Praca socjalna w środowisku  i dla środowiska. Wyzwania, działania, efekty

Praca socjalna w środowisku i dla środowiska. Wyzwania, działania, efekty

Przedmiotem rozważań autorów poszczególnych artykułów jest praca socjalna realizowana w środowisku lokalnym. To temat niezwykle ważny i zyskujący obecnie coraz bardziej na znaczeniu. Jak zauważają badacze metoda środowiskowa obecnie przeżywa swój renesans, ponieważ pobudzanie do działań lokalnych, samopomocowych jest zgodne z tendencjami decentralizacji polityki społecznej oraz z koncepcjami aktywizującego państwa opiekuńczego. Wkracza ona do polskiej pracy socjalnej dopiero teraz, również za sprawą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wdrażania zasady partycypacji w kreowaniu lokalnych polityk rozwoju. Przyświecają jej trzy główne zasady podkreślające, że praca środowiskowa to: „praca ze społecznością”, „praca dla społeczności” i „praca w społeczności”. W pedagogice społecznej problematyce środowiska i sił społecznych poświęca się wiele miejsca ze względu na kluczową funkcję tych pojęć i w ten nurt właśnie wpisuje się ta...
Krytyka towarzysząca, krytyka pokoleniowa… Od Młodej Polski po koniec XX wieku Oblicza nowoczesnej i ponowoczesnej krytyki literackiej, tom 2

Krytyka towarzysząca, krytyka pokoleniowa… Od Młodej Polski po koniec XX wieku
Oblicza nowoczesnej i ponowoczesnej krytyki literackiej, tom 2

Tom Krytyka towarzysząca, krytyka pokoleniowa… Od Młodej Polski po koniec XX wieku, przygotowany pod redakcją Roberta Mielhorskiego (i przy współpracy redakcyjnej Agnieszki Grzelak), jest rzeczą, jak się wydaje, bardzo potrzebną dla stałego ożywiania dyskusji o egzystencjalnej i społecznej roli krytyki literackiej, której byt nb. mocno jest ostatnio zagrożony przez tendencje umasowienia literatury i despecyfikacji samej dyscypliny (rolę specjalistycznej krytyki, powoli acz systematycznie, przejmują rozmaitego autoramentu blogerzy, kreatorzy fanowskich forum, itd.). […] Niniejsza książka – wpisująca się w wielce ambitną i interesującą serię wydawniczą pt. Oblicza nowoczesnej i ponowoczesnej krytyki literackiej – stanowi swoisty remanent w sferze podstawowych pojęć z instrumentarium tej dziedziny wiedzy o literaturze. Słusznie bowiem zauważa w interesującej, erudycyjnej introdukcji do całości jej Redaktor, iż dzisiejszy kryzys autorytetu krytyki w dużej mierze zależy również od stopnia uporządkowania terminologicznego, zwłaszcza w sferze pryncypialnych koncepcji i terminów, które (jeszcze do niedawna) uważaliśmy za przejrzyste i poręczne narzędzia służące do porządkowania literackich zjawisk. Z pewnością, określenia krytyki towarzyszącej i krytyki pokoleniowej – ustanowione w centrum niniejszej monografii – dalekie są dzisiaj od precyzji i jednoznaczności. Nie znaczy to, rzecz jasna, iż jest możliwa ich uniwersalistyczna unifikacja, nie chodzi bynajmniej o to, aby doprowadzić do redukcji całej gamy różnorakich odmian i rozumień tytułowych pojęć (i świetnie zdają sobie z tego sprawę Autorzy poszczególnych rozdziałów) do jednolitego ujęcia w postaci wąsko zakrojonej definicji, lecz o to, by objąć i możliwie precyzyjnie opisać przypadki stosowania i cieniowania kluczowych terminów dyskursu krytycznoliterackiego. (Z recenzji wydawniczej dra hab. Adriana Glenia, prof....
Śmiech życia i śmiech śmierci. Od osobistych historii po edukację do pamięci  o okupacji, gettach i obozach koncentracyjnych

Śmiech życia i śmiech śmierci.
Od osobistych historii po edukację do pamięci o okupacji, gettach i obozach koncentracyjnych

