Dzieje bydgoskich Jachcic

Dzieje bydgoskich Jachcic

Interesujący jest pomysł prezentacji dziejów jednej dzielnicy miasta, ściśle z nim związanej, ale też zachowującej do dziś swoją specyfikę i odrębność, które stanowią zresztą jedno ze źródeł lokalnego patriotyzmu mieszkańców. Dostrzegamy go zarówno w wyodrębnionych częściach książki pod redakcją Ewy Niedbalskiej i Zdzisława Biegańskiego: „Szkice z dziejów Jachcic”: „Niezapomniane Jachcice”, czyli w zbiorze wspomnień; jak też w uroczym wyborze fotografii pochodzących najczęściej z prywatnych kolekcji mieszkańców pt. „Z jachcickiego albumu” (…). Autorzy projektu podjęli się nie tylko trudnego zadania rekonstrukcji archeologicznych i historycznych dziejów bydgoskiej dzielnicy Jachcice, ale również konfrontacji analiz naukowych ze spisanymi relacjami świadków i uczestników wydarzeń. Czytelnik otrzymał zatem ważne i ciekawe kompendium wiedzy o historii dzielnicy, a jednocześnie opisy działań konkretnych ludzi, często sąsiadów lub znajomych, którzy w tworzeniu tej historii uczestniczyli. Jestem przekonany, że książka znajdzie czytelników przede wszystkim wśród szerokich rzesz miłośników historii Bydgoszczy, wielbicieli „zielonych Jachcic”, popularyzatorów historii regionalnej oraz nauczycieli. Z recenzji prof. dr hab. Jarosława Porazińskiego Przekazywana do rąk czytelników monografia stanowi pierwsze całościowe opracowanie popularnonaukowe dziejów bydgoskiej dzielnicy Jachcice. Z inicjatywą jej powstania wystąpiła miejscowa Rada Osiedla. Uzyskała wsparcie historyków, a także miłośników lokalnych dziejów. W rezultacie powstał zespół redakcyjny, nad którym przewodnictwo objęli Zdzisław Biegański – historyk i regionalista oraz Ewa Niedbalska – miłośniczka tutejszej historii i radna osiedla. Do współpracy zostali zaproszeni autorzy reprezentujący przede wszystkim Wydział Historyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w...
Zadowolenie z życia  oraz zdrowie kobiet przed rozpoczęciem  różnych terapii odchudzających  i po ich zakończeniu

Zadowolenie z życia oraz zdrowie kobiet przed rozpoczęciem różnych terapii odchudzających i po ich zakończeniu

Monografia dotyczy ważnego i aktualnego zagadnienia leczenia i zapobiegania otyłości. Osoby otyłe, oprócz zwykle zdiagnozowanych problemów ze zdrowiem, mają również problemy psychologiczne związane z poczuciem własnej wartości, atrakcyjności, ale też w relacjach społecznych czy na rynku pracy, co wpływa na jakość ich życia. W monografii Autorka wnikliwie opisała problematykę nadwagi i otyłości oraz przedstawiła interesujące wyniki badań własnych, które miały na celu sprawdzenie, czy stosowanie różnych diet oraz uzyskany w ich wyniku spadek masy ciała mogą stanowić o zdrowiu i zadowoleniu z życia kobiet otyłych i z nadwagą. Z recenzji dr hab. Iwony Janickiej, prof....
Coaching w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych

Coaching w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych

Realia rynku pracy cechującego się różnorodnością, zmiennością, niestabilnością, nieprzewidywalnością, nielinearnością i w końcu wielkim ryzykiem mają silny wpływ na sposoby i możliwości kształtowania ścieżki zawodowej człowieka. W konsekwencji oznacza to konieczność dokonywania wyborów, nauczenia się świadomego planowania własnej kariery i innych obszarów życia, rozwijania umiejętności podejmowania decyzji edukacyjnych, zawodowych i całożyciowych. Nieprzewidywalność i niepewność środowiska pracy stała się signum temporis i wyzwaniem dla poradnictwa zawodowego. Sytuacja taka zmusza do postawienia pytania: jaka metoda pomagania jest „skrojona na miarę” współczesnych czasów, czyli nowej, ciągle i szybko przekształcającej się rzeczywistości? Odpowiedź i uzasadnienie, że taką metodą jest coaching, mający zastosowanie w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych, zawarta jest w niniejszej monografii. Problematyka podjęta w monografii wpisuje się w pedagogikę, a szczególnie w subdyscyplinę pedagogiczną – pedagogikę pracy. (ze wstępu)   Książka jest warta przeczytania przez każdego dorosłego człowieka, bowiem bez relacji coachingowej, bez spotkania co najmniej dwóch osób, bez nazwania i wyrażenia własnych myśli, bez empatycznego otwarcia się […] – niemożliwe byłoby ani samopoznanie, ani indywidualny osobowościowy i zawodowy progres. […] Kompletne, wielowątkowe opracowanie poświęcone coachingowi w poradnictwie zawodowym jest potrzebne, tym bardziej że dotychczas takowego w polskim piśmiennictwie naukowym nie było. Z recenzji wydawniczej dr hab. Urszuli Jeruszki, prof....
Psyche – Ciało – (Nie)Stabilność

Psyche – Ciało – (Nie)Stabilność

Oddajemy w Państwa ręce książkę, która powstała w trudnym czasie pandemii COVID-19. Stabilność, w której dane nam było żyć od lat, zupełnie niespodziewanie okazała się ulotna i zamieniła się w pełną lęku i nieprzewidywalnych dylematów niestabilność. Nie bez powodu więc tytuł książki Psyche – Ciało – (Nie)Stabilność, który z jednej strony oddaje zewnętrzną i, zapewne dla wielu z nas, wewnętrzną rzeczywistość, a z drugiej strony – […] stanowi wspólny mianownik poruszanych w poszczególnych rozdziałach tematów stałości i braku stałości, zmienności i braku zmienności czy oczekiwanej i nieoczekiwanej dynamiki zjawisk psychologicznych i procesów psychicznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Ze Wstępu Jako kontekst rozumienia relacji „psychika – ciało” w tytule książki wprowadzone zostały pojęcia stabilności i niestabilności, które we współczesnej psychopatologii oraz psychologii klinicznej są ochoczo podejmowane, głównie w kontekście spostrzeżeń, że zaburzenia psychiczne czy problemy zdrowotne mają bardziej dynamiczną, zmienną i złożoną naturę, niż dotychczas przyjmowano. Pojęcia te dodają ciekawy pryzmat odczytywania zawartych w pracy zbiorowej tekstów – każdy rozdział pokazuje inne oblicze stabilności lub niestabilności i zadaniem czytelnika jest je odkryć. Z recenzji dr hab. Emilii Soroko, prof....
Syndrom demoralizacji w zmaganiu się z chorobą: rozumienie, kształtowanie się i pomiar

Syndrom demoralizacji w zmaganiu się z chorobą: rozumienie, kształtowanie się i pomiar

Demoralizacja potocznie rozumiana jest jako postawa cechująca się odrzuceniem obowiązujących norm moralnych, która w konsekwencji często prowadzi do łamania prawa. W prezentowanej pracy podjęto się omówienia zagadnienia demoralizacji z zupełnie innej perspektywy, na którą od prawie 60 lat zwracają uwagę klinicyści. W ich ujęciu demoralizacja jest rozumiana jako specyficzny stan psychiczny najczęściej obserwowany u osób chorych, w związku z doświadczaną chorobą. Może występować u chorych onkologicznie, cierpiących na choroby układu krążenia i inne schorzenia z ciężkim przebiegiem oraz u osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z depresją i schizofrenią. Może on także rozwinąć się u osób zdrowych przeżywających trudności życiowe, np. u emigrantów czy pracowników, którzy podczas wykonywania swoich zadań zawodowych współuczestniczą w cierpieniu innych ludzi. Dane epidemiologiczne sugerowały, że do 25% populacji USA cierpi na jakąś formę demoralizacji. Występuje ona samodzielnie lub w połączeniu z innym diagnozowanym zaburzeniem psychicznym (Bennett, 1985). Stan demoralizacji jest konsekwencją niezdolności do radzenia sobie z zaistniałymi problemami, co prowadzi do rozwoju poczucia beznadziejności i bezradności oraz przyczynia się do utraty poczucia sensu i celu w życiu aż do pojawienia się rozpaczy egzystencjalnej. Mimo podobieństwa do depresji różni się od niej głównie tym, że osoby w stanie demoralizacji potrafią przeżywać radość i doświadczać przyjemności, czego nie odczuwają chorzy na depresję. (…) Celem prezentowanej monografii jest syntetyczne przedstawienie dotychczasowej wiedzy dotyczącej konstruktu demoralizacji. (z...
Życie szlachcianki w późnośredniowiecznej Wielkopolsce. Magnificae et generosae. Zagadnienia demograficzne i majątkowe

