Contemporary Studies  in Chinese Languages,  Literature, and Culture 1

Contemporary Studies in Chinese Languages, Literature, and Culture 1

In the past decade, Chinese studies have flourished and, excitingly, sinologists are at the verge of a revolution in research into different disciplines of this field. Contemporary Studies in Chinese Languages, Literature, and Culture, Vol. 1 covers a wide range of content composed of theoretical and socio-cultural studies of Chinese language(s), teaching Chinese as a second/foreign language, and literary studies, aiming at providing the reader with the latest research findings in sinology. It also serves as an affable and welcoming forum for all interested sinologists (or anyone doing Chinese studies) to exchange new ideas and discuss latest research findings. The nine chapters in this volume will be of interest to linguists, philologists, literary scholars, language instructors, and those eager to tap into the profoundness and mystery of the Chinese language. It is hoped that this volume will contribute to the Chinese studies in the post-pandemic, wartime...
Wolność nowożytna oraz inne szkice z filozofii XVII i XVIII wieku

Wolność nowożytna oraz inne szkice z filozofii XVII i XVIII wieku

Co najmniej dwie ważne okoliczności zewnętrzne określają sytuację filozofii nowożytnej: powstanie i rozwój przyrodoznawstwa z jednej strony oraz dynamika procesów emancypacyjnych w obszarze rzeczywistości społeczno-politycznej – z drugiej. Poważne przemiany w obu sferach miały decydujące znaczenie dla ukształtowania się bytu i świadomości nowożytnego człowieka, który być może po raz pierwszy staje się istotą o tak mocno zaznaczonej świadomości historycznej, świadomą swego czasu, wyjątkowej roli swej epoki na tle epok poprzednich i swej własnej odpowiedzialności wobec jej nowych wyzwań. Z powodów, które wydają się raczej oczywiste, filozofia w stosunku do wszystkich tych zjawisk zmuszona była (na zasadzie przymusu wewnętrznego) zająć jakieś stanowisko, dokonać samookreślenia, udowodnić od nowa swoją wartość, a nawet niekiedy wziąć w nich udział. (…) Książka składa się z sześciu szkiców poświęconych wybranym zagadnieniom filozofii nowożytnej (XVII i XVIII wieku),(…) Każdy z esejów omawia poglądy najważniejszych przedstawicieli filozofii tego okresu w porządku chronologicznym, tj. Kartezjusza, Locke’a, Leibniza, Hume’a, Rousseau i Kanta, koncentrując się na wybranym problemie, charakterystycznym dla każdego z wymienionych myślicieli, zarazem w sposób reprezentatywny ukazującym specyfikę filozofii tego czasu. (z...
Antroponimia Bydgoszczy. Dziedzictwo kultury miasta i regionu od XV do XVIII wieku tom I – imiona

Antroponimia Bydgoszczy. Dziedzictwo kultury miasta i regionu od XV do XVIII wieku
tom I – imiona

Monograficzne ujęcie imion (a w przyszłości nazwisk) mieszkańców Bydgoszczy na szerokim tle historycznym i kulturowym jest przedsięwzięciem ambitnym, ale i niełatwym. Lingwistyka kulturowa, a do tego nurtu należy prezentowana praca Marii Czaplickiej-Jedlikowskiej, ma na gruncie polskim znaczne osiągnięcia i bogatą literaturę. Już z pobieżnego przeglądu, choćby spisu treści, można wywnioskować, że Autorka nie ogranicza się do analizy imion pod różnymi aspektami do kontekstu kulturowego, ale uwzględnia szeroko rozumiany kontekst historyczny (…). Monografia Marii Czaplickiej-Jedlikowskiej o antroponimii Bydgoszczy, w t. 1. o imionach jest wartościowym, bogatym materiałowo naukowym opracowaniem opartym na badaniach własnych, przeprowadzonych z wykorzystaniem metodologii lingwistyki kulturowej, która stosowana jest we współczesnej literaturze przedmiotu. Poszerzenie badań o konteksty historyczno-społeczne, geograficzne, a nawet psychologiczne dało założone przez Autorkę efekty (…). Z pewnością znajdzie czytelników nie tylko wśród onomastów specjalizujących się w antroponimii, ale i wśród zainteresowanych historią i kulturą regionu i miasta Bydgoszczy. Z recenzji prof. Urszuli...
Bydgoska Szkoła Dramatyczna (1945–1948) Instytucje Kultury w Bydgoszczy na przestrzeni dziejów, tom 1

