Prawne aspekty aktywności obywatelskiej. Wybrane zagadnienia

Prawne aspekty aktywności obywatelskiej. Wybrane zagadnienia

Praca składa się z trzech części. Pierwsza z nich zawiera prezentację wyników badań nad statusem prawnym podstawowych kategorii organizacji obywatelskich działających na rzecz dobra wspólnego, takich jak stowarzyszenia, fundacje, partie polityczne, kościoły i inne związki wyznaniowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz samorządy zawodowe. Druga część książki jest poświęcona prawnej regulacji podstawowych form aktywności obywatelskiej, takich jak zgromadzenia, działalność pożytku publicznego, konsultacje społeczne, partycypacja społeczna, udział organizacji obywatelskich w postępowaniach prawnych (administracyjnym i cywilnym). Ta część monografii opisuje przede wszystkim administracyjnoprawne ramy aktywności obywatelskiej, ale zawiera też omówienie wybranych aspektów karnoprawnych oraz cywilnoprawnych tej działalności. W trzeciej części monografii przedstawione są wyniki badań pomiaru zróżnicowania poziomu występowania aktywności obywatelskiej w Polsce oraz zagadnień społecznych i prawnych udziału obywateli w rozwoju lokalnym – na przykładzie gmin powiatu bydgoskiego. Książka została przygotowana z myślą o szerokim kręgu odbiorców. Autorzy mają nadzieję, że sięgną po nią wszystkie osoby, które są zainteresowane prawnymi aspektami aktywności obywatelskiej, w tym przedstawiciele nauki, studenci prawa, administracji, politologii oraz innych kierunków studiów, na których wykładana jest problematyka aktywności obywatelskiej, osoby działające w organizacjach obywatelskich, pracownicy administracji publicznej, sędziowie, adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy oraz inne osoby stykające się w pracy zawodowej z problematyką podjętą w niniejszej...
Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. W Czechach, Polsce i Słowacji

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. W Czechach, Polsce i Słowacji

Monografia stanowi pokłosie XIX Czesko-Polsko-Słowackiej Międzynarodowej Konferencji Prawa Ochrony Środowiska zatytułowanej Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, jaką zespół Katedry Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zorganizował jesienią 2018 roku w Chełmnie. Patronem wydarzenia był J.M. Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, a sama konferencja wpisywała się w rok jubileuszowy 50-lecia uczelni. Jej organizację wsparł samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Santander Universidades. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele uniwersytetów czeskich w Pradze, Brnie, Ołomuńcu i Zlinie, słowackich w Trnawie i Bratysławie oraz polskich w Warszawie, Szczecinie, Katowicach, Lublinie, Białymstoku, Toruniu, Łodzi, Olsztynie, Gdańsku, Bydgoszczy i Częstochowie oraz sędziowie sądów administracyjnych i pracownicy administracji ochrony środowiska różnych szczebli. Praca ma walor praktyczny, dotyczy bowiem zagadnień instytucjonalnych związanych z: organami i inspekcjami powołanymi do przestrzegania prawa w trzech wybranych państwach, szczególnymi instrumentami i procedurami kontroli oraz trybem postępowania w procedurze administracyjnej i sądowoadministracyjnej. […] Zestawienie ze sobą problemów natury teoretycznej, analizy rozważań przyjętego w danym systemie prawa, modelu prawnej kontroli ochrony środowiska oraz bardziej praktycznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów kontroli lub inspekcji jest znaczącym atutem pracy. Ten zabieg może mieć pozytywny wpływ na poszerzenie kręgu potencjalnych odbiorców monografii. […] Książka jest dedykowana zarówno społeczności akademickiej, jak i praktykom. Z uwagi na jej walory naukowe będzie przydatna do prowadzenia badań naukowych pracownikom nauki zajmującym się zagadnieniami prawnej ochrony środowiska, doktorantom, magistrantom, studentom w trzech państwach członkowskich UE. […] monografia ta będzie pomocna pracownikom organów administracji publicznej, zarówno o charakterze ogólnym (organy gminy), jak i szczególnym (regionalne dyrekcje ochrony środowiska). […] Przede wszystkim recenzowana monografia powinna się cieszyć największym zainteresowaniem wśród pracowników inspekcji ochrony środowiska. Z recenzji wydawniczej dr hab. Moniki Król, prof....
25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia przeszłości, wnioski na przyszłość

