Szkoła – Zawód – Praca, nr 14/2017

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 14/2017

Tematyka pisma obejmuje zarówno problemy wchodzące w skład poszczególnych członów jego tytułu, jak i powiazań między nimi. Dotyczy ona zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej szkoły, przygotowaniem do wyborów edukacyjno-zawodowych, kształtowaniem kompetencji miękkich, rolą pracy w procesie wychowania czy edukacji ogólnotechnicznej. Autorzy podejmują też tematy z zakresu zawodoznawstwa oraz funkcjonowania człowieka na rynku pracy. Jako interesujące i warte publikacji uznać należy również problemy z zakresu pedeutologii, szczególnie dotyczące nauczyciela pracującego w szeroko rozumianej edukacji zawodowej. Wśród artykułów opublikowanych w czternastym numerze znalazły się między innymi: Architektoniczna przestrzeń edukacyjna w wymiarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych; Efektywność edukacji wyższej wobec turbulentności rynku pracy; Nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej; Koncepcje rozwoju zawodowego – przegląd wybranych stanowisk teoretycznych; Aktywność edukacyjna seniorów w perspektywie pomyślnego starzenia się; Współczesny uniwersytet ludowy. Tradycja i innowacyjność....
Słownictwo „Trybuny Radzieckiej” wydawanej w Moskwie w latach 1927-1938

Słownictwo „Trybuny Radzieckiej” wydawanej w Moskwie w latach 1927-1938

Polszczyzna, którą posługiwali się Polacy w Rosji Radzieckiej, różniła się od języka ogólnopolskiego. Osobliwe cechy występowały na każdym poziomie języka, poczynając od ortografii  poprzez fleksję, składnię, kończąc na leksyce. Polszczyzna radziecka wytworzyła się początkowo tylko we wschodnich częściach Białorusi i Ukrainy, które na mocy traktatu ryskiego zostały włączone do ZSRR. Po zakończeniu II wojny światowej objęła swoim zasięgiem również Litwę i Łotwę. Należy podkreślić, że w okresie porewolucyjnym w ZSRR z jednej strony kształtowała się polszczyzna mówiona, z drugiej – polszczyzna pisana. „Radzieckie piętno” odcisnęło się głównie na polskim języku pisanym. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na podstawie zachowanych numerów „Trybuny Radzieckiej”. Gazeta ta była prawdopodobnie najważniejszym organem prasowym wydawnictw polskich w ZSRR. Ukazywała się nieprzerwanie przez ponad dziesięć lat. Jej głównym celem była indoktrynacja polskiej mniejszości narodowej w...
Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce

Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce

Monografia prezentuje analizy oraz wnioski i rekomendacje w zakresie wybranych aspektów przemian gospodarczych w Polsce. Znaczna jej część poświęcona jest sektorowi finansowemu, m.in. rozwojowi polskiego rynku kapitałowego, roli udziałowców instytucjonalnych, uwarunkowań rozwoju sektora kapitału wysokiego ryzyka, bankowości spółdzielczej oraz determinant regulacyjnych struktury kapitałowej banków w Polsce. Publikacja zawiera również rozważania w obszarze problematyki funkcjonowania określonych grup podmiotów gospodarczych – przedsiębiorstw branży elektronicznej oraz sportowej, dostosowań regulacyjnych wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, m.in. w dziedzinie postępowań przetargowych, oraz przemian w wybranych sektorach polskiej gospodarki w kontekście...
Słownik historyczno-geograficzny okręgu sobowidzkiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu

Słownik historyczno-geograficzny okręgu sobowidzkiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu

