Polszczyzna w różnych jej aspektach pod red. nauk. Andrzeja Dyszaka, Miscellanea lingwistyczne i varia, pod red. Krzysztofa Kołatki

Polszczyzna w różnych jej aspektach pod red. nauk. Andrzeja Dyszaka, Miscellanea lingwistyczne i varia, pod red. Krzysztofa Kołatki

Miscellanea lingwistyczne i varia – wydaje się ze wszech miar słuszny […]. Otóż składające się nań artykuły stanowią zbiór nader eklektyczny, który cechuje wysoki stopień heterogeniczności. Należy jednak w tym miejscu mocno zaakcentować, iż rzeczona kategoria pojmowana jest tutaj bardzo szeroko, gdyż przejawia się ona de facto nie tylko na płaszczyźnie tematycznej, lecz także metodologicznej. Autorzy osadzają mianowicie swoje rozważania na gruncie rozmaitych paradygmatów badawczych, przekraczając nierzadko granice dociekań stricte językoznawczych. Tym natomiast, co niewątpliwie łączy, spaja wszystkie zawarte w tej publikacji szkice, ich wspólnym mianownikiem, jest […] POLSZCZYZNA w jej rozmaitych odsłonach, analizowana z punktu widzenia różnych subdyscyplin, będąca obiektem wielowymiarowej refleksji. Przedkładana monografia obejmuje artykuły 19 doświadczonych i początkujących badaczy języka, reprezentujących 8 ośrodków naukowych, mianowicie: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, a także Uniwersytet Zielonogórski. (ze...
Polszczyzna w różnych jej aspektach pod red. Andrzeja Dyszaka, Język polski dawniej i dziś pod red. Anny Paluszak-Bronki

Polszczyzna w różnych jej aspektach pod red. Andrzeja Dyszaka, Język polski dawniej i dziś pod red. Anny Paluszak-Bronki

Z publikacji składającej się z 17 artykułów naukowych wyłania się obraz bogatych i znacznych osiągnięć językoznawstwa polskiego, powiązanego z innymi dyscyplinami humanistycznymi, społecznymi i przyrodniczymi, a jednocześnie wewnętrznie niejednorodnego tematycznie i operującego zróżnicowanymi metodami opisu lingwistycznego. Nowe koncepcje i obszary badawcze najczęściej kontynuują (nierzadko modyfikują) wcześniejsze ujęcia, ale nigdy ich nie odrzucają i negują zgodnie z zasadą, że punktem wyjścia wszelkich badań powinno być zawsze historyczne dziedzictwo, nawet jeżeli musi ono zostać zweryfikowane i poddane daleko idącym zmianom. (…) Zgromadzone w monografii teksty reprezentują wysoki poziom naukowy, są bogato dokumentowane materiałem językowym, a przedstawione wyniki wnikliwych analiz – niezwykle interesujące. Mamy nadzieję, że zbiór ten, zawierający zróżnicowane tematycznie, o ogromnych walorach poznawczych, prezentujące różne stanowiska badawcze i różne ujęcia metodologiczne artykuły, zostanie zauważony i zainteresuje nie tylko polonistów, ale także miłośników ojczystego słowa. (ze...
Kształcenie językowe w szkole podstawowej. Rozwinięcie treści  podstawy programowej przedmiotu język polski

Kształcenie językowe w szkole podstawowej. Rozwinięcie treści podstawy programowej przedmiotu język polski

Niniejsza książka jest zmienioną wersją mojego komentarza do podstawy programowej w zakresie kształcenia językowego z 2002 r. pt. Język ojczysty w szkole podstawowej i w gimnazjum. Obecnie jej adresatami są nauczyciele języka polskiego w ośmioklasowych szkołach podstawowych, które funkcjonują od roku 2017. Nie stanowi ona jednak poradnika metodycznego, gdyż nie będąc dydaktykiem, nie zamierzam sugerować sposobów i metod kształcenia językowego, ale podjąłem próbę wskazania i opisu tego, czego – moim zdaniem jako językoznawcy – powinno się uczyć dzieci i młodzież w zakresie wiedzy o języku (przede wszystkim gramatycznej) zgodnie z zapisami w najnowszej podstawie programowej. W dwóch głównych częściach tej książki (I. Kształcenie językowe w klasach IV–VI i II. Kształcenie językowe w klasach VII–VIII) omówione zostały zjawiska językowe zgodnie z hasłami zawartymi w odpowiednich częściach podstawy programowej (choć nie zawsze w takim samym porządku). Zawiera ona jednakże i treści wykraczające poza podstawę programową, a dotyczące zjawisk językowych, których powinien być świadomy nauczyciel polonista28. Swoistym jej zakończeniem jest propozycja (w formie tabeli) rozkładu treści programowych w zakresie kształcenia językowego w szkole podstawowej dla poszczególnych klas: od czwartej do ósmej. (ze...