Pasy płaskie napędowe

Pasy płaskie napędowe

Inspiracją do podjęcia się napisania książki o pasach płaskich był brak nowych i pełnych opracowań dotyczących tego rodzaju przekładni. Ostatnia znana autorom praca, w której podano wyczerpujące informacje na temat pasów płaskich, pochodzi z 1995 r. Pasy płaskie napędowe stanowią bardzo dużą grupę części maszyn, z powodzeniem stosowaną w ich budowie. Jest to grupa należąca do rozwijających się najintensywniej, a dostępna informacja na ich temat jest wybiórcza i najczęściej pochodzi od producentów, którzy skutecznie ograniczają wiedzę o ich szczegółowych cechach materiałowych i konstrukcyjnych. Kolejnym powodem przystąpienia do tej pracy jest fascynacja możliwościami rozwiązań konstrukcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych pasów płaskich. Wieloletnia współpraca z biurami konstrukcyjnymi umożliwiła autorom zdobycie doświadczenia w zakresie systemów napędowych, przenośnikowych, produkcyjnych, a także sterujących. Pasy te są powszechnie stosowane w maszynach włókienniczych oraz drukarskich, ale pełnią także funkcję przeniesienia napędu w generatorach elektrowni wodnych. Systemy przenośnikowe stosowane w produkcji tytoniu oraz stalowe pasy wykorzystywane w prasach do płyt drzewnych są kolejnym ciekawym obszarem zastosowań, podobnie jak pasy w windach w najwyższym budynku świata. Wiele lat współpracy z największymi producentami pasów płaskich oraz wizyty w setkach zakładów przemysłowych doprowadziły autorów do wniosku, że użytkownicy niemający wystarczającej wiedzy dobierają pasy według własnych upodobań. Stosują pasy napędowe jako przenośnikowe i na odwrót, zamieniają stronę bieżną na grzbietową, nie wspominając o użyciu pasów w środowiskach, do których nie są one dopuszczone. Jednym z celów tej pracy jest takie przedstawienie tej ogromnej rodziny części maszyn, aby była świadomie stosowana w konstrukcjach. Autorzy celowo pominęli znane i powielane w różnych publikacjach podstawowe zależności geometryczne, skupiając się na praktycznych rozwiązaniach i badaniach eksperymentalnych.  (z Przedmowy)   Tematyka pracy jest aktualna, ważna i interesująca...
Antroponimia wiernych parafii prawosławnych na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w II połowie XIX i w początkach XX wieku

Antroponimia wiernych parafii prawosławnych na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w II połowie XIX i w początkach XX wieku

Monografia stanowi istotny wkład do rozwoju wiedzy z zakresu słowiańskiej antroponimii historycznej. Wartość pracy wyraża się w warstwie zarówno faktograficznej, jak i metodologicznej. Po pierwsze: wprowadza w obieg naukowy historyczne nazwy osobowe wydobyte z rosyjskojęzycznych akt metrykalnych parafii prawosławnych na Kujawach Wschodnich i ziemi dobrzyńskiej. Po drugie: przedstawia nową propozycję – opisu nazw osobowych ludności zamieszkałej na historycznym pograniczu kulturowym (odzwierciedlającym dawną wspólnotę różnowyznaniową i wielonarodowościową). fragment recenzji wydawniczej prof. Feliksa Czyżewskiego   Henryk Duszyński-Karabasz – Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Magister lingwistyki stosowanej – j. rosyjski z j. niemieckim (UKW), filologii polskiej (UKW) i filologii bałkańskiej (UMK), licencjat etnologii (UMK). Zainteresowania naukowe: onomastyka (antroponimia na pograniczach językowych, toponimia, zoonimia, chrematonimia),...
Efekty treningu uwagi wykonawczej u dzieci w wieku przedszkolnym