W książce zostały przedstawione okoliczności występowania zjawiska śmiechu w czasach kryzysu społecznego związanego z wojną i okupacją. Dzięki relacjom, wspomnieniom i świadectwom uczestników dramatycznych wydarzeń w okupowanej Polsce, gettach i obozach koncentracyjnych oraz dzięki wyborowi utworów komicznych z czasów wojny i okupacji czytelnik zorientuje się, jak istotną funkcję pełnił śmiech jako czynnik m.in. oporu, poprawiania jakości życia i kształtowania wspólnoty. Autor podaje przykłady aktywności „ludzi śmiechu” podczas drugiej wojny światowej, w ramach twórczości kulturalnej, działalności konspiracyjnej, w folklorze ulicy. Przytacza fragmenty historii osób zarówno znanych z kultury masowej (Adam Grzymała-Siedlecki, Marian Hemar, Anna Jachnina, Jerzy Jurandot, Aleksander Kamiński, Szymon Kobyliński, Janusz Korczak, Bożena Krzywobłocka, Eryk Lipiński, Antoni Marianowicz, Marian Walentynowicz, Władysław Szpilman i in.), mało znanych, jak i anonimowych, które rozśmieszając i śmiejąc się z innymi, poprawiały jakość życia doświadczających wojennej traumy. Książka ta może zainteresować osoby pasjonujące się historią drugiej wojny światowej i Holokaustu w ujęciu międzykulturowym, zajmujące się edukacją historyczną związaną z miejscami pamięci narodowej, a także terapią śmiechem realizowaną z ofiarami kryzysów. Prof. UKW dr hab. Przemysław Paweł Grzybowski: – wykładowca w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesują go zagadnienia związane z edukacją międzykulturową, edukacją w środowiskach defaworyzowanych, tanatopedagogiką (edukacją dotyczącą cierpienia, chorowania i umierania), a także zjawisko śmiechu jako czynnik edukacji i poprawiania jakości życia. Koordynator „Międzyszkolnika” Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN; opiekun Akademickiego Centrum Wolontariatu UKW; esperantysta i wolontariusz ruchu doktorów klaunów. Wybrane publikacje: Doktor klaun! Od terapii śmiechem po edukację międzykulturową; Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości; Edukacja międzykulturowa – konteksty. Od tożsamości po język międzynarodowy; Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia, literatura, adresy; Morycek...
Sąsiedzi. Film o bydgoskim wrześniu 1939

Sąsiedzi. Film o bydgoskim wrześniu 1939

… Związanie filmu z historią lokalną, w tym wypadku miasta, które stanowi osnowę filmowej opowieści oraz (w dużej mierze) decyduje także o filmowej lokacji – tego jeszcze bodaj w historiografii kina polskiego nie było. A jeżeli za temat biorą się najwybitniejsi znawcy tematu – można być spokojnym o efekt ich pracy. Bo „Sąsiedzi” – film o bydgoskim wrześniu 1939 Piotra Zwierzchowskiego i Mariusza Guzka to historia jednego filmu i dzieje filmowej Bydgoszczy w jednym. (prof. dr hab. Andrzej...
Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, tom II

Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, tom II

Problematyka bezpieczeństwa cywilnego, publicznego i technicznego, a także zarządzania kryzysowego, stanowi rozległy, interdyscyplinarny obszar badawczy. Lokują się w nim elementy wielu nauk szczegółowych – zarówno humanistycznych, społecznych i prawnych, jak i technicznych oraz przyrodniczych. Badania odnoszące się do tej sfery są zatem z konieczności badaniami interdyscyplinarnymi, zaś teoretyczne i praktyczne implikacje tych badań dotykają wielu sfer życia – w aspekcie formalnym i instytucjonalnym, jak również czysto indywidualnym i prywatnym. Prezentujemy w niniejszej publikacji zbiór tekstów, zaprezentowanych na Konferencji Naukowej Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Ich Autorzy przedstawili różne aspekty problematyki bezpieczeństwa – od formalnoprawnych, poprzez organizacyjne, na technicznych skończywszy. Poza rozważaniami na wysokim poziomie ogólności pojawiły się także analizy konkretnych problemów bezpieczeństwa oraz mniej lub bardziej szczegółowe diagnozy. Wszystkie publikowane materiały mają wspólny mianownik: przedstawiają problematykę bezpieczeństwa w takich kontekstach, które pozwalają na zakwalifikowanie ich do postulowanej dyscypliny inżynierii...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 16/2018

