Zachowania ryzykowne  a zachowania patologiczne

Zachowania ryzykowne
a zachowania patologiczne

Zasadnemu optymizmowi a nawet entuzjazmowi, co do aktywności młodego i dorosłego pokolenia oraz zdeterminowanego eksplorowania przez nie rzeczywistości społecznej, towarzyszyć powinna nam świadomość, jak blisko od zaabsorbowania oraz nadaktywności jest do ryzyka, a od niego do patologii. Publikacja jest źródłem rzetelnej wiedzy o owych ryzykach oraz refleksji nad celami i zadaniami profilaktyki.  z recenzji dra. hab. Mariusza Z. Jędrzejko, prof. UTH W publikacji autorzy reprezentujący różne dyscypliny i ośrodki naukowe, a także praktycy szczególną uwagę skupili na młodym pokoleniu, bowiem to ono w niedalekiej przyszłości będzie współdecydowało o dalszym rozwoju społeczno-kulturowo-cywilizacyjnym kraju lub nawet społeczności globalnej, a także indywidualnym innych ludzi i własnym samodoskonaleniu. Z tych m.in. powodów właśnie na młodym pokoleniu winna być skupiona szczególna uwaga. W nieco mniejszym zakresie uwzględniono w opracowaniu osoby dorosłe. Autorzy czynili starania, aby przedstawić szerokie spektrum etiologii, fenomenologii i skutków w zakresie powiązań między wyborami zachowań ryzykownych, które mogą prowadzić do uwikłania w stare, zmodyfikowane, czyli dostosowywane do realiów współczesnej rzeczywistości zachowania patologiczne, bądź nowe zachowania – szkodliwe dla samych jednostek i otoczenia. Dodać trzeba, iż pomysłowość niektórych ludzi w tym zakresie jest niemalże nieograniczona. W opracowaniach dość często uwaga skupiona była na indywidualnych wyborach zachowań ryzykownych na tle warunków egzo i endogennych, a także okoliczności i sytuacji, w których ludzie się znajdują. Szczególne miejsce w opracowaniach zajmują zagadnienia dotyczące oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych – wskazano ich możliwości, jak i ograniczenia oraz czynniki je utrudniające. ze...
Adolescencja a zachowania ryzykowne

Adolescencja a zachowania ryzykowne

W pracy wzięto pod uwagę trzy rodzaje zachowań ryzykownych, związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, tj. palenie papierosów, palenie marihuany oraz picie alkoholu. Choć wiedza o tych ryzykownych zachowaniach jest znacząca, bowiem znane są ich etiologiczne i fenomenologiczne aspekty oraz skutki, a także informacje z zakresu czynników chroniących i czynników ryzyka, to jednak wyniki wielu badań prowadzonych w Polsce (m.in. międzynarodowe badania ankietowe nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC, badania ESPAD oraz „badania mokotowskie”) ukazują, że rozmiary podejmowania tych zachowań przez młodzież są duże, podlegają dynamice, stąd istnieje potrzeba ich ciągłego monitorowania… Nie oznacza to, że młodzi ludzie nie podejmują innych zachowań ryzykownych, które zagrażają ich zdrowiu, a nawet życiu. Wydaje się jednak, że właśnie te rodzaje uzależnień substancjonalnych są niejednokrotnie początkiem do podejmowania innych, groźniejszych kontaktów z substancjami psychoaktywnymi. Ze...
Resocjalizować we współczesnej rzeczywistości społecznej? Ale jak?

Resocjalizować we współczesnej rzeczywistości społecznej? Ale jak?

W wielorakie zachowania patologiczne z przestępczymi włącznie uwikłani są ludzie od wieków, a rozwój społeczno-kulturowo-cywilizacyjny i indywidualny jednostek rozszerza granice tych niezmiernie ważnych, lecz jakże trudnych i skomplikowanych problemów społecznych. Wszakże to nikt inny jak właśnie ludzie determinują powstawanie i rozwój zachowań patologicznych. Z tych powodów między innymi niemalże od zarania dziejów umysły ludzkie absorbowały poszukiwania przyczyn zachowań łamiących ogólnie przyjęty porządek normatywny. Dlatego też dalej należy rozszerzać płaszczyzny poszukiwań etiologii zachowań patologicznych, by móc wprowadzać bardziej efektywne oddziaływania profilaktyczne, terapeutyczne, resocjalizacyjne i postresocjalizacyjne. We współczesnej rzeczywistości społecznej zarysowuje się dość znamienny dualizm, wszak – jak wcześniej podano: • część ludzi kreuje zachowania patologiczne; • część ludzi zaś stara się je ograniczać, minimalizować, innymi słowy przeciwdziałać im. Poza tym część ludzi stara się wspierać i ukierunkowywać aktywność tych osób, które pogubiły się w wyborach dróg postępowania, by wróciły do otoczenia, a swą inwencję twórczą i kreatywność wykorzystywali w zachowaniach nieszkodzących sobie i innym ludziom. Z tych powodów powstało niniejsze opracowanie pod dość znamiennym tytułem: Resocjalizować, ale jak we współczesnej rzeczywistości społecznej? Liczni Autorzy tej pracy, reprezentujący różne dyscypliny i ośrodki naukowe, a także Praktycy starali się przedstawiać wielorakie aspekty zachowań patologicznych z różnych punktów widzenia. W opracowaniach bowiem przedstawiane są: etiologia, fenomenologia, skutki zachowań patologicznych, a także możliwości oraz ograniczenia w zakresie pracy terapeutycznej, resocjalizacyjnej i innych formach pomocy ludziom w powrocie do optymalnego funkcjonowania w otoczeniu społecznym, a więc takiego ukierunkowywania aktywności ludzi, by nie krzywdzili oni dalej siebie i...