Stan i perspektywy rozwojowe Unii Europejskiej w badaniach

Stan i perspektywy rozwojowe Unii Europejskiej w badaniach

W prezentowanej monografii zamieszczono opinie badaczy dotyczące pozycji UE na świecie, jej wewnętrznych problemów oraz oceny wpływu globalnego otoczenia na Polskę, największy kraj, który przystąpił do UE w XXI wieku. W pierwszej części książki pojawiły się opinie wskazujące na rosnące problemy ekonomiczne regionu w międzynarodowym otoczeniu. Druga część monografii dotyczy wewnętrznych problemów UE. W trzeciej autorzy opisują niektóre aspekty związane z pozycją polskiej gospodarki w odniesieniu do międzynarodowego...
Uwarunkowania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego w świetle badań

Uwarunkowania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego w świetle badań

Prezentowana monografia ma na celu wyjaśnienie złożoności i specyfiki przemian społeczno-gospodarczych zachodzących w województwie kujawsko pomorskim. Opracowanie składa się z siedmiu rozdziałów, w których autorzy próbują wskazać na różnorodne uwarunkowania, konteksty oraz perspektywy rozwojowe województwa...
Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce

Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce

Monografia prezentuje analizy oraz wnioski i rekomendacje w zakresie wybranych aspektów przemian gospodarczych w Polsce. Znaczna jej część poświęcona jest sektorowi finansowemu, m.in. rozwojowi polskiego rynku kapitałowego, roli udziałowców instytucjonalnych, uwarunkowań rozwoju sektora kapitału wysokiego ryzyka, bankowości spółdzielczej oraz determinant regulacyjnych struktury kapitałowej banków w Polsce. Publikacja zawiera również rozważania w obszarze problematyki funkcjonowania określonych grup podmiotów gospodarczych – przedsiębiorstw branży elektronicznej oraz sportowej, dostosowań regulacyjnych wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, m.in. w dziedzinie postępowań przetargowych, oraz przemian w wybranych sektorach polskiej gospodarki w kontekście...
Krajowe rynki pracy w praktyce współczesnego kapitalizmu

Krajowe rynki pracy w praktyce współczesnego kapitalizmu

Autor podjął się niezwykle ambitnego zadania, jakim jest przedstawienie makroekonomicznych uwarunkowań rynków pracy w krajach dojrzałego kapitalizmu i Europie Środkowo-wschodniej. W opracowaniu przedstawiono panoramę ekonomiczno-społeczną ostatnich kilkunastu lat w kilkudziesięciu krajach. Tak szerokie ramy tematyczne wymagały benedyktyńskiej cierpliwości i pracowitości, by tak szeroki zakres danych zgromadzić i opracować.   Dużą zaletą jest seria aneksów statystycznych, w których autor przedstawił tabele i wykresy przedstawiające wskaźniki makroekonomiczne oraz opracował cały zakres współzależności występujący w badanych krajach. Zebrane i opracowane dane w tak olbrzymim zakresie tematycznym i geograficznym są wartością samą w sobie. Stanowią one bazę statystyczną, z której może korzystać wielu innych badaczy.   Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety...