Przemiany w popycie na pracę. Ujęcie przekrojowe

Przemiany w popycie na pracę. Ujęcie przekrojowe

Opracowanie jest rzetelnym studium analitycznym na temat przemian w popycie na pracę w świecie i w Polsce, przygotowanym na podstawie licznych analiz i pogłębionych studiów literatury międzynarodowej. Kształtowanie się popytu na pracę nie jest jeszcze dobrze rozpoznane i wymaga szczegółowych badań. Autor podjął to wyzwanie właśnie w swojej monografii i przedstawił analizę przemian w popycie na pracę w różnych przekrojach przestrzennych i czasowych w ujęciu globalnym, w sześciu największych gospodarkach świata i w skali mikroekonomicznej.   Z poznawczego punktu widzenia za najbardziej interesujące można uznać zbadanie wpływu czynników koniunkturalnych na tworzenie nowych miejsc pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Chinach, określenie mikroekonomicznych czynników wpływających na zdolność tworzenia miejsc pracy, analizę wpływu procesu dyfuzji wiedzy na zdolność tworzenia miejsc pracy w branży biomedycznej oraz określenie kierunków zmian w popycie na pracę w Polsce na początku XXI wieku.   Praca powinna spotkać się z zainteresowaniem środowiska naukowego zajmującego się rynkiem pracy i być przydatna dla studentów na kierunkach ekonomii i finansów oraz nauk publicznych. Wszyscy znajdą w tej pozycji wiele trafnych ocen, inspirujących myśli oraz wartościowych sugestii. Z recenzji prof. dr. hab. Zenona...
Dobre i złe sąsiedztwa. Sąsiad w historycznej narracji narodowej

Dobre i złe sąsiedztwa. Sąsiad w historycznej narracji narodowej

Czas pandemii Covid-19 w Polsce i na świecie uniemożliwił uczestnikom projektu „Dobre i złe sąsiedztwa” prowadzenie wspólnych badań, więc pracownicy naukowi z Wydziału Historycznego UKW w Bydgoszczy zdecydowali się na zaprezentowanie światu Nauki wyników swoich dociekań i analiz. Myślą przewodnią kolejnego tomu w ramach wspólnej serii wydawniczej było postrzeganie „innego” – „swojego sąsiada” przez pryzmat własnej, rodzimej narracji. W realizacji projektu wzięło udział 12 pracowników UKW oraz po jednym z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Historycy, politolodzy i kulturolodzy przeanalizowali przekazy źródłowe pod kątem tego, co na temat sąsiada pisali i myśleli ludzie w przeszłości, ale także prześwietlili status prawny tych „innych”, będących sąsiadami dawniej i dzisiaj. Podjęto próbę spojrzenia i zrozumienia sąsiada w zachowanych do naszych czasów zapisach tekstowych, wizualnych (malarskich) i dźwiękowych (muzycznych). Oddajemy do rąk Państwa monografię pt. „Sąsiad w historycznej narracji narodowej”. Jest to ósmy tom z serii „Dobre i złe sąsiedztwa”, a szósty wydany w Bydgoszczy. Układ książki jest zbliżony do poprzednich – uwzględnia działy w zakresie historiografii, sztuki i religii oraz edukacji. Od Redakcji „Sąsiad w historycznej narracji narodowej” to kolejny tom z serii „Dobre i złe sąsiedztwa” wydawany przez środowisko naukowe w Bydgoszczy. Recenzowany przeze mnie tom ma szczególny charakter – jest poświęcony pamięci Profesora Siergieja Małowiczki, uczestnika spotkań naukowych w Bydgoszczy i Oriechowie-Zujewie, którego pokonał Covid-19. Redaktorki monografii przybliżyły postać S. Małowiczki, ukazując Go jako naukowca o szerokich horyzontach, dużej wiedzy, empatii dla ludzi, dobrego dydaktyka, dobrego człowieka. Ten tekst jest bardzo potrzebny. W monografii „Dobre i złe sąsiedztwa. Sąsiad w historycznej narracji narodowej” zaprezentowano materiały niezwykle ciekawe i różnorodne pod...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 22/2021