Prezentowany tom został opracowany w ramach zakrojonego na ogromną skalę Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu i stanowi integralną część tomu Słownika historyczno- geograficznego Pomorza Gdańskiego w średniowieczu, obejmującego rdzenne, historyczne ziemie Pomorza Wschodniego, Pomorza Nadwiślańskiego albo Pomorza Gdańskiego. Z cyklu słowników regionalnych obejmujących Pomorze Gdańskie, a zatem Słownika historyczno-geograficznego Pomorza Gdańskiego w średniowieczu, wydano dotychczas drukiem: Słownik historyczno-geograficzny ziemi chojnickiej w granicach komturstwa człuchowskiego (Chojnice 2005), Słownik historyczno-geograficzny komturstwa gniewskiego i okręgu nowskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu (Gniew 2009), Słownik historyczno-geograficzny komturstwa tucholskiego w średniowieczu (Tuchola–Bydgoszcz 2010), Słownik historyczno-geograficzny komturstwa świeckiego w średniowieczu (Bydgoszcz 2012), Słownik historyczno-geograficzny prokuratorstwa bytowskiego komturstwa gdańskiego/malborskiego w średniowieczu (Bydgoszcz 2012), Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa lęborskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu (Bydgoszcz 2013), Słownik historyczno-geograficzny okręgu puckiego komturstwa gdańskiego (Bydgoszcz 2014), Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu (Bydgoszcz 2014) oraz Słownik historyczno-geograficzny komturstwa człuchowskiego w średniowieczu (Bydgoszcz 2016), Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa grabińskiego i okręgu rybickiego szkarpawskiego komturstwa malborskiego w średniowieczu. (2017) W przygotowaniu są kolejne tomy...
Pomiędzy mythos i logos społecznej zmiany

Pomiędzy mythos i logos społecznej zmiany

Książka stanowi próbę rozpoznawania kierunków i wymiarów zmian zachodzących w sferze dotychczasowej polityki i polityczności ładu społecznego. Czy w obecnych czasach nie można już opisać współczesnego świata za pomocą określonej formuły ideowej? Czy rzeczywistość zobiektywizowanego świata za sprawą politycznych przemian uległa dekompozycji do tego stopnia, że takie pojęcia, jak konserwatyzm, liberalizm czy socjalizm należy używać tylko w odniesieniu do fragmentów rzeczywistości? To pytania inspirujące autorów książki do poszukiwania odpowiedzi na zakotwiczoną w micie postępu i nowoczesności, pozbawioną wielkich utopii – pragmatykę. Jej priorytetami są skuteczność i sposoby osiągania niekwestionowanych celów – władzy i...
Domowe i szkolne wychowanie seksualne a wybrane komponenty seksualności młodych dorosłych

Domowe i szkolne wychowanie seksualne a wybrane komponenty seksualności młodych dorosłych

Publikacja dotyczy bardzo ważnego zagadnienia, jakim jest wychowanie seksualne. Jakkolwiek piśmiennictwo polskojęzyczne na ten temat jest bogate, to wartość pracy Autorki, w moim przekonaniu, wiąże się z następującymi aspektami: l nowatorskie i oryginalne połączenie wychowania domowego i szkolnego, l erudycyjna i wnikliwa analiza bogatego piśmiennictwa polsko- i obcojęzycznego, l oparcie pracy na zasługującym na uznanie programie badawczym i bardzo rzetelnie przedstawionych wynikach, l interdyscyplinarny charakter publikacji, której walory poznawcze i praktyczne mogą być przydatne dla pedagogów, nauczycieli, psychologów, seksuologów, rodziców, duchownych różnych wyznań, dziennikarzy, l publikacja może być wykorzystana do optymalizacji programów wychowania seksualnego. Prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz, fragment recenzji Autorka podjęła ważny zarówno poznawczo, jak i społecznie problem. Praca wpisuje się we współczesną dyskusję nad kwestią wychowania seksualnego. W Polsce od lat zwraca się uwagę na duże niedostatki tego, co młodzież w zakresie wychowania seksualnego uzyskuje zarówno w rodzinie, jak i w szkole. Badania własne, jakie prezentuje w recenzowanej książce pani Magdalena Grabowska, nie miały na celu diagnozy w tym zakresie. Jak pisze Autorka: referowany w tej książce projekt badawczy wpisuje się w nurt badań poświęconych analizie czynników determinujących aktywność i satysfakcję seksualną – zjawiska ściśle powiązane z pojęciem ogólnego dobrostanu jednostki. Pani M. Grabowska konsekwentnie realizuje ten zamysł. Opracowanie ma klarowną, standardową strukturę, charakterystyczną dla prac z zakresu nauk społecznych opartych na badaniach empirycznych. Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, fragment recenzji...
Wartości – Antropologia – Kultura w badaniach humanistycznych

