Stan i perspektywy rozwojowe Unii Europejskiej w badaniach

Stan i perspektywy rozwojowe Unii Europejskiej w badaniach

W prezentowanej monografii zamieszczono opinie badaczy dotyczące pozycji UE na świecie, jej wewnętrznych problemów oraz oceny wpływu globalnego otoczenia na Polskę, największy kraj, który przystąpił do UE w XXI wieku. W pierwszej części książki pojawiły się opinie wskazujące na rosnące problemy ekonomiczne regionu w międzynarodowym otoczeniu. Druga część monografii dotyczy wewnętrznych problemów UE. W trzeciej autorzy opisują niektóre aspekty związane z pozycją polskiej gospodarki w odniesieniu do międzynarodowego...
Kształcenie językowe w szkole podstawowej. Rozwinięcie treści  podstawy programowej przedmiotu język polski

Kształcenie językowe w szkole podstawowej. Rozwinięcie treści podstawy programowej przedmiotu język polski

Niniejsza książka jest zmienioną wersją mojego komentarza do podstawy programowej w zakresie kształcenia językowego z 2002 r. pt. Język ojczysty w szkole podstawowej i w gimnazjum. Obecnie jej adresatami są nauczyciele języka polskiego w ośmioklasowych szkołach podstawowych, które funkcjonują od roku 2017. Nie stanowi ona jednak poradnika metodycznego, gdyż nie będąc dydaktykiem, nie zamierzam sugerować sposobów i metod kształcenia językowego, ale podjąłem próbę wskazania i opisu tego, czego – moim zdaniem jako językoznawcy – powinno się uczyć dzieci i młodzież w zakresie wiedzy o języku (przede wszystkim gramatycznej) zgodnie z zapisami w najnowszej podstawie programowej. W dwóch głównych częściach tej książki (I. Kształcenie językowe w klasach IV–VI i II. Kształcenie językowe w klasach VII–VIII) omówione zostały zjawiska językowe zgodnie z hasłami zawartymi w odpowiednich częściach podstawy programowej (choć nie zawsze w takim samym porządku). Zawiera ona jednakże i treści wykraczające poza podstawę programową, a dotyczące zjawisk językowych, których powinien być świadomy nauczyciel polonista28. Swoistym jej zakończeniem jest propozycja (w formie tabeli) rozkładu treści programowych w zakresie kształcenia językowego w szkole podstawowej dla poszczególnych klas: od czwartej do ósmej. (ze...
Uwarunkowania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego w świetle badań

Uwarunkowania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego w świetle badań

Prezentowana monografia ma na celu wyjaśnienie złożoności i specyfiki przemian społeczno-gospodarczych zachodzących w województwie kujawsko pomorskim. Opracowanie składa się z siedmiu rozdziałów, w których autorzy próbują wskazać na różnorodne uwarunkowania, konteksty oraz perspektywy rozwojowe województwa...
Studia z dziejów książki, bibliotek i prasy Przegląd badań za lata 2016–2018

Studia z dziejów książki,
bibliotek i prasy
Przegląd badań za lata 2016–2018

Tematyka zawarta w artykułach jest bardzo różnorodna. Czytelnik znajdzie tu między innymi tekst opisujący rolę i znaczenie bibliotekarza w antycznych bibliotekach aleksandryjskich, artykuł o bibliotece pijarskiej szkoły wydziałowej w Łowiczu z 1817 roku, analizę problemów badawczych prasy pomorskiej w latach 1848-1920, publikacje bibliograficzne Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego a nawet ocenę jakości stron internetowych na przykładzie wybranych serwisów...
Hydrometeorologiczny monitoring uwarunkowań bezpieczeństwa Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Wybrane zagadnienia

Hydrometeorologiczny monitoring uwarunkowań bezpieczeństwa Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Wybrane zagadnienia

Zdynamizowanie zjawisk klimatycznych, które są następstwem stałego wzrostu działalności człowieka, przyczynia się do przyspieszenia ruchu wody w przyrodzie. Łącznie, obydwa zjawiska w coraz większym stopniu oddziałują niekorzystnie zarówno na gospodarkę człowieka, jak i na jego bezpieczeństwo. Dlatego podjęcie się przez autorów opracowania wyjaśnienia i określenia powiązań hydrometeorologicznych, jak i ich dalszych konsekwencji, jest bardzo ważne. Temat ten nabiera szczególnego znaczenia na terenie regionu kujawsko-pomorskiego, który z jednej strony „cierpi” na niedosyt wody (Kujawy), z  drugiej zaś ich nadmiar prowadzi do katastrofalnych powodzi (np. obszar dna doliny Dolnej Wisły). Autorzy przedstawili w formie opisu rodzaje i znaczenie geograficznych źródeł informacji o przestrzennych wartościach bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego, w tym głównie bazy materiałów kartograficznych i teledetekcyjnych (mapy, zdjęcia lotnicze), na tle przestrzeni geograficznej. Scharakteryzowali problem zanieczyszczenia podstawowych elementów środowiska przyrodniczego w  formie monitoringu powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych dla wybranego roku 2016, poprzedzającego opracowanie. Takie ujęcie ma dać do zrozumienia, jak ważne są zaproponowane rozwiązania w zachowaniu środowiska przyrodniczego. Z recenzji prof. dra hab. Zygmunta...
Ostoja Nadgoplańska. Europejskie Dziedzictwo Przyrodnicze

Ostoja Nadgoplańska. Europejskie Dziedzictwo Przyrodnicze

Publikacja przedstawia usytuowany we wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego obszar Natura 2000 „Ostoja Nadgoplańska”, który jest przykładem wdrożenia europejskiej strategii ochrony przyrody w województwie kujawsko-pomorskim. Obszar utworzony został w celu ochrony populacji występujących tu gatunków awifauny, rzadkich i ważnych dla zachowania europejskiej bioróżnorodności. Książka wydana jest w języku polskim i...
Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0

Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0

Przestrzeń informacyjna jest szeroko pojętym obszarem (miejscem, kontekstem, zapleczem) wielu różnych działań współczesnego człowieka, które są analizowane w aspekcie technicznym, społecznym i kulturowym. W obecnych czasach następuje ogromny rozwój przestrzeni informacyjnej, kształtują się różne jej oblicza. Wiele mówi się o roli tej przestrzeni jako ważnego, znaczącego zjawiska kulturowego naszych czasów, jej niezbędności w codziennych działaniach. W niniejszej książce autorzy przedstawiają  niektóre ważne oblicza współczesnej przestrzeni informacyjnej. Ich  analizie poddane zostały między innymi zagadnienia związane z informatologią, informacją oraz rolą bibliotek i zasobów cyfrowych w aktualnych warunkach rozwoju tej...
Wychowanie moralne

Wychowanie moralne

Wychowanie moralne jest zbiorem 18 wykładów wygłoszonych przez Durkheima w roku akademickim 1902-1903 na Sorbonie w ramach zajęć z socjologii. Émile Durkheim (1858-1917) był francuskim uczonym zajmującym się problematyką filozoficzną, pedagogiczną i socjologiczną. Do historii nauki przeszedł jako współtwórca socjologii, jego nazwisko jest w tym kontekście przywoływane najczęściej z nazwiskami Karola Marksa i Maxa Webera. Najważniejszą kategorią wprowadzoną przez Durkheima do nauk społecznych była kategoria faktów społecznych, niezależnych w swoim istnieniu od faktów organicznych i psychicznych, a także wymagających odrębnych metod badawczych. Naukowy dorobek Durkheima sytuowany jest dziś najczęściej w nurcie funkcjonalizmu, on sam zaś uznawany jest za twórcę socjologizmu – orientacji w naukach społecznych, zgodnie z którą społeczeństwo całkowicie determinuje życie psychiczne i kulturalne jednostek, zaś socjologia jako nauka badająca życie społeczne powinna zajmować najwyższe miejsce w hierarchii nauk. * * * Seria Biblioteka Myśli Pedagogicznej ma na celu wzmocnienie interdyscyplinarnego nurtu w namyśle nad problemami pedagogicznymi. W związku z postępującą specjalizacją w naukach pedagogicznych, wymuszaną przez wymagania rynku pracy, zagrożony jest namysł nad nauczaniem, wychowaniem i opieką jako procesami integralnymi, wypływającymi z kultury i oddziałującymi na nią. Niniejsza seria jest próbą odpowiedzi na to zagrożenie, sytuując problemy pedagogiczne w szerszym kontekście nauk humanistycznych i...
Gwara miejska bydgoszczan

