Szkoła – Zawód – Praca, nr 19/2020

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 19/2020

Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny numer czasopisma Szkoła – Zawód – Praca. Tradycyjnie zamieszczono w nim teksty podzielone na cztery obszary. W pierwszym są artykuły i rozprawy, w kolejnym raporty z badań, a w następnych recenzje oraz sprawozdania i informacje. Prezentowane teksty są zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Są one też zróżnicowane tematycznie, jednak wszystkie mieszczą się w profilu czasopisma (od Redakcji)  ...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 18/2019

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 18/2019

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma Szkoła – Zawód – Praca. Zgodnie z przyjętą strukturą, pierwszą część tworzą Artykuły i rozprawy. Zamieszczono w niej trzynaście tekstów o zróżnicowanej problematyce. Wszystkie mieszczą się w obszarze tematycznym objętym profilem czasopisma. Zostały one opracowane w głównej mierze na podstawie analizy literatury, dokumentów oświatowych oraz własnych przemyśleń autorów. Poruszone w nich zagadnienia powinny, zdaniem redakcji, zainteresować potencjalnych czytelników, nie tylko z naszego kraju, ale również z zagranicy. Wśród artykułów znajdują się też teksty przygotowane w języku angielskim. Podobnie jest w części drugiej czasopisma zatytułowanej Raporty z badań. Dominują w niej opracowania angielskojęzyczne. Wszystkie artykuły zawierają wyniki badań własnych poszczególnych autorów. W części dotyczącej Recenzji zamieszczono recenzję książki Urszuli Jeruszki pt. Zatrudnialność w perspektywie pedagogiki pracy. Całość prezentowanych w tym numerze materiałów zamyka tradycyjnie część zatytułowana Sprawozdania i informacje. Zamieszczono w niej sprawozdania z dwóch konferencji naukowych, które odbyły się w 2019 roku. Jest to sprawozdanie z X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, który odbył się we wrześniu w Warszawie oraz I Ogólnopolskiej Konferencji Izby Coachingu, która odbyła się również we wrześniu w Bydgoszczy. (od Redakcji)...
Future of media, changing journalism and new communication

Future of media, changing journalism and new communication

In May 2019, an international scientific conference entitled “The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication” took place at Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz (Poland) on the occasion of the 50th anniversary of the university and the 500th anniversary of Leonardo da Vinci’s heritage. This Renaissance genius was born at a time when Gutenberg launched his printing machine, and today at the National Museum of Science and Technology Leonardo da Vinci in Milan you can see, among others, various media and communication inventions from different epochs. (…) Indeed, the most innovative minds in human history have determined the development of civilization, including innovations in the field of media and communication that have an indisputable impact on the modern world. Leonardo da Vinci was to be an inspiration for conference participants who came from various countries and continents to discuss about the future of media, journalism and communication. (…) However, this book is not a collection of conference papers, but a monograph consisting of 14 chapters, and written by researchers (conference participants) representing the Institute of Communication and Media of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz and other universities from Central and Eastern Europe (…). (from...
Wybrane zagadnienia z psychologicznej diagnozy klinicznej  Tom I

Wybrane zagadnienia z psychologicznej diagnozy klinicznej
Tom I

Opisywana w monografii problematyka stanowi nie tylko oryginalny wkład w rozwój nauki, ale również pozwala psychologom na rozszerzenie wiedzy oraz postępowania diagnostycznego. Wnikliwe analizy związane z psychologiczną diagnozą kliniczną, przedstawione przez Autorów w przystępnej i zrozumiałej dla szerokiego kręgu odbiorców formie, aktualizują literaturę przedmiotu. Zawarte w monografii informacje będą użyteczne w realizowaniu najwyższych standardów psychologicznej diagnozy klinicznej przez psychologów oraz mogą służyć jako kompendium wiedzy dla studentów zainteresowanych diagnozą kliniczną. Z recenzji prof. dr hab. Marty Makary-Studzińskiej, specjalisty psychologa...
The Laughter of Life and Death Personal Stories of the Occupation, Ghettos and Concentration Camps to Educate and Remember