Efekty treningu uwagi wykonawczej u dzieci w wieku przedszkolnym

Badania nad możliwością poprawy funkcjonowania poznawczego osób w różnym wieku dzięki krótkotrwałym treningom poznawczym wzbudzają w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie psychologów. Metaanalizy opublikowanych w literaturze wyników badań pokazują, że po tego typu interwencji obserwuje się poprawę nie tylko w wykonaniu zadań trenowanych, ale także w zadaniach różnych niż trenowane, które angażują te same (transfer bliski) lub inne, bardziej złożone (transfer daleki) procesy poznawcze. Otrzymane rezultaty są jednak niejednoznaczne. (…) Celem badań własnych było sprawdzenie skuteczności treningu uwagi wykonawczej w grupie dzieci 4-letnich i 6-letnich. Szczególnie interesujące stało się przeanalizowanie wielkości poprawy w wykonywaniu trenowanych zadań, angażujących uwagę wykonawczą, ale także zakresu transferu na zadania nietrenowane, angażujące pamięć operacyjną oraz inteligencję płynną. Badanie przeprowadzono w paradygmacie eksperymentalnym, z jedną grupą treningową i dwiema kontrolnymi. Wzięło w nim udział 180 dzieci typowo rozwijających się w okresie średniego dzieciństwa. Niniejsza książka składa się z czterech głównych części, tj. podstaw teoretycznych, metodologii badań własnych, części empirycznej oraz dyskusji wyników.  (…) (ze Wstępu) dr Monika Deja – psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii Ogólnej i Rozwoju Człowieka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych. Autorka licznych prac naukowych i popularnonaukowych z dziedziny psychologii rozwoju człowieka i psychologii rodziny. Sekretarz Redakcji Polskiego Forum Psychologicznego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju...
Polszczyzna w różnych jej aspektach pod red. nauk. Andrzeja Dyszaka, Miscellanea lingwistyczne i varia, pod red. Krzysztofa Kołatki

Polszczyzna w różnych jej aspektach pod red. nauk. Andrzeja Dyszaka, Miscellanea lingwistyczne i varia, pod red. Krzysztofa Kołatki

Miscellanea lingwistyczne i varia – wydaje się ze wszech miar słuszny […]. Otóż składające się nań artykuły stanowią zbiór nader eklektyczny, który cechuje wysoki stopień heterogeniczności. Należy jednak w tym miejscu mocno zaakcentować, iż rzeczona kategoria pojmowana jest tutaj bardzo szeroko, gdyż przejawia się ona de facto nie tylko na płaszczyźnie tematycznej, lecz także metodologicznej. Autorzy osadzają mianowicie swoje rozważania na gruncie rozmaitych paradygmatów badawczych, przekraczając nierzadko granice dociekań stricte językoznawczych. Tym natomiast, co niewątpliwie łączy, spaja wszystkie zawarte w tej publikacji szkice, ich wspólnym mianownikiem, jest […] POLSZCZYZNA w jej rozmaitych odsłonach, analizowana z punktu widzenia różnych subdyscyplin, będąca obiektem wielowymiarowej refleksji. Przedkładana monografia obejmuje artykuły 19 doświadczonych i początkujących badaczy języka, reprezentujących 8 ośrodków naukowych, mianowicie: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, a także Uniwersytet Zielonogórski. (ze...
Polszczyzna w różnych jej aspektach pod red. Andrzeja Dyszaka, Język polski dawniej i dziś pod red. Anny Paluszak-Bronki

Polszczyzna w różnych jej aspektach pod red. Andrzeja Dyszaka, Język polski dawniej i dziś pod red. Anny Paluszak-Bronki

Z publikacji składającej się z 17 artykułów naukowych wyłania się obraz bogatych i znacznych osiągnięć językoznawstwa polskiego, powiązanego z innymi dyscyplinami humanistycznymi, społecznymi i przyrodniczymi, a jednocześnie wewnętrznie niejednorodnego tematycznie i operującego zróżnicowanymi metodami opisu lingwistycznego. Nowe koncepcje i obszary badawcze najczęściej kontynuują (nierzadko modyfikują) wcześniejsze ujęcia, ale nigdy ich nie odrzucają i negują zgodnie z zasadą, że punktem wyjścia wszelkich badań powinno być zawsze historyczne dziedzictwo, nawet jeżeli musi ono zostać zweryfikowane i poddane daleko idącym zmianom. (…) Zgromadzone w monografii teksty reprezentują wysoki poziom naukowy, są bogato dokumentowane materiałem językowym, a przedstawione wyniki wnikliwych analiz – niezwykle interesujące. Mamy nadzieję, że zbiór ten, zawierający zróżnicowane tematycznie, o ogromnych walorach poznawczych, prezentujące różne stanowiska badawcze i różne ujęcia metodologiczne artykuły, zostanie zauważony i zainteresuje nie tylko polonistów, ale także miłośników ojczystego słowa. (ze...
Wychowanie i socjologia

