Domowe i szkolne wychowanie seksualne a wybrane komponenty seksualności młodych dorosłych

Domowe i szkolne wychowanie seksualne a wybrane komponenty seksualności młodych dorosłych

Publikacja dotyczy bardzo ważnego zagadnienia, jakim jest wychowanie seksualne. Jakkolwiek piśmiennictwo polskojęzyczne na ten temat jest bogate, to wartość pracy Autorki, w moim przekonaniu, wiąże się z następującymi aspektami: l nowatorskie i oryginalne połączenie wychowania domowego i szkolnego, l erudycyjna i wnikliwa analiza bogatego piśmiennictwa polsko- i obcojęzycznego, l oparcie pracy na zasługującym na uznanie programie badawczym i bardzo rzetelnie przedstawionych wynikach, l interdyscyplinarny charakter publikacji, której walory poznawcze i praktyczne mogą być przydatne dla pedagogów, nauczycieli, psychologów, seksuologów, rodziców, duchownych różnych wyznań, dziennikarzy, l publikacja może być wykorzystana do optymalizacji programów wychowania seksualnego. Prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz, fragment recenzji Autorka podjęła ważny zarówno poznawczo, jak i społecznie problem. Praca wpisuje się we współczesną dyskusję nad kwestią wychowania seksualnego. W Polsce od lat zwraca się uwagę na duże niedostatki tego, co młodzież w zakresie wychowania seksualnego uzyskuje zarówno w rodzinie, jak i w szkole. Badania własne, jakie prezentuje w recenzowanej książce pani Magdalena Grabowska, nie miały na celu diagnozy w tym zakresie. Jak pisze Autorka: referowany w tej książce projekt badawczy wpisuje się w nurt badań poświęconych analizie czynników determinujących aktywność i satysfakcję seksualną – zjawiska ściśle powiązane z pojęciem ogólnego dobrostanu jednostki. Pani M. Grabowska konsekwentnie realizuje ten zamysł. Opracowanie ma klarowną, standardową strukturę, charakterystyczną dla prac z zakresu nauk społecznych opartych na badaniach empirycznych. Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, fragment recenzji...
Seksualność we wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Wybrane uwarunkowania

Seksualność we wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Wybrane uwarunkowania

Książka zawiera przegląd badań nad aktywnością i satysfakcją seksualną człowieka w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Autorka opisuje wybrane do badań własnych czynniki determinujące oraz różnicujące zachowania seksualne w poszczególnych fazach życia człowieka, zwłaszcza w wieku senioralnym. „Autorka uzyskała bardzo interesujące wyniki badań. Wysoko oceniam poziom ich prezentacji i omówienia. (…) Praca jest bardzo wartościowym opracowaniem naukowym, odpowiada potrzebom nauki i dydaktyki, i stanowi znaczący wkład w rozwój nauki w tym zakresie. (…) Na uznanie zasługuje interesujący i dobrze opracowany program badawczy, uzyskane wyniki badań, poziom ich omawiania, erudycyjność Autorki.” Prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz, fragment recenzji „Z uznaniem można wyrazić humanistyczną wizję autorki, która sprowadza się przecież do traktowania człowieka jako Osoby, która pomimo upływających lat może przeciwstawiać się starzejącej się biologii poprzez nadawanie nowego sensu tym potrzebom, które określają jego biologiczną, psychiczną i duchową naturę.” Prof. dr hab. Mieczysław Plopa, fragment...