Dzieje bydgoskich Jachcic

Dzieje bydgoskich Jachcic

Interesujący jest pomysł prezentacji dziejów jednej dzielnicy miasta, ściśle z nim związanej, ale też zachowującej do dziś swoją specyfikę i odrębność, które stanowią zresztą jedno ze źródeł lokalnego patriotyzmu mieszkańców. Dostrzegamy go zarówno w wyodrębnionych częściach książki pod redakcją Ewy Niedbalskiej i Zdzisława Biegańskiego: „Szkice z dziejów Jachcic”: „Niezapomniane Jachcice”, czyli w zbiorze wspomnień; jak też w uroczym wyborze fotografii pochodzących najczęściej z prywatnych kolekcji mieszkańców pt. „Z jachcickiego albumu” (…). Autorzy projektu podjęli się nie tylko trudnego zadania rekonstrukcji archeologicznych i historycznych dziejów bydgoskiej dzielnicy Jachcice, ale również konfrontacji analiz naukowych ze spisanymi relacjami świadków i uczestników wydarzeń. Czytelnik otrzymał zatem ważne i ciekawe kompendium wiedzy o historii dzielnicy, a jednocześnie opisy działań konkretnych ludzi, często sąsiadów lub znajomych, którzy w tworzeniu tej historii uczestniczyli. Jestem przekonany, że książka znajdzie czytelników przede wszystkim wśród szerokich rzesz miłośników historii Bydgoszczy, wielbicieli „zielonych Jachcic”, popularyzatorów historii regionalnej oraz nauczycieli. Z recenzji prof. dr hab. Jarosława Porazińskiego Przekazywana do rąk czytelników monografia stanowi pierwsze całościowe opracowanie popularnonaukowe dziejów bydgoskiej dzielnicy Jachcice. Z inicjatywą jej powstania wystąpiła miejscowa Rada Osiedla. Uzyskała wsparcie historyków, a także miłośników lokalnych dziejów. W rezultacie powstał zespół redakcyjny, nad którym przewodnictwo objęli Zdzisław Biegański – historyk i regionalista oraz Ewa Niedbalska – miłośniczka tutejszej historii i radna osiedla. Do współpracy zostali zaproszeni autorzy reprezentujący przede wszystkim Wydział Historyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w...
Servitium  Klio. In honorem Professoris Alberti Kotowski

Servitium Klio. In honorem Professoris Alberti Kotowski

Przekazywana do rąk czytelników książka jest świadectwem uznania dla dokonań badawczych, osiągnięć edukacyjnych i działań organizacyjnych Profesora Alberta Kotowskiego w zakresie nauk humanistycznych, zwłaszcza w dyscyplinie historii. Swoje teksty przekazały osoby na ogół blisko współpracujące z Profesorem, często Jego uczniowie i wychowankowie, a także historycy, zarówno koledzy i współpracownicy z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, jak też historycy zajmujący się tematami pokrewnymi, reprezentujący ośrodki naukowe w kraju i za granicą. Jubileusz Pana Profesora Alberta Kotowskiego jest znakomitą okazją do przypomnienia Jego zasług dla wielu instytucji naukowych, polskich i niemieckich, z którymi był związany przez dziesięciolecia aktywności zawodowej.   „Specyfiką tomu jest, że oto Jubilat został poproszony przez Redaktorów o napisanie wspomnień odnoszących się do wzrastania ku Historii i pracy historyka. Redaktorzy uznali bowiem, że jest to jedna z nielicznych okazji, by historyk mógł osobiście opowiedzieć o swojej drodze naukowej. Jesteśmy pewni, Panie Profesorze, że mimo początkowego zaskoczenia naszą prośbą i poczucia, że zgadzając się, popełniłby Pan faux pas, to jednak doświadczenie nauki opowiedziane Pańskimi ustami nie tylko nabiera cech świadectwa, ale także odkrywa w sposób jakże autentyczny walory Pańskiej osobowości: człowieka pogodnego, o przyjaznym nastawieniu do innych, niewahającego się przed podjęciem nawet trudnych wyzwań w dążeniu do wiedzy, traktującego pracę badawczą historyka jako misję, pokorną służbę muzie. Niewątpliwie też wspomnienia Profesora Alberta Kotowskiego, zatytułowane Moja droga życiowa z Klio, stanowią jeden z najpiękniejszych tekstów, jakże osobistych, zamieszczonych w tej księdze. Wreszcie wypada się przyznać, że to właśnie tytuł wspomnień Profesora podsunął pomysł tytułu całego zbioru: Servitium Klio.” Marek G....
Leon Janta-Połczyński (1867-1961) – działacz niepodległościowy, minister i senator II RP w 150. rocznicę urodzin