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 22/2021

Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny numer czasopisma Szkoła – Zawód – Praca. Tradycyjnie zamieszczono w nim teksty podzielone na cztery obszary. W pierwszym są artykuły i rozprawy, w kolejnym raporty z badań, a w następnych recenzje oraz sprawozdania i informacje. Prezentowane teksty są zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Są one też zróżnicowane tematycznie, jednak wszystkie mieszczą się w profilu czasopisma (od Redakcji)  ...
Aksjologiczny wymiar  dozoru kuratorskiego

Aksjologiczny wymiar dozoru kuratorskiego

Rozprawa naukowa Karoliny Goede pt. Aksjologiczny wymiar dozoru kuratorskiego to interesujące pedagogiczno-prawne studium wyjątkowo ważnych zagadnień społecznych, ujętych w świetle określoności państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Monografia jest analizą teoretyczno- empiryczną, zwartą logicznie i strukturalnie, o istotnym przełożeniu na praktykę funkcjonowania sądowej służby kuratorskiej, zaś wyniki własnych badań terenowych mogą stanowić przyczynek do modelowania rozwiązań aksjonormatywnych instytucji dozoru kuratorskiego w naszym kraju. Do rzadkości należą publikacje książkowe, których podglebiem jest problematyka aksjologiczna w kontekście instytucjonalnych rozwiązań prawa ustawowego. Jako filozof prawa i kryminolog z tym większym zainteresowaniem i uwagą przestudiowałem niniejszą pracę. fragment recenzji prof. zw. dr hab. Andrzeja...
Gospodarka i społeczeństwo wobec zagrożeń pandemią COVID-19

Gospodarka i społeczeństwo wobec zagrożeń pandemią COVID-19

Rok 2020 zapisze się jako jeden z najtrudniejszych w historii nowożytnej cywilizacji. Realne zagrożenie niebezpieczną chorobą o zasięgu ogólnoświatowym pojawiło się w okresie nasilonej globalizacji i związanych z nią masowych migracji między krajami i kontynentami. W warunkach wzmożonych ruchów wędrówkowych bardzo szybko rosły zagrożenia niekontrolowanego przenoszenia niebezpiecznych chorób, w tym wirusowych. Prezentowana monografia ma na celu przybliżenie i wyjaśnienie Czytelnikowi wybranych aspektów związanych z reakcjami na zjawisko pandemii systemów gospodarczych, przedsiębiorstw oraz grup społecznych. Monografia jest podzielona na dwie części – ekonomiczną oraz społeczną. Każda z części składa się z pięciu rozdziałów. Zakres czasowy monografii obejmuje głównie rok 2020....
Szkoła – Zawód – Praca, nr 21/2021

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 21/2021

Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny numer czasopisma Szkoła – Zawód – Praca. Tradycyjnie zamieszczono w nim teksty podzielone na cztery obszary. W pierwszym są artykuły i rozprawy, w kolejnym raporty z badań, a w następnych recenzje oraz sprawozdania i informacje. Prezentowane teksty są zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Są one też zróżnicowane tematycznie, jednak wszystkie mieszczą się w profilu czasopisma (od Redakcji)  ...
Wielowektorowość polskiej polityki bezpieczeństwa w XXI wieku. Wybrane aspekty