Wartości – Antropologia – Kultura w badaniach humanistycznych

Tom, podobnie jak wcześniejsze publikacje książkowe z lat 2010 i 2015, zawiera wyniki prac Zakładu Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce UKW oraz dokonania doktorantów i współpracowników jednostki. Tematyka prac pozostaje w kręgu zagadnień dominujących w aktualnych badaniach humanistycznych i kulturowych. Ukazuje związki literatury, kultury oraz rzeczywistości społecznej. Jest świadectwem rosnącej wagi pozaliterackich kontekstów. Zgodnie z dominującą tematyką prac, publikacja została podzielona na trzy części: I – wartości, II – antropologia i III – kultura. Kwestia wartości ujęta została w perspektywie fenomenologicznej. Autorzy skupili uwagę na życiu religijnym, wartościach wielkiej mistyki hiszpańskiej i jej kontynuacji oraz na zagadnieniach etycznych w literaturze. Problematyka antropologii dotyczy tożsamości, pamięci, miejsc egzystencji, ale również kryzysu tożsamości oraz daru w relacjach najgłębiej osobowych, w kręgu refleksji aksjologicznej znalazła się też koncepcja bohatera poezji i prozy współczesnej. W ostatniej części tomu podjęte zostało zagadnienie transformacji chrześcijańskich w dzisiejszym świecie. Inne wypowiedzi poświęcone kulturze dotyczą udziału tekstowych świadectw wielorakiej komunikacji kulturowej, popularnej, użytkowej i publicystycznej w twórczości literackiej, obecności formy haiku w poezji polskiej, tematyki Chrystusa w powieści najnowszej i zagadnienia rywalizacji orientacji protechnologicznej z  postawami krytycznymi w okresie modernizmu. Ponadto omówiona została działalność Wandy Siemaszkowej w teatrze miejskim w Bydgoszczy oraz powojenna architektura...
Dobre i złe sąsiedztwa. Od konfliktu do współistnienia i współpracy  Tom 2 Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze

Dobre i złe sąsiedztwa.
Od konfliktu do współistnienia
i współpracy
Tom 2 Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze

„Z uznaniem należy przyjąć inicjatywę wydawniczą, która zrodziła się w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. (…) O randze przedsięwzięcia świadczy fakt, że wzięło w nim udział prawie 40 autorów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe i wiele ośrodków uniwersyteckich oraz pozauczelnianych w kraju i za granicą. Uczestniczyli w nim bowiem historycy, politolodzy, kulturolodzy, socjologowie oraz znawcy stosunków międzynarodowych z Polski, Rosji, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Serbii, Słowacji, a nawet Chin. Projekt ten ma charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. (…) Przedłożona do recenzji praca jest ważnym przedsięwzięciem naukowo-edytorskim. Stanowi kompetentny przegląd różnorodnych zagadnień będących przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin, zwłaszcza w dziedzinie historii, politologii, socjologii, antropologii kulturowej i stosunków międzynarodowych. Jest w polskiej historiografii bardzo udaną próbą ukazania zagadnienia sąsiedztwa w jej szerokim chronologicznym, terytorialnym i interdyscyplinarnym wymiarze. Czytelnik otrzymuje rozległą panoramę wydarzeń oraz przemian, których wspólnym mianownikiem jest zagadnienie sąsiedztwa. Składają się na nią relacje między społecznościami wywodzącymi się z różnych kręgów kulturowych, religijnych i etnicznych”. Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda...
Dobre i złe sąsiedztwa. Od konfliktu do współistnienia i współpracy  Tom 1 Bliscy i dalecy sąsiedzi