Wychowanie i socjologia

Książka Émile’a Durkheima „Wychowanie i socjologia” to praca znakomita, stojąca na bardzo wysokim poziomie naukowym. Stała się ona ważną i integralną częścią dorobku socjologii wychowania/edukacji, dziś jest to zdecydowanie pozycja klasyczna. Edukacyjna myśl Durkheima pozostała nadal znaczącym układem odniesienia dla rozważań, analiz i badań we współczesnych naukach społecznych. W niniejszym wydaniu książki na szczególną uwagę zasługują posłowia napisane przez prof. Zbigniewa Kwiecińskiego i prof. Ewę Marynowicz-Hetkę, w których autorzy dokonują pogłębionej analizy i kontekstualizacji roli edukacji w społeczeństwie współczesnym. Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Zbyszko Melosika   Seria Biblioteka Myśli Pedagogicznej ma na celu wzmocnienie interdyscyplinarnego nurtu w namyśle nad problemami pedagogicznymi. W związku z postępującą specjalizacją w naukach pedagogicznych, wymuszaną przez wymagania rynku pracy, zagrożony jest namysł nad nauczaniem, wychowaniem i opieką jako procesami integralnymi, wypływającymi z kultury i oddziałującymi na nią. Niniejsza seria jest próbą odpowiedzi na to zagrożenie, sytuując problemy pedagogiczne w szerszym kontekście nauk humanistycznych i społecznych.  ...
Skryptorium. Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Nowakowskiemu

Skryptorium. Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Nowakowskiemu

Przyjaciel – mediewista Dawne i szacowne są tradycje kształcenia historyków na naszej Uczelni, sięgają bowiem początków istnienia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w latach 1969‒1974. Po niemal dwóch dekadach przerwy, już w murach Wyższej Szkoły Pedagogicznej, odrodziły się studia historyczne w 1989 roku. W wyodrębnionej wówczas pod kierownictwem prof. Włodzimierza Jastrzębskiego Katedrze Historii zatrudniony został obok innych nauczycieli akademickich i naukowców, upamiętniany dziś honorową Księgą, wówczas doktor, dziś profesor tytularny, Tomasz Nowakowski. W swojej wieloletniej karierze naukowej i dydaktycznej łączył zawsze harmonijnie różne pola badawcze. Interesowały Go bowiem w równym stopniu historia średniowieczna, historia idei, źródłoznawstwo i nauki pomocnicze historii. Niebagatelne znaczenie dla inspiracji myśli naukowej Tomasza Nowakowskiego miała także postać naszego patrona, króla Polski Kazimierza III Wielkiego, szczególnie w bezpośrednim związku z dziejami Bydgoszczy. Profesor Tomasz Nowakowski w trakcie kilku dekad owocnych poszukiwań naukowych zrealizował wiele ważnych projektów, które w formie monograficznych publikacji weszły na stałe do rodzimej historiografii, jak książki o arengach dokumentów średniowiecznych, małopolskich elitach władzy na przełomie XIII/XIV wieku, poszukiwaniach rocznika płockiego Jana Długosza czy wreszcie Kazimierzu Wielkim i jego państwie. Sympatia i zrozumienie dla potrzeb innych badaczy oraz studentów towarzyszyły też kształceniu młodej kadry naukowej przez Dostojnego Jubilata. Jego funkcje promotora i recenzenta w przewodach doktorskich i habilitacyjnych prowadzonych w Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Szczecińskim czy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie stanowią bezdyskusyjne dowody szacunku i autorytetu, jakimi otoczony jest Profesor Tomasz Nowakowski w krajowym środowisku historycznym. Rozpoczynał swoją pracę w odrodzonej Katedrze Historii, później pracował w Instytucie Historii, dziś na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, jednak niezmiennie przyczyniał się do kreowania bydgoskiego ośrodka historycznego, wnosząc zawsze rozsądny i koleżeński wkład Przyjaciela ‒ mediewisty. Rektor prof. dr hab....
Sarmackie kulturemy w wyobraźni wybranych twórców literatury polskiej XIX wieku. Semantyka, rewizje i reinterpretacje