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 16/2018

Pierwszą część numeru 16/2018, zawierającą „Artykuły i rozprawy”, otwierają teksty poświęcone rozpatrywaniu pracy w różnych jej aspektach: Andrzej Zwoliński Próba określenia człowieka pracy z perspektywy katolickiej nauki społecznej; Ireneusz M. Świtała, Praca ludzka jako wyznacznik egzystencji człowieka ‒ wybrane aspekty; Magdalena Łuka Poiesis a praxis – przeszłość przyszłości pracy ludzkiej; Andrzej Szułczyński, Etos pracy ludzkiej w świetle katolickiej nauki społecznej a wyzwania dla emigracji polskiej w Unii Europejskiej; Marian Piekarski Aspekty pracy w programach preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty. W części tej znajdują się również artykuły Magdaleny Orlikowskiej i Anny Cholewy-Trybuły Trudności pedagogów specjalnych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, a także Żanety Garbacik Stres w pracy nauczyciela. W drugiej części czasopisma zaprezentowano „Raporty z badań”. Wybrane wnioski, wyprowadzone z autorskich analiz badawczych, zawarto w następujących tekstach: Kinga Witek Zachowania prospołeczne dziecka przedszkolnego w kontekście pracy nauczyciela; Katarzyna Ludwikowska Studiowanie pedagogiki – między masowością a poczuciem misji; Wojciech Czerski i Marlena Duda Kompetencje informacyjne bezrobotnych Lubelszczyzny – badania pilotażowe; Agnieszka Gerlach-Kaszyńska Opiekun osoby starszej delegowany do Niemiec – relacja z pracodawcą i relacja z podopiecznym; Tomasz Eliasz Wardzała Instytucjonalna aktywizacja zawodowa osób z niepełną sprawnością – analiza socjodemograficzna. Wybrane zagadnienia. W dalszej części czasopisma zamieszczono recenzję książki Renaty Tomaszewskiej-Lipiec, Praca zawodowa ‒ życie osobiste. Dysonans czy synergia?, którą przygotował Andrzej Radziewicz-Winnicki. Całość prezentowanych Czytelnikowi w tym numerze treści dopełniają „Sprawozdania i informacje” na temat: ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii, Lublin 25‒26.10.2018 r. (Beata Jakimiuk); V konferencji z cyklu Poznańskie Forum Dyskusyjne Lifelong Learning Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych, Poznań 23‒24.10.2018 r. (Ewa Krause) oraz ogólnopolskiej...
Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, tom I

Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, tom I

Problematyka bezpieczeństwa cywilnego, publicznego i technicznego, a także zarządzania kryzysowego, stanowi rozległy, interdyscyplinarny obszar badawczy. Lokują się w nim elementy wielu nauk szczegółowych – zarówno humanistycznych, społecznych i prawnych, jak i technicznych oraz przyrodniczych. Badania odnoszące się do tej sfery są zatem z konieczności badaniami interdyscyplinarnymi, zaś teoretyczne i praktyczne implikacje tych badań dotykają wielu sfer życia – w aspekcie formalnym i instytucjonalnym, jak również czysto indywidualnym i prywatnym. Prezentujemy w niniejszej publikacji zbiór tekstów, zaprezentowanych na Konferencji Naukowej Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Ich Autorzy przedstawili różne aspekty problematyki bezpieczeństwa – od formalnoprawnych, poprzez organizacyjne, na technicznych skończywszy. Poza rozważaniami na wysokim poziomie ogólności pojawiły się także analizy konkretnych problemów bezpieczeństwa oraz mniej lub bardziej szczegółowe diagnozy. Wszystkie publikowane materiały mają wspólny mianownik: przedstawiają problematykę bezpieczeństwa w takich kontekstach, które pozwalają na zakwalifikowanie ich do postulowanej dyscypliny inżynierii...
Jerozolimskie piaski. Wyprawy krzyżowe w polskiej powieści historycznej

Jerozolimskie piaski. Wyprawy krzyżowe w polskiej powieści historycznej

(…) Pod dyskursem powieściowym dzięki uważnej lekturze można zrekonstruować ukryte prawdy, które mówią wiele o danym pisarzu, jego światopogląd, światoodczucie, a także czas, w którym przyszło mu tworzyć. Zdaję sobie sprawę z tego, że sposób budowania relacji o historii i sposób dochodzenia do świadectw historycznych w obliczu relatywizacji prawdy jest trudny, a poznanie historyczne staje się złożonym procesem poznawczym. Szczególnie istotne w rozważaniach o historii jako narracyjnej próbie uporządkowania przeszłości są związki historii z mitem, traktowanym przez Mirosława Gołuńskiego jako nośnik prawdy innego rodzaju, nośnik o charakterze nie tyle faktograficzym, co ideologicznym. (…) Zaletą książki jest to, że Autor dostrzegł przemiany w sposobach przedstawiania obrazu krucjat i wydobył na jaw różnego rodzaju zależności w obrębie tekstu. Doskonale zdiagnozował napięcie pomiędzy wiedzą historyczną a wizją literacką i potrafił wskazać na jego przyczyny. Przełożenie historycznych narracji i ich naukowych opracowań na prozę powieściową nie jest, jak się okazuje, prostą transpozycją. Z recenzji prof. dr hab. Marii Jolanty Olszewskiej (…) Rozważania Autora nie dotyczą samych wyłącznie przemian artystycznej konwencji. Gołuńskiego nie zadowala również proste sprawozdawanie, w jaki sposób poszczególni pisarze operują wybranym materiałem historycznym. Oczywiście, spostrzeżenia dotyczące obu wymienionych zakresów zajmują w pracy dużo miejsca, ale zasadnicza stawka to coś zupełnie innego. Chodzi mianowicie o to, jak w literaturze polskiej XX i XXI wieku manifestowały się zmiany w sposobie pojmowania historii, i to nie tyle historii rozumianej jako bieg dziejów, ile raczej jako specyficzny dyskurs ujmujący dzieje w ramach systemu nowoczesnego poznania naukowego. Powiedzielibyśmy zatem, iż Gołuńskiego zajmują nie literackie historiozofie, lecz przeobrażenia w obrębie (literackiej) metahistorii. A że w naszym wypadku chodzi o metahistorię literacką, miało to dalsze konsekwencje. Trzeba tedy...
Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga

Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga

Tom Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga jest pokłosiem konferencji naukowej, zorganizowanej w Bydgoszczy w dniach 24-25.04.2017 roku. Zawiera 17 artykułów. Wspólnym mianownikiem wszystkich jest dzieło pt. Katechizm biblioteki, wydane w Lipsku przed 105 laty (1914), autorstwa Paula Ladewiga (1858-1940), niemieckiego bibliotekarza i bibliotekoznawcy. Na kanwie zawartych tam myśli, refleksji, zgrabnych aforyzmów, „ubranych” w formę rad, sentencji, a czasem aforyzmów poświęconych książce, bibliotece oraz meandrom jej funkcjonowania powstały teksty, w których spotyka się: współczesność z przeszłością (technologie internetowe – Biblioteka Aleksandryjska); teoria z praktyką (bibliografia – biblioteki dla dzieci i młodzieży); tradycja z nowoczesnością (dary – zarządzanie), młodość z dojrzałością (studenci oraz doświadczeni bibliotekarze i bibliotekoznawcy), nauka z bibliotekarstwem, Polacy z cudzoziemcami. Katechizm biblioteki Ladewiga stanowi punkt odniesienia i inspirację. Prowadzi do wielu odkryć, wydobycia z zapomnienia faktów, zdarzeń, osób, instytucji. Różnorodność tematów, oryginalność, niestandardowość są gwarancją żywej, nienużącej lektury, a może też zachętą do własnych odkryć. Dzieło Mistrza jak wino – nie tylko nie traci na aktualności, ale mimo upływu lat coraz lepiej „smakuje”. Zdzisław Gębołyś Zdzisław Gębołyś – dr hab. nauk humanistycznych, prof. nadzw. w Katedrze Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członek polsko-niemiecko-czeskiego zespołu Bibliografii historii Śląska. Autor 4 książek, autor i redaktor użytkowego programu komputerowego oraz poradnika dla dyrektorów, kierowników oraz pracowników bibliotek, redaktor skryptu, ponadto autor ok. 300 publikacji naukowych, współredaktor kompletnej antologii narodowych kodeksów etyki bibliotekarskiej w językach polskim i angielskim. Tłumacz i redaktor wydania krytycznego Katechizmu biblioteki Paula Ladewiga. Opracował też Bibliografię druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 roku. Główne zainteresowania naukowe: zawód bibliotekarza – historia, współczesność, problemy etyki; bibliografia – metodyka i teoria; organizacja...
Słownik historyczno-geograficzny okręgu kiszewskiego, kościerskiego i skarszewskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu

Słownik historyczno-geograficzny okręgu kiszewskiego, kościerskiego i skarszewskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu

Kolejny tom opracowany w ramach zakrojonego na ogromną skalę Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu i stanowi integralną część tomu Słownika historyczno-geograficznego Pomorza Gdańskiego w średniowieczu, obejmującego rdzenne, historyczne ziemie Pomorza Wschodniego, Pomorza Nadwiślańskiego albo Pomorza Gdańskiego. Z cyklu słowników regionalnych obejmujących Pomorze Gdańskie, a zatem Słownika historyczno-geograficznego Pomorza Gdańskiego w średniowieczu, wydano dotychczas drukiem: Słownik historyczno-geograficzny ziemi chojnickiej w granicach komturstwa człuchowskiego (Chojnice 2005), Słownik historyczno-geograficzny komturstwa gniewskiego i okręgu nowskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu (Gniew 2009), Słownik historyczno-geograficzny komturstwa tucholskiego w średniowieczu (Tuchola–Bydgoszcz 2010), Słownik historyczno-geograficzny komturstwa świeckiego w średniowieczu (Bydgoszcz 2012), Słownik historyczno-geograficzny prokuratorstwa bytowskiego komturstwa gdańskiego/malborskiego w średniowieczu (Bydgoszcz 2012), Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa lęborskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu (Bydgoszcz 2013), Słownik historyczno-geograficzny okręgu puckiego komturstwa gdańskiego (Bydgoszcz 2014), Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu (Bydgoszcz 2014) oraz Słownik historyczno-geograficzny komturstwa człuchowskiego w średniowieczu (Bydgoszcz 2016), Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa grabińskiego i okręgu rybickiego szkarpawskiego komturstwa malborskiego w średniowieczu (2017), Słownik historyczno-geograficzny okręgu sobowidzkiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu (2017). W przygotowaniu są kolejne tomy...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 15/2018