Dobre i złe sąsiedztwa.
Od konfliktu do współistnienia
i współpracy
Tom 1 Bliscy i dalecy sąsiedzi

„Z uznaniem należy przyjąć inicjatywę wydawniczą, która zrodziła się w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. (…) O randze przedsięwzięcia świadczy fakt, że wzięło w nim udział prawie 40 autorów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe i wiele ośrodków uniwersyteckich oraz pozauczelnianych w kraju i za granicą. Uczestniczyli w nim bowiem historycy, politolodzy, kulturolodzy, socjologowie oraz znawcy stosunków międzynarodowych z Polski, Rosji, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Serbii, Słowacji, a nawet Chin. Projekt ten ma charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. (…) Przedłożona do recenzji praca jest ważnym przedsięwzięciem naukowo-edytorskim. Stanowi kompetentny przegląd różnorodnych zagadnień będących przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin, zwłaszcza w dziedzinie historii, politologii, socjologii, antropologii kulturowej i stosunków międzynarodowych. Jest w polskiej historiografii bardzo udaną próbą ukazania zagadnienia sąsiedztwa w jej szerokim chronologicznym, terytorialnym i interdyscyplinarnym wymiarze. Czytelnik otrzymuje rozległą panoramę wydarzeń oraz przemian, których wspólnym mianownikiem jest zagadnienie sąsiedztwa. Składają się na nią relacje między społecznościami wywodzącymi się z różnych kręgów kulturowych, religijnych i etnicznych”. Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda...
Hydrometeorologiczny monitoring uwarunkowań bezpieczeństwa Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Wybrane zagadnienia

Hydrometeorologiczny monitoring uwarunkowań bezpieczeństwa Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Wybrane zagadnienia

Zdynamizowanie zjawisk klimatycznych, które są następstwem stałego wzrostu działalności człowieka, przyczynia się do przyspieszenia ruchu wody w przyrodzie. Łącznie, obydwa zjawiska w coraz większym stopniu oddziałują niekorzystnie zarówno na gospodarkę człowieka, jak i na jego bezpieczeństwo. Dlatego podjęcie się przez autorów opracowania wyjaśnienia i określenia powiązań hydrometeorologicznych, jak i ich dalszych konsekwencji, jest bardzo ważne. Temat ten nabiera szczególnego znaczenia na terenie regionu kujawsko-pomorskiego, który z jednej strony „cierpi” na niedosyt wody (Kujawy), z  drugiej zaś ich nadmiar prowadzi do katastrofalnych powodzi (np. obszar dna doliny Dolnej Wisły). Autorzy przedstawili w formie opisu rodzaje i znaczenie geograficznych źródeł informacji o przestrzennych wartościach bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego, w tym głównie bazy materiałów kartograficznych i teledetekcyjnych (mapy, zdjęcia lotnicze), na tle przestrzeni geograficznej. Scharakteryzowali problem zanieczyszczenia podstawowych elementów środowiska przyrodniczego w  formie monitoringu powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych dla wybranego roku 2016, poprzedzającego opracowanie. Takie ujęcie ma dać do zrozumienia, jak ważne są zaproponowane rozwiązania w zachowaniu środowiska przyrodniczego. Z recenzji prof. dra hab. Zygmunta...
Adolescencja a zachowania ryzykowne

