Tadeusz Nowakowski, bydgoszczanin, dziennikarz, emigrant.  Studia o literaturze bydgoskiej, tom 2

Tadeusz Nowakowski, bydgoszczanin, dziennikarz, emigrant. Studia o literaturze bydgoskiej, tom 2

Tadeusz Nowakowski (1917-1996), bydgoszczanin, dziennikarz, pisarz tworzący głownie na emigracji. Autor kilkunastu powieści, z których najważniejszą jest częściowo osadzony w realiach Bydgoszczy dwudziestolecia międzywojennego „Obóz Wszystkich Świętych”. Przez lata gromadził polskich radiosłuchaczy przed odbiornikami prowadząc cotygodniową gawędę „Przy kawiarnianym stoliku” w Rozgłośni Radia Wolna Europa. Napisał szereg reportaży z pielgrzymek Papieża Jana Pawła II, któremu towarzyszył jako korespondent RWE. Był założycielem i honorowym przewodniczącym Światowego Związku Bydgoszczan oraz Honorowym Obywatelem Bydgoszczy. Zmarł i spoczywa w mieście swej młodości. Tom będąc zbiorem indywidualnych wypowiedzi na temat osoby i twórczości Tadeusza Nowakowskiego, staje się rodzajem naukowej dysputy, z zauważalnym akcentem emocjonalnym, a nierzadko również nostalgicznym. Jest to szkic portretu niemal kompletny: z wyrazistym konturem, bogatą charakterystyką oraz, co istotne, zaznaczeniem „znaków szczególnych”, objawiających się tak w jego losach i codziennym sposobie życia, jak i w działalności twórczej. (z recenzji prof. Janusza...
Leksyka pism Bolesława Prusa. Studia zebrane

Leksyka pism Bolesława Prusa. Studia zebrane

Niniejsza monografia stanowi efekt wieloletnich badań nad słownictwem utworów fabularnych Bolesława Prusa, które składają się na obraz idiolektu pisarza. Studia leksykalne powstawały od 2003 roku i ukazywały się sukcesywnie w różnych czasopismach oraz monografiach zbiorowych, wydanych w kilku ośrodkach uniwersyteckich. Rozproszone w wielu publikacjach w tym opracowaniu zostały zebrane, poprawione, czasem uzupełnione, ujednolicone i ułożone w zwartą całość. Tom składa się z dwudziestu studiów i podzielony został na dwie części. W pierwszej znalazły się teksty o charakterze ogólnym, poruszające zagadnienia kompleksowe, przede wszystkim zaś omawiające dany problem w całej twórczości Bolesława Prusa. Znajdziemy tu więc refleksje na temat słownictwa i sposobów kreowania obrazów przestrzennych, świadczące o lękach agorafobicznych pisarza, które towarzyszyły mu przez całe życie i z wiekiem narastały. Omówione zostanie zagadnienie barwnego widzenia świata i w przestrzeni zamkniętej, w której autor Lalki czuł się pewnie, bezpiecznie, i w sytuacji kreowania szerokich panoram, opisów krajobrazowych, elementów świata przyrody. Część druga monografii opisuje konkretne zagadnienia w poszczególnych utworach Bolesława Prusa. Faraonowi poświęcone zostały cztery teksty. Zainteresowanie Lalką także zaowocowało czterema studiami. Ciekawostką dotyczącą Emancypantek jest analiza słownictwa spirytystycznego. Przedmiotem oglądu stały się opisy seansów spirytystycznych, zachowania publiczności, deskrypcje rekwizytów niezbędnych w trakcie rytuału, charakterystyka medium – jego wygląd, zachowanie, czynności, które wykonuje, stany, w których się...
Wojna i wojskowość w twórczości oraz adaptacjach powieści Bolesława Prusa

Wojna i wojskowość w twórczości oraz adaptacjach powieści Bolesława Prusa

Militariom w „Faraonie” poświecono już osobne opracowanie („Wojna i wojskowość w Faraonie Bolesława Prusa”)  ponieważ  jednak w czasie ekscerpcji materiału okazało się, że pod względem słownictwa dotyczącego wojska, Faraon jest faktycznie absolutnie wyjątkowy i w porównaniu z innymi utworami pisarza stanowi najbogatsze źródło materiału językowego, nie jest jednak jedyny, pojawiła się potrzeba rozszerzenia opracowania. Tom niniejszy wypełnia więc lukę w zakresie słownictwa militarnego w całej twórczości Bolesława Prusa. Tym jednak razem rozważania natury językowej uzupełnione zostały o uwagi filmoznawcy. W ten sposób czytelnik otrzymuje do rąk analizę pełniejszą, a temat ukazany został z różnych punktów...
Wojna i wojskowowść w Faraonie Bolesława Prusa

Wojna i wojskowowść w Faraonie Bolesława Prusa

Praca jest bardzo interesującym, wieloaspektowym studium nad funkcją i semantyką słownictwa z zakresu wojny i wojskowości w powieści „Faraon” Bolesława Prusa. Zastosowana tu lingwistyczna analiza sposobów kreowania świata przedstawionego w dziele literackim odsłania tajemnice warsztatu pisarskiego twórcy, ukazuje stosowane przez niego techniki językowego obrazowania, pozwala dostrzec repertuar, zróżnicowanie i funkcjonalność wykorzystywanych środków językowych, ich podporządkowanie ideowym i artystycznym celom utworu literackiego. Podjęcie badań konfrontatywnych należy uznać za w pełni uzasadnione i potrzebne, dzięki nim udało się autorce ustalić, jakie elementy opisów bitewnych pisarz zaczerpnął z dostępnych źródeł, a które są efektem wyobraźni twórczej...
Świat roślin w pismach Bolesława Prusa

Świat roślin w pismach Bolesława Prusa

Publikacja składa się z dwóch części: słownikowej i interpretacyjnej. Ukazuje analizę leksyki roślinnej w piśmiennictwie Bolesława Prusa przeprowadzonej z perspektywy semantycznej, gramatycznej i funkcjonalnej. Skierowana jest do językoznawców, literaturoznawców, studentów filologii polskiej i badaczy języka...