Dobre i złe sąsiedztwa. Sąsiad w historycznej narracji narodowej

Dobre i złe sąsiedztwa. Sąsiad w historycznej narracji narodowej

Czas pandemii Covid-19 w Polsce i na świecie uniemożliwił uczestnikom projektu „Dobre i złe sąsiedztwa” prowadzenie wspólnych badań, więc pracownicy naukowi z Wydziału Historycznego UKW w Bydgoszczy zdecydowali się na zaprezentowanie światu Nauki wyników swoich dociekań i analiz. Myślą przewodnią kolejnego tomu w ramach wspólnej serii wydawniczej było postrzeganie „innego” – „swojego sąsiada” przez pryzmat własnej, rodzimej narracji. W realizacji projektu wzięło udział 12 pracowników UKW oraz po jednym z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Historycy, politolodzy i kulturolodzy przeanalizowali przekazy źródłowe pod kątem tego, co na temat sąsiada pisali i myśleli ludzie w przeszłości, ale także prześwietlili status prawny tych „innych”, będących sąsiadami dawniej i dzisiaj. Podjęto próbę spojrzenia i zrozumienia sąsiada w zachowanych do naszych czasów zapisach tekstowych, wizualnych (malarskich) i dźwiękowych (muzycznych). Oddajemy do rąk Państwa monografię pt. „Sąsiad w historycznej narracji narodowej”. Jest to ósmy tom z serii „Dobre i złe sąsiedztwa”, a szósty wydany w Bydgoszczy. Układ książki jest zbliżony do poprzednich – uwzględnia działy w zakresie historiografii, sztuki i religii oraz edukacji. Od Redakcji „Sąsiad w historycznej narracji narodowej” to kolejny tom z serii „Dobre i złe sąsiedztwa” wydawany przez środowisko naukowe w Bydgoszczy. Recenzowany przeze mnie tom ma szczególny charakter – jest poświęcony pamięci Profesora Siergieja Małowiczki, uczestnika spotkań naukowych w Bydgoszczy i Oriechowie-Zujewie, którego pokonał Covid-19. Redaktorki monografii przybliżyły postać S. Małowiczki, ukazując Go jako naukowca o szerokich horyzontach, dużej wiedzy, empatii dla ludzi, dobrego dydaktyka, dobrego człowieka. Ten tekst jest bardzo potrzebny. W monografii „Dobre i złe sąsiedztwa. Sąsiad w historycznej narracji narodowej” zaprezentowano materiały niezwykle ciekawe i różnorodne pod...
Dobre i złe sąsiedztwa. Obce – nasze – inne  Tom 2 Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze

Dobre i złe sąsiedztwa.
Obce – nasze – inne
Tom 2 Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze

Międzynarodowy projekt pod tytułem „Dobre i złe sąsiedztwa”, zainicjowany przez pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zaowocował trzyletnią współpracą naukowców z Bydgoszczy oraz kilku ośrodków z Polski i zagranicy (w tym z Białorusi, Chin, Litwy, Niemiec, Rosji, Serbii, Słowacji oraz Ukrainy). Intencją jego pomysłodawców było przyjrzenie się relacjom sąsiedzkim z punktu widzenia pojedynczych ludzi, jak i społeczności lokalnych czy też narodowych. Wskutek tej współpracy powstała seria monografii pod wspólnym tytułem „Dobre i złe sąsiedztwa”. W 2016 roku ukazała się książka zatytułowana „Dobre i złe sąsiedztwa. Historia kluczem do zrozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich”. W kolejnym roku (2017) badacze udostępnili efekty swych dociekań na temat próby ułożenia poprawnych stosunków między narodami i społecznościami mieszkającymi obok siebie od zamierzchłych czasów do dni nam współczesnych. Tak powstała dwutomowa monografia zatytułowana „Dobre i złe sąsiedztwa. Od konfliktu do współistnienia i współpracy”. Trzecia edycja, zamykająca serię książek pod tytułem „Dobre i złe sąsiedztwa” nosi podtytuł „Obce – nasze – inne” (w domyśle – sąsiedztwo obce, ale jednak nasze). Tak więc tegoroczną publikację poświęcono kwestii postrzeganiu drugiego człowieka, drugiego narodu, który nie jest „nasz”, ale nie zawsze jest dla nas „obcy”. Teksty poświęcone są relacjom międzysąsiedzkim, a także konfliktom i nieporozumieniom wynikającym z tych relacji. Artykuły te stanowią podsumowanie i zamknięcie projektu „Dobre i złe sąsiedztwa”. Tym samym powstał tryptyk, na który składają się: przeszłość jako źródło konfliktów, okres przejściowy, czyli próba układania sobie relacji sąsiedzkich oraz finał – postrzeganie sąsiada jako swojego, ale nie zawsze lubianego, z którym trzeba ułożyć sobie stosunki....
Dobre i złe sąsiedztwa. Obce – nasze – inne  Tom 1 Bliscy i dalecy sąsiedzi

