Syndrom demoralizacji w zmaganiu się z chorobą: rozumienie, kształtowanie się i pomiar

Syndrom demoralizacji w zmaganiu się z chorobą: rozumienie, kształtowanie się i pomiar

Demoralizacja potocznie rozumiana jest jako postawa cechująca się odrzuceniem obowiązujących norm moralnych, która w konsekwencji często prowadzi do łamania prawa. W prezentowanej pracy podjęto się omówienia zagadnienia demoralizacji z zupełnie innej perspektywy, na którą od prawie 60 lat zwracają uwagę klinicyści. W ich ujęciu demoralizacja jest rozumiana jako specyficzny stan psychiczny najczęściej obserwowany u osób chorych, w związku z doświadczaną chorobą. Może występować u chorych onkologicznie, cierpiących na choroby układu krążenia i inne schorzenia z ciężkim przebiegiem oraz u osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z depresją i schizofrenią. Może on także rozwinąć się u osób zdrowych przeżywających trudności życiowe, np. u emigrantów czy pracowników, którzy podczas wykonywania swoich zadań zawodowych współuczestniczą w cierpieniu innych ludzi. Dane epidemiologiczne sugerowały, że do 25% populacji USA cierpi na jakąś formę demoralizacji. Występuje ona samodzielnie lub w połączeniu z innym diagnozowanym zaburzeniem psychicznym (Bennett, 1985). Stan demoralizacji jest konsekwencją niezdolności do radzenia sobie z zaistniałymi problemami, co prowadzi do rozwoju poczucia beznadziejności i bezradności oraz przyczynia się do utraty poczucia sensu i celu w życiu aż do pojawienia się rozpaczy egzystencjalnej. Mimo podobieństwa do depresji różni się od niej głównie tym, że osoby w stanie demoralizacji potrafią przeżywać radość i doświadczać przyjemności, czego nie odczuwają chorzy na depresję. (…) Celem prezentowanej monografii jest syntetyczne przedstawienie dotychczasowej wiedzy dotyczącej konstruktu demoralizacji. (z...
Wybrane zagadnienia z psychologicznej diagnozy klinicznej  Tom I

Wybrane zagadnienia z psychologicznej diagnozy klinicznej
Tom I

Opisywana w monografii problematyka stanowi nie tylko oryginalny wkład w rozwój nauki, ale również pozwala psychologom na rozszerzenie wiedzy oraz postępowania diagnostycznego. Wnikliwe analizy związane z psychologiczną diagnozą kliniczną, przedstawione przez Autorów w przystępnej i zrozumiałej dla szerokiego kręgu odbiorców formie, aktualizują literaturę przedmiotu. Zawarte w monografii informacje będą użyteczne w realizowaniu najwyższych standardów psychologicznej diagnozy klinicznej przez psychologów oraz mogą służyć jako kompendium wiedzy dla studentów zainteresowanych diagnozą kliniczną. Z recenzji prof. dr hab. Marty Makary-Studzińskiej, specjalisty psychologa...
Elastyczne radzenie sobie ze stresem w zdrowiu i w chorobie  (Coping flexibility with stress in health and in disease)

Elastyczne radzenie sobie ze stresem w zdrowiu i w chorobie
(Coping flexibility with stress in health and in disease)

At the beginning, two matters deserve appreciation – first refers to the fact, that articles included in the book are the result of research collaboration by Małgorzata Anna Basińska and Tsukasa Kato (Japan); second refers to the fact, that articles, presented by authors undertake empirical verification of the theory of coping flexibility in approach of Tsukasa Kato and polish adaptation of Coping Flexibility Scale, developed by Tsukasa Kato. Additional value of the monograph is its elaboration in Polish and English, so there is possibility to use it by English-speaking recipients. The whole book is divided into three parts […], preceded by an introduction of Małgorzata Basińska, well orientating the reader on the structure of the whole monograph. The author presents the gist of adaptive nature of coping flexibility with stress, which is based on socio-cognitive approach towards personality and transactional perspective to coping. Dwie kwestie już na wstępie zasługują na uznanie – pierwsza dotyczy tego, że zawarte w książce artykuły są efektem współpracy naukowej Małgorzaty Anny Basińskiej i Tsukasy Kato (Japonia), druga zaś odnosi się do prezentowanych artykułów, w których Autorzy podejmują się empirycznej weryfikacji teorii elastycznego radzenia sobie w opracowaniu Tsukasy Kato oraz adaptacji opracowanej przez niego Skali Elastycznego Radzenia Sobie do warunków polskich. Monografia została opracowana w języku polskim i angielskim, co dodatkowo stanowi o jej wartości ze względu na możliwość korzystania z niej przez odbiorców anglojęzycznych. Całość została podzielona na trzy części […], poprzedzone wstępem w opracowaniu Małgorzaty Basińskiej, dobrze orientującym czytelnika w strukturze całości opracowania. Autorka przybliża tu istotę adaptacyjnego charakteru elastyczności radzenia sobie ze stresem, które opiera się na społeczno-poznawczym podejściu do osobowości i...