Życie szlachcianki w późnośredniowiecznej Wielkopolsce. Magnificae et generosae. Zagadnienia demograficzne i majątkowe

Prezentowana praca wpisuje się w ten nurt badań nad życiem człowieka w przeszłości, jakim jest historia kobiet. Pierwsza część książki dotyczy problematyki życia szlachcianki w ujęciu demograficznym. Obejmuje ona z jednej strony analizę jego biegu pod kątem takich zdarzeń, jak pierwsze i powtórne wyjście za mąż oraz owdowienie i powiązanych z nimi kwestii, a z drugiej – dzietności. Druga część jest poświęcona wybranym problemom dotyczących posiadania i rozporządzania majątkiem. Zasadniczą podstawę przedstawionych w obu tych częściach analiz i wynikających z nich  ustaleń stanowią informacje dotyczące 84 szlachcianek, których biogramy stanowią część książki. Należy podkreślić, że celem biogramów nie było przedstawienie ogółu  dostępnych informacji, jakie źródła przynoszą o danej szlachciance.  Oprócz podstawowych danych informujących o jej pochodzeniu oraz jej mężu lub mężach przynoszą one przede wszystkim te informacje  o zdarzeniach w jej życiu i podejmowanych wobec niej, a także przez  nią działaniach, które są powiązane z analizowanymi zagadnieniami demograficznymi i...
Servitium  Klio. In honorem Professoris Alberti Kotowski

Servitium Klio. In honorem Professoris Alberti Kotowski

Przekazywana do rąk czytelników książka jest świadectwem uznania dla dokonań badawczych, osiągnięć edukacyjnych i działań organizacyjnych Profesora Alberta Kotowskiego w zakresie nauk humanistycznych, zwłaszcza w dyscyplinie historii. Swoje teksty przekazały osoby na ogół blisko współpracujące z Profesorem, często Jego uczniowie i wychowankowie, a także historycy, zarówno koledzy i współpracownicy z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, jak też historycy zajmujący się tematami pokrewnymi, reprezentujący ośrodki naukowe w kraju i za granicą. Jubileusz Pana Profesora Alberta Kotowskiego jest znakomitą okazją do przypomnienia Jego zasług dla wielu instytucji naukowych, polskich i niemieckich, z którymi był związany przez dziesięciolecia aktywności zawodowej.   „Specyfiką tomu jest, że oto Jubilat został poproszony przez Redaktorów o napisanie wspomnień odnoszących się do wzrastania ku Historii i pracy historyka. Redaktorzy uznali bowiem, że jest to jedna z nielicznych okazji, by historyk mógł osobiście opowiedzieć o swojej drodze naukowej. Jesteśmy pewni, Panie Profesorze, że mimo początkowego zaskoczenia naszą prośbą i poczucia, że zgadzając się, popełniłby Pan faux pas, to jednak doświadczenie nauki opowiedziane Pańskimi ustami nie tylko nabiera cech świadectwa, ale także odkrywa w sposób jakże autentyczny walory Pańskiej osobowości: człowieka pogodnego, o przyjaznym nastawieniu do innych, niewahającego się przed podjęciem nawet trudnych wyzwań w dążeniu do wiedzy, traktującego pracę badawczą historyka jako misję, pokorną służbę muzie. Niewątpliwie też wspomnienia Profesora Alberta Kotowskiego, zatytułowane Moja droga życiowa z Klio, stanowią jeden z najpiękniejszych tekstów, jakże osobistych, zamieszczonych w tej księdze. Wreszcie wypada się przyznać, że to właśnie tytuł wspomnień Profesora podsunął pomysł tytułu całego zbioru: Servitium Klio.” Marek G....
Kujawskie pieśni ludowe w opracowaniu na chór a cappella