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 15/2018

Tematyka pisma obejmuje zarówno problemy wchodzące w skład poszczególnych członów jego tytułu, jak i powiazań między nimi. Dotyczy ona zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej szkoły, przygotowaniem do wyborów edukacyjno-zawodowych, kształtowaniem kompetencji miękkich, rolą pracy w procesie wychowania czy edukacji ogólnotechnicznej. Autorzy podejmują też tematy z zakresu zawodoznawstwa oraz funkcjonowania człowieka na rynku pracy. Jako interesujące i warte publikacji uznać należy również problemy z zakresu pedeutologii, szczególnie dotyczące nauczyciela pracującego w szeroko rozumianej edukacji zawodowej.  ...
Uczeń w drodze do doświadczania podmiotowości. Konteksty. Oblicza. Rzeczywistość

Uczeń w drodze do doświadczania podmiotowości. Konteksty. Oblicza. Rzeczywistość

Doświadczanie podmiotowości przez uczniów kończących pierwszy etap edukacji szkolnej jest ważnym i istotnym zagadnieniem, rozpatrywanym zwłaszcza w naukach pedagogicznych. Podstawą badań tego problemu jest zapoznanie się z wypowiedziami dzieci na temat ich doświadczania podmiotowości oraz rozpoznanie tego, co na ten temat myślą i robią dorośli uczestnicy ich edukacji, czyli nauczyciele i rodzice. Ważność tej problematyki w codziennych warunkach szkolnych skłania do głębszego zainteresowania się tym zagadnieniem i do poszukiwań empirycznych na temat doświadczania podmiotowości przez uczniów. Doświadczanie podmiotowości ujmowane jest jako stan, droga dochodzenia do samo dzielności, samostanowienia o sobie, poczucia sprawstwa, wiedzy o własnych potrzebach, zbierania doświadczeń w kierunku wszechstronnego rozwoju ku pełnej podmiotowości. Zjawisko zachodzące w rzeczywistości szkolnej ucznia (w sytuacjach szkolnych) to gotowość do budowania pozytywnych relacji z innymi, odwaga do ponoszenia konsekwencji za własne czyny a w rezultacie stawania się odpowiedzialnym i świadomym swych praw i obowiązków członkiem społeczeństwa. (…) Monografia jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: pedagogów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, rodziców dzieci, ale i studentów – przyszłych nauczycieli. Należy mieć nadzieję, że stanie się ona źródłem głębszej refleksji nad podjętym problemem oraz zainspiruje do zgłębiania zagadnienia podmiotowości człowieka. Ze...
Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów

Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów

Książka stanowi przykład praktycznej realizacji postulatu interdyscyplinarności w studiach nad pożywieniem, które w ostatnich latach jest przedmiotem badań przedstawicieli wielu nauk: archeologii, historii, antropologii, socjologii, kulturoznawstwa. Prezentowane w niej artykuły podzielone na trzy części o zróżnicowanej tematyce, mieszczące się w ramach tzw. food studies, podejmują próbę określenia roli jedzenia w życiu człowieka. Nie tylko przez pryzmat zaspokajania podstawowych potrzeb egzystencjonalnych, ale także jako ważne źródło, które w przestrzeni historycznej kreowało działania społeczno-kulturowe. Takie zintegrowane spojrzenie na kwestię żywności jest niezbędne do pełnego zrozumienia złożonych problemów związanych z jedzeniem. Takie podejście jest także czymś wiącej niż tylko sumą badań poszczególnych dyscyplin naukowych – dostarcza nowych informacji na temat sposobów, w jakich żywność uczestniczy w całokształcie procesów społecznych, politycznych, środowiskowych, kulturowych i...
Dzwon w chrześcijańskiej Europie