Leon Janta-Połczyński
(1867-1961) – działacz niepodległościowy, minister
i senator II RP
w 150. rocznicę urodzin

Do rąk Czytelnika trafia publikacja zawierająca kilka artykułów naukowych poświęconych postaci wybitnego Pomorzanina, polityka, działacza niepodległościowego i społecznika, Leona Janty-Połczyńskiego (1867-1961). Jego aktywność przypadła na czas przełomu w dziejach państwa i społeczeństwa polskiego, gdy w końcowych latach zaboru pruskiego niezbędne było umacnianie polskiej tożsamości narodowej, obrona polskości, zaś po 1918 roku – uczestnictwo w budowie podstaw pozycji międzynarodowej i wewnętrznej odrodzonego państwa polskiego. W pracach poszczególnych autorów, wśród których znaleźli się uznani badacze historii regionu Pomorza i Kujaw, rozbudowano wiele wątków z bogatej biografii L. Janty-Połczyńskiego, do niedawna postaci mało znanej, wprowadzonej na karty dziejów Polski i regionu dopiero w ostatnich latach, głównie dzięki staraniom jednego ze współautorów książki, prof. Włodzimierza Jastrzębskiego. W pracy ukazano m.in. wnikliwie dzieje przodków Leona Janty-Połczyńskiego, którzy od stuleci związani byli z regionem pomorskim i okolicami Tucholi, następnie aktywność Janty-Połczyńskiego w czasach zaboru pruskiego, służącą obronie polskich rolników i kupców, samorządów lokalnych, jak też Jego udział w odbudowie państwowości polskiej w latach 1919-1921. Sporo uwagi poświęcono także charakterystyce działań L. Janty-Połczyńskiego jako senatora dwóch kadencji w parlamencie Drugiej Rzeczypospolitej i ministra rolnictwa w latach 1930-1932. Publikacja powstała dzięki staraniom władz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Kobiaka, który zainicjował cykl przedsięwzięć mających przybliżyć współczesnym pokoleniom Polaków dokonania wielkiego poprzednika, związanego z Pomorzem Nadwiślańskim. (…) Zdzisław...
Konflikty w przestrzeni kulturowej

Konflikty w przestrzeni kulturowej

Książka  ukazuje różnorodne formy wypowiedzi twórców współczesnej kultury na temat konfliktów wojennych, narodowościowych i rasowych, w szczególności w obszarze kultury i sportu, plastyki i fotografii, filmu i literatury oraz muzyki. Jest to praca zbiorowa i zawiera ogółem 16 tekstów, zróżnicowanych tematycznie i pod względem formalnym (objętość i forma wypowiedzi). Autorzy reprezentują różne dyscypliny naukowe, głównie historię, politologię i historię sztuki. Publikacja powinna zainteresować szeroki krąg odbiorców: pracowników naukowych, studentów, osoby zainteresowane ujęciem konfliktów w kulturze i sztuce. Od istnienia pierwszych organizmów państwowych zaobserwować można szczególną uwagę, jaką […] władcy darzyli kulturę i sztukę, które to wartości zaczęły wyróżniać jedne społeczności od drugich. W przypadku wojen czy najazdów obiekty takie były niszczone bądź stawały się przedmiotem [dużego] zainteresowania. Wraz z rozwojem ruchów państwowotwórczych kwestie te stawały się coraz bardziej istotne. Dlatego też w dobie cywilizacji przemysłowej bądź postindustrialnej problemy kultury i sztuki aplikowane były w różnorodny sposób. Szczególne znaczenie pod tym względem miały XX-wieczne totalitaryzmy, które egzemplifikowały najdrobniejsze elementy życia społecznego dla własnych celów, a wśród nich [ważne] miejsce zajmowała kultura, sztuka, prasa, fotografia, film, muzyka i inne. Odzwierciedleniem roli kultury i sztuki w czasach najnowszych jest […] wydawnictwo zbiorowe, przygotowane […] przez trzech nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na które składają się teksty autorskie zarówno pracowników naukowo-badawczych, jak również doktorantów czy też pedagogów i nauczycieli oraz uczestników ruchów alternatywnych reprezentowanych w muzyce, kulturze i filmie […]. Materiały te wzbogacają stan wiedzy na temat szeroko pojmowanych konfliktów w kulturze. Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Jacka...