Między zachwytem a cierpieniem

Między zachwytem a cierpieniem

Autorka pracy przyjmuje postawę interpretatora filozofii słowa, którą tworzy Joanna Pollakówna w swojej twórczości poetyckiej i eseistycznej. Zajmuje się szczegółowym śledztwem nad dotarciem do źródeł użycia kolejnych poetyckich fraz, jak i powodów zestawienia określonych obiektów opisu, twórców i ich dzieł w jednym miejscu. Tropi subtelne, ledwo dostrzegalne związki, jakie łączą codzienne przeżywanie świata Poetki z twórczością artystyczną. W wyniku tych działań otrzymujemy niezwykle przemyślany, wnikliwy, naukowy wywód, podbudowany wszechstronną, humanistyczną wiedzą Autorki. Trzeba to docenić, bo Autorka daje za każdym razem świadectwo swojej wysokiej erudycji w kilku obszarach: filozofii, antropologii, wiedzy o kulturze i sztuce i, co wynika z jej filologicznego wykształcenia, współczesnej myśli literaturoznawczej. […] Monografia, dzięki wnikliwym, wieloletnim studiom Autorki nad poezją Joanny Pollakówny, jest bardzo szczegółową, głęboko uzasadnioną interpretacją. Z recenzji dr hab. Joanny Chłosty-Zielonki, prof....
Wartości – Antropologia – Kultura w badaniach humanistycznych

Wartości – Antropologia – Kultura w badaniach humanistycznych

Tom, podobnie jak wcześniejsze publikacje książkowe z lat 2010 i 2015, zawiera wyniki prac Zakładu Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce UKW oraz dokonania doktorantów i współpracowników jednostki. Tematyka prac pozostaje w kręgu zagadnień dominujących w aktualnych badaniach humanistycznych i kulturowych. Ukazuje związki literatury, kultury oraz rzeczywistości społecznej. Jest świadectwem rosnącej wagi pozaliterackich kontekstów. Zgodnie z dominującą tematyką prac, publikacja została podzielona na trzy części: I – wartości, II – antropologia i III – kultura. Kwestia wartości ujęta została w perspektywie fenomenologicznej. Autorzy skupili uwagę na życiu religijnym, wartościach wielkiej mistyki hiszpańskiej i jej kontynuacji oraz na zagadnieniach etycznych w literaturze. Problematyka antropologii dotyczy tożsamości, pamięci, miejsc egzystencji, ale również kryzysu tożsamości oraz daru w relacjach najgłębiej osobowych, w kręgu refleksji aksjologicznej znalazła się też koncepcja bohatera poezji i prozy współczesnej. W ostatniej części tomu podjęte zostało zagadnienie transformacji chrześcijańskich w dzisiejszym świecie. Inne wypowiedzi poświęcone kulturze dotyczą udziału tekstowych świadectw wielorakiej komunikacji kulturowej, popularnej, użytkowej i publicystycznej w twórczości literackiej, obecności formy haiku w poezji polskiej, tematyki Chrystusa w powieści najnowszej i zagadnienia rywalizacji orientacji protechnologicznej z  postawami krytycznymi w okresie modernizmu. Ponadto omówiona została działalność Wandy Siemaszkowej w teatrze miejskim w Bydgoszczy oraz powojenna architektura...
W kręgu antropologii, literatury, sztuki i form ludycznych

W kręgu antropologii, literatury, sztuki i form ludycznych

Poprzez dobór tematów, przedmiotów analiz oraz stosowanych ujęć książka przemierza rozległą przestrzeń ukształtowanego w dzisiejszej nauce paradygmatu antropologicznego. Zamieszczone studia dokumentują przedsięwzięcia naukowe pracowników Zakładu Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce UKW. Większość prac zarówno w zakresie tematyki, jak i inicjatyw metodologicznych skupia się wokół kluczowych kwestii dzisiejszej humanistyki. Znajdujemy tu kontynuacje refleksji nad kategorią przestrzeni w literaturze, urbanistyce, etnografii, w jej aspektach antropologicznych i sakralnych, jest rozważana ciągle otwarta kwestia tożsamości, obcości i inności, biografii oraz rytuałów życia społecznego i religijnego. Ważnym składnikiem tomu są wypowiedzi, związanych z Zakładem doktorantów. Młodzi badacze już u początku naukowej drogi podjęli tematykę trudną, rozwijaną niezależnie od aktualnych tendencji, mód czy poznawczych zawężeń dyscypliny w ramach określających ją „zwrotów”. Publikowane prace dotyczą dylematów sztuki zdehumanizowanej, zagadnienia teodycei w literaturze, motywu i idei Chrystusa w filmie oraz świadectw sakralnych w dyskursie poetów przeklętych. W dociekaniach nad archaicznym wymiarem człowieka podjęto też tematy mitologiczne – badano symbolikę wzroku i ślepoty oraz wyobrażenia kobiecych istot wodnych. Od...
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego gry barwą z wyobraźnią i kulturą

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego gry barwą z wyobraźnią i kulturą

Barwy pojawiające się w bogatej i różnorodnej spuściźnie poetyckiej Gałczyńskiego są ważnym elementem jego twórczości i świadectwem wrażliwości. Celem książki jest określenie ich roli i zmieniającej się palety, umożliwiające prześledzenie przemian poetyki twórcy, jego światopoglądu, stosunku do kultury i sztuki. Praca stanowi interesujące w swoim oryginalnym a zarazem wielostronnym ujęciu przedstawienie twórczości...
Spotkania. Szkice o człowieku i świecie jego doznań w polskiej literaturze współczesnej

Spotkania. Szkice o człowieku i świecie jego doznań w polskiej literaturze współczesnej

Książka jest poznawczo bardzo interesująca dla literaturoznawców. Podejmowane są w niej problemy dotąd nieopisane, bowiem autorki wybrały do zbioru tematy wypływające z nieco odmiennych preferencji lekturowych i analitycznych, różniących się warsztatem badawczym. Publikacja adresowana jest do badaczy literatury, studentów filologii polskiej oraz miłośników...