Wielowektorowość polskiej polityki bezpieczeństwa w XXI wieku. Wybrane aspekty

Przemiany współczesnego świata potwierdzają, że potrzeba bezpieczeństwa zarówno w aspekcie jednostkowym, grup ludzkich, narodowym, jak i międzynarodowym stanowi jak dawniej jedną z najistotniejszych, egzystencjalnych potrzeb człowieka. By osiągnąć stan bezpieczeństwa, państwa rozwijają własne systemy bezpieczeństwa i organizują się w instytucje o charakterze międzynarodowym, których celem jest obrona wartości, praw i stylu życia, które są wspólne i istotne dla każdego z państw członkowskich. Przystąpienie Polski w 1999 roku do NATO było zwieńczeniem wieloletnich starań Rzeczypospolitej, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa u boku zachodnich partnerów, dla których ideały demokracji i pokoju stanowiły najważniejszy cel sojuszniczej współpracy. Dzisiaj Polska jest istotnym elementem sojuszniczego systemu bezpieczeństwa, za nami doświadczenia wzajemnej współpracy i wspólnych działań. Członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim wpłynęło na geopolityczną i geostrategiczną rekonfigurację pozycji Polski, która stała się częścią ważnego systemu obronnego. Prezentowana monografia to dziesięć spójnych tematycznie artykułów prezentujących różnorodne aspekty realizowanej przez RP polityki bezpieczeństwa, stanowiącej ważną determinantę pozycji Polski w architekturze bezpieczeństwa...
Narracje historyczne we współczesnym świecie, tom 1. Bydgoskie Studia Międzynarodowe

Narracje historyczne we współczesnym świecie, tom 1. Bydgoskie Studia Międzynarodowe

Koncepcja serii wydawniczej „Bydgoskie Studia Międzynarodowe” obejmuje całe spektrum zagadnień poświęconych relacjom międzynarodowym, jak również analizom związanym z poszczególnymi państwami świata. Poruszane w jej ramach problemy mogą być powiązane z politologią, historią, mediami, bezpieczeństwem, prawem, ekonomią czy kulturą. Takie podejście pozwoli na analizę poszczególnych zagadnień także w ujęciu interdyscyplinarnym. Pierwszy tom „Bydgoskich Studiów Międzynarodowych” to kompendium wiedzy na temat współczesnych form narracji historycznych i polityki pamięci w wybranych państwach świata. Książka składa się z kilkunastu tekstów (patrz spis treści) napisanych przez badaczy z całej Polski podejmujących problematykę różnych wymiarów pamięci historycznej. Znajdują się w niej m. in. analizy poświęcone narracjom o przeszłości w Polsce, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, czy też ich oddziaływaniom na relacje międzynarodowe, tak jak ma to choćby miejsce w stosunkach polsko-niemieckich. Dużo miejsca poświecono ponadto roli, jaką odgrywa przeszłość we współczesnej przestrzeni medialnej, kinie, grach czy muzeach. Opracowanie dedykowane jest wszystkim osobom zainteresowanym powyższymi zagadnieniami, zarówno w odniesieniu do sytuacji w wybranych państwach, jak i w stosunkach międzynarodowych. Ze względu na naukowo-ekspercki charakter części znajdujących się w książce tekstów, publikacja może także stanowić rzetelne źródło wiedzy dla dziennikarzy czy innych przedstawicieli świata publicznego, którzy stykają się na co dzień z powyższą...
Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga 2

Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga 2

Zdzisław Gębołyś – dr hab. nauk humanistycznych. Profesor uczelni w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Redaktor Kroniki w ”Przeglądzie Bibliotecznym” (2005–2009), członek polsko-niemiecko-czeskiego Zespołu Bibliografii Historii Śląska (1997–), członek zespołu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ds. opracowania kodeksu etyki zawodowej bibliotekarza i pracownika informacji (2005). Główne zainteresowania naukowe: zawód bibliotekarza – historia, współczesność, problemy etyki zawodu; bibliografia – metodyka i teoria; organizacja i zarządzanie w bibliotekach; biblioteki mniejszości polskiej na Litwie i w Republice Czeskiej oraz biblioteki mniejszości niemieckiej w Polsce. Autor czterech książek, autor i redaktor użytkowego programu komputerowego oraz poradnika dla dyrektorów, kierowników oraz pracowników bibliotek, redaktor skryptu, ponadto autor ok. 300 publikacji naukowych, współredaktor kompletnej antologii narodowych kodeksów etyki bibliotekarskiej w języku polskim i angielskim. Tłumacz i redaktor wydania krytycznego Katechizmu biblioteki Paula Ladewiga (Bydgoszcz 2016), redaktor pracy zbiorowej Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga (Bydgoszcz 2019). Autor kilkunastu bibliografii, w tym Bibliografii druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 roku (Sosnowiec; Wilno 2015). Katarzyna Wodniak – absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, studiów polonistycznych oraz edytorstwa komputerowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Badań nad Mediami w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe: prasoznawstwo (szczególnie dzieje prasy kobiecej); literatura i kultura popularna; kobieca przestrzeń medialna. Autorka książek: Współczesna prasa kobieca a sprawy książki: treści literackie w czasopismach: „Przyjaciółka”, „Twój Styl”, „Cienie i Blaski” (Warszawa 2004), Beletrystyka w „Przyjaciółce”: bibliografia 1948–1989 (Bydgoszcz 2018), „Moja Przyjaciółka” (1934–1939): przebój prasowy Żnińskich Zakładów Wydawniczych Alfreda Krzyckiego (Żnin; Bydgoszcz...
Stan i perspektywy rozwojowe Unii Europejskiej w badaniach

Stan i perspektywy rozwojowe Unii Europejskiej w badaniach

W prezentowanej monografii zamieszczono opinie badaczy dotyczące pozycji UE na świecie, jej wewnętrznych problemów oraz oceny wpływu globalnego otoczenia na Polskę, największy kraj, który przystąpił do UE w XXI wieku. W pierwszej części książki pojawiły się opinie wskazujące na rosnące problemy ekonomiczne regionu w międzynarodowym otoczeniu. Druga część monografii dotyczy wewnętrznych problemów UE. W trzeciej autorzy opisują niektóre aspekty związane z pozycją polskiej gospodarki w odniesieniu do międzynarodowego...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 20/2020

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 20/2020

Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny numer czasopisma Szkoła – Zawód – Praca. Tradycyjnie zamieszczono w nim teksty podzielone na cztery obszary. W pierwszym są artykuły i rozprawy, w kolejnym raporty z badań, a w następnych recenzje oraz sprawozdania i informacje. Prezentowane teksty są zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Są one też zróżnicowane tematycznie, jednak wszystkie mieszczą się w profilu czasopisma (od Redakcji)  ...
Eволюція ландшафтів України  в голоцені у ландшафтно -екологічному вимірі The Evolution of Landscapes of Ukraine in Holocene from Landscape ecological perspective

Eволюція ландшафтів України в голоцені у ландшафтно -екологічному вимірі
The Evolution of Landscapes of Ukraine in Holocene from Landscape ecological perspective

„Традиційно дослідження еволюції навколишнього природного середовища в голоцені та плейстоцені виконуються на методологічних засадах і методами палеогеографії. Для голоцену України відомо чимало праць, виконаних у подібному стилі (О. Артюшенко, Н. Герасименко, М. Куниця, І. Мельничук, Н. Сіренко, М. Веклич та ін.). Важлива риса рецензованої праці полягає в тому, що вивчення змін природного середовища в голоцені спирається на сучасні наукові концепції ландшафтної екології. Завдяки такому підходу дана книга відрізняється від традиційних палеогеографічних праць, присвячених еволюції природи в голоцені. Важко не погодитись з думкою Автора, висловленою у Вступі до книги, що використання ландшафтно-екологічних концепцій при інтерпретації палеогеографічних даних може бути ефективним підходом до реконструкції природного середовища та його часових змін. Праця, що рецензується, демонструє переваги цього підходу… Хоча книга присвячена ландшафтам України, питання, що у ній розглядаються, мають теоретичне значення й багато висновків стосуються не тільки України, а й Центральної та Східної Європи. У цьому відношенні книга буде цікавою для польських читачів.”   Рецензент – Проф., д.г.н., Сергій Бортник Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Університет Яна Кохановського в Кєльцах   Traditionally, studies of the evolution of the natural environment in the Holocene and Pleistocene are conducted on methodological principles and by the methods of Paleogeography. Several monographs of this type on the Holocene of Ukraine are available (O. Artyushenko, N. Gerasymenko, M. Kunytsya, I. Melnychuk, N. Sirenko, M. Veklych, and others). An important feature of the reviewed work is that the analysis of changes in the natural environment in the Holocene is based on modern concepts of Landscape Ecology. This approach makes the book different from traditional palaeogeographic works on the evolution of nature in the Holocene. It is hard...
Internet, zdrowie i choroba – powiązania społeczne, kulturowe i edukacyjneKultura medialna i komunikacja społeczna, tom 2

