Eволюція ландшафтів України  в голоцені у ландшафтно -екологічному вимірі The Evolution of Landscapes of Ukraine in Holocene from Landscape ecological perspective

Eволюція ландшафтів України в голоцені у ландшафтно -екологічному вимірі
The Evolution of Landscapes of Ukraine in Holocene from Landscape ecological perspective

„Традиційно дослідження еволюції навколишнього природного середовища в голоцені та плейстоцені виконуються на методологічних засадах і методами палеогеографії. Для голоцену України відомо чимало праць, виконаних у подібному стилі (О. Артюшенко, Н. Герасименко, М. Куниця, І. Мельничук, Н. Сіренко, М. Веклич та ін.). Важлива риса рецензованої праці полягає в тому, що вивчення змін природного середовища в голоцені спирається на сучасні наукові концепції ландшафтної екології. Завдяки такому підходу дана книга відрізняється від традиційних палеогеографічних праць, присвячених еволюції природи в голоцені. Важко не погодитись з думкою Автора, висловленою у Вступі до книги, що використання ландшафтно-екологічних концепцій при інтерпретації палеогеографічних даних може бути ефективним підходом до реконструкції природного середовища та його часових змін. Праця, що рецензується, демонструє переваги цього підходу… Хоча книга присвячена ландшафтам України, питання, що у ній розглядаються, мають теоретичне значення й багато висновків стосуються не тільки України, а й Центральної та Східної Європи. У цьому відношенні книга буде цікавою для польських читачів.”   Рецензент – Проф., д.г.н., Сергій Бортник Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Університет Яна Кохановського в Кєльцах   Traditionally, studies of the evolution of the natural environment in the Holocene and Pleistocene are conducted on methodological principles and by the methods of Paleogeography. Several monographs of this type on the Holocene of Ukraine are available (O. Artyushenko, N. Gerasymenko, M. Kunytsya, I. Melnychuk, N. Sirenko, M. Veklych, and others). An important feature of the reviewed work is that the analysis of changes in the natural environment in the Holocene is based on modern concepts of Landscape Ecology. This approach makes the book different from traditional palaeogeographic works on the evolution of nature in the Holocene. It is hard...