Урбанонимы города Бреста ХХ века   Urbanonimy Brześcia w XX wieku

Урбанонимы города Бреста ХХ века
Urbanonimy Brześcia w XX wieku

Niniejsza monografia jest poświęcona opisowi urbanonimii Brześcia w XX wieku. Pograniczny charakter miasta, które od początku swojego istnienia nieustannie ulegało wpływom kilku kultur i języków słowiańskich, a także czynniki historyczno-polityczne i pozajęzykowe znalazły odzwierciedlenie w bogatym i różnorodnym obszarze nazewnictwa miejskiego minionego stulecia. Praca składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów, zakończenia, bibliografii, dwóch załączników i indeksu omówionych nazw. W części wstępnej został określony przedmiot i cel badań, uzasadniono wybór tematu i obiektu badań, przedstawiono metodologię badań, opisano stan badań nad urbanonimią południowo-, wschodnio-, i zachodniosłowiańską, omówiono strukturę rozprawy. Rozdział pierwszy, Город Брест и города современной Беларуси. Исторический очерк, przedstawia historię powstania Brześcia i kształtowanie się jego systemu urbanistycznego na tle rozwoju miast na terytorium współczesnej Białorusi od IX do XIX wieku. Zasadniczą część monografii stanowią kolejne rozdziały, które zostały poświęcone analizie semantycznej i strukturalnej urbanonimii XX-wiecznego Brześcia. Zgodnie z przyjętą w pracy periodyzacją przedstawione są kolejno: historia miasta w omawianym okresie, słownik nazw zawierający funkcjonujące wówczas nazwy ulic i placów łącznie z wariantami graficznymi w różnych językach, źródło i data pojawienia się analizowanego onimu oraz, gdzie tylko było to możliwe, jego motywacja. W rozdziale drugim, Город Брест-Литовск (1900-1919 гг.), analizie semantycznej i strukturalnej poddane zostały urbanonimy funkcjonujące w mieście od początku XX wieku do 1919 roku. Rozdział trzeci, Город Брест-над-Бугом (1919-1939 гг.), dotyczy okresu, w którym Brześć znajdował się w granicach II Rzeczypospolitej. Zaistniała historyczno-polityczna sytuacja miała wpływ na nowo powstałe polskojęzyczne nazwy ulic i placów nawiązujące do realiów polskich – historii i kultury. W rozdziale czwartym, Город Брест (1939-1941 гг.), omówiono nazewnictwo miejskie Brześcia w okresie jego przynależności do BSRR. Radykalna zmiana nazw ulic dokonana wówczas przez władze...
Bydgoszcz i jej otoczenie na początku XXI wieku. Wybrane zagadnienia

Bydgoszcz i jej otoczenie na początku XXI wieku. Wybrane zagadnienia

W monografii zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące społeczno-gospodarczych zmian oraz rozwoju Bydgoszczy i jej otoczenia (powiat bydgoski) w latach 2000–2014. Zwrócono uwagę na urbanistyczno-architektoniczną i społeczno-ekonomiczną rangę miasta. Scharakteryzowano jego rozwój w sferze produkcyjno-usługowej (zwłaszcza w transporcie) i naukowo-kulturalnej. Jednym z poruszonych ważnych problemów jest też zagadnienie niepełnosprawności. Podjęto dyskusję na temat kierunków strategii rozwoju miasta i jego otoczenia do 2030 r. Przedstawione zagadnienia są wynikiem badań pracowników Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Instytucie Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Monografia jest adresowana do Czytelników, którzy zajmują się badaniami lokalnymi i regionalnymi, rozwojem społeczno-ekonomicznym dużych miast oraz ich przestrzennym zagospodarowaniem, szczególnie do osób zainteresowanych współczesnym rozwojem i zmianami społeczno-gospodarczymi Bydgoszczy, a także jej najbliższego...
Forum Dydaktyczne 2012 nr 9-10

Forum Dydaktyczne 2012 nr 9-10

Kolejny numer Forum podejmuje tematy zgodnie z proponowanym tytułem: Język – Tekst Interpretacje – Narracje. Tematy dotyczą problemu czytania ze zrozumieniem, elementarnej kultury matematycznej uczniów gimnazjum oraz raportu prywatnych lekcji w opinii uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W drugiej części Forum zawarte są artykuły i rozprawy dotyczące strategii, systemów i narzędzi zorientowanych na budowanie przestrzeni dla świadomego uczestnictwa w kulturze...
Forum Dydaktyczne 2011 nr 7-8

Forum Dydaktyczne 2011 nr 7-8

Bieżący numer czasopisma ukazuje w szerszej perspektywie refleksję nad ideą „bycia w kulturze uniwersyteckiej. Autorzy tekstów włączyli się w debatę nad jakością kształcenia w szkolnictwie wyższym, podejmując kwestie związane z akademicką edukacją i kondycją współczesnego...