The Laughter of Life and Death
Personal Stories of the Occupation, Ghettos and Concentration Camps to Educate and Remember

The book comprises some descriptions of the circumstances in which the phenomenon of laughter occurred in times of social crisis associated with the Second World War and the occupation of Poland during that time. Owing to the reports, memories, and testimonies provided by the participants of the dramatic events in occupied Poland, the ghettos, and concentration camps, as well as the collection of humorous works from the times of the war and occupation, the reader will realize what an important function was fulfilled by laughter, as a factor of resistance, improving the quality of life, and shaping a community. The author presents some examples of the activity of the “people of laughter” during World War II, within cultural creation, underground activity and in street folklore. He also presents some fragments of the personal stories of both the people known from mass culture in Poland (Adam Grzymała-Siedlecki, Marian Hemar, Anna Jachnina, Jerzy Jurandot, Aleksander Kamiński, Szymon Kobyliński, Janusz Korczak, Bożena Krzywobłocka, Eryk Lipiński, Antoni Marianowicz, Marian Walentynowicz, Władysław Szpilman, etc.) and little known or anonymous ones, who by making others laugh and laughing with them improved the quality of life of the people experiencing the trauma of war and occupation. The book is interesting for people eagerly studying the history of World War II and the Holocaust in its intercultural approach. Furthermore, those who deal with historical education associated with national memory sites and with laughter therapy for the victims of social crises will find new inspiration through the anecdotes and stories contained herein. Przemysław Paweł Grzybowski is a lecturer in the Chair of General and Comparative Pedagogy of Kazimierz...
Portret trumienny. Studia i materiały

Portret trumienny.
Studia i materiały

Dzieje portretu trumiennego z pewnością wytyczyły jedną z „dróg dziwnych sztuki polskiej”. Zjawisko, uznane za właściwe tylko kulturze Rzeczypospolitej szlacheckiej, w swej genezie i pierwszych ogniwach rozwojowych jest nieuchwytne, bardzo jednak interesujące i zajmujące. Zachęcamy do przyjrzenia się temu zjawisku i zgłębieniu – dzięki tej monografii – jego licznych aspektów.  W książce znajdziecie Państwo nie tylko mnóstwo ciekawych szczegółów, ale też wiele pięknych zdjęć i ilustracji....
Uwarunkowania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego w świetle badań

Uwarunkowania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego w świetle badań

Prezentowana monografia ma na celu wyjaśnienie złożoności i specyfiki przemian społeczno-gospodarczych zachodzących w województwie kujawsko pomorskim. Opracowanie składa się z siedmiu rozdziałów, w których autorzy próbują wskazać na różnorodne uwarunkowania, konteksty oraz perspektywy rozwojowe województwa...
1918 – kino polskie wobec odzyskania niepodległości