Adolescencja a zachowania ryzykowne

W pracy wzięto pod uwagę trzy rodzaje zachowań ryzykownych, związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, tj. palenie papierosów, palenie marihuany oraz picie alkoholu. Choć wiedza o tych ryzykownych zachowaniach jest znacząca, bowiem znane są ich etiologiczne i fenomenologiczne aspekty oraz skutki, a także informacje z zakresu czynników chroniących i czynników ryzyka, to jednak wyniki wielu badań prowadzonych w Polsce (m.in. międzynarodowe badania ankietowe nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC, badania ESPAD oraz „badania mokotowskie”) ukazują, że rozmiary podejmowania tych zachowań przez młodzież są duże, podlegają dynamice, stąd istnieje potrzeba ich ciągłego monitorowania… Nie oznacza to, że młodzi ludzie nie podejmują innych zachowań ryzykownych, które zagrażają ich zdrowiu, a nawet życiu. Wydaje się jednak, że właśnie te rodzaje uzależnień substancjonalnych są niejednokrotnie początkiem do podejmowania innych, groźniejszych kontaktów z substancjami psychoaktywnymi. Ze...
Studia z historii sztuki polskiej XIX-XX wieku. Ikonografia malarstwa religijnego czasów porozbiorowych. Kolor w architekturze historycznej

Studia z historii sztuki polskiej XIX-XX wieku. Ikonografia malarstwa religijnego czasów porozbiorowych. Kolor w architekturze historycznej

Tom inauguruje wydawniczy cykl interdyscyplinarnych debat o polskiej kulturze artystycznej i konserwatorskiej ochronie dzieł sztuki, zainicjowany w 2014 r. przez Pracownię Historii Sztuki i Katedrę Historii Kultury Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pierwsza edycja poświęcona została ikonografii malarstwa religijnego doby zaborów oraz roli koloru w architekturze XIX–XX stulecia. W oddanej do rąk Czytelnika książce zagadnienia te tworzą autonomiczne bloki tematyczne. Zredagowany przez prof. Aleksandra Jankowskiego i dr Barbarę M. Gawęcką tom „Studiów z historii sztuki polskiej XIX i XX wieku” zawiera szereg ważnych i wartościowych ustaleń… Należy mieć nadzieję, że rozpoczęte z rozmachem interdyscyplinarne badania związane z szeroko rozumianą działalnością artystyczną, znajdą kontynuację, która zaowocuje równie wartościowymi jak ta publikacjami. „Studia” wyróżniają się poprawnością i jasnością sformułowań podanych w sposób ułatwiający lekturę tekstów niebudzących wątpliwości co do meritum poruszanych w nich problemów… Wierzę, że książka spotka się z prawdziwym zainteresowaniem odbiorców, bo w pełni na to zasługuje. Fragment recenzji prof. Józefa...
Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy

Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy

Edukacja jest integralną, a zarazem autonomiczną częścią systemu społeczno-gospodarczego. W związku z tym oczekiwania i potrzeby rynku pracy powinny być ważnym jej wyznacznikiem. Celem edukacji, bez względu na jakim etapie życia jest ona realizowana, powinno być przygotowanie jednostki do zatrudnienia na szybko zmieniającym się, nieprzewidywalnym rynku pracy. Z pojęciem rynku pracy ściśle wiąże się pojęcie pracy w ujęciu pracy zawodowej. Rację przyznać można A. Giddensowi, który pisze, że „przyszłość przeważającej większości ludzi zależeć będzie bezpośrednio od ich powodzenia w życiu zawodowym”. A powodzenie to z kolei zależy od kwalifikacji i kompetencji przez nich posiadanych. Drogą do nich wiodącą jest z kolei edukacja, w tym głównie edukacja zawodowa. Dlatego mówić należy o edukacji zorientowanej na rynek pracy. Zbliżeniu edukacji i rynku pracy sprzyja rozwój gospodarki opartej na wiedzy, w której wiedza – tworzona, poddawana dystrybucji i wdrażana do praktyki – staje się określonym produktem, niezależnym bytem, stanowiącym podstawę rozwoju świata. Wskazane płaszczyzny stanowiły podstawę do podjęcia pogłębionej refleksji naukowej nad edukacją przyszłości zorientowaną na rynek pracy, czego efektem stała się prezentowana monografia. W przedkładanej Czytelnikowi książce zainicjowano problemy: kierunków rozwoju edukacji XXI wieku, relacji edukacji z rynkiem pracy, a także perspektyw szkolnictwa wyższego i edukacji dorosłych. Podjęte w poszczególnych częściach zagadnienia tematyczne tworzą zbiór interdyscyplinarnych zagadnień, dla których centralną kategorią rozważań pozostaje edukacja dla przyszłości oraz jej orientacja na rynek pracy. Poruszona problematyka wpisuje się w dyscyplinę naukową – pedagogikę, w tym szczególnie w subdyscyplinę – pedagogikę pracy. To właśnie w ramach pedagogiki pracy poruszane są zarówno rozważania teoretyczne, jak i podejmowane są badania empiryczne dotyczące wzajemnych relacji między edukacją a rynkiem pracy. Niewątpliwie spoiwem łączącym oba te światy jest...
Edukacja dla przyszłości w świetle wyzwań XXI wieku