Gwara miejska bydgoszczan

Książka otrzymała WYRÓŻNIENIE w konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki – Poznań 2016 podczas jubileuszowych XX Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej. *** Minęło sześć lat od opublikowania małego słownika gwary bydgoskiej zawierającego wyrazy i związki wyrazowe charakterystyczne dla mowy mieszkańców Bydgoszczy, których źródłem była trzyczęściowa saga Jerzego Sulimy-Kamińskiego pt. Most Królowej Jadwigi, a głównie słowniczki kończące kolejne jej tomy (ok. 400 jednostek słownikowych). Niniejsza publikacja, podobna w swojej budowie do wymienionej wyżej książki, gdyż składa się z dwóch zasadniczych części: opisu merytorycznego gwary miejskiej bydgoszczan i słownika, różni się od niej przede wszystkim układem, opisem tej regionalnej odmiany polszczyzny i zawartością słownika. W pierwszej części przedstawiłem najpierw samą Bydgoszcz poprzez jej historyczno-kulturowo-językowe wyróżniki (Wyznaczniki tożsamości miasta nad Brdą) i obraz tego miasta zawarty w kilku powieściach, których jest ono swoistym bohaterem (Literacko-językowy obraz Bydgoszczy), by następnie przejść do charakterystyki gwary bydgoskiej, dla której wstępem są rozważania o gwarze miejskiej wśród odmian polszczyzny (Gwara miejska jako odmiana języka potocznego). Kolejne podrozdziały dotyczą zapisów gwary bydgoszczan, do których należą: z jednej strony nieopracowana i trudna do zweryfikowania leksyka zbierana latami przez jednego z bydgoskich dziennikarzy (Słowniki Zbigniewa Wicherka), a z drugiej – publikacje, dla których gwara bydgoska stała się (choćby częściowo) tworzywem językowym lub obiektem opisu (Teksty literackie i pamiętnikarskie o Bydgoszczy). W dalszej kolejności scharakteryzowane zostały składniki leksykalne mowy mieszkańców Bydgoszczy (Dialektyzmy, Elementy obce, Formacje słowotwórcze, Stałe związki wyrazowe). Część druga została opracowana jako słownik w układzie rzeczowym (tematycznym). Podzielony on jest na jedenaście rozdziałów (niektóre z nich składają się z mniejszych podpól leksykalnych), z których dziesięć gromadzi słownictwo związane ze sobą nadrzędną treścią...
Kanał Bydgoski. Harmonia techniki i natury

Kanał Bydgoski. Harmonia techniki i natury

Książka Kanał Bydgoski. Harmonia techniki i natury, autorstwa historyka sztuki prof. Aleksandra Jankowskiego i Marii Dombrowicz została wydana z okazji jubileuszu 240-lecia Kanału Bydgoskiego, który przypadł w 2014 roku. Wykorzystując obficie archiwalne materiały ikonograficzne dzieło w języku polskim i angielskim szeroko prezentuje historię budowy Kanału, dzieje żeglugi na tej drodze wodnej oraz jej znaczenie dla rozwoju Bydgoszczy. Książka barwnie opisuje także uroki architektoniczne i przyrodnicze nadbrzeży Kanału Bydgoskiego, a także przywołuje atmosferę toczącego się tu niegdyś życia towarzyskiego. W nakreśleniu obrazu flory i fauny Aleksandra Jankowskiego wspomogli dr Maria Dombrowicz oraz Andrzej Obiała, który dopełnił tekst artystycznymi fotografiami. Piękną szatę graficzną opracował Piotr Kożuchowski. Książka wyróżniona w konkursie ACADEMIA...
Promotio Geographica Bydgostiensia, Tom VII, Turystyka w rozwoju regionalnym i lokalnym Krajny i Pałuk

Promotio Geographica Bydgostiensia, Tom VII, Turystyka w rozwoju regionalnym i lokalnym Krajny i Pałuk

Kolejny tom serii wydawniczej Promotio Geographica Bydgostiensia jest zbiorem artykułów na temat możliwości rozwoju turystyki w regionie. Publikacja ukazuje najcenniejsze walory przyrodnicze i kulturowe Krajny i Pałuk. Autorzy opisują wspomniane krainy z punktu widzenia historii, geografii, lingwistyki oraz możliwości wykorzystania ich potencjału w celach promocyjnych. Pozycja szczególnie przydatna dla pracowników działów rozwoju turystyki w samorządach lokalnych, a także dla naukowców i pasjonatów swojego...
Studium projektowania cech konstrukcyjnych i eksploatacji pasów zębatych