Bydgoska Szkoła Dramatyczna (1945–1948)
Instytucje Kultury w Bydgoszczy na przestrzeni dziejów, tom 1

Bydgoszcz po II wojnie światowej – w czasie trudnym dla Polski – musiała od nowa budować oraz rozwijać środowisko twórcze i artystyczne. Ludzie kultury domagali się miejsc, placówek, które chociaż w małym stopniu zapewniłyby jednak godne warunki dla edukacji artystycznej, w tym także przygotowania przyszłych aktorów. Bydgoski Teatr Miejski za sprawą samego dyrektora Aleksandra Rodziewicza dał początek idei założenia Szkoły Dramatycznej. Dzięki niezwykłemu uporowi i zaangażowaniu w to dzieło Rodziewicz zaczął podejmować konkretne kroki w tym kierunku. Aprobata środowiska dawała mu siłę do dalszych działań, dzięki czemu stworzył on miejsce narodzin i szlifowania młodych talentów aktorskich, które zgodnie z jego myślą mogłyby pchnąć do przodu bydgoską kulturę i scenę teatralną. Wbrew przypuszczeniom, że w ciągu niewielu, bo tylko trzech lat, nie da się tego osiągnąć, bydgoska Szkoła Dramatyczna może pochwalić się wieloma znakomitymi nazwiskami, które ją ukończyły i które na zawsze zapisały się w historii polskiej sceny teatralnej oraz polskiego środowiska artystycznego. Monografia jest próbą rekonstrukcji działań właśnie takich – mniej znanych lub nawet zapomnianych instytucji kulturalnych związanych z upowszechnianiem kultury działających na terenie miasta Bydgoszczy. Ma ona stanowić początek cyklu wydawniczego, który opisywałby właśnie takie, mniej znane instytucje. I choć badania te będą opisywały przeszłość, nie będą to i nie są badania ściśle i wąsko historyczne. Są to badania pedagogiczne, jakie prowadzi się nad funkcjonowaniem instytucji edukacyjnych....
Edukacja nieformalna wobec obywatelskości

Edukacja nieformalna wobec obywatelskości

Problematyka monografii skupiona jest wokół kontekstu, specyfiki i edukacyjnego potencjału doświadczeń obywatelskich. Autor przedstawia kontekst funkcjonowania obywatela, jakim jest demokratyczny ład społeczny. Jest on prezentowany w szerokiej multidyscyplinarnej perspektywie. Na tym tle omawiana jest specyfika społeczeństwa obywatelskiego jako „soli” ładu demokratycznego i podjęta dyskusja na temat istoty i specyfiki kompetencji obywatelskich. Na tej podstawie zaproponowane są pola podmiotowych doświadczeń dorosłych sprzyjających nabywaniu i aktualizowaniu tych kompetencji. Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Marii Czerepaniak-Walczak Książka składa się z czterech rozdziałów, które w sposób logiczny i płynny przedstawiają zarówno przedmiot rozważań, jakim jest obywatelskość, jak i koncepcyjny wkład autora we wskazywanie tych aspektów edukacji nieformalnej, które stanowią wsparcie w rozwoju obywatelskości. […] Autor unika w swoich analizach uproszczeń, spotykanych w wielu publikacjach, dotyczących odwrotu od obywatelstwa. Wskazuje natomiast na jego przemiany w kontekście nowych mediów. Jest to dowodem refleksyjnego podejścia i dojrzałego rozumienia badanego zagadnienia. Z recenzji wydawniczej dr hab. Beaty...
Tadeusz Nowakowski, bydgoszczanin, dziennikarz, emigrant.  Studia o literaturze bydgoskiej, tom 2

Tadeusz Nowakowski, bydgoszczanin, dziennikarz, emigrant. Studia o literaturze bydgoskiej, tom 2