Sarmackie kulturemy w wyobraźni wybranych twórców literatury polskiej XIX wieku. Semantyka, rewizje i reinterpretacje

Odróżniając studia nad sarmatyzmem jako historyczną formacją kulturową od badań nad literackimi świadectwami jego czysto intelektualnej recepcji, prezentowane szkice o różnorodnych kulturemach mogą stanowić punkt wyjścia do rozważań nad obecnością i wpływem tej historycznej formacji kulturowej na całą współczesność (kulturową, a także literacką). Przedmiotem badań tego drugiego rodzaju są właśnie dzieła literackie lub ich elementy (w tymi mikroelementy) posiadające status bytowy różny od tego wymiaru rzeczywistości, który zasadniczo interesuje historyka kultury. Czyli w lekturze tworzących niniejszą monografię artykułów/rozdziałów należałoby pamiętać o opozycji między tradycją szlachecką jako częścią historii kultury, a tą samą tradycją jako częścią przedstawień literackich. Właśnie te obrazy literackie stanowią przedmiot badawczej refleksji. (ze wstępu) Kulturemy stanowią istniejące w świadomości członków danej społeczności pojęcia im wspólne, zawierające zespół cech i skojarzeń określających kulturową istotę danej społeczności. Mogą one wiele powiedzieć o danym systemie kulturowym, są bowiem istotne dla zrozumienia tej kultury, jako często silnie nacechowane (pozytywnie lub negatywnie). Stanowią symbol kolektywny, symbol narodowy.  ...
Stan i perspektywy rozwojowe Unii Europejskiej w badaniach

Stan i perspektywy rozwojowe Unii Europejskiej w badaniach

W prezentowanej monografii zamieszczono opinie badaczy dotyczące pozycji UE na świecie, jej wewnętrznych problemów oraz oceny wpływu globalnego otoczenia na Polskę, największy kraj, który przystąpił do UE w XXI wieku. W pierwszej części książki pojawiły się opinie wskazujące na rosnące problemy ekonomiczne regionu w międzynarodowym otoczeniu. Druga część monografii dotyczy wewnętrznych problemów UE. W trzeciej autorzy opisują niektóre aspekty związane z pozycją polskiej gospodarki w odniesieniu do międzynarodowego...
Kształcenie językowe w szkole podstawowej. Rozwinięcie treści  podstawy programowej przedmiotu język polski

Kształcenie językowe w szkole podstawowej. Rozwinięcie treści podstawy programowej przedmiotu język polski

Niniejsza książka jest zmienioną wersją mojego komentarza do podstawy programowej w zakresie kształcenia językowego z 2002 r. pt. Język ojczysty w szkole podstawowej i w gimnazjum. Obecnie jej adresatami są nauczyciele języka polskiego w ośmioklasowych szkołach podstawowych, które funkcjonują od roku 2017. Nie stanowi ona jednak poradnika metodycznego, gdyż nie będąc dydaktykiem, nie zamierzam sugerować sposobów i metod kształcenia językowego, ale podjąłem próbę wskazania i opisu tego, czego – moim zdaniem jako językoznawcy – powinno się uczyć dzieci i młodzież w zakresie wiedzy o języku (przede wszystkim gramatycznej) zgodnie z zapisami w najnowszej podstawie programowej. W dwóch głównych częściach tej książki (I. Kształcenie językowe w klasach IV–VI i II. Kształcenie językowe w klasach VII–VIII) omówione zostały zjawiska językowe zgodnie z hasłami zawartymi w odpowiednich częściach podstawy programowej (choć nie zawsze w takim samym porządku). Zawiera ona jednakże i treści wykraczające poza podstawę programową, a dotyczące zjawisk językowych, których powinien być świadomy nauczyciel polonista28. Swoistym jej zakończeniem jest propozycja (w formie tabeli) rozkładu treści programowych w zakresie kształcenia językowego w szkole podstawowej dla poszczególnych klas: od czwartej do ósmej. (ze...
Uwarunkowania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego w świetle badań