1918 – kino polskie wobec odzyskania niepodległości

W roku 2018 minęło 100 lat od powrotu Polski na mapę Europy. Rocznicę tę traktujemy także jako pretekst do rozważań filmoznawczych i historycznofilmowych. Czyn zbrojny, wizerunki Wielkiej Wojny, budowa niepodległego państwa były tematami rodzącej się kinematografii narodowej, która w dwudziestoleciu międzywojennym szukała stylu wypowiedzi i sposobów komunikacji zarówno z władzą, jak i widzami, czyli swojego miejsca w kulturze. Strategie stosowane przez kino narodowe w dwudziestoleciu międzywojennym niepodległość afirmowały, a wzmacniał je pełen kolorytu arsenał użytych środków scenograficznych i kostiumowych (legionowych mundurów, szyneli żołnierzy V Syberyjskiej Dywizji Strzelców Polskich, szamerunków obrońców Lwowa), uroda polskich ułanów, sceny batalistyczne (niektóre imponujące, jak w Cudzie nad Wisłą Ryszarda Bolesławskiego), stereotypowe, ale odpowiadające ogólnonarodowym potrzebom, postaci kreowane przez luminarzy sceny i filmu. Filmowe reprezentacje walki o niepodległość stawały się spektaklem, nie przestając przecież być elementem kształtowania na nowo tożsamości narodowej. I wojna światowa, rok 1918 i jego konsekwencje stanowiły także odniesienia historyczne dla późniejszego kina polskiego. Nie ograniczamy się zatem do wydarzeń z epoki, ale podejmujemy także zagadnienia wiążące odzyskanie niepodległości z recepcją tego procesu w strategiach poszczególnych twórców, odwołaniach gatunkowych, związkach z polityką. Dlatego też skupiamy się między innymi na obecności roku 1918 i dwudziestolecia międzywojennego w produkcjach filmowych i telewizyjnych, kulturowych reprezentacjach bohaterów tamtych lat, ideologicznych sporach o wizerunek tamtego okresu, krytycznym spojrzeniu na poszczególne tytuły, powstałe zarówno w dwudziestoleciu, jak i w warunkach powojennych do ostatnich lat włącznie, lokalnych i regionalnych obiegów kinematograficznych w pierwszych latach wolnej Polski. Sporo miejsca poświęcamy także archiwaliom, zarówno pod względem ich przydatności źródłowej, ale też problemom związanym z zachowaniem materialnych artefaktów. Książka, która w jakimś sensie stanowi zobowiązanie jubileuszowe, jest przecież także próbą wskazania na...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 17/2019

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 17/2019

Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny numer czasopisma „Szkoła – Zawód – Praca”. Zawarto w nim szereg tekstów omawiających zagadnienia mieszczące się w zakresach wszystkich trzech kategorii pojęciowych, wokół których koncentruje się tematyka czasopisma. Pierwszą część zawierającą „Artykuły i rozprawy” otwiera opracowanie Alicji Kargulowej, w którym mowa jest o zmianie znaczenia i sensu pracy, co znalazło oddźwięk w pojmowaniu czasu wolnego. Kolejny tekst, przygotowany przez Janusza Nowaka, dotyczy szans i zagrożeń dla szkolnictwa zawodowego wynikających z reformy oświaty. Na temat tutoringu akademickiego jako metody zindywidualizowanej wspierającej studenta w drodze do wejścia na rynek pracy pisze Dagmara Kolasa. Z kolei Daniel Kukla omawia temat urynkowienia kształcenia wyższego wobec zmienności rynku pracy. Kompetencje kluczowe na współczesnym rynku pracy są zagadnieniem, które opisuje Agnieszka Długosz. Natomiast Jolanta Lenart przygotowała artykuł na temat fizjonomiki i grafologii w procesach rekrutacyjno-selekcyjnych. Z kolei Marian Piekarski prezentuje artykuł na temat przydatności zawodowej z perspektywy pedagogiki pracy. Problematykę dialogu ze współczesnym pracodawcą opisuje Monika Christoph. Wzory przebiegu karier zawodowych kobiet omawia w swoim tekście Wioleta Duda. Tę część czasopisma zamyka zaprezentowanie benchmarkingu jako elementu zarządzania w kierunku realizacji społecznej odpowiedzialności w organizacji. Zajmuje się tym w swoim artykule Ewa Stawicka. Druga część czasopisma zawiera „Raporty z badań”. Zamieszczono w niej 10 artykułów przygotowanych na podstawie wyników celowo zaplanowanych i przeprowadzonych badań empirycznych. Dopełnieniem dwóch pierwszych, zasadniczych części są recenzje oraz sprawozdania i informacje. (Od Redakcji)  ...
Między zachwytem a cierpieniem

Między zachwytem a cierpieniem

Autorka pracy przyjmuje postawę interpretatora filozofii słowa, którą tworzy Joanna Pollakówna w swojej twórczości poetyckiej i eseistycznej. Zajmuje się szczegółowym śledztwem nad dotarciem do źródeł użycia kolejnych poetyckich fraz, jak i powodów zestawienia określonych obiektów opisu, twórców i ich dzieł w jednym miejscu. Tropi subtelne, ledwo dostrzegalne związki, jakie łączą codzienne przeżywanie świata Poetki z twórczością artystyczną. W wyniku tych działań otrzymujemy niezwykle przemyślany, wnikliwy, naukowy wywód, podbudowany wszechstronną, humanistyczną wiedzą Autorki. Trzeba to docenić, bo Autorka daje za każdym razem świadectwo swojej wysokiej erudycji w kilku obszarach: filozofii, antropologii, wiedzy o kulturze i sztuce i, co wynika z jej filologicznego wykształcenia, współczesnej myśli literaturoznawczej. […] Monografia, dzięki wnikliwym, wieloletnim studiom Autorki nad poezją Joanny Pollakówny, jest bardzo szczegółową, głęboko uzasadnioną interpretacją. Z recenzji dr hab. Joanny Chłosty-Zielonki, prof....
Tadeusz Nowakowski, bydgoszczanin, dziennikarz, emigrant.  Studia o literaturze bydgoskiej, tom 2

Tadeusz Nowakowski, bydgoszczanin, dziennikarz, emigrant. Studia o literaturze bydgoskiej, tom 2

Tadeusz Nowakowski (1917-1996), bydgoszczanin, dziennikarz, pisarz tworzący głownie na emigracji. Autor kilkunastu powieści, z których najważniejszą jest częściowo osadzony w realiach Bydgoszczy dwudziestolecia międzywojennego „Obóz Wszystkich Świętych”. Przez lata gromadził polskich radiosłuchaczy przed odbiornikami prowadząc cotygodniową gawędę „Przy kawiarnianym stoliku” w Rozgłośni Radia Wolna Europa. Napisał szereg reportaży z pielgrzymek Papieża Jana Pawła II, któremu towarzyszył jako korespondent RWE. Był założycielem i honorowym przewodniczącym Światowego Związku Bydgoszczan oraz Honorowym Obywatelem Bydgoszczy. Zmarł i spoczywa w mieście swej młodości. Tom będąc zbiorem indywidualnych wypowiedzi na temat osoby i twórczości Tadeusza Nowakowskiego, staje się rodzajem naukowej dysputy, z zauważalnym akcentem emocjonalnym, a nierzadko również nostalgicznym. Jest to szkic portretu niemal kompletny: z wyrazistym konturem, bogatą charakterystyką oraz, co istotne, zaznaczeniem „znaków szczególnych”, objawiających się tak w jego losach i codziennym sposobie życia, jak i w działalności twórczej. (z recenzji prof. Janusza...
Praca socjalna w środowisku  i dla środowiska. Wyzwania, działania, efekty

Praca socjalna w środowisku i dla środowiska. Wyzwania, działania, efekty

Przedmiotem rozważań autorów poszczególnych artykułów jest praca socjalna realizowana w środowisku lokalnym. To temat niezwykle ważny i zyskujący obecnie coraz bardziej na znaczeniu. Jak zauważają badacze metoda środowiskowa obecnie przeżywa swój renesans, ponieważ pobudzanie do działań lokalnych, samopomocowych jest zgodne z tendencjami decentralizacji polityki społecznej oraz z koncepcjami aktywizującego państwa opiekuńczego. Wkracza ona do polskiej pracy socjalnej dopiero teraz, również za sprawą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wdrażania zasady partycypacji w kreowaniu lokalnych polityk rozwoju. Przyświecają jej trzy główne zasady podkreślające, że praca środowiskowa to: „praca ze społecznością”, „praca dla społeczności” i „praca w społeczności”. W pedagogice społecznej problematyce środowiska i sił społecznych poświęca się wiele miejsca ze względu na kluczową funkcję tych pojęć i w ten nurt właśnie wpisuje się ta...
Krytyka towarzysząca, krytyka pokoleniowa… Od Młodej Polski po koniec XX wieku Oblicza nowoczesnej i ponowoczesnej krytyki literackiej, tom 2

Krytyka towarzysząca, krytyka pokoleniowa… Od Młodej Polski po koniec XX wieku
Oblicza nowoczesnej i ponowoczesnej krytyki literackiej, tom 2

Tom Krytyka towarzysząca, krytyka pokoleniowa… Od Młodej Polski po koniec XX wieku, przygotowany pod redakcją Roberta Mielhorskiego (i przy współpracy redakcyjnej Agnieszki Grzelak), jest rzeczą, jak się wydaje, bardzo potrzebną dla stałego ożywiania dyskusji o egzystencjalnej i społecznej roli krytyki literackiej, której byt nb. mocno jest ostatnio zagrożony przez tendencje umasowienia literatury i despecyfikacji samej dyscypliny (rolę specjalistycznej krytyki, powoli acz systematycznie, przejmują rozmaitego autoramentu blogerzy, kreatorzy fanowskich forum, itd.). […] Niniejsza książka – wpisująca się w wielce ambitną i interesującą serię wydawniczą pt. Oblicza nowoczesnej i ponowoczesnej krytyki literackiej – stanowi swoisty remanent w sferze podstawowych pojęć z instrumentarium tej dziedziny wiedzy o literaturze. Słusznie bowiem zauważa w interesującej, erudycyjnej introdukcji do całości jej Redaktor, iż dzisiejszy kryzys autorytetu krytyki w dużej mierze zależy również od stopnia uporządkowania terminologicznego, zwłaszcza w sferze pryncypialnych koncepcji i terminów, które (jeszcze do niedawna) uważaliśmy za przejrzyste i poręczne narzędzia służące do porządkowania literackich zjawisk. Z pewnością, określenia krytyki towarzyszącej i krytyki pokoleniowej – ustanowione w centrum niniejszej monografii – dalekie są dzisiaj od precyzji i jednoznaczności. Nie znaczy to, rzecz jasna, iż jest możliwa ich uniwersalistyczna unifikacja, nie chodzi bynajmniej o to, aby doprowadzić do redukcji całej gamy różnorakich odmian i rozumień tytułowych pojęć (i świetnie zdają sobie z tego sprawę Autorzy poszczególnych rozdziałów) do jednolitego ujęcia w postaci wąsko zakrojonej definicji, lecz o to, by objąć i możliwie precyzyjnie opisać przypadki stosowania i cieniowania kluczowych terminów dyskursu krytycznoliterackiego. (Z recenzji wydawniczej dra hab. Adriana Glenia, prof....
Śmiech życia i śmiech śmierci. Od osobistych historii po edukację do pamięci  o okupacji, gettach i obozach koncentracyjnych

Śmiech życia i śmiech śmierci.
Od osobistych historii po edukację do pamięci o okupacji, gettach i obozach koncentracyjnych

W książce zostały przedstawione okoliczności występowania zjawiska śmiechu w czasach kryzysu społecznego związanego z wojną i okupacją. Dzięki relacjom, wspomnieniom i świadectwom uczestników dramatycznych wydarzeń w okupowanej Polsce, gettach i obozach koncentracyjnych oraz dzięki wyborowi utworów komicznych z czasów wojny i okupacji czytelnik zorientuje się, jak istotną funkcję pełnił śmiech jako czynnik m.in. oporu, poprawiania jakości życia i kształtowania wspólnoty. Autor podaje przykłady aktywności „ludzi śmiechu” podczas drugiej wojny światowej, w ramach twórczości kulturalnej, działalności konspiracyjnej, w folklorze ulicy. Przytacza fragmenty historii osób zarówno znanych z kultury masowej (Adam Grzymała-Siedlecki, Marian Hemar, Anna Jachnina, Jerzy Jurandot, Aleksander Kamiński, Szymon Kobyliński, Janusz Korczak, Bożena Krzywobłocka, Eryk Lipiński, Antoni Marianowicz, Marian Walentynowicz, Władysław Szpilman i in.), mało znanych, jak i anonimowych, które rozśmieszając i śmiejąc się z innymi, poprawiały jakość życia doświadczających wojennej traumy. Książka ta może zainteresować osoby pasjonujące się historią drugiej wojny światowej i Holokaustu w ujęciu międzykulturowym, zajmujące się edukacją historyczną związaną z miejscami pamięci narodowej, a także terapią śmiechem realizowaną z ofiarami kryzysów. Prof. UKW dr hab. Przemysław Paweł Grzybowski: – wykładowca w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesują go zagadnienia związane z edukacją międzykulturową, edukacją w środowiskach defaworyzowanych, tanatopedagogiką (edukacją dotyczącą cierpienia, chorowania i umierania), a także zjawisko śmiechu jako czynnik edukacji i poprawiania jakości życia. Koordynator „Międzyszkolnika” Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN; opiekun Akademickiego Centrum Wolontariatu UKW; esperantysta i wolontariusz ruchu doktorów klaunów. Wybrane publikacje: Doktor klaun! Od terapii śmiechem po edukację międzykulturową; Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości; Edukacja międzykulturowa – konteksty. Od tożsamości po język międzynarodowy; Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia, literatura, adresy; Morycek...
Sąsiedzi. Film o bydgoskim wrześniu 1939