Tadeusz Nowakowski (1917-1996), bydgoszczanin, dziennikarz, pisarz tworzący głownie na emigracji. Autor kilkunastu powieści, z których najważniejszą jest częściowo osadzony w realiach Bydgoszczy dwudziestolecia międzywojennego „Obóz Wszystkich Świętych”. Przez lata gromadził polskich radiosłuchaczy przed odbiornikami prowadząc cotygodniową gawędę „Przy kawiarnianym stoliku” w Rozgłośni Radia Wolna Europa. Napisał szereg reportaży z pielgrzymek Papieża Jana Pawła II, któremu towarzyszył jako korespondent RWE. Był założycielem i honorowym przewodniczącym Światowego Związku Bydgoszczan oraz Honorowym Obywatelem Bydgoszczy. Zmarł i spoczywa w mieście swej młodości. Tom będąc zbiorem indywidualnych wypowiedzi na temat osoby i twórczości Tadeusza Nowakowskiego, staje się rodzajem naukowej dysputy, z zauważalnym akcentem emocjonalnym, a nierzadko również nostalgicznym. Jest to szkic portretu niemal kompletny: z wyrazistym konturem, bogatą charakterystyką oraz, co istotne, zaznaczeniem „znaków szczególnych”, objawiających się tak w jego losach i codziennym sposobie życia, jak i w działalności twórczej. (z recenzji prof. Janusza...
Zastosowania skierowanych liczb rozmytych w wybranych algorytmach optymalizacji rojowej

Zastosowania skierowanych liczb rozmytych w wybranych algorytmach optymalizacji rojowej

Niniejsza monografia jest podsumowaniem ostatniej dekady prac badawczych autora w dziedzinie sztucznej inteligencji, a szczególnie metod inteligencji rojowej (ang. Swarm Intelligence). Przedstawiono w niej nowe metaheurystyki powstałe w wyniku wprowadzenia teorii Skierowanych Liczb Rozmytych Witolda Kosińskiego do metod rojowych. W pracy znajdują się też całkiem nowe metody optymalizacji, które opracowano pod kierunkiem autora, czerpiąc bezpośrednie inspiracje z przyrody. Jeden z rozdziałów monografii poświęcony został skierowanym liczbom rozmytym, gdzie w szczególności zaprezentowano rezultaty oryginalnych badań podstawowych, którymi kierował autor w laboratorium AIRlab. Dr inż. Jacek M. Czerniak jest absolwentem Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, gdzie w 2000 r. ukończył kierunek informatyka. Tam też w 2005 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Metoda dyskretyzacji danych przed ich przetwarzaniem z użyciem zbiorów przybliżonych oparta na algorytmach genetycznych”, w efekcie czego Rada Wydziału Informatyki nadała mu stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Swoją karierę zawodową zapoczątkował jako programista w dziale R&D amerykańskiej korporacji Lucent Technologies Poland Sp. z o.o. Następnie rozpoczął swoją drogę akademicką, zaczynając pracę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W latach 2008-2011 pracował również w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Uwieńczeniem tego okresu był trzymiesięczny staż naukowy, który odbył w Department of Computer Science Montana State University. Po powrocie z USA powołał do życia Laboratorium Badawcze Sztucznej Inteligencji i Robotyki AIRlab, którym kieruje do dzisiaj. Prace badawcze AIRlab w naturalny sposób związane były z osobą prof. Witolda Kosińskiego, który był mentorem tego przedsięwzięcia i wywarł ogromny wpływ na kierunki badawcze laboratorium. Symbolicznym podziękowaniem za inspiracje naukowe dla przedwcześnie zmarłego mentora było doprowadzenie do wydania monografii pt. “Theory and Applications of Ordered Fuzzy Numbers. A Tribute to Professor Witold Kosiński”, której...
Kominikowanie wartości – wartość komunikowania

Kominikowanie wartości – wartość komunikowania

Książka jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej z okazji 70. urodzin Pani Profesor Elżbiety Laskowskiej, długoletniego i zasłużonego pracownika naukowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Pani Profesor jest znanym w kraju naukowcem, szczególnie w kręgach językoznawców, propagatorką problemów etyki słowa i wartościowania w języku i komunikacji, wychowanką Pani Profesor Jadwigi Puzyniny. Jest również jedną z założycielek Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (później przekształconej w Katedrę Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej). Przez wiele lat pełniła również funkcję kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Zakładu Komunikacji Społecznej będącego w strukturach Katedry. W oddanym do Państwa rąk zbiorze znaleźć można różnotematyczne odniesienia do sposobów przejawiania się wartości w procesie komunikowania. Autorzy artykułów przedstawiają problematykę wartościowania w komunikowaniu z różnorodnych perspektyw naukowych i przy wykorzystaniu odmiennych metod i narzędzi...
Leksyka pism Bolesława Prusa. Studia zebrane

