Stosunki polsko-brytyjskie  w okresie członkostwa w Unii Europejskiej

Stosunki polsko-brytyjskie w okresie członkostwa w Unii Europejskiej

Relacje polsko-brytyjskie nie stanowiły w przeszłości przedmiotu większych zainteresowań naukowych. Wpłynęło na to kilka czynników. Kiedy w XIX wieku Imperium Brytyjskie dynamicznie rozwijało się, zajmując w układzie globalnym pozycję numer jeden – Polski nie było na mapie Europy. Okres II wojny światowej i zaangażowanie we wspólną walkę przeciw Niemcom zbliżyły na krótko obydwie strony; lata powojenne i podział Europy ponownie oddaliły te kraje. Dopiero upadek systemu komunistycznego i akces Polski do Unii Europejskiej ożywiły wzajemne relacje. W konsekwencji pojawiło się więcej publikacji poświęconych problematyce dwustronnych relacji, z dominującym po polskiej stronie zainteresowaniem. Recenzowana praca jest próbą całościowego spojrzenia na relacje polsko-brytyjskie w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Autorzy we wstępie zaznaczają, że wśród dotychczasowych publikacji na temat stosunków polsko-brytyjskich dominuje ujęcie historyczne, brak jest natomiast opracowania syntetycznego w kontekście polityczno-społecznym, militarnym i gospodarczym. (…) niniejsza monografia wypełnia tę lukę. Z recenzji dr hab. Anny Siwik prof....
Dyplomaci rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w czasie II wojny światowej i w latach powojennych

Dyplomaci rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w czasie II wojny światowej i w latach powojennych

Dyplomaci rezydującego w Londynie rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, sprawując swoją misję, bronili dobrego imienia Polski poza jej granicami, zabiegali też różnymi sposobami o korzystne rozwiązania dla jej interesów w czasie II wojny światowej i po zakończeniu działań zbrojnych. Dnia 5 lipca 1945 roku wielkie mocarstwa uznały Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, co było jednoznaczne z cofnięciem uznania dla rządu w Londynie. Od tego czasu rząd […], nie mogąc mianować swych oficjalnych przedstawicieli dyplomatycznych, desygnował jedynie tzw. delegatów. Odgrywali oni ograniczoną i w praktyce symboliczną rolę w niektórych państwach Europy i w nielicznych na świecie. Sprawowali swoje funkcje honorowo, nie dysponując żadnymi uprawnieniami dyplomatycznymi. […] Nie byli też uznawani przez inne państwa, bowiem w tym czasie ambasadorów i konsulów mianowały już władze w Warszawie. Występowali więc na arenie międzynarodowej w roli nieoficjalnych przedstawicieli dyplomatycznych, reprezentujących zniewoloną przez Sowietów Polskę. Nie należeli do korpusu dyplomatycznego, nie posiadali immunitetu, a ich głos traktowany był jako opinia części środowisk polskiej emigracji. Był to jednak głos ważny, podnoszony podczas wielu spotkań i konferencji międzynarodowych na Zachodzie, wypowiadany wbrew stanowiskom zajmowanym przez oficjalną dyplomację i propagandę Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Poruszanie spraw polskich na arenie międzynarodowej to najważniejsza zasługa dyplomatów rządu RP na uchodźstwie w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Głos wolnej Polski […] torował drogę do niepodległej Rzeczypospolitej. Ze...