Leon Janta-Połczyński (1867-1961) – działacz niepodległościowy, minister i senator II RP w 150. rocznicę urodzin

Leon Janta-Połczyński
(1867-1961) – działacz niepodległościowy, minister
i senator II RP
w 150. rocznicę urodzin

Do rąk Czytelnika trafia publikacja zawierająca kilka artykułów naukowych poświęconych postaci wybitnego Pomorzanina, polityka, działacza niepodległościowego i społecznika, Leona Janty-Połczyńskiego (1867-1961). Jego aktywność przypadła na czas przełomu w dziejach państwa i społeczeństwa polskiego, gdy w końcowych latach zaboru pruskiego niezbędne było umacnianie polskiej tożsamości narodowej, obrona polskości, zaś po 1918 roku – uczestnictwo w budowie podstaw pozycji międzynarodowej i wewnętrznej odrodzonego państwa polskiego. W pracach poszczególnych autorów, wśród których znaleźli się uznani badacze historii regionu Pomorza i Kujaw, rozbudowano wiele wątków z bogatej biografii L. Janty-Połczyńskiego, do niedawna postaci mało znanej, wprowadzonej na karty dziejów Polski i regionu dopiero w ostatnich latach, głównie dzięki staraniom jednego ze współautorów książki, prof. Włodzimierza Jastrzębskiego. W pracy ukazano m.in. wnikliwie dzieje przodków Leona Janty-Połczyńskiego, którzy od stuleci związani byli z regionem pomorskim i okolicami Tucholi, następnie aktywność Janty-Połczyńskiego w czasach zaboru pruskiego, służącą obronie polskich rolników i kupców, samorządów lokalnych, jak też Jego udział w odbudowie państwowości polskiej w latach 1919-1921. Sporo uwagi poświęcono także charakterystyce działań L. Janty-Połczyńskiego jako senatora dwóch kadencji w parlamencie Drugiej Rzeczypospolitej i ministra rolnictwa w latach 1930-1932. Publikacja powstała dzięki staraniom władz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Kobiaka, który zainicjował cykl przedsięwzięć mających przybliżyć współczesnym pokoleniom Polaków dokonania wielkiego poprzednika, związanego z Pomorzem Nadwiślańskim. (…) Zdzisław...
Konflikty w przestrzeni kulturowej

Konflikty w przestrzeni kulturowej

Książka  ukazuje różnorodne formy wypowiedzi twórców współczesnej kultury na temat konfliktów wojennych, narodowościowych i rasowych, w szczególności w obszarze kultury i sportu, plastyki i fotografii, filmu i literatury oraz muzyki. Jest to praca zbiorowa i zawiera ogółem 16 tekstów, zróżnicowanych tematycznie i pod względem formalnym (objętość i forma wypowiedzi). Autorzy reprezentują różne dyscypliny naukowe, głównie historię, politologię i historię sztuki. Publikacja powinna zainteresować szeroki krąg odbiorców: pracowników naukowych, studentów, osoby zainteresowane ujęciem konfliktów w kulturze i sztuce. Od istnienia pierwszych organizmów państwowych zaobserwować można szczególną uwagę, jaką […] władcy darzyli kulturę i sztukę, które to wartości zaczęły wyróżniać jedne społeczności od drugich. W przypadku wojen czy najazdów obiekty takie były niszczone bądź stawały się przedmiotem [dużego] zainteresowania. Wraz z rozwojem ruchów państwowotwórczych kwestie te stawały się coraz bardziej istotne. Dlatego też w dobie cywilizacji przemysłowej bądź postindustrialnej problemy kultury i sztuki aplikowane były w różnorodny sposób. Szczególne znaczenie pod tym względem miały XX-wieczne totalitaryzmy, które egzemplifikowały najdrobniejsze elementy życia społecznego dla własnych celów, a wśród nich [ważne] miejsce zajmowała kultura, sztuka, prasa, fotografia, film, muzyka i inne. Odzwierciedleniem roli kultury i sztuki w czasach najnowszych jest […] wydawnictwo zbiorowe, przygotowane […] przez trzech nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na które składają się teksty autorskie zarówno pracowników naukowo-badawczych, jak również doktorantów czy też pedagogów i nauczycieli oraz uczestników ruchów alternatywnych reprezentowanych w muzyce, kulturze i filmie […]. Materiały te wzbogacają stan wiedzy na temat szeroko pojmowanych konfliktów w kulturze. Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Jacka...