Internet, zdrowie i choroba
– powiązania społeczne, kulturowe i edukacyjne
Kultura medialna i komunikacja społeczna, tom 2

Seria monograficzna obejmuje zagadnienia związane z problematyką funkcjonowania mediów oraz komunikacji społecznej. Jest miejscem publikacji badań z zakresu mediów, komunikowania społecznego, kultury medialnej, ludologii, a także interdyscyplinarnych refleksji związanych z mediami. W ramach serii ukazują się prace zbiorowe pod redakcją oraz monografie. W tym tomie między innymi teksty o wpływie youtuberów na kreowanie stylu życia i zdrowia młodzieży, obrazie spektrum autyzmu w dyskursie internetowym na przykładzie memów, czy wspierającej roli Instagrama dla kobiet z rakiem piersi. Zdrowie jest dla Polaków jedną z najważniejszych wartości; od stanu naszego zdrowia oraz zdrowia naszych najbliższych zależy zarówno szczęście rodzinne, jak i miłość. Praca pod redakcją Piotra Siudy oraz Magdaleny Pluty wpisuje się bardzo dobrze w nurt społecznej refleksji naukowej nad zdrowiem i doświadczaniem choroby, tym bardziej, że redaktorów interesuje to, w jaki sposób nowe technologie komunikacyjne, a zwłaszcza internet, wpływają nie tylko na nasze myślenie o zdrowiu (i chorobie) oraz ich definiowanie, ale również na konkretne praktyki związane z tym, co robić, aby być jak najdłużej zdrowym oraz jak sobie radzić z chorobą. Redaktorzy słusznie uczynili osią publikacji trzy typy doświadczeń odnoszących się do zdrowia i choroby: doświadczenie informacyjne, społeczne i kulturowe. W ten sposób pokazują, jak te doświadczenia łączą i przenikają się właśnie za sprawą rozwoju nowych technologii komunikacyjnych. Wszystkie zebrane w niniejszym tomie teksty analizują zagadnienia związane z jednym z trzech typów doświadczeń. Artykuły ukazują zróżnicowany potencjał internetu jako przestrzeni komunikacyjnej, w której potrzeby informacyjne, społeczne czy kulturowe użytkowników sieci związane ze zdrowiem czy chorobą, mogą zostać zaspokojone. Teksty dobrze opisują i analizują nowe zjawiska w polskim kontekście, co uważam za dużą wartość monografii. Z recenzji dr hab. Grzegorza Ptaszka,...
Nowe technologie komunikacyjne – nowe wymiary lokalnościKultura medialna i komunikacja społeczna, tom 1

Nowe technologie komunikacyjne
– nowe wymiary lokalności
Kultura medialna i komunikacja społeczna, tom 1

