Dzwon w chrześcijańskiej Europie

Dzwon w chrześcijańskiej Europie

Książka jest pokłosiem międzynarodowego sympozjum kampanologicznego, które odbyło się w Bydgoszczy. Zawiera teksty wybitnych specjalistów z Polski, Niemiec, Szwajcarii, Rosji i Litwy. Spotkanie uczonych z tak wielu ośrodków pozwoliło na znaczne wzbogacenie wiedzy w zakresie kampanologii historycznej i rozpoznanie metod badawczych tej dyscypliny: dziejów ludwisarstwa, epigrafiki, zdobnictwa dzwonów historycznych, wartości muzycznych dzwonów, a także zagadnień związanych z funkcją liturgiczną i apotropaiczną tych wspaniałych instrumentów. Dzwon w chrześcijańskiej kulturze Europy od wieków postrzegany jest jako element jednoczący. Stanowi jeden z ważniejszych symboli ładu i wspólnego systemu wartości wyrosłych na gruncie chrześcijaństwa. Tom „Dzwon w chrześcijańskiej Europie” prezentuje najnowszą wiedzę związaną z powstaniem, istnieniem, symboliką i kulturą dzwonów. Merytoryczna treść poszczególnych referatów konsekwentnie oscyluje wokół fundamentalnych relacji dzwonu do historii, sacrum, kultury, symboliki, sztuki, szeroko pojętej twórczości, komunikacji społecznej oraz ludwisarskiego rzemiosła. Publikacja zwraca uwagę na wyzwania, jakie stoją przed współczesną kampanologią oraz uświadamia o rozmiarach postępu, jakiego dokonano w aktualnych badaniach dzwonów, w zakresie historii, symboliki czy antropologii kulturowej. (…) Dzwony kościelne, podczas liturgii, przygotowują chrześcijan do przyjmowania prawdy o Trójjedynym Bogu Miłości oraz służą umacnianiu osobistego dialogu z Bogiem. Ponadto kształtują tożsamość człowieka w środowisku pracy i miejscu...
Hipisi. Wędrowcy marzeń i poszukiwacze wolności na ścieżkach współczesnej kultury

Hipisi. Wędrowcy marzeń i poszukiwacze wolności na ścieżkach współczesnej kultury

Książka jest owocem konferencji naukowej, podczas której dyskutowano na temat etosu hipisowskiego oraz nowych definicji wolności we współczesnej kulturze. (…) stanowi zbiór szkiców i rozpraw na temat znaczenia ruchu hipisów w kulturze amerykańskiej i europejskiej dwudziestego wieku. (…) teksty oświetlają problemy z różnych perspektyw – społecznych, religijnych, obyczajowych, rekonstruując postawy młodzieży wobec cywilizacji narzucającej schematy działania i formy myślenia. (…) Autorzy poruszają zagadnienia tradycji ruchów liberalnych, kwestii wolności w kulturze średniowiecza, stroju i wyglądu hipisów, obrazów środowiska hipisowskiego oraz form kultury nawiązujących do przemian obyczajowości w dwudziestym wieku. Książka może być adresowana do środowiska akademickiego, młodzieży oraz badaczy kultury dwudziestego wieku. Ta monografia wieloautorska jest panoramicznym spojrzeniem na kontrkulturę hipisów (…). Stanowi zapis doświadczeń kulturowych i pokazuje, jak bardzo ruch ten inspirował kolejne pokolenia młodzieży w zakresie  odczuwania wolności i poszukiwania tożsamości. z recenzji dr hab. Danuty Kowalewskiej, prof....