Dobre i złe sąsiedztwa.
Obce – nasze – inne
Tom 1 Bliscy i dalecy sąsiedzi

„Naukowa zawartość zbiorówki „Dobre i złe sąsiedztwa. Obce – nasze – inne” przygotowanej pod redakcją Katarzyny Grysińskiej-Jarmuła i Teresy Maresz oszałamia wielością i różnorodnością spostrzeżeń i naukowych wywodów, stanowi zbiornicę wielowymiarowych obserwacji, z których można czerpać przykłady do dalszych rozważań. Stanowi to efekt planowego działania kierownictwa projektu badawczego „Dobre i złe sąsiedztwo”. Uniwersytecki ośrodek w Bydgoszczy realizując go, postawił sobie za cel przeanalizowanie relacji łączących bądź dzielących społeczności narodowe, lokalne, a nawet poszczególne grupy ludzi. Ponadto pozyskał dla tych studiów uczonych z zagranicy. Umożliwiło to zawsze cenną konfrontację polskich zapatrywań z poglądami innych. Projekt studiów nad relacjami sąsiedzkimi okazał się wyjątkowo owocny, pozwalając na głębsze ujęcie problematyki sąsiedzkiej. Zaświadczają o tym kolejne publikacje wyznaczające przebyty szlak od pojęcia prostych relacji do ich kwantyfikacji na poziomie sięgającym przejaw jednostek. Z tego względu przygotowywany do publikacji tom trzeba uznać za efekt konsekwentnie realizowanego projektu badawczego. Konstrukcja tomu, podzielonego na sześć części, jest przejrzysta. Dzięki temu dwadzieścia artykułów z górą, tworzy wyraźną całość. Poruszane są takie problemy klasyczne jak władza a społeczeństwo, tożsamość społeczna etc. Refleksje o relacjach ludzi różnych kultur, różnego etnosu, ludzi zmuszonych do migracji, którym przyszło mieszkać w tym samym miejscu i tworzyć chcąc nie chcąc lokalne środowiska, są pouczające, ukazując w nowatorski sposób żywą tkankę społeczną. Bardzo interesujące są studia nad sąsiedztwem duchowym. W sumie lektura książki jest inspirująca, zwłaszcza w sferze politologicznej i innych badań społecznych, wskazując, że wiele problemów sąsiedzkich leży u podstaw zjawisk o znacznie szerszym zasięgu.” Prof. dr hab. Andrzej Skrzypek   „Z uznaniem należy przyjąć inicjatywę wydawniczą, która zrodziła się w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. (…) O randze przedsięwzięcia...
Dobre i złe sąsiedztwa. Od konfliktu do współistnienia i współpracy  Tom 2 Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze

Dobre i złe sąsiedztwa.
Od konfliktu do współistnienia
i współpracy
Tom 2 Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze

„Z uznaniem należy przyjąć inicjatywę wydawniczą, która zrodziła się w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. (…) O randze przedsięwzięcia świadczy fakt, że wzięło w nim udział prawie 40 autorów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe i wiele ośrodków uniwersyteckich oraz pozauczelnianych w kraju i za granicą. Uczestniczyli w nim bowiem historycy, politolodzy, kulturolodzy, socjologowie oraz znawcy stosunków międzynarodowych z Polski, Rosji, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Serbii, Słowacji, a nawet Chin. Projekt ten ma charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. (…) Przedłożona do recenzji praca jest ważnym przedsięwzięciem naukowo-edytorskim. Stanowi kompetentny przegląd różnorodnych zagadnień będących przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin, zwłaszcza w dziedzinie historii, politologii, socjologii, antropologii kulturowej i stosunków międzynarodowych. Jest w polskiej historiografii bardzo udaną próbą ukazania zagadnienia sąsiedztwa w jej szerokim chronologicznym, terytorialnym i interdyscyplinarnym wymiarze. Czytelnik otrzymuje rozległą panoramę wydarzeń oraz przemian, których wspólnym mianownikiem jest zagadnienie sąsiedztwa. Składają się na nią relacje między społecznościami wywodzącymi się z różnych kręgów kulturowych, religijnych i etnicznych”. Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda...
Dobre i złe sąsiedztwa. Od konfliktu do współistnienia i współpracy  Tom 1 Bliscy i dalecy sąsiedzi

Dobre i złe sąsiedztwa.
Od konfliktu do współistnienia
i współpracy
Tom 1 Bliscy i dalecy sąsiedzi

„Z uznaniem należy przyjąć inicjatywę wydawniczą, która zrodziła się w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. (…) O randze przedsięwzięcia świadczy fakt, że wzięło w nim udział prawie 40 autorów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe i wiele ośrodków uniwersyteckich oraz pozauczelnianych w kraju i za granicą. Uczestniczyli w nim bowiem historycy, politolodzy, kulturolodzy, socjologowie oraz znawcy stosunków międzynarodowych z Polski, Rosji, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Serbii, Słowacji, a nawet Chin. Projekt ten ma charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. (…) Przedłożona do recenzji praca jest ważnym przedsięwzięciem naukowo-edytorskim. Stanowi kompetentny przegląd różnorodnych zagadnień będących przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin, zwłaszcza w dziedzinie historii, politologii, socjologii, antropologii kulturowej i stosunków międzynarodowych. Jest w polskiej historiografii bardzo udaną próbą ukazania zagadnienia sąsiedztwa w jej szerokim chronologicznym, terytorialnym i interdyscyplinarnym wymiarze. Czytelnik otrzymuje rozległą panoramę wydarzeń oraz przemian, których wspólnym mianownikiem jest zagadnienie sąsiedztwa. Składają się na nią relacje między społecznościami wywodzącymi się z różnych kręgów kulturowych, religijnych i etnicznych”. Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda...
Historie nieobojętne tom 2. Kądziel – Kołyska – Łoże. Atrybuty kobiecości na przestrzeni dziejów

Historie nieobojętne tom 2. Kądziel – Kołyska – Łoże. Atrybuty kobiecości na przestrzeni dziejów

Oddajemy do rąk czytelników II tom serii wydawniczej „Historie nieobojętne”. Zasadniczym tematem zebranych w tym tomie publikacji jest kobieta – jej role w społeczeństwie, twórczość, interakcje i relacje z innymi. Książka jest efektem dalszych debat nad historią, rolą i postrzeganiem kobiet w różnych okresach historycznych, w różnych dziedzinach życia. Ramy chronologiczne tomu są niezwykle szerokie i obejmują refleksje od czasów prehistorycznych po współczesne. Nie brak przy tym też szkiców o charakterze...
Dobre i złe sąsiedztwa. Historia kluczem do zrozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich

Dobre i złe sąsiedztwa. Historia kluczem do zrozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich

Na to, jak układają się relacje między sąsiadującymi ze sobą społeczeństwami niemały wpływ mają wydarzenia z przeszłości. To historia pozwala zrozumieć współczesność. Niejeden antagonizm czy stereotyp ma swoje korzenie w konfliktach i sprzecznościach w czasach minionych. To one, między innymi, rzutują na to, czy w dzisiejszych czasach potrafimy ze sobą rozmawiać bez emocji, czy też nadal stawiamy sobie nawzajem zarzuty i mamy do siebie pretensje. Oddajemy w Państwa ręce książkę rozpoczynającą cykl publikacji pod wspólnym tytułem „Dobre i złe sąsiedztwa”. Tom I pt. „Historia kluczem do zrozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich” został podzielony na dwie części. W pierwszej z nich, zatytułowanej „Bliscy i dalecy sąsiedzi” zebrano artykuły mówiące o konkretnych relacjach zachodzących między sąsiadami na szczeblu lokalnym oraz międzynarodowym. Druga część książki zatytułowana „Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze” zawiera artykuły związane z polityką historyczną i dziedzictwem kulturowym w kontekście relacji sąsiedzkich, a także artykuły omawiające historiografię oraz wpływ edukacji regionalnej na budowanie poprawnych relacji międzysąsiedzkich w Polsce, Serbii, Białorusi czy Ukrainie. Od Redakcji „Z uznaniem należy przyjąć inicjatywę wydawniczą, która zrodziła się w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. (…) O randze przedsięwzięcia świadczy fakt, że wzięło w nim udział prawie 40 autorów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe i wiele ośrodków uniwersyteckich oraz pozauczelnianych w kraju i za granicą. Uczestniczyli w nim bowiem historycy, politolodzy, kulturolodzy, socjologowie oraz znawcy stosunków międzynarodowych z Polski, Rosji, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Serbii, Słowacji, a nawet Chin. Projekt ten ma charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. (…) Przedłożona do recenzji praca jest ważnym przedsięwzięciem naukowo-edytorskim. Stanowi kompetentny przegląd różnorodnych zagadnień będących przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin, zwłaszcza w dziedzinie historii, politologii, socjologii, antropologii kulturowej i...
Historie nieobojętne tom 1. Wnuczki Pandory.  Kobieta w społeczeństwie od starożytności do współczesności

Historie nieobojętne tom 1. Wnuczki Pandory.
Kobieta w społeczeństwie od starożytności do współczesności

W każdej z minionych epok natura kobieca, jej wady i zalety była przedmiotem zainteresowania filozofów, moralizatorów, pedagogów, poetów. Najczęściej uważano ją za istotę słabą, niezdolną do samodzielnego myślenia czy podejmowania decyzji, potrzebującą wsparcia silnego mężczyzny. Jej rola ograniczana była do roli córki, żony, matki. (…) Zachodzące przemiany społeczne, gospodarcze, a przede wszystkim mentalne nie pozostawiały niewiast na uboczu. Stopniowo zaczęto dostrzegać potrzebę zmiany w postrzeganiu kobiety; nadaniu jej nowych ról. Zaczęto debatować nad możliwością dopuszczenia niewiast do edukacji, zmiany ich sytuacji prawnej i materialnej. Zagadnienia te stały się przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dziedzin naukowych. Badania nad problematyką kobiecą zaowocowały szeregiem interesujących monografii, zbiorów studiów i syntez. Książka Wnuczki Pandory. Kobieta w społeczeństwie od starożytności do współczesności będąca pierwszym tomem serii wydawniczej Historie nieobojętne jest efektem dalszych debat nad historią, rolą i postrzeganiem kobiet w różnych okresach historycznych i dziedzinach życia. W rozważaniach tych wzięli udział przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych, m.in. historii, historii sztuki, filozofii, antropologii, socjologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa. Ramy chronologiczne tomu są niezwykle szerokie i obejmują refleksje od średniowiecza, aż po czasy współczesne. Nie brak przy tym szkiców o charakterze przekrojowym. Ze...