Seria monograficzna obejmuje zagadnienia związane z problematyką funkcjonowania mediów oraz komunikacji społecznej. Jest miejscem publikacji badań z zakresu mediów, komunikowania społecznego, kultury medialnej, ludologii, a także interdyscyplinarnych refleksji związanych z mediami. W ramach serii ukazują się prace zbiorowe pod redakcją oraz monografie. Redaktorzy recenzowanej pracy zbiorowej postawili przed sobą bardzo ambitne zadanie zebrania i uporządkowania wypowiedzi naukowych starających się spojrzeć na skomplikowaną mechanikę życia społecznego przez pryzmat tego, co lokalne. Nowatorski charakter tej książki wyraża się między innymi w zróżnicowanym, interdyscyplinarnym podejściu do ustalonych w tradycji naukowej sensów nadawanych pojęciu lokalności. Lokalność jest tu analizowana w warunkach wzmożonej mobilności powiązań społecznych, które dzięki nowoczesnym technologiom cyfrowym stwarzają możliwość nowoczesnej komunikacji. Recenzowana książka wpisuje się także w nurt rozważań poświęconych problematyce zaangażowania obywatelskiego w kontekście wykorzystania nowoczesnych technik komunikacyjnych. W obszarze problematyki społeczeństwa obywatelskiego mamy zatem do czynienia z kolejnym wartościowym opracowaniem łączącym aktywność obywatelską i nowoczesne technologie komunikacyjne. Z recenzji prof. Wojciecha Misztala,...
Naprawić media. Wybrane aspekty etyczne i prawne

Naprawić media. Wybrane aspekty etyczne i prawne

Książka dotyczy bardzo aktualnych zagadnień, które teoretycy mediów, komunikacji społecznej i dziennikarstwa w dużej mierze dopiero badają, czyli wyzwań etycznych współczesnych form komunikowania, których wciąż – wraz z rozwojem komunikacyjnym – przybywa. Zdecydowanie publikacja ta nie jest zbiorem treści już bardzo dobrze znanych, czy książką napisaną o tym, o czym już wiadomo od wielu lat, ale jest propozycją nowego spojrzenia na nowe aspekty etyczno-prawne funkcjonowania mediów. Z recenzji prof. UKSW dr hab. Małgorzaty...
Zachowania ryzykowne  a zachowania patologiczne

Zachowania ryzykowne
a zachowania patologiczne

Zasadnemu optymizmowi a nawet entuzjazmowi, co do aktywności młodego i dorosłego pokolenia oraz zdeterminowanego eksplorowania przez nie rzeczywistości społecznej, towarzyszyć powinna nam świadomość, jak blisko od zaabsorbowania oraz nadaktywności jest do ryzyka, a od niego do patologii. Publikacja jest źródłem rzetelnej wiedzy o owych ryzykach oraz refleksji nad celami i zadaniami profilaktyki.  z recenzji dra. hab. Mariusza Z. Jędrzejko, prof. UTH W publikacji autorzy reprezentujący różne dyscypliny i ośrodki naukowe, a także praktycy szczególną uwagę skupili na młodym pokoleniu, bowiem to ono w niedalekiej przyszłości będzie współdecydowało o dalszym rozwoju społeczno-kulturowo-cywilizacyjnym kraju lub nawet społeczności globalnej, a także indywidualnym innych ludzi i własnym samodoskonaleniu. Z tych m.in. powodów właśnie na młodym pokoleniu winna być skupiona szczególna uwaga. W nieco mniejszym zakresie uwzględniono w opracowaniu osoby dorosłe. Autorzy czynili starania, aby przedstawić szerokie spektrum etiologii, fenomenologii i skutków w zakresie powiązań między wyborami zachowań ryzykownych, które mogą prowadzić do uwikłania w stare, zmodyfikowane, czyli dostosowywane do realiów współczesnej rzeczywistości zachowania patologiczne, bądź nowe zachowania – szkodliwe dla samych jednostek i otoczenia. Dodać trzeba, iż pomysłowość niektórych ludzi w tym zakresie jest niemalże nieograniczona. W opracowaniach dość często uwaga skupiona była na indywidualnych wyborach zachowań ryzykownych na tle warunków egzo i endogennych, a także okoliczności i sytuacji, w których ludzie się znajdują. Szczególne miejsce w opracowaniach zajmują zagadnienia dotyczące oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych – wskazano ich możliwości, jak i ograniczenia oraz czynniki je utrudniające. ze...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 19/2020

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 19/2020

Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny numer czasopisma Szkoła – Zawód – Praca. Tradycyjnie zamieszczono w nim teksty podzielone na cztery obszary. W pierwszym są artykuły i rozprawy, w kolejnym raporty z badań, a w następnych recenzje oraz sprawozdania i informacje. Prezentowane teksty są zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Są one też zróżnicowane tematycznie, jednak wszystkie mieszczą się w profilu czasopisma (od Redakcji)  ...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 18/2019

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 18/2019

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma Szkoła – Zawód – Praca. Zgodnie z przyjętą strukturą, pierwszą część tworzą Artykuły i rozprawy. Zamieszczono w niej trzynaście tekstów o zróżnicowanej problematyce. Wszystkie mieszczą się w obszarze tematycznym objętym profilem czasopisma. Zostały one opracowane w głównej mierze na podstawie analizy literatury, dokumentów oświatowych oraz własnych przemyśleń autorów. Poruszone w nich zagadnienia powinny, zdaniem redakcji, zainteresować potencjalnych czytelników, nie tylko z naszego kraju, ale również z zagranicy. Wśród artykułów znajdują się też teksty przygotowane w języku angielskim. Podobnie jest w części drugiej czasopisma zatytułowanej Raporty z badań. Dominują w niej opracowania angielskojęzyczne. Wszystkie artykuły zawierają wyniki badań własnych poszczególnych autorów. W części dotyczącej Recenzji zamieszczono recenzję książki Urszuli Jeruszki pt. Zatrudnialność w perspektywie pedagogiki pracy. Całość prezentowanych w tym numerze materiałów zamyka tradycyjnie część zatytułowana Sprawozdania i informacje. Zamieszczono w niej sprawozdania z dwóch konferencji naukowych, które odbyły się w 2019 roku. Jest to sprawozdanie z X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, który odbył się we wrześniu w Warszawie oraz I Ogólnopolskiej Konferencji Izby Coachingu, która odbyła się również we wrześniu w Bydgoszczy. (od Redakcji)...
Future of media, changing journalism and new communication

Future of media, changing journalism and new communication

In May 2019, an international scientific conference entitled “The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication” took place at Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz (Poland) on the occasion of the 50th anniversary of the university and the 500th anniversary of Leonardo da Vinci’s heritage. This Renaissance genius was born at a time when Gutenberg launched his printing machine, and today at the National Museum of Science and Technology Leonardo da Vinci in Milan you can see, among others, various media and communication inventions from different epochs. (…) Indeed, the most innovative minds in human history have determined the development of civilization, including innovations in the field of media and communication that have an indisputable impact on the modern world. Leonardo da Vinci was to be an inspiration for conference participants who came from various countries and continents to discuss about the future of media, journalism and communication. (…) However, this book is not a collection of conference papers, but a monograph consisting of 14 chapters, and written by researchers (conference participants) representing the Institute of Communication and Media of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz and other universities from Central and Eastern Europe (…). (from...
Wybrane zagadnienia z psychologicznej diagnozy klinicznej  Tom I

Wybrane zagadnienia z psychologicznej diagnozy klinicznej
Tom I

Opisywana w monografii problematyka stanowi nie tylko oryginalny wkład w rozwój nauki, ale również pozwala psychologom na rozszerzenie wiedzy oraz postępowania diagnostycznego. Wnikliwe analizy związane z psychologiczną diagnozą kliniczną, przedstawione przez Autorów w przystępnej i zrozumiałej dla szerokiego kręgu odbiorców formie, aktualizują literaturę przedmiotu. Zawarte w monografii informacje będą użyteczne w realizowaniu najwyższych standardów psychologicznej diagnozy klinicznej przez psychologów oraz mogą służyć jako kompendium wiedzy dla studentów zainteresowanych diagnozą kliniczną. Z recenzji prof. dr hab. Marty Makary-Studzińskiej, specjalisty psychologa...