Урбанонимы города Бреста ХХ века   Urbanonimy Brześcia w XX wieku

Урбанонимы города Бреста ХХ века
Urbanonimy Brześcia w XX wieku

Niniejsza monografia jest poświęcona opisowi urbanonimii Brześcia w XX wieku. Pograniczny charakter miasta, które od początku swojego istnienia nieustannie ulegało wpływom kilku kultur i języków słowiańskich, a także czynniki historyczno-polityczne i pozajęzykowe znalazły odzwierciedlenie w bogatym i różnorodnym obszarze nazewnictwa miejskiego minionego stulecia. Praca składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów, zakończenia, bibliografii, dwóch załączników i indeksu omówionych nazw. W części wstępnej został określony przedmiot i cel badań, uzasadniono wybór tematu i obiektu badań, przedstawiono metodologię badań, opisano stan badań nad urbanonimią południowo-, wschodnio-, i zachodniosłowiańską, omówiono strukturę rozprawy. Rozdział pierwszy, Город Брест и города современной Беларуси. Исторический очерк, przedstawia historię powstania Brześcia i kształtowanie się jego systemu urbanistycznego na tle rozwoju miast na terytorium współczesnej Białorusi od IX do XIX wieku. Zasadniczą część monografii stanowią kolejne rozdziały, które zostały poświęcone analizie semantycznej i strukturalnej urbanonimii XX-wiecznego Brześcia. Zgodnie z przyjętą w pracy periodyzacją przedstawione są kolejno: historia miasta w omawianym okresie, słownik nazw zawierający funkcjonujące wówczas nazwy ulic i placów łącznie z wariantami graficznymi w różnych językach, źródło i data pojawienia się analizowanego onimu oraz, gdzie tylko było to możliwe, jego motywacja. W rozdziale drugim, Город Брест-Литовск (1900-1919 гг.), analizie semantycznej i strukturalnej poddane zostały urbanonimy funkcjonujące w mieście od początku XX wieku do 1919 roku. Rozdział trzeci, Город Брест-над-Бугом (1919-1939 гг.), dotyczy okresu, w którym Brześć znajdował się w granicach II Rzeczypospolitej. Zaistniała historyczno-polityczna sytuacja miała wpływ na nowo powstałe polskojęzyczne nazwy ulic i placów nawiązujące do realiów polskich – historii i kultury. W rozdziale czwartym, Город Брест (1939-1941 гг.), omówiono nazewnictwo miejskie Brześcia w okresie jego przynależności do BSRR. Radykalna zmiana nazw ulic dokonana wówczas przez władze...