Edukacja dla przyszłości w świetle wyzwań XXI wieku

Edukacja uznawana jest za ważny element społeczeństwa wiedzy, w którym, zakładając wydłużenie średniej wieku życia, w tym wieku produkcyjnego, „uczenie się” towarzyszyć będzie biografiom ludzkim jako stały ich element. Choć całożyciowy proces uczenia się ma przygotowywać jednostki do życia i pracy w świecie zmiany, to w procesie tym brać należy pod uwagę fakt postępującej erozji funkcji adaptacyjnej edukacji. Człowieka nie ma już do czego adaptować. Głównym celem wszelkiej edukacji nie jest bowiem tylko przekazywanie wiedzy czy kształtowanie umiejętności, lecz przede wszystkim udzielanie pomocy jednostkom w realizowaniu przez nie ich własnych możliwości; pomoc w samorozwoju. Wiek XXI to czas dynamicznych przemian i złożonych zjawisk cywilizacyjnych. Przyszłość jest trudna do przewidzenia. Przemiany zachodzące we współczesnym świecie przebiegają bardzo szybko i dotyczą wszystkich sfer życia ludzkiego. Dlatego wiele prognoz i raportów dotyczących przyszłości nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Przygotowanie ludzi do radzenia sobie w tej trudnej i złożonej rzeczywistości, do życia i pracy w tej bliższej, ale i tej dalszej nie jest łatwe. Dlatego szczególna rola przypada edukacji. Aby sprostać wyzwaniom edukacji dla przyszłości, należy zatem wspierać rozwój umiejętności nie tylko o charakterze zawodowym, ale i o charakterze ogólnym, które sprzyjać będą podniesieniu norm i poziomu osiągnięć systemów edukacyjnych, jak i wspierać indywidualną przedsiębiorczość i radzenie sobie ze zmianami zachodzącymi na globalnym rynku pracy....
Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy

Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy

Pedagogika pracy to jedna z tych subdyscyplin pedagogicznych, która rozwija się dynamicznie, uzyskując powszechne uznanie wśród pedagogów oraz przedstawicieli innych nauk. Co więcej, będąc znaczącym składnikiem nauk pedagogicznych, nie znajduje się ona w sztucznej opozycji do innych dyscyplin i można wręcz uznać, że stała się obszarem uprawiania teorii ściśle zintegrowanych zarówno z naukami pedagogicznymi, jak i naukami o pracy. Pomiędzy pedagogiką pracy i innymi dyscyplinami i subdyscyplinami naukowymi występują wspólne zakresy badawcze. Z dorobku wielu z nich dziedzina ta korzysta, ale też wnosi określone wartości. Wśród nauk pedagogicznych, których związek z pedagogiką pracy jest szczególnie akcentowany, wymienić należy przede wszystkim teorię wychowania, historię oświaty i wychowania, dydaktykę, pedagogikę społeczną, andragogikę. Z kolei wśród nauk o pracy na podkreślenie zasługują filozofia pracy, psychologia pracy, socjologia pracy, prakseologia. W ostatnim czasie wspólne problemy badawcze ma pedagogika pracy także z naukami o zarządzaniu, szczególnie o zarządzaniu zasobami ludzkimi, dlatego poszczególne zagadnienia z jej zakresu zamieszczone w niniejszym opracowaniu omawiane są także przez przedstawicieli innych dyscyplin i subdyscyplin naukowych. Nie wydaje się to niczym szczególnym. W czasach, kiedy interdyscyplinarność w badaniach naukowych jest silnie akcentowana, tego typu podejście jest w pełni uzasadnione. Właśnie dlatego w niniejszej publikacji zamieszczono opracowania autorów reprezentujących różne subdyscypliny pedagogiczne, jak i inne dyscypliny naukowe. Różnorodność punktów widzenia sprawia, że poszczególne teksty stanowią niezwykle nowoczesne i autorskie podejście do...
Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej.  Chorzy, cierpiący i umierający jako inni i obcy

Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej.
Chorzy, cierpiący i umierający jako inni i obcy

Książka zawiera zbiór artykułów nawiązujących do wystąpień podczas międzyuczelnianego sympozjum naukowo-metodycznego „Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej. Chorzy, cierpiący i umierający jako Inni i Obcy”, które odbyło się 25 listopada 2016 roku w gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ich autorzy to pracownicy naukowi, specjaliści (lekarze, psychologowie, terapeuci) i wolontariusze, których pasją jest dbałość o wysoką jakość życia chorych, cierpiących, umierających i ich bliskich, opieka nad nimi oraz komunikacja i relacje w placówkach medycznych i opiekuńczych – szczególnie w szpitalach i hospicjach. W poszczególnych artykułach Czytelnik znajdzie historię idei i ruchu hospicyjnego na świecie i w Polsce; refleksje nad zagadnieniem Inności i Obcości osób doświadczających cierpienia, choroby i śmierci w różnych kontekstach społecznych; propozycje i przykłady realizacji koncepcji edukacji adresowanych do chorych, cierpiących, umierających, ich bliskich oraz osób sprawujących nad nimi opiekę – zarówno profesjonalną, amatorską, jak i na zasadzie wolontariatu. W książce znajduje się także bogaty przewodnik bibliograficzny dla osób zainteresowanych tanatopedagogiką i edukacją międzykulturową. Niniejsza publikacja będzie dla czytelników przydatnym źródłem wiedzy na temat potrzeb osób chorych, cierpiących, umierających i ich rodzin oraz źródłem inspiracji dla badaczy, studentów i osób pragnących praktycznie wspierać osoby u kresu życia i ich bliskich w swojej przyszłej pracy lub w wolontariacie. Z recenzji wydawniczej ks. prof. UMK dra hab. Piotra...
Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa grabińskiego i okręgu rybickiego szkarpawskiego komturstwa malborskiego w średniowieczu

Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa grabińskiego i okręgu rybickiego szkarpawskiego komturstwa malborskiego w średniowieczu

Prezentowany tom został opracowany w ramach zakrojonego na ogromną skalę Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu i stanowi integralną część tomu Słownika historyczno- geograficznego Pomorza Gdańskiego w średniowieczu, obejmującego rdzenne, historyczne ziemie Pomorza Wschodniego, Pomorza Nadwiślańskiego albo Pomorza Gdańskiego. Z cyklu słowników regionalnych obejmujących Pomorze Gdańskie, a zatem Słownika historyczno-geograficznego Pomorza Gdańskiego w średniowieczu, wydano dotychczas drukiem: Słownik historyczno-geograficzny ziemi chojnickiej w granicach komturstwa człuchowskiego (Chojnice 2005), Słownik historyczno-geograficzny komturstwa gniewskiego i okręgu nowskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu (Gniew 2009), Słownik historyczno-geograficzny komturstwa tucholskiego w średniowieczu (Tuchola–Bydgoszcz 2010), Słownik historyczno-geograficzny komturstwa świeckiego w średniowieczu (Bydgoszcz 2012), Słownik historyczno-geograficzny prokuratorstwa bytowskiego komturstwa gdańskiego/malborskiego w średniowieczu (Bydgoszcz 2012), Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa lęborskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu (Bydgoszcz 2013), Słownik historyczno-geograficzny okręgu puckiego komturstwa gdańskiego (Bydgoszcz 2014), Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu (Bydgoszcz 2014) oraz Słownik historyczno-geograficzny komturstwa człuchowskiego w średniowieczu (Bydgoszcz 2016). W przygotowaniu są kolejne tomy...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 13/2017

