpiętość i zróżnicowane podjętych w monografii zagadnień, które mimo swej specyfiki tworzą w istocie spójną i komplementarną całość […]. Rozprawa Andrzeja Zaćmińskiego jest niezwykle ważnym i liczącym się osiągnieciem naukowym. Podejmuje bowiem zagadnienie w polskiej historiografii szerzej nieeksplorowane, wnosząc tym samym oryginalny i niepodważalny wkład do współczesnych badan nad polskim stalinizmem, a szerzej nad dziejami PRL. Jest ona także wyrazem samodzielności i rzetelności badawczej Autora, jak również jego niekwestionowanych kompetencji w dostrzeganiu,...
W kręgu dyplomacji i polityki w 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Jugosławią

W kręgu dyplomacji i polityki w 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską
i Jugosławią

Środowisko historyków i politologów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz historyków Institutu za savremenu istoriju w Belgradzie od kilku lat jest zaangażowane w studia nad panoramą stosunków polsko-jugosłowiańskich w XX wieku. Jest to niezwykle cenna inicjatywa, służąca bezpośrednio umiędzynarodowieniu polskich badań i w całej rozciągłości zasługuje na uznanie. Obecny recenzowany tom jest kontynuacją konsekwentnie prowadzonej pracy badawczej i międzynarodowej współpracy zespołowej […]. Mamy również i w tym tomie dużą paletę tekstów o tematyce politycznej, historycznej, ekonomicznej, prawnej, dotyczących kultury, a także symboliki. Kompozycja tomu jest przejrzysta, a tematyczne bloki obejmują teksty zbieżne co do zawartości […]. Choć tom jest różnorodny, nie można powiedzieć, że jest eklektyczny. Tom wpisuje się w dotychczasową współpracę obu zespołów i bodaj jako jedyny w Polsce podjął się zadania dokonania przeglądu stosunków polko-jugosłowiańskich w tak szerokiej perspektywie chronologicznej i tematycznej. z recenzji prof. dra hab. Mirosława...
Wyróżnienie

Wyróżnienie

Z przyjemnością pragniemy poinformować Państwa, że książka „Polska i Jugosławia w XX wieku. Polityka, społeczeństwo, kultura” pod red. Momčilo Pavlovicia, Pawła Wawryszuka i Andrzeja Zaćmińskiego, która ukazała się staraniem naszego Wydawnictwa, otrzymała WYRÓŻNIENIE w kategorii Prace Zbiorowe przyznane przez Kapitułę Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka autorom i wydawcom w dziedzinie historii i archiwistyki. Uroczystość wręczenia Nagród i Wyróżnień odbyła się podczas Warszawskich Targów Książki na Stadionie PGE Narodowym, w piątek 24 maja 2019 r. Więcej o...
Polska i Jugosławia w XX wieku Polityka. Społeczeństwo. Kultura

Polska i Jugosławia w XX wieku
Polityka. Społeczeństwo. Kultura

Kolejny, piąty już tom, będący owocem współpracy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z Instytutem Historii Współczesnej w Belgradzie to udany zbiór interesujących tekstów poświęconych przede wszystkim różnym aspektom relacji między Polską a Jugosławią w XX wieku oraz problemów związanych z sytuacją Jugosławii w ubiegłym stuleciu. Autorzy poruszyli nowe, mało znane problemy badawcze, oferując ciekawą perspektywę poznawczą. Recenzowany tom stanowi kontynuację i zarazem ważne uzupełnienie poprzednich woluminów poświęconych tematyce polsko-jugosłowiańskiej, wzbogacając je o nowe wątki i tematy badawcze, związane nie tylko z zagadnieniami politycznymi, ale także gospodarki, kultury i ideologii. z recenzji prof. dr. hab. Jakuba...
Wyróżnienie specjalne

Wyróżnienie specjalne

Miło nam poinformować, że podczas ostatnich Warszawskich Targów Książki kapituła Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka przyznała specjalne wyróżnienie Wydawnictwu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za pracę „Polska i Jugosławia po II wojnie światowej” pod redakcją Momčilo Pavlovicia, Nebojšy Stamboliji i Andrzeja Zaćmińskiego. W tym roku spośród 22 zgłoszonych tytułów kapituła przyznała dwie nagrody główne ex aequo oraz dwa wyróżnienia. Nagrody główne przyznano Wydawnictwu Naukowemu UAM za pracę Michała Mencfela „Atanazy Raczyński (1788-1874). Biografia” oraz Wydawnictwu im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za pracę Danuty Gibas-Krzak „Bośnia i Hercegowina: determinanty dziejów. Pomiędzy Serbami, Chorwatami a supremacją muzułmanów”. Przyznano też Wyróżnienie Specjalne dla Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za pracę „Polska i Jugosławia po II wojnie światowej” pod redakcją Momčilo Pavlovicia, Nebojšy Stamboliji i Andrzeja Zaćmińskiego, a także wyróżnienie dla wydawnictwa słowo/obraz terytoria za pracę Anny Borowiec „’Album Orbis’ Cypriana Norwida jako księga sztukmistrza”. Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka przyznawane są wydawcom za publikacje w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona. Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął tragicznie we Francji w lipcu 1996 roku....