Pomiędzy mythos i logos społecznej zmiany

Pomiędzy mythos i logos społecznej zmiany

Książka stanowi próbę rozpoznawania kierunków i wymiarów zmian zachodzących w sferze dotychczasowej polityki i polityczności ładu społecznego. Czy w obecnych czasach nie można już opisać współczesnego świata za pomocą określonej formuły ideowej? Czy rzeczywistość zobiektywizowanego świata za sprawą politycznych przemian uległa dekompozycji do tego stopnia, że takie pojęcia, jak konserwatyzm, liberalizm czy socjalizm należy używać tylko w odniesieniu do fragmentów rzeczywistości? To pytania inspirujące autorów książki do poszukiwania odpowiedzi na zakotwiczoną w micie postępu i nowoczesności, pozbawioną wielkich utopii – pragmatykę. Jej priorytetami są skuteczność i sposoby osiągania niekwestionowanych celów – władzy i...
Socjotechnika lęku w polityce

Socjotechnika lęku w polityce

Głównym celem naukowych dociekań w tej publikacji jest interdyscyplinarna i wielopłaszczyznowa analiza lęku oraz mechanizmów lękotwórczych, w tym propagandy lęku w sferze publicznej. Stąd wielowątkowa narracja książki, gdzie przeplatają się różnego typu argumenty i uzasadnienia z często odmiennych dziedzin wiedzy. W szeroko rozumianych naukach społecznych pojęcie lęku pozostaje nadal zagadnieniem podstawowym. W wielu analizach lęk jest traktowany jako punkt wyjścia do wyjaśnienia i zrozumienia złożonych postaw bądź zachowań współczesnych społeczeństw. Wynika to z faktu pojawienia się w przestrzeni publiczno-politycznej potencjalnych, realnych bądź wyobrażeniowych zagrożeń, które stały się domeną lękotwórczą. Zróżnicowane w formie i treści stany lękowe czy strach, oprócz tego, że stanowią psychologiczną reakcję na faktyczne zagrożenie, w wielu przypadkach stały się instrumentem walki politycznej. Recenzowany tom posiada […] bezsprzecznie wiele zalet. Można traktować go jako ambitną próbę wprowadzenia do krzywego lustra świadomości społecznej, w którym odbijają się różne nowe bądź w nowej formie istniejące zjawiska społeczne. prof. dr hab. Tadeusz...
Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji

Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji

Dyskurs rozumiany jako proces negocjowania znaczeń nieuchronnie odnosi się do pojęcia języka jako czynnika umożliwiającego przekaz komunikacyjny. Fragmentaryzacja starych i łączenie nowych, dawniej odrębnych form kulturowych, obracających się wokół muzyki, sztuki, literatury, etniczności czy tożsamości, obrazuje wielowymiarowość studiów nad dyskursem, wynikającą ze wzajemnego oddziaływania jego zasadniczych atrybutów, a mianowicie struktury językowej, poznania i społeczeństwa. Można sądzić, iż obecny dyskurs publiczny ponosi fiasko w dochodzeniu do swojego podstawowego celu, bowiem w ślad za projektem o ambicjach uniwersalizujących definiowanie i wyjaśnianie zachodzących przeobrażeń − podąża fundamentalizm, zakotwiczony i uruchamiany w partykularnym zbiorze oczekiwań społecznych. Wspomniane przesłanki kreują szereg postaw radykalnych, nacechowanych dogmatyzmem oczekiwań swoich aktorów, wykluczonych ze względnie stabilnych warunków egzystencji. Otwarte jednak pozostaje pytanie o skuteczność owych form protestu. Współczesny system środków kontroli coraz bardziej sytuuje się wewnątrz dyskursu publicznego, który poprzez fragmentaryzację, upraszczanie i rozniecanie swego rodzaju podniet konsumpcyjnych staje się dobrym narzędziem ograniczania alternatywnych sposobów myślenia i...
Odsłony współczesnej polityki

Odsłony współczesnej polityki

Książka stanowi próbę rozpoznawania zmian zachodzących w sferze współczesnej polityki i polityczności ładu społecznego. Czytelnik uzyskuje bogatą panoramę zjawisk i problemów istotnych z punktu widzenia obserwatora i analityka współczesnej...
Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku

Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku

Tematyka pracy dotyczy funkcjonowania współczesnej polskiej demokracji w kontekstach kulturowych i medialnych. W prezentowanej publikacji skoncentrowano się głównie na tematach dotyczących: 1. Ewolucji ładu demokratycznego w perspektywie teoretyczno-porównawczej; 2. Kulturowego i socjotechnicznego kontekstu demokratycznej zmiany; 3. Udziału mediów w modelowaniu polskiej demokracji. Książka jest istotną pomocą dydaktyczną dla studentów akademickich kierunków takich jak: politologia, dziennikarstwo, komunikacja...
Dwadzieścia lat po… Stan i perspektywy polskiej demokracji

Dwadzieścia lat po… Stan i perspektywy polskiej demokracji

Publikacja ilustruje kondycję polskiej demokracji 20 lat po transformacji ustrojowej. Autorzy artykułów szeroko i wnikliwie omawiają różne aspekty jej funkcjonowania i rozwoju. Przedstawiony jest też sposób postrzegania demokracji przez społeczeństwo. Prezentowana tematyka inspiruje i pobudza do dalszej...
Symboliczność przestrzeni polityki. Między teorią a praktyką

Symboliczność przestrzeni polityki. Między teorią a praktyką

Książka składa się z trzech części. Część pierwsza dotyczy przestrzeni polityki w procesach ustanawiania ładu. Część druga przedstawia elementy antropologiczno-kulturowe jako uzasadnienie polityki. Natomiast część trzecia składa się z artykułów o tematyce dotyczącej medialnych deskrypcji granic polityczności ładu. Książka jest cenną i interesującą pozycją dla politologów i studentów...