Kujawskie pieśni ludowe w opracowaniu na chór a cappella

PIOTR BECIŃSKI – kompozytor, dyrygent, pedagog. Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów i Muzyków. Laureat i finalista konkursów kompozytorskich: Prix Annelie de Man 2018 (Amsterdam), wyróżnienie w Przeglądzie Portfolio See&Say 2018 (Warszawa), Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski Legnica Cantat 2016 i 2017, Ogólnopolski Konkurs im. Piotra Perkowskiego w Toruniu 2014. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – kierunek kompozycja i teoria muzyki (kompozycja w klasie dr hab. Hanny Kulenty-Majoor). Współpracował jako chórzysta i dyrygent z chórami akademickimi UMK w Toruniu oraz UKW w Bydgoszczy. Jako wykonawca i twórca występował w trakcie takich wydarzeń, jak: II i III Festiwal Muzycznych Interpretacji KONSTELACJE (2016, 2017), Uniwersyteckie Forum Dyrygentów – Konfrontacje Młodych Chórmistrzów (2016), VI i VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej NOWA MUZYKA (2018, 2019). Obecnie doktorant (dyscyplina: sztuki muzyczne) w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w...
Prawne aspekty aktywności obywatelskiej. Wybrane zagadnienia

Prawne aspekty aktywności obywatelskiej. Wybrane zagadnienia

Praca składa się z trzech części. Pierwsza z nich zawiera prezentację wyników badań nad statusem prawnym podstawowych kategorii organizacji obywatelskich działających na rzecz dobra wspólnego, takich jak stowarzyszenia, fundacje, partie polityczne, kościoły i inne związki wyznaniowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz samorządy zawodowe. Druga część książki jest poświęcona prawnej regulacji podstawowych form aktywności obywatelskiej, takich jak zgromadzenia, działalność pożytku publicznego, konsultacje społeczne, partycypacja społeczna, udział organizacji obywatelskich w postępowaniach prawnych (administracyjnym i cywilnym). Ta część monografii opisuje przede wszystkim administracyjnoprawne ramy aktywności obywatelskiej, ale zawiera też omówienie wybranych aspektów karnoprawnych oraz cywilnoprawnych tej działalności. W trzeciej części monografii przedstawione są wyniki badań pomiaru zróżnicowania poziomu występowania aktywności obywatelskiej w Polsce oraz zagadnień społecznych i prawnych udziału obywateli w rozwoju lokalnym – na przykładzie gmin powiatu bydgoskiego. Książka została przygotowana z myślą o szerokim kręgu odbiorców. Autorzy mają nadzieję, że sięgną po nią wszystkie osoby, które są zainteresowane prawnymi aspektami aktywności obywatelskiej, w tym przedstawiciele nauki, studenci prawa, administracji, politologii oraz innych kierunków studiów, na których wykładana jest problematyka aktywności obywatelskiej, osoby działające w organizacjach obywatelskich, pracownicy administracji publicznej, sędziowie, adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy oraz inne osoby stykające się w pracy zawodowej z problematyką podjętą w niniejszej...
Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. W Czechach, Polsce i Słowacji

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. W Czechach, Polsce i Słowacji