Sąsiedzi. Film o bydgoskim wrześniu 1939

… Związanie filmu z historią lokalną, w tym wypadku miasta, które stanowi osnowę filmowej opowieści oraz (w dużej mierze) decyduje także o filmowej lokacji – tego jeszcze bodaj w historiografii kina polskiego nie było. A jeżeli za temat biorą się najwybitniejsi znawcy tematu – można być spokojnym o efekt ich pracy. Bo „Sąsiedzi” – film o bydgoskim wrześniu 1939 Piotra Zwierzchowskiego i Mariusza Guzka to historia jednego filmu i dzieje filmowej Bydgoszczy w jednym. (prof. dr hab. Andrzej...
Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, tom II

Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, tom II

Problematyka bezpieczeństwa cywilnego, publicznego i technicznego, a także zarządzania kryzysowego, stanowi rozległy, interdyscyplinarny obszar badawczy. Lokują się w nim elementy wielu nauk szczegółowych – zarówno humanistycznych, społecznych i prawnych, jak i technicznych oraz przyrodniczych. Badania odnoszące się do tej sfery są zatem z konieczności badaniami interdyscyplinarnymi, zaś teoretyczne i praktyczne implikacje tych badań dotykają wielu sfer życia – w aspekcie formalnym i instytucjonalnym, jak również czysto indywidualnym i prywatnym. Prezentujemy w niniejszej publikacji zbiór tekstów, zaprezentowanych na Konferencji Naukowej Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Ich Autorzy przedstawili różne aspekty problematyki bezpieczeństwa – od formalnoprawnych, poprzez organizacyjne, na technicznych skończywszy. Poza rozważaniami na wysokim poziomie ogólności pojawiły się także analizy konkretnych problemów bezpieczeństwa oraz mniej lub bardziej szczegółowe diagnozy. Wszystkie publikowane materiały mają wspólny mianownik: przedstawiają problematykę bezpieczeństwa w takich kontekstach, które pozwalają na zakwalifikowanie ich do postulowanej dyscypliny inżynierii...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 16/2018

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 16/2018

Pierwszą część numeru 16/2018, zawierającą „Artykuły i rozprawy”, otwierają teksty poświęcone rozpatrywaniu pracy w różnych jej aspektach: Andrzej Zwoliński Próba określenia człowieka pracy z perspektywy katolickiej nauki społecznej; Ireneusz M. Świtała, Praca ludzka jako wyznacznik egzystencji człowieka ‒ wybrane aspekty; Magdalena Łuka Poiesis a praxis – przeszłość przyszłości pracy ludzkiej; Andrzej Szułczyński, Etos pracy ludzkiej w świetle katolickiej nauki społecznej a wyzwania dla emigracji polskiej w Unii Europejskiej; Marian Piekarski Aspekty pracy w programach preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty. W części tej znajdują się również artykuły Magdaleny Orlikowskiej i Anny Cholewy-Trybuły Trudności pedagogów specjalnych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, a także Żanety Garbacik Stres w pracy nauczyciela. W drugiej części czasopisma zaprezentowano „Raporty z badań”. Wybrane wnioski, wyprowadzone z autorskich analiz badawczych, zawarto w następujących tekstach: Kinga Witek Zachowania prospołeczne dziecka przedszkolnego w kontekście pracy nauczyciela; Katarzyna Ludwikowska Studiowanie pedagogiki – między masowością a poczuciem misji; Wojciech Czerski i Marlena Duda Kompetencje informacyjne bezrobotnych Lubelszczyzny – badania pilotażowe; Agnieszka Gerlach-Kaszyńska Opiekun osoby starszej delegowany do Niemiec – relacja z pracodawcą i relacja z podopiecznym; Tomasz Eliasz Wardzała Instytucjonalna aktywizacja zawodowa osób z niepełną sprawnością – analiza socjodemograficzna. Wybrane zagadnienia. W dalszej części czasopisma zamieszczono recenzję książki Renaty Tomaszewskiej-Lipiec, Praca zawodowa ‒ życie osobiste. Dysonans czy synergia?, którą przygotował Andrzej Radziewicz-Winnicki. Całość prezentowanych Czytelnikowi w tym numerze treści dopełniają „Sprawozdania i informacje” na temat: ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii, Lublin 25‒26.10.2018 r. (Beata Jakimiuk); V konferencji z cyklu Poznańskie Forum Dyskusyjne Lifelong Learning Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych, Poznań 23‒24.10.2018 r. (Ewa Krause) oraz ogólnopolskiej...
Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, tom I

Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, tom I

Problematyka bezpieczeństwa cywilnego, publicznego i technicznego, a także zarządzania kryzysowego, stanowi rozległy, interdyscyplinarny obszar badawczy. Lokują się w nim elementy wielu nauk szczegółowych – zarówno humanistycznych, społecznych i prawnych, jak i technicznych oraz przyrodniczych. Badania odnoszące się do tej sfery są zatem z konieczności badaniami interdyscyplinarnymi, zaś teoretyczne i praktyczne implikacje tych badań dotykają wielu sfer życia – w aspekcie formalnym i instytucjonalnym, jak również czysto indywidualnym i prywatnym. Prezentujemy w niniejszej publikacji zbiór tekstów, zaprezentowanych na Konferencji Naukowej Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Ich Autorzy przedstawili różne aspekty problematyki bezpieczeństwa – od formalnoprawnych, poprzez organizacyjne, na technicznych skończywszy. Poza rozważaniami na wysokim poziomie ogólności pojawiły się także analizy konkretnych problemów bezpieczeństwa oraz mniej lub bardziej szczegółowe diagnozy. Wszystkie publikowane materiały mają wspólny mianownik: przedstawiają problematykę bezpieczeństwa w takich kontekstach, które pozwalają na zakwalifikowanie ich do postulowanej dyscypliny inżynierii...
Jerozolimskie piaski. Wyprawy krzyżowe w polskiej powieści historycznej

