List jak orzech pełnowartościowy… O języku listów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

List jak orzech pełnowartościowy…
O języku listów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Jako teksty językowe listy są istotnym źródłem informacji o ludziach i sprawach, ale też są uwikłane komunikacyjnie w organizację semantyczną i strukturalną stosowną do tego typu wypowiedzi. Idąc tym tropem, można interpretować list w kategoriach komunikacji między ludźmi, odbywającej się w różnych kontekstach: językowym, kulturowym, społecznym i sytuacyjnym. Jest to bowiem rodzaj dyskursu pisanego, a więc utrwalonego, w związku z tym opisywanie jego wewnętrznych struktur i sensów powinno uwzględniać rozległy kontekst, w jakim powstaje dana wypowiedź. […] Jest to zatem praca wielonurtowa, lokująca się na mapie rozmaitych dyscyplin humanistycznych, w jakich z konieczności porusza się współczesny badacz. […] Czytelnik otrzymuje refleksję zbudowaną z wielu perspektyw oglądu zjawiska, jaką prezentuje nauka o języku. Z recenzji wydawniczej dr hab. Joanny Kuć, prof....
Aksjologiczne aspekty komunikacji. Materiały z Forum Etyki Słowa

Aksjologiczne aspekty komunikacji. Materiały z Forum Etyki Słowa

Tom Aksjologiczne aspekty komunikacji jest poświęcony zagadnieniom współczesnego języka rozpatrywanym w aspekcie szeroko rozumianej aksjolingwistyki, ze szczególnym uwzględnieniem wartości etycznych. Teksty umieszczone w niniejszym zbiorze stanowią pokłosie ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji z udziałem gości zagranicznych pn. FORUM ETYKI SŁOWA, która odbyła się w Bydgoszczy 15-16 marca 2018 r. Treść artykułów pokazuje, jak wielkie znaczenie we współczesnej rzeczywistości ma interpretująca moc wartościującego słowa, jakie skutki może pociągać za sobą także w wymiarze etycznym. […] Oddając ten tom do rąk Czytelnika, życzymy inspirującej lektury i mamy nadzieję na włączenie się w dyskusję aksjologiczną, pogłębiającą refleksję nad kondycją i wielowymiarowością współczesnej komunikacji. Ze...
Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej. Tom 1

Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej. Tom 1

Tom Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej układa się w dzieło spójne, o przemyślanej koncepcji […]. Od teoretycznego wprowadzenia Ryszarda Strzeleckiego, przez polityczną prozę średniowiecznej Francuzki, reakcje na doświadczenia historyczne Węgrów (Dziennik Maraia, Pamięć Nadasa) i Ukraińców, postpamięć Modiano, problemy z pamięcią etnicznych rozbitków po rozpadzie Jugosławii, aż po losy bohaterów kryminałów retro niezmiennie poruszamy się w obszarze historii, która występuje w parze z polityką […]. Wiele z zebranych tu artykułów dotyczy pamięci wydarzeń, których scenariusz układali główni scenarzyści XX wieku (Hitler i Stalin), ale w każdym z dzieł inaczej układają się autorskie interpretacje faktów, a bogaty materiał literacki sprzyja pokazaniu indywidualnych narracji, wydobyciu różnych form pamięci indywidualnej. Z recenzji...
Kominikowanie wartości – wartość komunikowania

Kominikowanie wartości – wartość komunikowania

Książka jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej z okazji 70. urodzin Pani Profesor Elżbiety Laskowskiej, długoletniego i zasłużonego pracownika naukowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Pani Profesor jest znanym w kraju naukowcem, szczególnie w kręgach językoznawców, propagatorką problemów etyki słowa i wartościowania w języku i komunikacji, wychowanką Pani Profesor Jadwigi Puzyniny. Jest również jedną z założycielek Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (później przekształconej w Katedrę Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej). Przez wiele lat pełniła również funkcję kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Zakładu Komunikacji Społecznej będącego w strukturach Katedry. W oddanym do Państwa rąk zbiorze znaleźć można różnotematyczne odniesienia do sposobów przejawiania się wartości w procesie komunikowania. Autorzy artykułów przedstawiają problematykę wartościowania w komunikowaniu z różnorodnych perspektyw naukowych i przy wykorzystaniu odmiennych metod i narzędzi...
Wartościowanie w listach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Wartościowanie w listach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Treść książki stanowi językoznawcze opracowanie zbioru korespondencji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do męża – Stefana Jasnorzewskiego. Mimo że przedstawiony materiał badawczy został poddany analizie aksjolingwistycznej, praca ta może okazać się przydatna nie tylko dla badaczy i miłośników języka, lecz także literaturoznawców oraz wszystkich zainteresowanych życiem i twórczością poetki. „Praca ma charakter językoznawczy, a jednocześnie otwiera szersze perspektywy oglądu korespondencji Pawlikowskiej. Umożliwiając rekonstruowanie systemu wartości, poglądów, postawy wobec wszystkiego, co spotkało autorkę Pocałunków, czego doświadczała od losu, wspomaga badania literaturoznawcze”. z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Hurnikowej „[…] monografia autorstwa pani Iwony Benenowskiej w sferze treści znacznie wzbogaca naszą wiedzę o środkach i mechanizmach wartościowania, opierając się na bogatym materiale egzemplifikacyjnym listów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, przyczynia się do uzupełnienia obrazu życia poetki i weryfikacji niektórych sądów o niej”. z recenzji prof. dr. hab. Stanisława...
Dialog z tekstem. Analiza i interpretacja wybranych utworów poetyckich

Dialog z tekstem.
Analiza i interpretacja wybranych utworów poetyckich

„Co autor miał na myśli?” Na to pytanie próbują odpowiedzieć autorki, które w pięciu szkicach, poświęconych pięciu wierszom, analizują treść wypowiedzi poetyckich pod kątem literackim i językoznawczym. Książka jest jedną z niewielu pozycji podręcznikowych, w których prowadzony jest równolegle ‘dialog’ i próba odczytania tekstu utworu poetyckiego przez literaturoznawcę i przez językoznawcę. Publikacja adresowana jest głównie do studentów filologii polskiej (ale nie tylko).   Dialog z tekstem jest propozycją interdyscyplinarnego odczytania kilku wybranych utworów lirycznych. Autorki skupiły się przede wszystkim na walorach poetyckich tekstu, sposobach ich funkcjonowania i możliwościach odczytania. Do obszaru badawczego włączyły też informacje językowe i konteksty pozajęzykowe – kulturowe, literackie, biograficzne, estetyczne… Dostrzegając różnice miedzy językiem poetyckim a niepoetyckim, funkcją poetycką a informacyjno-opisową, starały się pokazać charakterystyczną dwupłaszczyznowość tekstów, która daje podstawę do sfunkcjonalizowania wiedzy o języku i...