25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia przeszłości, wnioski na przyszłość

W 2015 r. upłynęło 25 lat od przywrócenia samorządu terytorialnego w Polsce. Reforma samorządowa stanowiła jeden z kluczowych elementów ówczesnej reformy ustrojowej i ważny element przebudowy państwa. Stała się podwaliną funkcjonowania instytucji, która do dzisiaj odgrywa podstawową rolę zarówno w funkcjonowaniu państwa, jak i w oddziaływaniu na całe życie społeczno-gospodarcze. Rocznica ta była pretekstem do podjęcia dysputy naukowej nad kształtem i znaczeniem samorządu terytorialnego w Polsce, i co za tym idzie – do zorganizowania IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce”, która odbyła się 18 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. (…) Oddawana do rąk czytelnika monografia „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość” nie jest prostym odzwierciedleniem materiałów konferencyjnych. Obok części referatów przedstawionych podczas obrad konferencji naukowej zamieszczono w niej artykuły mieszczące się w tematycznych ramach tej publikacji, która jest już czwartym tomem studiów o samorządzie...
Uwarunkowania działalności lotniczej

Uwarunkowania działalności lotniczej

Pierwszy tom Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce opublikowany został w 2014 r. tom drugi Działalność lotnicza w Polsce ukazał się w 2016 roku. Wszystkie trzy tomy zostały wydane w naszym wydawnictwie. Działalność lotnicza w Polsce rozwija się w ostatnich latach w szybkim tempie. Powoduje to powstanie wielu uwarunkowań i problemów, których rozwiązanie wymaga pogłębionych studiów i analiz naukowych. Efektem takich analiz jest prezentowana monografia. Zawiera ona treści z zakresu prawa lotniczego, zarządzania ruchem lotniczym, funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego, polityki lotniczej, służb i procedur żeglugi powietrznej oraz informacje dotyczące infrastruktury technicznej systemu zarządzania ruchem lotniczym. Redaktorzy tego tomu wyrażają nadzieję, że przedstawione w nim wyniki badań i analiz przyczynią się do dalszej dyskusji naukowej nad działalnością lotniczą w...
Samorząd terytorialny. Wybory. Partycypacja społeczna. Gospodarka lokalna

Samorząd terytorialny. Wybory. Partycypacja społeczna. Gospodarka lokalna

Oddajemy do Państwa rąk trzeci tom studiów z badań nad samorządem terytorialnym prowadzonych w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pierwszy z nich dotyczył samorządu terytorialnego w Europie Środkowej, drugi związany był z 15-leciem drugiej reformy samorządowej w Polsce. W roku 2014 miały miejsce niezmiernie istotne z punktu widzenia praktycznego funkcjonowania samorządu terytorialnego wybory do organów samorządu terytorialnego. Stąd podstawowym zagadnieniem poruszanym w trzecim tomie są wybory samorządowe.  Autorzy zawartych w nim publikacji poddali ocenie zarówno regulacje prawne dotyczące tych wyborów, jak i rozmaite aspekty faktyczne z nimi związane. Zdecydowali się jednak nie ograniczać wyłącznie do wyborów, ale podjąć też inne zagadnienia – ważne pod względem bieżącego funkcjonowania samorządów – kwestie m.in. partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym i szeroko rozumianej gospodarki...
Działalność lotnicza w Polsce