Leksyka pism Bolesława Prusa. Studia zebrane

Niniejsza monografia stanowi efekt wieloletnich badań nad słownictwem utworów fabularnych Bolesława Prusa, które składają się na obraz idiolektu pisarza. Studia leksykalne powstawały od 2003 roku i ukazywały się sukcesywnie w różnych czasopismach oraz monografiach zbiorowych, wydanych w kilku ośrodkach uniwersyteckich. Rozproszone w wielu publikacjach w tym opracowaniu zostały zebrane, poprawione, czasem uzupełnione, ujednolicone i ułożone w zwartą całość. Tom składa się z dwudziestu studiów i podzielony został na dwie części. W pierwszej znalazły się teksty o charakterze ogólnym, poruszające zagadnienia kompleksowe, przede wszystkim zaś omawiające dany problem w całej twórczości Bolesława Prusa. Znajdziemy tu więc refleksje na temat słownictwa i sposobów kreowania obrazów przestrzennych, świadczące o lękach agorafobicznych pisarza, które towarzyszyły mu przez całe życie i z wiekiem narastały. Omówione zostanie zagadnienie barwnego widzenia świata i w przestrzeni zamkniętej, w której autor Lalki czuł się pewnie, bezpiecznie, i w sytuacji kreowania szerokich panoram, opisów krajobrazowych, elementów świata przyrody. Część druga monografii opisuje konkretne zagadnienia w poszczególnych utworach Bolesława Prusa. Faraonowi poświęcone zostały cztery teksty. Zainteresowanie Lalką także zaowocowało czterema studiami. Ciekawostką dotyczącą Emancypantek jest analiza słownictwa spirytystycznego. Przedmiotem oglądu stały się opisy seansów spirytystycznych, zachowania publiczności, deskrypcje rekwizytów niezbędnych w trakcie rytuału, charakterystyka medium – jego wygląd, zachowanie, czynności, które wykonuje, stany, w których się...
Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku Tom 3

Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku Tom 3

Monografia współautorska Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku składa się z trzech tomów. Tom I, najobszerniejszy, pióra J. Mędelskiej, M. Cieszkowskiego, M. Jankowiak-Rutkowskiej i M. Sobczaka, zatytułowano Losy Niemców rosyjskich i stan ich języka(do 1941 roku). Tom II, przygotowany przez J. Mędelską, M. Cieszkowskiego i M. Sobczaka, nosi tytuł Tworzenie sowieckiego języka niemieckiego(na podstawie moskiewskich słowników rosyjsko-niemieckich wydawanych w latach 20.i 30. XX wieku). Tom III: Wczesny sowiecki język niemiecki(na podstawie prasy,wydawnictw książkowych i materiałów propagandowych publikowanych w Republice Niemców Powołża w latach 20.i 30.XX wieku) napisał M. Cieszkowski. Zamierzaliśmy zbadać i opisać język mniejszości niemieckiej zamieszkującej Związek Radziecki w okresie międzywojennym, czyli w pierwszych dziesięcioleciach po rewolucji październikowej, w tym bowiem czasie w języku tzw. Niemców rosyjskich rozpoczęły się przemiany, które wytyczyły kierunki ewolucji języka Niemców rosyjskich w okresie władzy radzieckiej i trwały aż do upadku ZSRR. Początkowo przeobrażenia były gwałtowne, zachodziły przede wszystkim w leksyce. Modyfikacja niemczyzny w nowych warunkach polityczno-społecznych doprowadziła do powstania jej swoistej odmiany terytorialno-chronologicznej: radzieckiego (sowieckiego) języka niemieckiego. Wariant ten poprzedził niemczyznę NRD, która jednak nie była ani jego kontynuatorką, ani odgałęzieniem. Przypominała go pod wieloma względami, czerpała z niego specyficzną, już gotową niemiecką leksykę nazywającą niektóre radzieckie realia, ale rozwijała się własnym torem. Nasz projekt badawczy zrodził się pod wpływem wcześniejszych (też pionierskich) studiów nad językiem Polaków zamieszkujących w okresie międzywojennym Związek Radziecki, czyli nad wczesną polszczyzną radziecką. Przeglądając teksty niemieckie powstałe w ZSRR w latach 20. i 30., dostrzegliśmy w nich zbieżności z tekstami polskimi pochodzącymi z tego samego obszaru i z tego samego okresu. Wysunęliśmy tezę o powstaniu radzieckich odmian języków narodowych. Język Niemców rosyjskich...
Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku Tom I, cz. 2

Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku Tom I, cz. 2

Monografia współautorska Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku składa się z trzech tomów. Tom I, najobszerniejszy, pióra J. Mędelskiej, M. Cieszkowskiego, M. Jankowiak-Rutkowskiej i M. Sobczaka, zatytułowano Losy Niemców rosyjskich i stan ich języka(do 1941 roku). Tom II, przygotowany przez J. Mędelską, M. Cieszkowskiego i M. Sobczaka, nosi tytuł Tworzenie sowieckiego języka niemieckiego(na podstawie moskiewskich słowników rosyjsko-niemieckich wydawanych w latach 20.i 30. XX wieku). Tom III: Wczesny sowiecki język niemiecki(na podstawie prasy,wydawnictw książkowych i materiałów propagandowych publikowanych w Republice Niemców Powołża w latach 20.i 30.XX wieku) napisał M. Cieszkowski. Zamierzaliśmy zbadać i opisać język mniejszości niemieckiej zamieszkującej Związek Radziecki w okresie międzywojennym, czyli w pierwszych dziesięcioleciach po rewolucji październikowej, w tym bowiem czasie w języku tzw. Niemców rosyjskich rozpoczęły się przemiany, które wytyczyły kierunki ewolucji języka Niemców rosyjskich w okresie władzy radzieckiej i trwały aż do upadku ZSRR. Początkowo przeobrażenia były gwałtowne, zachodziły przede wszystkim w leksyce. Modyfikacja niemczyzny w nowych warunkach polityczno-społecznych doprowadziła do powstania jej swoistej odmiany terytorialno-chronologicznej: radzieckiego (sowieckiego) języka niemieckiego. Wariant ten poprzedził niemczyznę NRD, która jednak nie była ani jego kontynuatorką, ani odgałęzieniem. Przypominała go pod wieloma względami, czerpała z niego specyficzną, już gotową niemiecką leksykę nazywającą niektóre radzieckie realia, ale rozwijała się własnym torem. Nasz projekt badawczy zrodził się pod wpływem wcześniejszych (też pionierskich) studiów nad językiem Polaków zamieszkujących w okresie międzywojennym Związek Radziecki, czyli nad wczesną polszczyzną radziecką. Przeglądając teksty niemieckie powstałe w ZSRR w latach 20. i 30., dostrzegliśmy w nich zbieżności z tekstami polskimi pochodzącymi z tego samego obszaru i z tego samego okresu. Wysunęliśmy tezę o powstaniu radzieckich odmian języków narodowych. Język Niemców rosyjskich...
Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku Tom I, cz. 1

Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku Tom I, cz. 1

Monografia współautorska Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku składa się z trzech tomów. Tom I, najobszerniejszy, pióra J. Mędelskiej, M. Cieszkowskiego, M. Jankowiak-Rutkowskiej i M. Sobczaka, zatytułowano Losy Niemców rosyjskich i stan ich języka(do 1941 roku). Tom II, przygotowany przez J. Mędelską, M. Cieszkowskiego i M. Sobczaka, nosi tytuł Tworzenie sowieckiego języka niemieckiego(na podstawie moskiewskich słowników rosyjsko-niemieckich wydawanych w latach 20.i 30. XX wieku). Tom III: Wczesny sowiecki język niemiecki(na podstawie prasy,wydawnictw książkowych i materiałów propagandowych publikowanych w Republice Niemców Powołża w latach 20.i 30.XX wieku) napisał M. Cieszkowski. Zamierzaliśmy zbadać i opisać język mniejszości niemieckiej zamieszkującej Związek Radziecki w okresie międzywojennym, czyli w pierwszych dziesięcioleciach po rewolucji październikowej, w tym bowiem czasie w języku tzw. Niemców rosyjskich rozpoczęły się przemiany, które wytyczyły kierunki ewolucji języka Niemców rosyjskich w okresie władzy radzieckiej i trwały aż do upadku ZSRR. Początkowo przeobrażenia były gwałtowne, zachodziły przede wszystkim w leksyce. Modyfikacja niemczyzny w nowych warunkach polityczno-społecznych doprowadziła do powstania jej swoistej odmiany terytorialno-chronologicznej: radzieckiego (sowieckiego) języka niemieckiego. Wariant ten poprzedził niemczyznę NRD, która jednak nie była ani jego kontynuatorką, ani odgałęzieniem. Przypominała go pod wieloma względami, czerpała z niego specyficzną, już gotową niemiecką leksykę nazywającą niektóre radzieckie realia, ale rozwijała się własnym torem. Nasz projekt badawczy zrodził się pod wpływem wcześniejszych (też pionierskich) studiów nad językiem Polaków zamieszkujących w okresie międzywojennym Związek Radziecki, czyli nad wczesną polszczyzną radziecką. Przeglądając teksty niemieckie powstałe w ZSRR w latach 20. i 30., dostrzegliśmy w nich zbieżności z tekstami polskimi pochodzącymi z tego samego obszaru i z tego samego okresu. Wysunęliśmy tezę o powstaniu radzieckich odmian języków narodowych. Język Niemców rosyjskich...
Etyka i metafizyka. Szkice z filozofii praktycznej Kanta