Dzwon w chrześcijańskiej Europie

Książka jest pokłosiem międzynarodowego sympozjum kampanologicznego, które odbyło się w Bydgoszczy. Zawiera teksty wybitnych specjalistów z Polski, Niemiec, Szwajcarii, Rosji i Litwy. Spotkanie uczonych z tak wielu ośrodków pozwoliło na znaczne wzbogacenie wiedzy w zakresie kampanologii historycznej i rozpoznanie metod badawczych tej dyscypliny: dziejów ludwisarstwa, epigrafiki, zdobnictwa dzwonów historycznych, wartości muzycznych dzwonów, a także zagadnień związanych z funkcją liturgiczną i apotropaiczną tych wspaniałych instrumentów. Dzwon w chrześcijańskiej kulturze Europy od wieków postrzegany jest jako element jednoczący. Stanowi jeden z ważniejszych symboli ładu i wspólnego systemu wartości wyrosłych na gruncie chrześcijaństwa. Tom „Dzwon w chrześcijańskiej Europie” prezentuje najnowszą wiedzę związaną z powstaniem, istnieniem, symboliką i kulturą dzwonów. Merytoryczna treść poszczególnych referatów konsekwentnie oscyluje wokół fundamentalnych relacji dzwonu do historii, sacrum, kultury, symboliki, sztuki, szeroko pojętej twórczości, komunikacji społecznej oraz ludwisarskiego rzemiosła. Publikacja zwraca uwagę na wyzwania, jakie stoją przed współczesną kampanologią oraz uświadamia o rozmiarach postępu, jakiego dokonano w aktualnych badaniach dzwonów, w zakresie historii, symboliki czy antropologii kulturowej. (…) Dzwony kościelne, podczas liturgii, przygotowują chrześcijan do przyjmowania prawdy o Trójjedynym Bogu Miłości oraz służą umacnianiu osobistego dialogu z Bogiem. Ponadto kształtują tożsamość człowieka w środowisku pracy i miejscu...
Inni, Obcy – ale Swoi. O edukacji międzykulturowej i wspólnocie w szkole integracyjnej

Inni, Obcy – ale Swoi.
O edukacji międzykulturowej i wspólnocie w szkole integracyjnej

W książce zostały przedstawione w przystępnej formie ideowe i historyczne podstawy edukacji międzykulturowej oraz wypowiedzi uczniów, rodziców i nauczycieli na co dzień uczestniczących w jej procesie w środowisku szkoły integracyjnej. Opracowanie może służyć jako minipodręcznik edukacji międzykulturowej. Ma charakter poglądowy i kronikarski, zawiera bowiem teksty będące wyrazem idei, postaw i opinii o edukacji na kulturowych pograniczach oraz okolicznościach budowania wspólnoty ponad podziałami. Pierwszą część stanowi esej popularnonaukowy, w którym zostały przedstawione podstawowe pojęcia oraz informacje historyczne dotyczące edukacji w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Część druga to zbiór wypowiedzi uczniów, rodziców i nauczycieli związanych ze Szkołą Podstawową nr 12 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy oraz Gimnazjum nr 37 Integracyjnym w Bydgoszczy. Zostali oni poproszeni o opowiedzenie o Inności oraz sprawach, które się z nią wiążą z ich perspektywy. Ich wypowiedzi składają się na wieloautorski opis społeczności szkoły pełnej różnic. Celem ułatwienia Czytelnikom pogłębiania wiadomości i poszukiwania lektur z dziedziny edukacji międzykulturowej, w części trzeciej został zamieszczony wykaz monografii, artykułów oraz lektur dla dzieci i młodzieży dostępnych w języku polskim. Na suplement złożyły się prace uczniów z klas szóstych i siódmych uczestniczących w konkursie plastycznym „Każdy Inny – każdy fajny”. Przedłożona do recenzji książka jest bardzo cenną, wartą opublikowania i szerokiej dystrybucji pozycją. Jej atutem jest rozpatrywanie problematyki z perspektywy teoretycznej i praktycznej, przy czym dzięki przystępnemu i niezwykle dobrze trafiającemu do Czytelnika językowi (…) książka ta dostarcza również niewprawionym w czytaniu tekstów naukowych, tak potrzebnej wiedzy dotyczącej środowiska zróżnicowanego kulturowo i założeń edukacji międzykulturowej. Sadzę, że książka będzie przyjęta z dużym zainteresowaniem i życzliwością zarówno przez uczniów i ich rodziców, nauczycieli, kandydatów na nauczycieli, jak...
Właściwości sprężyste tworzyw drzewno-polimerowych do zastosowań w drzewnictwie

Właściwości sprężyste tworzyw drzewno-polimerowych do zastosowań w drzewnictwie

Praca jest bardzo interesująca. Dotyczy ważnego naukowo problemu wykorzystania drewna do projektowania nowych kompozytów o lepszych właściwościach fizyko-mechanicznych. Zastępowalność drewna i tworzyw drzewnych przez kompozyty drzewno-polimerowe stanowi jedną z ważniejszych metod racjonalnego wykorzystania biomateriałów w praktyce przemysłowej. Szczególnie jest to istotne w budownictwie, meblarstwie i wszelkiego rodzaju przedmiotach sztuki użytkowej eksponowanych w warunkach naturalnych. (…) Szczególnie interesujące są te wyniki badań eksperymentalnych, znajdujące odbicie w wynikach obliczeń analitycznych, które podkreślają korzystne właściwości sprężyste nowych kompozytów drzewno-polimerowych i ich możliwości aplikacji w elementach konstrukcyjnych. Z recenzji prof. dr. hab. inż. Jerzego Smardzewskiego Pracę charakteryzuje wysoka wartość merytoryczna między innymi ze względu na szeroki zakres przeprowadzonych oryginalnych badań oraz rolę porządkującą i wydatnie uzupełniającą wiedzę z zakresu właściwości sprężystych tworzyw drzewno-polimerowych. Tworzywa te stanowią dynamicznie rozwijający się segment materiałów o wszechstronnym zastosowaniu (praca ma również znaczenie aplikacyjne). Przedstawiona praca to istotny wkład Autora w rozwój dyscypliny drzewnictwo. Wkład tym bardziej cenny, że zawierający oryginalną metodykę badawczą, „przecierającą szlak” do kolejnych badań z tego zakresu. Opracowanie to ma również walory dydaktyczne wzmocnione przez zawarty przegląd modeli właściwości sprężystych materiałów. Z recenzji dr. hab. inż. Pawła...
Studia nad odmiennością na przestrzeni dziejów

Studia nad odmiennością na przestrzeni dziejów

Odmienność kulturowa umieszczana jest w określonych kontekstach społecznych. Istniejące w społeczeństwie mechanizmy kulturowe doprowadzają do takiego jej postrzegania, że przechodzi ona w „obcość”, która podlega procesowi wartościowania – zarówno pozytywnego, jak i negatywnego. Jeśli jest to waloryzacja, wówczas mówimy o społecznej akceptacji zachowań pewnych jednostek czy grup ludzkich, a ich odmienność może być wówczas odbierana jako swoiste dziwactwo. Osoby takie mogą być traktowane jako „swoje”, lecz jednocześnie inne, odmienne, różniące się od powszechnie obowiązujących norm społecznych czy kulturowych. Niekiedy wzbudzając także podziw, zachwyt, stanowiąc inspirację dla pozostałych, wzór do naśladowania. Nawet jednak i dziś, wśród powszechnie występujących haseł nakłaniających do akceptacji i tolerancji pozytywna waloryzacja odmienności jest zjawiskiem rzadkim. Wynika to z tego, że inność częściej niż zrozumienie i tolerancja budzi niezrozumienie, które w określonych kontekstach społecznych i kulturowych doprowadza do powstania dystansu społecznego. W przypadku braku dialogu społeczno-kulturowego ów dystans pogłębia się, brak zrozumienia odmiennych zachowań doprowadza do społecznego sprzeciwu wobec odmienności, do eskalacji niepokojów, lęków, a w konsekwencji do wrogości. Inny staje się Obcym. Artykuły przedstawione w niniejszym tomie prezentują punkt widzenia różnych dyscyplin: archeologii, antropologii kulturowej, historii, historii sztuki czy filozofii. W prezentowanych tekstach problematyka odmienności rozważana jest przez pryzmat czynników czy motywów społecznych, etnicznych, religijnych, politycznych w różnych wymiarach, bo zarówno jednostek, społeczności lokalnych, jak i państwowym. Zdając sobie sprawę, że przekazywany na ręce Czytelnika tom naturalnie nie wyczerpuje tematu odmienności, redaktorzy mają nadzieję, że prezentowana praca przyczyni się do wzbogacenia dotychczasowej wiedzy oraz do dalszych studiów nad tą problematyką. Justyna...
Dobre i złe sąsiedztwa. Obce – nasze – inne  Tom 2 Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze

Dobre i złe sąsiedztwa.
Obce – nasze – inne
Tom 2 Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze

Międzynarodowy projekt pod tytułem „Dobre i złe sąsiedztwa”, zainicjowany przez pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zaowocował trzyletnią współpracą naukowców z Bydgoszczy oraz kilku ośrodków z Polski i zagranicy (w tym z Białorusi, Chin, Litwy, Niemiec, Rosji, Serbii, Słowacji oraz Ukrainy). Intencją jego pomysłodawców było przyjrzenie się relacjom sąsiedzkim z punktu widzenia pojedynczych ludzi, jak i społeczności lokalnych czy też narodowych. Wskutek tej współpracy powstała seria monografii pod wspólnym tytułem „Dobre i złe sąsiedztwa”. W 2016 roku ukazała się książka zatytułowana „Dobre i złe sąsiedztwa. Historia kluczem do zrozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich”. W kolejnym roku (2017) badacze udostępnili efekty swych dociekań na temat próby ułożenia poprawnych stosunków między narodami i społecznościami mieszkającymi obok siebie od zamierzchłych czasów do dni nam współczesnych. Tak powstała dwutomowa monografia zatytułowana „Dobre i złe sąsiedztwa. Od konfliktu do współistnienia i współpracy”. Trzecia edycja, zamykająca serię książek pod tytułem „Dobre i złe sąsiedztwa” nosi podtytuł „Obce – nasze – inne” (w domyśle – sąsiedztwo obce, ale jednak nasze). Tak więc tegoroczną publikację poświęcono kwestii postrzeganiu drugiego człowieka, drugiego narodu, który nie jest „nasz”, ale nie zawsze jest dla nas „obcy”. Teksty poświęcone są relacjom międzysąsiedzkim, a także konfliktom i nieporozumieniom wynikającym z tych relacji. Artykuły te stanowią podsumowanie i zamknięcie projektu „Dobre i złe sąsiedztwa”. Tym samym powstał tryptyk, na który składają się: przeszłość jako źródło konfliktów, okres przejściowy, czyli próba układania sobie relacji sąsiedzkich oraz finał – postrzeganie sąsiada jako swojego, ale nie zawsze lubianego, z którym trzeba ułożyć sobie stosunki....
Dobre i złe sąsiedztwa. Obce – nasze – inne  Tom 1 Bliscy i dalecy sąsiedzi

Dobre i złe sąsiedztwa.
Obce – nasze – inne
Tom 1 Bliscy i dalecy sąsiedzi

„Naukowa zawartość zbiorówki „Dobre i złe sąsiedztwa. Obce – nasze – inne” przygotowanej pod redakcją Katarzyny Grysińskiej-Jarmuła i Teresy Maresz oszałamia wielością i różnorodnością spostrzeżeń i naukowych wywodów, stanowi zbiornicę wielowymiarowych obserwacji, z których można czerpać przykłady do dalszych rozważań. Stanowi to efekt planowego działania kierownictwa projektu badawczego „Dobre i złe sąsiedztwo”. Uniwersytecki ośrodek w Bydgoszczy realizując go, postawił sobie za cel przeanalizowanie relacji łączących bądź dzielących społeczności narodowe, lokalne, a nawet poszczególne grupy ludzi. Ponadto pozyskał dla tych studiów uczonych z zagranicy. Umożliwiło to zawsze cenną konfrontację polskich zapatrywań z poglądami innych. Projekt studiów nad relacjami sąsiedzkimi okazał się wyjątkowo owocny, pozwalając na głębsze ujęcie problematyki sąsiedzkiej. Zaświadczają o tym kolejne publikacje wyznaczające przebyty szlak od pojęcia prostych relacji do ich kwantyfikacji na poziomie sięgającym przejaw jednostek. Z tego względu przygotowywany do publikacji tom trzeba uznać za efekt konsekwentnie realizowanego projektu badawczego. Konstrukcja tomu, podzielonego na sześć części, jest przejrzysta. Dzięki temu dwadzieścia artykułów z górą, tworzy wyraźną całość. Poruszane są takie problemy klasyczne jak władza a społeczeństwo, tożsamość społeczna etc. Refleksje o relacjach ludzi różnych kultur, różnego etnosu, ludzi zmuszonych do migracji, którym przyszło mieszkać w tym samym miejscu i tworzyć chcąc nie chcąc lokalne środowiska, są pouczające, ukazując w nowatorski sposób żywą tkankę społeczną. Bardzo interesujące są studia nad sąsiedztwem duchowym. W sumie lektura książki jest inspirująca, zwłaszcza w sferze politologicznej i innych badań społecznych, wskazując, że wiele problemów sąsiedzkich leży u podstaw zjawisk o znacznie szerszym zasięgu.” Prof. dr hab. Andrzej Skrzypek   „Z uznaniem należy przyjąć inicjatywę wydawniczą, która zrodziła się w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. (…) O randze przedsięwzięcia...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 14/2017

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 14/2017

Tematyka pisma obejmuje zarówno problemy wchodzące w skład poszczególnych członów jego tytułu, jak i powiazań między nimi. Dotyczy ona zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej szkoły, przygotowaniem do wyborów edukacyjno-zawodowych, kształtowaniem kompetencji miękkich, rolą pracy w procesie wychowania czy edukacji ogólnotechnicznej. Autorzy podejmują też tematy z zakresu zawodoznawstwa oraz funkcjonowania człowieka na rynku pracy. Jako interesujące i warte publikacji uznać należy również problemy z zakresu pedeutologii, szczególnie dotyczące nauczyciela pracującego w szeroko rozumianej edukacji zawodowej. Wśród artykułów opublikowanych w czternastym numerze znalazły się między innymi: Architektoniczna przestrzeń edukacyjna w wymiarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych; Efektywność edukacji wyższej wobec turbulentności rynku pracy; Nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej; Koncepcje rozwoju zawodowego – przegląd wybranych stanowisk teoretycznych; Aktywność edukacyjna seniorów w perspektywie pomyślnego starzenia się; Współczesny uniwersytet ludowy. Tradycja i innowacyjność....