Edukacja nieformalna wobec obywatelskości

Edukacja nieformalna wobec obywatelskości

Problematyka monografii skupiona jest wokół kontekstu, specyfiki i edukacyjnego potencjału doświadczeń obywatelskich. Autor przedstawia kontekst funkcjonowania obywatela, jakim jest demokratyczny ład społeczny. Jest on prezentowany w szerokiej multidyscyplinarnej perspektywie. Na tym tle omawiana jest specyfika społeczeństwa obywatelskiego jako „soli” ładu demokratycznego i podjęta dyskusja na temat istoty i specyfiki kompetencji obywatelskich. Na tej podstawie zaproponowane są pola podmiotowych doświadczeń dorosłych sprzyjających nabywaniu i aktualizowaniu tych kompetencji. Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Marii Czerepaniak-Walczak Książka składa się z czterech rozdziałów, które w sposób logiczny i płynny przedstawiają zarówno przedmiot rozważań, jakim jest obywatelskość, jak i koncepcyjny wkład autora we wskazywanie tych aspektów edukacji nieformalnej, które stanowią wsparcie w rozwoju obywatelskości. […] Autor unika w swoich analizach uproszczeń, spotykanych w wielu publikacjach, dotyczących odwrotu od obywatelstwa. Wskazuje natomiast na jego przemiany w kontekście nowych mediów. Jest to dowodem refleksyjnego podejścia i dojrzałego rozumienia badanego zagadnienia. Z recenzji wydawniczej dr hab. Beaty...