Monografia stanowi pokłosie XIX Czesko-Polsko-Słowackiej Międzynarodowej Konferencji Prawa Ochrony Środowiska zatytułowanej Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, jaką zespół Katedry Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zorganizował jesienią 2018 roku w Chełmnie. Patronem wydarzenia był J.M. Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, a sama konferencja wpisywała się w rok jubileuszowy 50-lecia uczelni. Jej organizację wsparł samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Santander Universidades. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele uniwersytetów czeskich w Pradze, Brnie, Ołomuńcu i Zlinie, słowackich w Trnawie i Bratysławie oraz polskich w Warszawie, Szczecinie, Katowicach, Lublinie, Białymstoku, Toruniu, Łodzi, Olsztynie, Gdańsku, Bydgoszczy i Częstochowie oraz sędziowie sądów administracyjnych i pracownicy administracji ochrony środowiska różnych szczebli. Praca ma walor praktyczny, dotyczy bowiem zagadnień instytucjonalnych związanych z: organami i inspekcjami powołanymi do przestrzegania prawa w trzech wybranych państwach, szczególnymi instrumentami i procedurami kontroli oraz trybem postępowania w procedurze administracyjnej i sądowoadministracyjnej. […] Zestawienie ze sobą problemów natury teoretycznej, analizy rozważań przyjętego w danym systemie prawa, modelu prawnej kontroli ochrony środowiska oraz bardziej praktycznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów kontroli lub inspekcji jest znaczącym atutem pracy. Ten zabieg może mieć pozytywny wpływ na poszerzenie kręgu potencjalnych odbiorców monografii. […] Książka jest dedykowana zarówno społeczności akademickiej, jak i praktykom. Z uwagi na jej walory naukowe będzie przydatna do prowadzenia badań naukowych pracownikom nauki zajmującym się zagadnieniami prawnej ochrony środowiska, doktorantom, magistrantom, studentom w trzech państwach członkowskich UE. […] monografia ta będzie pomocna pracownikom organów administracji publicznej, zarówno o charakterze ogólnym (organy gminy), jak i szczególnym (regionalne dyrekcje ochrony środowiska). […] Przede wszystkim recenzowana monografia powinna się cieszyć największym zainteresowaniem wśród pracowników inspekcji ochrony środowiska. Z recenzji wydawniczej dr hab. Moniki Król, prof....
Prawa i obowiązki osób odbywających karę pozbawienia wolności i opuszczających zakłady karne

Prawa i obowiązki osób odbywających karę pozbawienia wolności i opuszczających zakłady karne

Pomimo zmiany systemu politycznego oraz znacznie wyraźniejszego promowania humanitarnego podejścia do wykonywania kary pozbawienia wolności, w dalszym ciągu stopień efektywności resocjalizacji zdaje się nie być zadawalający, o czym świadczy chociażby okoliczność, że liczba recydywistów odbywających karę pozbawienia wolności za drobne przestępstwa cały czas wzrasta. W ostatnich latach wprowadzono liczne zmiany ustawowe w zakresie przepisów odnoszących się do praw i obowiązków skazanych. Zmieniły się również programy terapeutyczne, które mogą być wykonywane wobec skazanych w zakładach karnych, co finalnie ma pozytywnie wpłynąć na skuteczność zabiegów resocjalizacyjnych. Publikacja stanowi zbiór artykułów naukowych, w których poruszono wybrane problemy prawne związane z tematyką praw i obowiązków osób osadzonych w zakładach karnych oraz osób opuszczających jednostki penitencjarne. Książka, którą oddajemy do rąk naszym Czytelnikom, stanowi wspólne opracowanie pracowników badawczo-dydaktycznych Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studentów II stopnia studiów magisterskich na kierunku administracja. (fragment...
Stosunki polsko-brytyjskie  w okresie członkostwa w Unii Europejskiej