Działalność lotnicza w Polsce

Oddajemy do Państwa rąk drugi tom studiów z badań nad działalnością lotniczą, prowadzonych w ramach Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pierwszy tom Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce opublikowany został w 2014 r. Działalność lotnicza w Polsce rozwija się w ostatnich latach w szybkim tempie. Powoduje to powstanie wielu uwarunkowań i problemów, których rozwiązanie wymaga pogłębionych studiów i analiz naukowych. Efektem takich analiz jest prezentowana monografia. Zawiera ona treści z zakresu prawa lotniczego, zarządzania ruchem lotniczym, funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego, polityki lotniczej, służb i procedur żeglugi powietrznej oraz informacje dotyczące infrastruktury technicznej systemu zarządzania ruchem lotniczym. Redaktorzy tego tomu wyrażają nadzieję, że przedstawione w nim wyniki badań i analiz przyczynią się do dalszej dyskusji naukowej nad działalnością lotniczą w...
Samorząd terytorialny. Wybrane aspekty funkcjonowania

Samorząd terytorialny. Wybrane aspekty funkcjonowania

W 2013 roku upłynęło 15 lat od chwili przyjęcia aktów prawnych stanowiących podstawę wprowadzenia drugiej, po 1990 roku, wielkiej reformy samorządu terytorialnego w Polsce. Reforma ta do dnia dzisiejszego wpływa na kształt organizacyjnoterytorialny samorządu. Rocznica ta stała się pretekstem do podjęcia dysputy naukowej nad kształtem i rolą samorządu terytorialnego w Polsce. Zaproszeni do niej zostali przedstawiciele nauk prawnych, nauki o administracji, zarządzania, historii, politologii, ekonomii. Jak zauważył w jej trakcie prof. dr hab. Jerzy Korczak, „raz zaprojektowany ustrój samorządowy nie pozostaje stabilnym, a nadto (…) nowe zjawiska społeczne i gospodarcze, które nie znajdują w nim oparcia, wytwarzają relacje między jednostkami ustrojowo nieprzewidziane”. Kierując się tym przekonaniem, redaktorzy przekazanego do rąk Szanownego Czytelnika tomu wyrażają nadzieję, że przedstawione w nim wyniki badań i analiz przyczynią się do dalszej dyskusji naukowej nad stanem samorządu terytorialnego w Polsce oraz skłonią do refleksji nad kierunkami pożądanych w nim zmian. – Zbigniew Bukowski i Sławomir Kamosiński zobacz też: Zbigniew Bukowski, Sławomir Kamosiński (red.) Przeszłość i teraźniejszość samorządu terytorialnego w Europie...
Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce

Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce

Działalność lotnicza w Polsce rozwija się w ostatnich latach w szybkim tempie. Powoduje to powstanie wielu uwarunkowań i problemów, których rozwiązanie wymaga pogłębionych studiów i analiz naukowych. Efektem takich analiz jest prezentowana monografia. Zawiera ona treści z zakresu prawa lotniczego, zarządzania ruchem lotniczym, funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego, polityki lotniczej, służb i procedur żeglugi powietrznej oraz informacje dotyczące infrastruktury technicznej systemu zarządzania ruchem lotniczym.   Przede wszystkim podkreślić należy ogromny walor naukowy recenzowanej publikacji. Problematyka prawa lotniczego, czy też inaczej rzecz ujmując, prawnych aspektów lotnictwa, jest podejmowana przez doktrynę niezwykle rzadko. Odnotować można jedynie kilka publikacji, które temu obszarowi materii prawnej poświęcają uwagę. Już tylko z tego względu opracowanie zasługiwałoby na uznanie. Publikacja ta jednak ma dodatkowy walor, gdyż obok wątków jurydycznych obejmuje równolegle analizę zagadnień ekonomicznych i administracyjnych. W istocie publikacja stanowi praktycznie kompleksowe spojrzenie na działalność...
Przeszłość i teraźniejszość samorządu terytorialnego w Europie Środkowej

Przeszłość i teraźniejszość samorządu terytorialnego w Europie Środkowej

Przedmiotem interdyscyplinarnej monografii jest ukazanie samorządu terytorialnego przez pryzmat tradycji historycznej i współczesności. Analizą objęto obszar Europy Środkowej. Publikacja prezentuje wyniki badań naukowych przedstawicieli różnych ośrodków naukowych w Polsce oraz na Ukrainie. zobacz też: Zbigniew Bukowski, Sławomir Kamosiński (red.) Samorząd terytorialny. Wybrane aspekty...