Uwarunkowania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego w świetle badań

Prezentowana monografia ma na celu wyjaśnienie złożoności i specyfiki przemian społeczno-gospodarczych zachodzących w województwie kujawsko pomorskim. Opracowanie składa się z siedmiu rozdziałów, w których autorzy próbują wskazać na różnorodne uwarunkowania, konteksty oraz perspektywy rozwojowe województwa...
Studia z dziejów książki, bibliotek i prasy Przegląd badań za lata 2016–2018

Studia z dziejów książki,
bibliotek i prasy
Przegląd badań za lata 2016–2018

Tematyka zawarta w artykułach jest bardzo różnorodna. Czytelnik znajdzie tu między innymi tekst opisujący rolę i znaczenie bibliotekarza w antycznych bibliotekach aleksandryjskich, artykuł o bibliotece pijarskiej szkoły wydziałowej w Łowiczu z 1817 roku, analizę problemów badawczych prasy pomorskiej w latach 1848-1920, publikacje bibliograficzne Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego a nawet ocenę jakości stron internetowych na przykładzie wybranych serwisów...
Hydrometeorologiczny monitoring uwarunkowań bezpieczeństwa Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Wybrane zagadnienia

Hydrometeorologiczny monitoring uwarunkowań bezpieczeństwa Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Wybrane zagadnienia

Zdynamizowanie zjawisk klimatycznych, które są następstwem stałego wzrostu działalności człowieka, przyczynia się do przyspieszenia ruchu wody w przyrodzie. Łącznie, obydwa zjawiska w coraz większym stopniu oddziałują niekorzystnie zarówno na gospodarkę człowieka, jak i na jego bezpieczeństwo. Dlatego podjęcie się przez autorów opracowania wyjaśnienia i określenia powiązań hydrometeorologicznych, jak i ich dalszych konsekwencji, jest bardzo ważne. Temat ten nabiera szczególnego znaczenia na terenie regionu kujawsko-pomorskiego, który z jednej strony „cierpi” na niedosyt wody (Kujawy), z  drugiej zaś ich nadmiar prowadzi do katastrofalnych powodzi (np. obszar dna doliny Dolnej Wisły). Autorzy przedstawili w formie opisu rodzaje i znaczenie geograficznych źródeł informacji o przestrzennych wartościach bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego, w tym głównie bazy materiałów kartograficznych i teledetekcyjnych (mapy, zdjęcia lotnicze), na tle przestrzeni geograficznej. Scharakteryzowali problem zanieczyszczenia podstawowych elementów środowiska przyrodniczego w  formie monitoringu powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych dla wybranego roku 2016, poprzedzającego opracowanie. Takie ujęcie ma dać do zrozumienia, jak ważne są zaproponowane rozwiązania w zachowaniu środowiska przyrodniczego. Z recenzji prof. dra hab. Zygmunta...
Ostoja Nadgoplańska. Europejskie Dziedzictwo Przyrodnicze

Ostoja Nadgoplańska. Europejskie Dziedzictwo Przyrodnicze

Publikacja przedstawia usytuowany we wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego obszar Natura 2000 „Ostoja Nadgoplańska”, który jest przykładem wdrożenia europejskiej strategii ochrony przyrody w województwie kujawsko-pomorskim. Obszar utworzony został w celu ochrony populacji występujących tu gatunków awifauny, rzadkich i ważnych dla zachowania europejskiej bioróżnorodności. Książka wydana jest w języku polskim i...
Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0

Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0

Przestrzeń informacyjna jest szeroko pojętym obszarem (miejscem, kontekstem, zapleczem) wielu różnych działań współczesnego człowieka, które są analizowane w aspekcie technicznym, społecznym i kulturowym. W obecnych czasach następuje ogromny rozwój przestrzeni informacyjnej, kształtują się różne jej oblicza. Wiele mówi się o roli tej przestrzeni jako ważnego, znaczącego zjawiska kulturowego naszych czasów, jej niezbędności w codziennych działaniach. W niniejszej książce autorzy przedstawiają  niektóre ważne oblicza współczesnej przestrzeni informacyjnej. Ich  analizie poddane zostały między innymi zagadnienia związane z informatologią, informacją oraz rolą bibliotek i zasobów cyfrowych w aktualnych warunkach rozwoju tej...
Wychowanie moralne

Wychowanie moralne

Wychowanie moralne jest zbiorem 18 wykładów wygłoszonych przez Durkheima w roku akademickim 1902-1903 na Sorbonie w ramach zajęć z socjologii. Émile Durkheim (1858-1917) był francuskim uczonym zajmującym się problematyką filozoficzną, pedagogiczną i socjologiczną. Do historii nauki przeszedł jako współtwórca socjologii, jego nazwisko jest w tym kontekście przywoływane najczęściej z nazwiskami Karola Marksa i Maxa Webera. Najważniejszą kategorią wprowadzoną przez Durkheima do nauk społecznych była kategoria faktów społecznych, niezależnych w swoim istnieniu od faktów organicznych i psychicznych, a także wymagających odrębnych metod badawczych. Naukowy dorobek Durkheima sytuowany jest dziś najczęściej w nurcie funkcjonalizmu, on sam zaś uznawany jest za twórcę socjologizmu – orientacji w naukach społecznych, zgodnie z którą społeczeństwo całkowicie determinuje życie psychiczne i kulturalne jednostek, zaś socjologia jako nauka badająca życie społeczne powinna zajmować najwyższe miejsce w hierarchii nauk. * * * Seria Biblioteka Myśli Pedagogicznej ma na celu wzmocnienie interdyscyplinarnego nurtu w namyśle nad problemami pedagogicznymi. W związku z postępującą specjalizacją w naukach pedagogicznych, wymuszaną przez wymagania rynku pracy, zagrożony jest namysł nad nauczaniem, wychowaniem i opieką jako procesami integralnymi, wypływającymi z kultury i oddziałującymi na nią. Niniejsza seria jest próbą odpowiedzi na to zagrożenie, sytuując problemy pedagogiczne w szerszym kontekście nauk humanistycznych i...
Gwara miejska bydgoszczan

Gwara miejska bydgoszczan

Książka otrzymała WYRÓŻNIENIE w konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki – Poznań 2016 podczas jubileuszowych XX Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej. *** Minęło sześć lat od opublikowania małego słownika gwary bydgoskiej zawierającego wyrazy i związki wyrazowe charakterystyczne dla mowy mieszkańców Bydgoszczy, których źródłem była trzyczęściowa saga Jerzego Sulimy-Kamińskiego pt. Most Królowej Jadwigi, a głównie słowniczki kończące kolejne jej tomy (ok. 400 jednostek słownikowych). Niniejsza publikacja, podobna w swojej budowie do wymienionej wyżej książki, gdyż składa się z dwóch zasadniczych części: opisu merytorycznego gwary miejskiej bydgoszczan i słownika, różni się od niej przede wszystkim układem, opisem tej regionalnej odmiany polszczyzny i zawartością słownika. W pierwszej części przedstawiłem najpierw samą Bydgoszcz poprzez jej historyczno-kulturowo-językowe wyróżniki (Wyznaczniki tożsamości miasta nad Brdą) i obraz tego miasta zawarty w kilku powieściach, których jest ono swoistym bohaterem (Literacko-językowy obraz Bydgoszczy), by następnie przejść do charakterystyki gwary bydgoskiej, dla której wstępem są rozważania o gwarze miejskiej wśród odmian polszczyzny (Gwara miejska jako odmiana języka potocznego). Kolejne podrozdziały dotyczą zapisów gwary bydgoszczan, do których należą: z jednej strony nieopracowana i trudna do zweryfikowania leksyka zbierana latami przez jednego z bydgoskich dziennikarzy (Słowniki Zbigniewa Wicherka), a z drugiej – publikacje, dla których gwara bydgoska stała się (choćby częściowo) tworzywem językowym lub obiektem opisu (Teksty literackie i pamiętnikarskie o Bydgoszczy). W dalszej kolejności scharakteryzowane zostały składniki leksykalne mowy mieszkańców Bydgoszczy (Dialektyzmy, Elementy obce, Formacje słowotwórcze, Stałe związki wyrazowe). Część druga została opracowana jako słownik w układzie rzeczowym (tematycznym). Podzielony on jest na jedenaście rozdziałów (niektóre z nich składają się z mniejszych podpól leksykalnych), z których dziesięć gromadzi słownictwo związane ze sobą nadrzędną treścią...
Kanał Bydgoski. Harmonia techniki i natury

