Przemiany w popycie na pracę. Ujęcie przekrojowe

Przemiany w popycie na pracę. Ujęcie przekrojowe

Opracowanie jest rzetelnym studium analitycznym na temat przemian w popycie na pracę w świecie i w Polsce, przygotowanym na podstawie licznych analiz i pogłębionych studiów literatury międzynarodowej. Kształtowanie się popytu na pracę nie jest jeszcze dobrze rozpoznane i wymaga szczegółowych badań. Autor podjął to wyzwanie właśnie w swojej monografii i przedstawił analizę przemian w popycie na pracę w różnych przekrojach przestrzennych i czasowych w ujęciu globalnym, w sześciu największych gospodarkach świata i w skali mikroekonomicznej.   Z poznawczego punktu widzenia za najbardziej interesujące można uznać zbadanie wpływu czynników koniunkturalnych na tworzenie nowych miejsc pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Chinach, określenie mikroekonomicznych czynników wpływających na zdolność tworzenia miejsc pracy, analizę wpływu procesu dyfuzji wiedzy na zdolność tworzenia miejsc pracy w branży biomedycznej oraz określenie kierunków zmian w popycie na pracę w Polsce na początku XXI wieku.   Praca powinna spotkać się z zainteresowaniem środowiska naukowego zajmującego się rynkiem pracy i być przydatna dla studentów na kierunkach ekonomii i finansów oraz nauk publicznych. Wszyscy znajdą w tej pozycji wiele trafnych ocen, inspirujących myśli oraz wartościowych sugestii. Z recenzji prof. dr. hab. Zenona...
Gospodarka i społeczeństwo wobec zagrożeń pandemią COVID-19

Gospodarka i społeczeństwo wobec zagrożeń pandemią COVID-19

Rok 2020 zapisze się jako jeden z najtrudniejszych w historii nowożytnej cywilizacji. Realne zagrożenie niebezpieczną chorobą o zasięgu ogólnoświatowym pojawiło się w okresie nasilonej globalizacji i związanych z nią masowych migracji między krajami i kontynentami. W warunkach wzmożonych ruchów wędrówkowych bardzo szybko rosły zagrożenia niekontrolowanego przenoszenia niebezpiecznych chorób, w tym wirusowych. Prezentowana monografia ma na celu przybliżenie i wyjaśnienie Czytelnikowi wybranych aspektów związanych z reakcjami na zjawisko pandemii systemów gospodarczych, przedsiębiorstw oraz grup społecznych. Monografia jest podzielona na dwie części – ekonomiczną oraz społeczną. Każda z części składa się z pięciu rozdziałów. Zakres czasowy monografii obejmuje głównie rok 2020....
Stan i perspektywy rozwojowe Unii Europejskiej w badaniach

Stan i perspektywy rozwojowe Unii Europejskiej w badaniach

W prezentowanej monografii zamieszczono opinie badaczy dotyczące pozycji UE na świecie, jej wewnętrznych problemów oraz oceny wpływu globalnego otoczenia na Polskę, największy kraj, który przystąpił do UE w XXI wieku. W pierwszej części książki pojawiły się opinie wskazujące na rosnące problemy ekonomiczne regionu w międzynarodowym otoczeniu. Druga część monografii dotyczy wewnętrznych problemów UE. W trzeciej autorzy opisują niektóre aspekty związane z pozycją polskiej gospodarki w odniesieniu do międzynarodowego...
Uwarunkowania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego w świetle badań

Uwarunkowania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego w świetle badań

Prezentowana monografia ma na celu wyjaśnienie złożoności i specyfiki przemian społeczno-gospodarczych zachodzących w województwie kujawsko pomorskim. Opracowanie składa się z siedmiu rozdziałów, w których autorzy próbują wskazać na różnorodne uwarunkowania, konteksty oraz perspektywy rozwojowe województwa...
Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce

Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce

Monografia prezentuje analizy oraz wnioski i rekomendacje w zakresie wybranych aspektów przemian gospodarczych w Polsce. Znaczna jej część poświęcona jest sektorowi finansowemu, m.in. rozwojowi polskiego rynku kapitałowego, roli udziałowców instytucjonalnych, uwarunkowań rozwoju sektora kapitału wysokiego ryzyka, bankowości spółdzielczej oraz determinant regulacyjnych struktury kapitałowej banków w Polsce. Publikacja zawiera również rozważania w obszarze problematyki funkcjonowania określonych grup podmiotów gospodarczych – przedsiębiorstw branży elektronicznej oraz sportowej, dostosowań regulacyjnych wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, m.in. w dziedzinie postępowań przetargowych, oraz przemian w wybranych sektorach polskiej gospodarki w kontekście...
Krajowe rynki pracy w praktyce współczesnego kapitalizmu

Krajowe rynki pracy w praktyce współczesnego kapitalizmu

Autor podjął się niezwykle ambitnego zadania, jakim jest przedstawienie makroekonomicznych uwarunkowań rynków pracy w krajach dojrzałego kapitalizmu i Europie Środkowo-wschodniej. W opracowaniu przedstawiono panoramę ekonomiczno-społeczną ostatnich kilkunastu lat w kilkudziesięciu krajach. Tak szerokie ramy tematyczne wymagały benedyktyńskiej cierpliwości i pracowitości, by tak szeroki zakres danych zgromadzić i opracować.   Dużą zaletą jest seria aneksów statystycznych, w których autor przedstawił tabele i wykresy przedstawiające wskaźniki makroekonomiczne oraz opracował cały zakres współzależności występujący w badanych krajach. Zebrane i opracowane dane w tak olbrzymim zakresie tematycznym i geograficznym są wartością samą w sobie. Stanowią one bazę statystyczną, z której może korzystać wielu innych badaczy.   Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety...