Studia z historii sztuki polskiej XIX-XX wieku. Ikonografia malarstwa religijnego czasów porozbiorowych. Kolor w architekturze historycznej

Studia z historii sztuki polskiej XIX-XX wieku. Ikonografia malarstwa religijnego czasów porozbiorowych. Kolor w architekturze historycznej

Tom inauguruje wydawniczy cykl interdyscyplinarnych debat o polskiej kulturze artystycznej i konserwatorskiej ochronie dzieł sztuki, zainicjowany w 2014 r. przez Pracownię Historii Sztuki i Katedrę Historii Kultury Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pierwsza edycja poświęcona została ikonografii malarstwa religijnego doby zaborów oraz roli koloru w architekturze XIX–XX stulecia. W oddanej do rąk Czytelnika książce zagadnienia te tworzą autonomiczne bloki tematyczne. Zredagowany przez prof. Aleksandra Jankowskiego i dr Barbarę M. Gawęcką tom „Studiów z historii sztuki polskiej XIX i XX wieku” zawiera szereg ważnych i wartościowych ustaleń… Należy mieć nadzieję, że rozpoczęte z rozmachem interdyscyplinarne badania związane z szeroko rozumianą działalnością artystyczną, znajdą kontynuację, która zaowocuje równie wartościowymi jak ta publikacjami. „Studia” wyróżniają się poprawnością i jasnością sformułowań podanych w sposób ułatwiający lekturę tekstów niebudzących wątpliwości co do meritum poruszanych w nich problemów… Wierzę, że książka spotka się z prawdziwym zainteresowaniem odbiorców, bo w pełni na to zasługuje. Fragment recenzji prof. Józefa...
Restauracje katedry kieleckiej w XIX i XX wieku

Restauracje katedry kieleckiej w XIX i XX wieku

Przedmiotem badań opisanych w publikacji były restauracje katedry w Kielcach w XIX i XX wieku – prześledzenie ich przebiegu na podstawie dokumentów archiwalnych oraz dostępnej literatury. Praca powstała głównie na podstawie archiwaliów i dokumentów niepublikowanych, zgromadzonych w Archiwum Diecezjalnym i Archiwum Państwowym w Kielcach, Archiwum Państwowym w Radomiu, Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, a także w XIX-wiecznych publikacjach i artykułach prasowych z tego okresu. W monografii przyjęto metodę chronologiczną. Dzieje katedry kieleckiej są ściśle powiązane z historią diecezji, miasta, państwa i ludzi, którzy ją tworzyli. Dlatego niektóre rozdziały są w pewnej mierze właśnie im poświęcone. Celem pracy była m.in. próba odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu działania prowadzone na przełomie XIX i XX wieku powiązać można z chęcią upiększenia i podniesienia rangi kościoła do pełnienia funkcji katedry? Podjęto również próbę prześledzenia na podstawie wspomnień, sprawozdań i artykułów z gazet, podejścia współczesnych do prowadzonych wówczas prac budowlanych i restauratorskich katedry kieleckiej oraz ich wkład w te działania. W XIX i na początku XX wieku prowadzono prace prawie we wszystkich katedrach na terenie Polski. Restaurowano m.in. katedry: warszawską, sandomierską, tarnowską, krakowską, włocławską, płocką, wawelską i przemyską. Można z całkowitą pewnością wliczyć prace prowadzone w świątyni kieleckiej do owej fali restauracji – modnej wówczas tendencji restaurowania obiektów zabytkowych. Katedra kielecka, jej przebudowa w stylu neobarokowym, a nie – jak często bywało – w neogotyckim, ścieranie się różnych środowisk artystycznych, a także jej bardzo ciekawa historia stanowi pewien wyróżnik na tle innych, restaurowanych wówczas kościołów...