Antroponimia Bydgoszczy. Dziedzictwo kultury miasta i regionu od XV do XVIII wieku tom I – imiona

Antroponimia Bydgoszczy. Dziedzictwo kultury miasta i regionu od XV do XVIII wieku
tom I – imiona

Monograficzne ujęcie imion (a w przyszłości nazwisk) mieszkańców Bydgoszczy na szerokim tle historycznym i kulturowym jest przedsięwzięciem ambitnym, ale i niełatwym. Lingwistyka kulturowa, a do tego nurtu należy prezentowana praca Marii Czaplickiej-Jedlikowskiej, ma na gruncie polskim znaczne osiągnięcia i bogatą literaturę. Już z pobieżnego przeglądu, choćby spisu treści, można wywnioskować, że Autorka nie ogranicza się do analizy imion pod różnymi aspektami do kontekstu kulturowego, ale uwzględnia szeroko rozumiany kontekst historyczny (…). Monografia Marii Czaplickiej-Jedlikowskiej o antroponimii Bydgoszczy, w t. 1. o imionach jest wartościowym, bogatym materiałowo naukowym opracowaniem opartym na badaniach własnych, przeprowadzonych z wykorzystaniem metodologii lingwistyki kulturowej, która stosowana jest we współczesnej literaturze przedmiotu. Poszerzenie badań o konteksty historyczno-społeczne, geograficzne, a nawet psychologiczne dało założone przez Autorkę efekty (…). Z pewnością znajdzie czytelników nie tylko wśród onomastów specjalizujących się w antroponimii, ale i wśród zainteresowanych historią i kulturą regionu i miasta Bydgoszczy. Z recenzji prof. Urszuli...
Twórczość Wandy Chotomskiej jako źródło wartości kształtujących osobowość dziecka. Studia

Twórczość Wandy Chotomskiej jako źródło wartości kształtujących osobowość dziecka. Studia

Księga pamiątkowa Twórczość Wandy Chotomskiej jako źródło wartości kształtujących osobowość dziecka. Studia jest zbiorem artykułów będących plonem badań pedagogów, językoznawców, literaturoznawców, muzykologów – poświęconych twórczości Wandy Chotomskiej. Jest wyrazem laudacji dla poetki, Jej talentu i dokonań. Jest formą podziękowania za prawie trzydziestoletnią współpracę z Zakładem Kreatywnej Edukacji Dziecka i z Zakładem Pedagogiki Wczesnoszkolnej w ramach Instytutu Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w...
Świat wartości a językowo-stylistyczne właściwości poezji Danuty Wawiłow w utworach dla dzieci

Świat wartości a językowo-stylistyczne właściwości poezji Danuty Wawiłow w utworach dla dzieci

W pracy zaprezentowano rezultaty badawcze zmierzające do rozpoznania, jakie wartości w świecie dziecka implikuje użycie i częstość korzystania z określonych wyrazów reprezentujących odpowiednie części mowy w wierszach Danuty Wawiłow, które znalazły się w zbiorku „Wierszykarnia”. Osiągnięte rezultaty mogą służyć do poznania poetyckich poszukiwań wartości w sferze aksjologicznej i ontologicznej, a także mieć zastosowanie w projektowaniu terapii dzieci przez twórczość poetycką – zwłaszcza tych, które słabo radzą sobie z własnymi negatywnymi przeżyciami, utrudniającymi im funkcjonowanie w środowisku domowym, szkolnym i pozaszkolnym (…). Różnorodność nastrojów, fantazja wyrastająca z rzeczywistości dnia codziennego i zdarzenia silnie z nią związane sprawiają, że utwory tej poetki spełniają wieloraką rolę w budzeniu aktywności zabawowej dzieci i w ich rozwoju intelektualnym, emocjonalnym oraz w zaspokajaniu ich czytelniczych...