Gwara miejska bydgoszczan

Gwara miejska bydgoszczan

Książka otrzymała WYRÓŻNIENIE w konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki – Poznań 2016 podczas jubileuszowych XX Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej. *** Minęło sześć lat od opublikowania małego słownika gwary bydgoskiej zawierającego wyrazy i związki wyrazowe charakterystyczne dla mowy mieszkańców Bydgoszczy, których źródłem była trzyczęściowa saga Jerzego Sulimy-Kamińskiego pt. Most Królowej Jadwigi, a głównie słowniczki kończące kolejne jej tomy (ok. 400 jednostek słownikowych). Niniejsza publikacja, podobna w swojej budowie do wymienionej wyżej książki, gdyż składa się z dwóch zasadniczych części: opisu merytorycznego gwary miejskiej bydgoszczan i słownika, różni się od niej przede wszystkim układem, opisem tej regionalnej odmiany polszczyzny i zawartością słownika. W pierwszej części przedstawiłem najpierw samą Bydgoszcz poprzez jej historyczno-kulturowo-językowe wyróżniki (Wyznaczniki tożsamości miasta nad Brdą) i obraz tego miasta zawarty w kilku powieściach, których jest ono swoistym bohaterem (Literacko-językowy obraz Bydgoszczy), by następnie przejść do charakterystyki gwary bydgoskiej, dla której wstępem są rozważania o gwarze miejskiej wśród odmian polszczyzny (Gwara miejska jako odmiana języka potocznego). Kolejne podrozdziały dotyczą zapisów gwary bydgoszczan, do których należą: z jednej strony nieopracowana i trudna do zweryfikowania leksyka zbierana latami przez jednego z bydgoskich dziennikarzy (Słowniki Zbigniewa Wicherka), a z drugiej – publikacje, dla których gwara bydgoska stała się (choćby częściowo) tworzywem językowym lub obiektem opisu (Teksty literackie i pamiętnikarskie o Bydgoszczy). W dalszej kolejności scharakteryzowane zostały składniki leksykalne mowy mieszkańców Bydgoszczy (Dialektyzmy, Elementy obce, Formacje słowotwórcze, Stałe związki wyrazowe). Część druga została opracowana jako słownik w układzie rzeczowym (tematycznym). Podzielony on jest na jedenaście rozdziałów (niektóre z nich składają się z mniejszych podpól leksykalnych), z których dziesięć gromadzi słownictwo związane ze sobą nadrzędną treścią...
Linguistica Bidgostiana tom IX

Linguistica Bidgostiana tom IX

Tom zawiera wiele wartościowych artykułów, których autorami są pracownicy naukowi UKW, naukowcy z zagranicy, a także artykuły młodych ludzi nauki – doktorantów. Przedstawiono również sprawozdania z ogólnopolskiej konferencji naukowej Język – Natura –...
Linguistica Bidgostiana tom VIII

Linguistica Bidgostiana tom VIII

W prezentowanym tomie obok znanych działów pojawił się dział Polemiki. Dział Artykuły zawiera teksty młodych językoznawców: adiunktów i doktorantów. Wśród artykułów można wyróżnić m.in. tekst o językowym i kulturowym obrazie Świecia nad Wisłą oraz dotyczący eponimów w nazewnictwie roślin. W dziale Recenzje oceniono książkę Marka Iwanowskiego, pt: Fotoaddenda do leksykografii...
Językowe wyrażenia zjawisk jasności i ciemności

Językowe wyrażenia zjawisk jasności i ciemności

Praca przybliża semantykę i właściwości składniowe wyrażeń dotyczących opozycyjnej pary zjawisk jasności i ciemności. Materiał zebrany został w cztery grupy problemowe i obejmuje kolejno: strukturę predykatowo-argumentową zjawisk jasności i ciemności, klasyfikację semantyczną wyrażeń tychże zjawisk, właściwości składniowe wykładników predykatów jasności i ciemności oraz problemy eksplikacji znaczeń jednostek leksykalnych konstytuowanych przez wyrażenia zjawisk jasności i ciemności. Książka jest adresowana do językoznawców i studentów filologii...
Linguistica Bidgostiana tom VII

Linguistica Bidgostiana tom VII

W tym tomie teksty przygotowali uznani językoznawcy jak i młodzi adepci lingwistyki. W artykułach przedstawiane są treści dotyczące między innymi funkcjonalizmu w badaniach nad językiem, germanizmów leksykalnych, porównań prototypowych barw w języku polskim i niemieckim, czy funkcji związków frazeologicznych. W dziale recenzji oceny kilku książek dokonali R. Zimny, J. Mędelska, I. Bawej i W....