Stosunki polsko-brytyjskie w okresie członkostwa w Unii Europejskiej

Relacje polsko-brytyjskie nie stanowiły w przeszłości przedmiotu większych zainteresowań naukowych. Wpłynęło na to kilka czynników. Kiedy w XIX wieku Imperium Brytyjskie dynamicznie rozwijało się, zajmując w układzie globalnym pozycję numer jeden – Polski nie było na mapie Europy. Okres II wojny światowej i zaangażowanie we wspólną walkę przeciw Niemcom zbliżyły na krótko obydwie strony; lata powojenne i podział Europy ponownie oddaliły te kraje. Dopiero upadek systemu komunistycznego i akces Polski do Unii Europejskiej ożywiły wzajemne relacje. W konsekwencji pojawiło się więcej publikacji poświęconych problematyce dwustronnych relacji, z dominującym po polskiej stronie zainteresowaniem. Recenzowana praca jest próbą całościowego spojrzenia na relacje polsko-brytyjskie w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Autorzy we wstępie zaznaczają, że wśród dotychczasowych publikacji na temat stosunków polsko-brytyjskich dominuje ujęcie historyczne, brak jest natomiast opracowania syntetycznego w kontekście polityczno-społecznym, militarnym i gospodarczym. (…) niniejsza monografia wypełnia tę lukę. Z recenzji dr hab. Anny Siwik prof....
List jak orzech pełnowartościowy… O języku listów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

List jak orzech pełnowartościowy…
O języku listów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Jako teksty językowe listy są istotnym źródłem informacji o ludziach i sprawach, ale też są uwikłane komunikacyjnie w organizację semantyczną i strukturalną stosowną do tego typu wypowiedzi. Idąc tym tropem, można interpretować list w kategoriach komunikacji między ludźmi, odbywającej się w różnych kontekstach: językowym, kulturowym, społecznym i sytuacyjnym. Jest to bowiem rodzaj dyskursu pisanego, a więc utrwalonego, w związku z tym opisywanie jego wewnętrznych struktur i sensów powinno uwzględniać rozległy kontekst, w jakim powstaje dana wypowiedź. […] Jest to zatem praca wielonurtowa, lokująca się na mapie rozmaitych dyscyplin humanistycznych, w jakich z konieczności porusza się współczesny badacz. […] Czytelnik otrzymuje refleksję zbudowaną z wielu perspektyw oglądu zjawiska, jaką prezentuje nauka o języku. Z recenzji wydawniczej dr hab. Joanny Kuć, prof....
Udział obrońcy w zawieraniu porozumień procesowych w polskim postępowaniu karnym

Udział obrońcy w zawieraniu porozumień procesowych w polskim postępowaniu karnym

Celem niniejszej pracy jest refleksja nad normatywnymi aspektami związanymi z udziałem obrońcy w zawieraniu porozumień procesowych. Mając na względzie linię obrony realizowaną w danym postępowaniu, można wprowadzić rozgraniczenie pomiędzy obroną konfrontacyjną, nakierowaną na polemikę z tezami oskarżenia oraz obronę konsensualną3, przejawiającą się w dążeniu do uzgodnienia z oskarżycielem wspólnego stanowiska, co ma na celu minimalizację negatywnych skutków prognozowanego skazania. Kwestie stanowiące przedmiot rozprawy będą dotyczyć problematyki związanej z drugim ze wspomnianych kierunków obrony. W opracowaniu nie zabraknie odniesień do zasad etyki zawodowej obowiązujących adwokatów oraz radców prawnych, gdyż mają one istotny wpływ na stosowanie prawa przez podmioty uczestniczące w procesie. W pracy podniesione zostały następujące problemy badawcze: Czy obrońca jest pełnomocnikiem czy pomocnikiem oskarżonego? Jakie racje przemawiają za udziałem obrońcy w zawieraniu porozumień procesowych? Czy podczas stosowania instytucji konsensualnych interes oskarżonego zawsze idzie w parze z interesem obrońcy? Kiedy obrońca powinien rozważyć zastosowanie obrony konsensualnej? Jakie są korzyści oraz niebezpieczeństwa związane z zawarciem porozumienia procesowego przez oskarżonego? Czy obrońca może udzielić oskarżonemu rekomendacji w przedmiocie zawarcia porozumienia procesowego? Jakie są cechy charakterystyczne negocjacji w przedmiocie zawarcia porozumienia procesowego? Jaki jest zakres negocjacji w przedmiocie zawierania porozumień procesowych? Jakie skutki procesowe może pociągnąć za sobą bezzasadne odstąpienie strony od zawartego porozumienia procesowego? Na jakich podstawach może opierać się apelacja obrońcy od wyroku konsensualnego? Podstawową metodą badawczą zastosowaną w pracach nad niniejszym opracowaniem jest metoda formalno-dogmatyczna, pozwalająca na dokonanie oceny obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do tematu niniejszej rozprawy. Ponadto z uwagi na okoliczność, iż analizowana materia cechuje się istotną doniosłością praktyczną, zdecydowano się na wykorzystanie socjologicznej metody empirycznej w postaci obserwacji uczestniczącej. W opracowaniu zawarto również uwagi prawnoporównawcze, odnoszące się...
Wybrane zagadnienia z psychologicznej diagnozy klinicznej  Tom I