Etyka i metafizyka. Szkice z filozofii praktycznej Kanta

Zgodnie z przyjętym zwyczajem Kantowską problematykę rozumu praktycznego można traktować jako część szeroko pojętej etyki, przede wszystkim zaś etyki rozumianej jako filozoficzna refleksja o moralności. Dla Kanta jednak owa „etyka” to zarazem coś więcej – to dziedzina urzeczywistniająca jego najgłębsze filozoficzne pragnienie ocalenia i uprawiania metafizyki „jako nauki”. Wydawało się nam, że przypomnienie i podkreślenie tego faktu ma duże znaczenie; znaczenie nie tylko dla zrozumienia myśli jednego z największych filozofów, ale także dla samorozumienia się filozofii w ogóle, która nie musi po Kancie całkowicie rezygnować z bycia metafizyką. Krótko mówiąc, chcieliśmy, by myśl Kanta z zakresu praktycznego rozumu, traktowana zwykle jako etyka, była również dostrzeżona jako Kantowska propozycja metafizyki. Z drugiej jednak strony, nie chcąc całkowicie przeczyć tradycyjnemu pojmowaniu tej części refleksji Kanta, punktem wyjścia uczyniliśmy pojęcie etyki. Stąd właśnie taki a nie inny tytuł. ze Słowa od...
Wojna i wojskowość w twórczości oraz adaptacjach powieści Bolesława Prusa

Wojna i wojskowość w twórczości oraz adaptacjach powieści Bolesława Prusa

Militariom w „Faraonie” poświecono już osobne opracowanie („Wojna i wojskowość w Faraonie Bolesława Prusa”)  ponieważ  jednak w czasie ekscerpcji materiału okazało się, że pod względem słownictwa dotyczącego wojska, Faraon jest faktycznie absolutnie wyjątkowy i w porównaniu z innymi utworami pisarza stanowi najbogatsze źródło materiału językowego, nie jest jednak jedyny, pojawiła się potrzeba rozszerzenia opracowania. Tom niniejszy wypełnia więc lukę w zakresie słownictwa militarnego w całej twórczości Bolesława Prusa. Tym jednak razem rozważania natury językowej uzupełnione zostały o uwagi filmoznawcy. W ten sposób czytelnik otrzymuje do rąk analizę pełniejszą, a temat ukazany został z różnych punktów...
Podstawy programowania Pascal / Java / C#  Skrypt do wykładu i laboratoriów