Jerozolimskie piaski. Wyprawy krzyżowe w polskiej powieści historycznej

(…) Pod dyskursem powieściowym dzięki uważnej lekturze można zrekonstruować ukryte prawdy, które mówią wiele o danym pisarzu, jego światopogląd, światoodczucie, a także czas, w którym przyszło mu tworzyć. Zdaję sobie sprawę z tego, że sposób budowania relacji o historii i sposób dochodzenia do świadectw historycznych w obliczu relatywizacji prawdy jest trudny, a poznanie historyczne staje się złożonym procesem poznawczym. Szczególnie istotne w rozważaniach o historii jako narracyjnej próbie uporządkowania przeszłości są związki historii z mitem, traktowanym przez Mirosława Gołuńskiego jako nośnik prawdy innego rodzaju, nośnik o charakterze nie tyle faktograficzym, co ideologicznym. (…) Zaletą książki jest to, że Autor dostrzegł przemiany w sposobach przedstawiania obrazu krucjat i wydobył na jaw różnego rodzaju zależności w obrębie tekstu. Doskonale zdiagnozował napięcie pomiędzy wiedzą historyczną a wizją literacką i potrafił wskazać na jego przyczyny. Przełożenie historycznych narracji i ich naukowych opracowań na prozę powieściową nie jest, jak się okazuje, prostą transpozycją. Z recenzji prof. dr hab. Marii Jolanty Olszewskiej (…) Rozważania Autora nie dotyczą samych wyłącznie przemian artystycznej konwencji. Gołuńskiego nie zadowala również proste sprawozdawanie, w jaki sposób poszczególni pisarze operują wybranym materiałem historycznym. Oczywiście, spostrzeżenia dotyczące obu wymienionych zakresów zajmują w pracy dużo miejsca, ale zasadnicza stawka to coś zupełnie innego. Chodzi mianowicie o to, jak w literaturze polskiej XX i XXI wieku manifestowały się zmiany w sposobie pojmowania historii, i to nie tyle historii rozumianej jako bieg dziejów, ile raczej jako specyficzny dyskurs ujmujący dzieje w ramach systemu nowoczesnego poznania naukowego. Powiedzielibyśmy zatem, iż Gołuńskiego zajmują nie literackie historiozofie, lecz przeobrażenia w obrębie (literackiej) metahistorii. A że w naszym wypadku chodzi o metahistorię literacką, miało to dalsze konsekwencje. Trzeba tedy...
Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga

Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga

Tom Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga jest pokłosiem konferencji naukowej, zorganizowanej w Bydgoszczy w dniach 24-25.04.2017 roku. Zawiera 17 artykułów. Wspólnym mianownikiem wszystkich jest dzieło pt. Katechizm biblioteki, wydane w Lipsku przed 105 laty (1914), autorstwa Paula Ladewiga (1858-1940), niemieckiego bibliotekarza i bibliotekoznawcy. Na kanwie zawartych tam myśli, refleksji, zgrabnych aforyzmów, „ubranych” w formę rad, sentencji, a czasem aforyzmów poświęconych książce, bibliotece oraz meandrom jej funkcjonowania powstały teksty, w których spotyka się: współczesność z przeszłością (technologie internetowe – Biblioteka Aleksandryjska); teoria z praktyką (bibliografia – biblioteki dla dzieci i młodzieży); tradycja z nowoczesnością (dary – zarządzanie), młodość z dojrzałością (studenci oraz doświadczeni bibliotekarze i bibliotekoznawcy), nauka z bibliotekarstwem, Polacy z cudzoziemcami. Katechizm biblioteki Ladewiga stanowi punkt odniesienia i inspirację. Prowadzi do wielu odkryć, wydobycia z zapomnienia faktów, zdarzeń, osób, instytucji. Różnorodność tematów, oryginalność, niestandardowość są gwarancją żywej, nienużącej lektury, a może też zachętą do własnych odkryć. Dzieło Mistrza jak wino – nie tylko nie traci na aktualności, ale mimo upływu lat coraz lepiej „smakuje”. Zdzisław Gębołyś Zdzisław Gębołyś – dr hab. nauk humanistycznych, prof. nadzw. w Katedrze Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członek polsko-niemiecko-czeskiego zespołu Bibliografii historii Śląska. Autor 4 książek, autor i redaktor użytkowego programu komputerowego oraz poradnika dla dyrektorów, kierowników oraz pracowników bibliotek, redaktor skryptu, ponadto autor ok. 300 publikacji naukowych, współredaktor kompletnej antologii narodowych kodeksów etyki bibliotekarskiej w językach polskim i angielskim. Tłumacz i redaktor wydania krytycznego Katechizmu biblioteki Paula Ladewiga. Opracował też Bibliografię druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 roku. Główne zainteresowania naukowe: zawód bibliotekarza – historia, współczesność, problemy etyki; bibliografia – metodyka i teoria; organizacja...