Wybrane zagadnienia z psychologicznej diagnozy klinicznej
Tom I

Opisywana w monografii problematyka stanowi nie tylko oryginalny wkład w rozwój nauki, ale również pozwala psychologom na rozszerzenie wiedzy oraz postępowania diagnostycznego. Wnikliwe analizy związane z psychologiczną diagnozą kliniczną, przedstawione przez Autorów w przystępnej i zrozumiałej dla szerokiego kręgu odbiorców formie, aktualizują literaturę przedmiotu. Zawarte w monografii informacje będą użyteczne w realizowaniu najwyższych standardów psychologicznej diagnozy klinicznej przez psychologów oraz mogą służyć jako kompendium wiedzy dla studentów zainteresowanych diagnozą kliniczną. Z recenzji prof. dr hab. Marty Makary-Studzińskiej, specjalisty psychologa...
Prawne aspekty cyberprzestrzeni

Prawne aspekty cyberprzestrzeni

Niniejsza publikacja stanowi zbiór artykułów naukowych, w których poruszono wybrane problemy prawne związane z tematyką cyberprzestrzeni, a odnoszące się do tak istotnych wartości jak chociażby prawa i wolności człowieka, bezpieczeństwo jednostki, bezpieczeństwo państwa czy też ochrona tożsamości. Uwagi poczynione przez Autorów uświadamiają nam, że intensywny rozwój technologiczny, którego doświadczamy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, nie tylko jest doniosłym faktem społecznym, ale także stanowi nie lada wyzwanie dla ustawodawcy. Książka, którą oddajemy do rąk naszym Czytelnikom, stanowi wspólne opracowanie pracowników badawczo-dydaktycznych Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studentów II stopnia studiów magisterskich na kierunku administracja. Podkreślenia wymaga fakt, że inicjatywa przeprowadzenia badań, a następnie stworzenia wspólnej książki, od samego początku cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Udało się nam odnaleźć wspólną, ciekawą przestrzeń badawczą, dotyczącą nowej i istotnej dogmatycznie, jak i praktycznie perspektywy, jaką tworzą prawne aspekty cyberprzestrzeni. (ze...
Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce

Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce

Ogólnym celem niniejszej pracy jest usystematyzowanie szerokiego materiału normatywnego w obszarze prawa sanitarnego, szczególnie w zakresie jego związków z prawem środowiska. Wydaje się to potrzebne z uwagi na rozproszenie regulacji sanitarnych w licznych aktach prawnych i obszarach badawczych, takich jak między innymi prawo wodne, prawo atomowe, prawo żywnościowe, prawo epidemiologiczne. Co więcej, dotychczasowe opracowania dotyczące powyższych obszarów badawczych nie analizowały ich z perspektywy środowiskowej czy też przynależności do prawa środowiska, ani nawet nie uwzględniały ochrony środowiska jako jednego z celów prawa sanitarnego. Stąd zamiarem autora, poza zaproponowaniem pojęcia prawa sanitarnego i jego relacji z systemem prawa środowiska, jest analiza regulacji prawnosanitarnych pod względem realizacji przez nie ochrony środowiska. Autor stawia bowiem na wstępie hipotezę, że prawo sanitarne chroni te same dobra co prawo środowiska, czyniąc to zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Warte zastanowienia jest, jak to czyni i czy robi to skutecznie? Jako że niniejsza praca podejmuje próbę kompleksowego omówienia obszaru regulacji prawa sanitarnego, wymaga to uwzględnienia także perspektywy historycznej i poszczególnych etapów jego kształtowania w systemie prawa publicznego. Zakres badań objął również analizę systemową na poziomie związków pomiędzy zbiorem norm tworzących system prawa środowiska a prawem sanitarnym oraz, częściowo, prawem zdrowia publicznego, w różnych okresach rozwoju tych regulacji. Fakt, że wszystkie te systemy i obszary badawcze zakorzenione są w prawie publicznym, szczególnie prawie administracyjnym, przesądził o istotnej zbieżności przyjętych metod regulacji, celów i metod ich realizacji, zadań przypisanych do często wspólnych organów administracji publicznej oraz aksjologii wspólnej dla prawa publicznego. (…) Pracę oparto na analizie krajowej oraz obcej literatury przedmiotu prawa środowiska, prawa administracyjnego, prawa zdrowia publicznego, orzecznictwa sądów i trybunałów tak krajowych, jak i UE, oraz...
Współczesne problemy obszaru postradzieckiego