Podstawy programowania Pascal / Java / C#
Skrypt do wykładu i laboratoriów

Niniejszy skrypt należy traktować jako pomoc dydaktyczną w nauce podstaw programowania. Prezentowany materiał obejmuje wstęp do programowania w językach Pascal, Java oraz C#. Znajdują się one w grupie 20 najczęściej używanych na świecie języków programowania. Mimo występującej w części dotyczącej Javy i C# terminologii obiektowej – nie jest to jednak podręcznik programowania obiektowego. Podane informacje należy traktować jedynie jako niezbędny wstęp do kolejnego etapu nauki programowania, jakim jest programowanie obiektowe. Wymienione w opracowaniu języki programowania nie są jedynymi. Rozwój inżynierii oprogramowania w ostatnim niemal pięćdziesięcioleciu był niezwykle dynamiczny, zaś Autorzy wybrali te trzy, traktując je jako kamienie milowe w tym ewolucyjnym rozwoju. Skrypt można czytać po kolei, można też zapoznawać się tylko z wybranymi rozdziałami. Każdy rozdział zawiera krótkie wprowadzenie teoretyczne (część teoretyczna), przykłady z omówieniem kodu i rezultatów wykonania programów (ćwiczenia) oraz zadania do samodzielnego wykonania przez czytelnika (zadania programistyczne do samodzielnego rozwiązania). W części rozdziałów znajdują się także informacje dodatkowe, pogłębiające przedstawione wcześniej wiadomości. Autorem części dotyczącej języka Pascal jest Jacek M. Czerniak, Javę opisuje Łukasz Apiecionek, C# zaś Grzegorz...
Twórczość Wandy Chotomskiej jako źródło wartości kształtujących osobowość dziecka. Studia

Twórczość Wandy Chotomskiej jako źródło wartości kształtujących osobowość dziecka. Studia

Księga pamiątkowa Twórczość Wandy Chotomskiej jako źródło wartości kształtujących osobowość dziecka. Studia jest zbiorem artykułów będących plonem badań pedagogów, językoznawców, literaturoznawców, muzykologów – poświęconych twórczości Wandy Chotomskiej. Jest wyrazem laudacji dla poetki, Jej talentu i dokonań. Jest formą podziękowania za prawie trzydziestoletnią współpracę z Zakładem Kreatywnej Edukacji Dziecka i z Zakładem Pedagogiki Wczesnoszkolnej w ramach Instytutu Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w...
Świat wartości a językowo-stylistyczne właściwości poezji Danuty Wawiłow w utworach dla dzieci

Świat wartości a językowo-stylistyczne właściwości poezji Danuty Wawiłow w utworach dla dzieci

W pracy zaprezentowano rezultaty badawcze zmierzające do rozpoznania, jakie wartości w świecie dziecka implikuje użycie i częstość korzystania z określonych wyrazów reprezentujących odpowiednie części mowy w wierszach Danuty Wawiłow, które znalazły się w zbiorku „Wierszykarnia”. Osiągnięte rezultaty mogą służyć do poznania poetyckich poszukiwań wartości w sferze aksjologicznej i ontologicznej, a także mieć zastosowanie w projektowaniu terapii dzieci przez twórczość poetycką – zwłaszcza tych, które słabo radzą sobie z własnymi negatywnymi przeżyciami, utrudniającymi im funkcjonowanie w środowisku domowym, szkolnym i pozaszkolnym (…). Różnorodność nastrojów, fantazja wyrastająca z rzeczywistości dnia codziennego i zdarzenia silnie z nią związane sprawiają, że utwory tej poetki spełniają wieloraką rolę w budzeniu aktywności zabawowej dzieci i w ich rozwoju intelektualnym, emocjonalnym oraz w zaspokajaniu ich czytelniczych...
Korygowanie wad postawy ciała poprzez zabawy w wodzie

Korygowanie wad postawy ciała poprzez zabawy w wodzie

Prezentujemy profesjonalny podręcznik metodyczny skierowany do studentów fizjoterapii, fizjoterapeutów, nauczycieli i studentów wychowania fizycznego. Książka zawiera opisy ciekawych zabaw w środowisku wodnym, które spełniają funkcje korekcyjne. Opisy te wzbogacone są fotografiami oraz...
Wojna i wojskowowść w Faraonie Bolesława Prusa

Wojna i wojskowowść w Faraonie Bolesława Prusa

Praca jest bardzo interesującym, wieloaspektowym studium nad funkcją i semantyką słownictwa z zakresu wojny i wojskowości w powieści „Faraon” Bolesława Prusa. Zastosowana tu lingwistyczna analiza sposobów kreowania świata przedstawionego w dziele literackim odsłania tajemnice warsztatu pisarskiego twórcy, ukazuje stosowane przez niego techniki językowego obrazowania, pozwala dostrzec repertuar, zróżnicowanie i funkcjonalność wykorzystywanych środków językowych, ich podporządkowanie ideowym i artystycznym celom utworu literackiego. Podjęcie badań konfrontatywnych należy uznać za w pełni uzasadnione i potrzebne, dzięki nim udało się autorce ustalić, jakie elementy opisów bitewnych pisarz zaczerpnął z dostępnych źródeł, a które są efektem wyobraźni twórczej...