Kanał Bydgoski. Harmonia techniki i natury

Książka Kanał Bydgoski. Harmonia techniki i natury, autorstwa historyka sztuki prof. Aleksandra Jankowskiego i Marii Dombrowicz została wydana z okazji jubileuszu 240-lecia Kanału Bydgoskiego, który przypadł w 2014 roku. Wykorzystując obficie archiwalne materiały ikonograficzne dzieło w języku polskim i angielskim szeroko prezentuje historię budowy Kanału, dzieje żeglugi na tej drodze wodnej oraz jej znaczenie dla rozwoju Bydgoszczy. Książka barwnie opisuje także uroki architektoniczne i przyrodnicze nadbrzeży Kanału Bydgoskiego, a także przywołuje atmosferę toczącego się tu niegdyś życia towarzyskiego. W nakreśleniu obrazu flory i fauny Aleksandra Jankowskiego wspomogli dr Maria Dombrowicz oraz Andrzej Obiała, który dopełnił tekst artystycznymi fotografiami. Piękną szatę graficzną opracował Piotr Kożuchowski. Książka wyróżniona w konkursie ACADEMIA...
Promotio Geographica Bydgostiensia, Tom VII, Turystyka w rozwoju regionalnym i lokalnym Krajny i Pałuk

Promotio Geographica Bydgostiensia, Tom VII, Turystyka w rozwoju regionalnym i lokalnym Krajny i Pałuk

Kolejny tom serii wydawniczej Promotio Geographica Bydgostiensia jest zbiorem artykułów na temat możliwości rozwoju turystyki w regionie. Publikacja ukazuje najcenniejsze walory przyrodnicze i kulturowe Krajny i Pałuk. Autorzy opisują wspomniane krainy z punktu widzenia historii, geografii, lingwistyki oraz możliwości wykorzystania ich potencjału w celach promocyjnych. Pozycja szczególnie przydatna dla pracowników działów rozwoju turystyki w samorządach lokalnych, a także dla naukowców i pasjonatów swojego...
Studium projektowania cech konstrukcyjnych i eksploatacji pasów zębatych

Studium projektowania cech konstrukcyjnych i eksploatacji pasów zębatych

Nowatorskimi osiągnięciami monografii są: • algorytm projektowania przekładni pasowych z kompozytowymi pasami zębatymi, uwzględniający ocenę funkcjonalności oraz właściwości eksploatacyjnych pasów pod kątem kryteriów błędów kształtu i położenia oraz chropowatości powierzchni (stereometrii) uzębienia pasa i koła, • badania doświadczalne: właściwości materiałów polimerowych stosowanych do budowy pasów i zużycia pasów podczas eksploatacji, • ocena wytrzymałości połączeń wraz z propozycjami nowych rozwiązań, • model opisujący dynamikę sprzężeń w przekładni pasowej wraz z propozycją wykorzystania analogii z wahadłem o zmiennej długości, • obliczenia Metodą Elementów Skończonych zagadnienia kontaktowego między pasem a kołem zębatym wskazujące, że największe naprężenia występują w warstwie zginanej pasa. Za najważniejsze uważam propozycje zmian w konstrukcji pasów zębatych, w celu rozszerzenia ich zastosowań w nowych obszarach. Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. inż. Jerzego...