Współczesne problemy obszaru postradzieckiego

Publikacja jest jednym z pierwszych opracowań omawiających różnorodne problemy występujące obecnie na obszarze postradzieckim. Zawiera materiały z międzynarodowej konferencji naukowej nt. Współczesne problemy obszaru postradzieckiego, zorganizowanej przez instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej i Dziejów Migracji oraz Instytut Nauk Politycznych z Zakładu Współczesnych Systemów Politycznych – Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Konferencja zgromadziła naukowców z wielu ośrodków naukowych Polski oraz z zagranicy m.in. z Moskwy, Kijowa, Astany, Biszkeku. Zakres tematyczny opracowań obejmuje kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Duża rozpiętość geograficzna zamieszczonych tekstów pozwoliła na wszechstronne potraktowanie...
Aksjologiczne aspekty komunikacji. Materiały z Forum Etyki Słowa

Aksjologiczne aspekty komunikacji. Materiały z Forum Etyki Słowa

Tom Aksjologiczne aspekty komunikacji jest poświęcony zagadnieniom współczesnego języka rozpatrywanym w aspekcie szeroko rozumianej aksjolingwistyki, ze szczególnym uwzględnieniem wartości etycznych. Teksty umieszczone w niniejszym zbiorze stanowią pokłosie ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji z udziałem gości zagranicznych pn. FORUM ETYKI SŁOWA, która odbyła się w Bydgoszczy 15-16 marca 2018 r. Treść artykułów pokazuje, jak wielkie znaczenie we współczesnej rzeczywistości ma interpretująca moc wartościującego słowa, jakie skutki może pociągać za sobą także w wymiarze etycznym. […] Oddając ten tom do rąk Czytelnika, życzymy inspirującej lektury i mamy nadzieję na włączenie się w dyskusję aksjologiczną, pogłębiającą refleksję nad kondycją i wielowymiarowością współczesnej komunikacji. Ze...
Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej. Tom 1

Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej. Tom 1

Tom Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej układa się w dzieło spójne, o przemyślanej koncepcji […]. Od teoretycznego wprowadzenia Ryszarda Strzeleckiego, przez polityczną prozę średniowiecznej Francuzki, reakcje na doświadczenia historyczne Węgrów (Dziennik Maraia, Pamięć Nadasa) i Ukraińców, postpamięć Modiano, problemy z pamięcią etnicznych rozbitków po rozpadzie Jugosławii, aż po losy bohaterów kryminałów retro niezmiennie poruszamy się w obszarze historii, która występuje w parze z polityką […]. Wiele z zebranych tu artykułów dotyczy pamięci wydarzeń, których scenariusz układali główni scenarzyści XX wieku (Hitler i Stalin), ale w każdym z dzieł inaczej układają się autorskie interpretacje faktów, a bogaty materiał literacki sprzyja pokazaniu indywidualnych narracji, wydobyciu różnych form pamięci indywidualnej. Z recenzji...