Studium projektowania cech konstrukcyjnych i eksploatacji pasów zębatych

Nowatorskimi osiągnięciami monografii są: • algorytm projektowania przekładni pasowych z kompozytowymi pasami zębatymi, uwzględniający ocenę funkcjonalności oraz właściwości eksploatacyjnych pasów pod kątem kryteriów błędów kształtu i położenia oraz chropowatości powierzchni (stereometrii) uzębienia pasa i koła, • badania doświadczalne: właściwości materiałów polimerowych stosowanych do budowy pasów i zużycia pasów podczas eksploatacji, • ocena wytrzymałości połączeń wraz z propozycjami nowych rozwiązań, • model opisujący dynamikę sprzężeń w przekładni pasowej wraz z propozycją wykorzystania analogii z wahadłem o zmiennej długości, • obliczenia Metodą Elementów Skończonych zagadnienia kontaktowego między pasem a kołem zębatym wskazujące, że największe naprężenia występują w warstwie zginanej pasa. Za najważniejsze uważam propozycje zmian w konstrukcji pasów zębatych, w celu rozszerzenia ich zastosowań w nowych obszarach. Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. inż. Jerzego...
Książka i prasa w kulturze

Książka i prasa w kulturze

Prezentowana praca jest obszernym przeglądem tematów podejmowanych przez współczesnych badaczy kulturotwórczej roli książki i prasy od starożytności do czasów współczesnych. Materiały pokonferencyjne przedstawiają szerokie pole zainteresowań i mogą stanowić inspirację do przyszłych badań zarówno dla historyków książki, bibliotekoznawców, jak i prasoznawców. Publikacja powstała na podstawie materiałów ogólnopolskiej konferencji, zorganizowanej przez Katedrę Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która odbyła się 13 i 14 października 2011 roku pod hasłem Książka i prasa w kulturze. Książka ma charakter interdyscyplinarny, jest poświęcona miejscu i roli książki i prasy w kulturze. Nie wprowadza ścisłych ram chronologicznych i terytorialnych, pragnie odnieść się zarówno do czasów, kiedy książka i prasa stanowiły jedyne bądź dominujące źródło treści kultury, chce pokusić się o diagnozę ich znaczenia i przemian w nowoczesnym społeczeństwie informacji i wiedzy, jak i postawić pytanie o ich status w...
Literackie obrazy natury w twórczości poetyckiej Adama Asnyka

Literackie obrazy natury w twórczości poetyckiej Adama Asnyka

Książka jest oryginalnym studium opisującym reguły poetyki Asnyka i jego wyobraźni twórczej, sposoby tworzenia obrazów i zespoły znaczeń filozoficzno-estetycznych wiążących się z przedstawieniami plastycznymi poety. Autorka przeciera czytelnikom i przyszłym badaczom szlaki interpretacyjne ułatwiające orientację w tej obszernej i różnorodnej twórczości. Cenną cechą tej pracy jest filozoficzna rzetelność, wnikliwość i wrażliwość na słowo...
Linguistica Bidgostiana tom IX

Linguistica Bidgostiana tom IX

Tom zawiera wiele wartościowych artykułów, których autorami są pracownicy naukowi UKW, naukowcy z zagranicy, a także artykuły młodych ludzi nauki – doktorantów. Przedstawiono również sprawozdania z ogólnopolskiej konferencji naukowej Język – Natura –...
Linguistica Bidgostiana tom VIII

Linguistica Bidgostiana tom VIII

W prezentowanym tomie obok znanych działów pojawił się dział Polemiki. Dział Artykuły zawiera teksty młodych językoznawców: adiunktów i doktorantów. Wśród artykułów można wyróżnić m.in. tekst o językowym i kulturowym obrazie Świecia nad Wisłą oraz dotyczący eponimów w nazewnictwie roślin. W dziale Recenzje oceniono książkę Marka Iwanowskiego, pt: Fotoaddenda do leksykografii...
Językowe wyrażenia zjawisk jasności i ciemności

Językowe wyrażenia zjawisk jasności i ciemności

Praca przybliża semantykę i właściwości składniowe wyrażeń dotyczących opozycyjnej pary zjawisk jasności i ciemności. Materiał zebrany został w cztery grupy problemowe i obejmuje kolejno: strukturę predykatowo-argumentową zjawisk jasności i ciemności, klasyfikację semantyczną wyrażeń tychże zjawisk, właściwości składniowe wykładników predykatów jasności i ciemności oraz problemy eksplikacji znaczeń jednostek leksykalnych konstytuowanych przez wyrażenia zjawisk jasności i ciemności. Książka jest adresowana do językoznawców i studentów filologii...
Linguistica Bidgostiana tom VII

Linguistica Bidgostiana tom VII

W tym tomie teksty przygotowali uznani językoznawcy jak i młodzi adepci lingwistyki. W artykułach przedstawiane są treści dotyczące między innymi funkcjonalizmu w badaniach nad językiem, germanizmów leksykalnych, porównań prototypowych barw w języku polskim i niemieckim, czy funkcji związków frazeologicznych. W dziale recenzji oceny kilku książek dokonali R. Zimny, J. Mędelska, I. Bawej i W....