Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. W Czechach, Polsce i Słowacji

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. W Czechach, Polsce i Słowacji

Monografia stanowi pokłosie XIX Czesko-Polsko-Słowackiej Międzynarodowej Konferencji Prawa Ochrony Środowiska zatytułowanej Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, jaką zespół Katedry Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zorganizował jesienią 2018 roku w Chełmnie. Patronem wydarzenia był J.M. Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, a sama konferencja wpisywała się w rok jubileuszowy 50-lecia uczelni. Jej organizację wsparł samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Santander Universidades. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele uniwersytetów czeskich w Pradze, Brnie, Ołomuńcu i Zlinie, słowackich w Trnawie i Bratysławie oraz polskich w Warszawie, Szczecinie, Katowicach, Lublinie, Białymstoku, Toruniu, Łodzi, Olsztynie, Gdańsku, Bydgoszczy i Częstochowie oraz sędziowie sądów administracyjnych i pracownicy administracji ochrony środowiska różnych szczebli. Praca ma walor praktyczny, dotyczy bowiem zagadnień instytucjonalnych związanych z: organami i inspekcjami powołanymi do przestrzegania prawa w trzech wybranych państwach, szczególnymi instrumentami i procedurami kontroli oraz trybem postępowania w procedurze administracyjnej i sądowoadministracyjnej. […] Zestawienie ze sobą problemów natury teoretycznej, analizy rozważań przyjętego w danym systemie prawa, modelu prawnej kontroli ochrony środowiska oraz bardziej praktycznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów kontroli lub inspekcji jest znaczącym atutem pracy. Ten zabieg może mieć pozytywny wpływ na poszerzenie kręgu potencjalnych odbiorców monografii. […] Książka jest dedykowana zarówno społeczności akademickiej, jak i praktykom. Z uwagi na jej walory naukowe będzie przydatna do prowadzenia badań naukowych pracownikom nauki zajmującym się zagadnieniami prawnej ochrony środowiska, doktorantom, magistrantom, studentom w trzech państwach członkowskich UE. […] monografia ta będzie pomocna pracownikom organów administracji publicznej, zarówno o charakterze ogólnym (organy gminy), jak i szczególnym (regionalne dyrekcje ochrony środowiska). […] Przede wszystkim recenzowana monografia powinna się cieszyć największym zainteresowaniem wśród pracowników inspekcji ochrony środowiska. Z recenzji wydawniczej dr hab. Moniki Król, prof....
Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce

Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce

Ogólnym celem niniejszej pracy jest usystematyzowanie szerokiego materiału normatywnego w obszarze prawa sanitarnego, szczególnie w zakresie jego związków z prawem środowiska. Wydaje się to potrzebne z uwagi na rozproszenie regulacji sanitarnych w licznych aktach prawnych i obszarach badawczych, takich jak między innymi prawo wodne, prawo atomowe, prawo żywnościowe, prawo epidemiologiczne. Co więcej, dotychczasowe opracowania dotyczące powyższych obszarów badawczych nie analizowały ich z perspektywy środowiskowej czy też przynależności do prawa środowiska, ani nawet nie uwzględniały ochrony środowiska jako jednego z celów prawa sanitarnego. Stąd zamiarem autora, poza zaproponowaniem pojęcia prawa sanitarnego i jego relacji z systemem prawa środowiska, jest analiza regulacji prawnosanitarnych pod względem realizacji przez nie ochrony środowiska. Autor stawia bowiem na wstępie hipotezę, że prawo sanitarne chroni te same dobra co prawo środowiska, czyniąc to zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Warte zastanowienia jest, jak to czyni i czy robi to skutecznie? Jako że niniejsza praca podejmuje próbę kompleksowego omówienia obszaru regulacji prawa sanitarnego, wymaga to uwzględnienia także perspektywy historycznej i poszczególnych etapów jego kształtowania w systemie prawa publicznego. Zakres badań objął również analizę systemową na poziomie związków pomiędzy zbiorem norm tworzących system prawa środowiska a prawem sanitarnym oraz, częściowo, prawem zdrowia publicznego, w różnych okresach rozwoju tych regulacji. Fakt, że wszystkie te systemy i obszary badawcze zakorzenione są w prawie publicznym, szczególnie prawie administracyjnym, przesądził o istotnej zbieżności przyjętych metod regulacji, celów i metod ich realizacji, zadań przypisanych do często wspólnych organów administracji publicznej oraz aksjologii wspólnej dla prawa publicznego. (…) Pracę oparto na analizie krajowej oraz obcej literatury przedmiotu prawa środowiska, prawa administracyjnego, prawa zdrowia publicznego, orzecznictwa sądów i trybunałów tak krajowych, jak i UE, oraz...
Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym. Teoria i praktyka

Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym.
Teoria i praktyka

Głównym, ale nie jedynym wątkiem podjętych w niniejszej monografii tekstów jest działalność administracji publicznej, która stanowi znaczącą część sektora publicznego w Polsce. Praca zawiera także odniesienia do funkcjonalnych aspektów sądownictwa oraz relacji sektora publicznego z prywatnym na przykładzie Macedonii. Fragment ten może okazać się o tyle ciekawy, że stawiane przez autorów postulaty wobec administracji publicznej aktualne z ich perspektywy krajowej mogą, ale nie muszą być aktualne w przypadku perspektywy polskiej. Praca niniejsza nie ma na celu charakteryzowania całej działalności sfery publicznej, gdyż zadanie takie byłoby zbyt rozległe, a ustalenia zbyt powierzchowne. Nie ma ona także na celu stanowić kompendium wiedzy w rodzaju podręcznika. Opracowanie, które trzymacie Państwo w dłoni, jest głosem w dyskusji, próbą zauważenia wybranych zjawisk, zaobserwowania niektórych procesów i trendów ze wskazaniem wniosków i pewnych postulatów. Przyjęto tu formułę swobodnego określenia przez autorów konkretnego obszaru badawczego z uwzględnieniem ich zainteresowań naukowych oraz doświadczenia zawodowego, także w praktyce administrowania i zarządzania w sektorze publicznym. Ramą spinającą zebrane teksty jest chęć opisania wybranych praktyk funkcjonalnych zachodzących w poszczególnych sektorach i branżach sfery publicznej w Polsce, ale i poza nią. Wszakże pośród tekstów zebranych w niniejszym opracowaniu znajdziecie Państwo także rozdział poświęcony administrowaniu i zarządzaniu przestrzenią kosmiczną. Książkę podzielono na trzy części. Pierwsza prezentuje teksty dotyczące teorii „administrowania” i „zarządzania” w sferze publicznej. Druga – zawiera teksty poświęcone praktyce „administrowania” i „zarządzania” w różnych obszarach czy też branżach. Trzecia, ostatnia część opracowania, poświęcona jest wybranym aspektom odpowiedzialności prawnej z tytułu administrowania i zarządzania w sektorze publicznym. Autorzy prezentują w niej wątki odpowiedzialności cywilnej, karnej i...