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 13/2017

Tematyka pisma obejmuje zarówno problemy wchodzące w skład poszczególnych członów jego tytułu, jak i powiazań między nimi. Dotyczy ona zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej szkoły, przygotowaniem do wyborów edukacyjno-zawodowych, kształtowaniem kompetencji miękkich, rolą pracy w procesie wychowania czy edukacji ogólnotechnicznej. Autorzy podejmują też tematy z zakresu zawodoznawstwa oraz funkcjonowania człowieka na rynku pracy. Jako interesujące i warte publikacji uznać należy również problemy z zakresu pedeutologii, szczególnie dotyczące nauczyciela pracującego w szeroko rozumianej edukacji zawodowej. Wśród artykułów opublikowanych w najnowszym numerze znalazły się między innymi: Podręcznik szkolny dla edukacji ogólnej i zawodowej; Kompetencje warunkujące funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy; Nauczyciel w warunkach współczesnych zmian społecznych; Źródła wsparcia społecznego ucznia zdolnego i jego rodziny na terenie szkoły;  Postrzeganie stresogenności pracy zawodowej przez studentów pedagogiki i nauczycieli. Zamieszczono też raporty z badań, recenzje oraz sprawozdania z...
Ochrona zbiorów bibliotecznych

Ochrona zbiorów bibliotecznych

Problem ochrony zbiorów bibliotecznych ma niezwykle doniosłe znaczenie zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. W literaturze księgoznawczej był on podejmowany wielokrotnie. Prowadzone czynności, mające na celu zachowanie zgromadzonych materiałów piśmienniczych, od dawna skłaniały badaczy do refleksji. To ważne zagadnienie jest aktualne w instytucjach kultury książki XXI w. Potrzeba wymiany ustaleń naukowych oraz doświadczeń bibliotekarzy stała się impulsem zorganizowania przez Zakład Bibliotekarstwa i Czytelnictwa Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, w Bydgoszczy w dniach 19–20 maja 2016 r. Zainteresowanie debatą dowiodło konieczności prowadzenia i publikacji wyników badań o charakterze interdyscyplinarnym. W niniejszym tomie zawarto 15 artykułów, które dotyczą różnych kontekstów ochrony zbiorów bibliotecznych – od średniowiecza po XXI w. Zostały one napisane zarówno przez teoretyków, w tym związanych z ośrodkami kształcenia bibliotekarzy, jak i praktyków bibliotekarzy. ze...
Resocjalizować we współczesnej rzeczywistości społecznej? Ale jak?

Resocjalizować we współczesnej rzeczywistości społecznej? Ale jak?

W wielorakie zachowania patologiczne z przestępczymi włącznie uwikłani są ludzie od wieków, a rozwój społeczno-kulturowo-cywilizacyjny i indywidualny jednostek rozszerza granice tych niezmiernie ważnych, lecz jakże trudnych i skomplikowanych problemów społecznych. Wszakże to nikt inny jak właśnie ludzie determinują powstawanie i rozwój zachowań patologicznych. Z tych powodów między innymi niemalże od zarania dziejów umysły ludzkie absorbowały poszukiwania przyczyn zachowań łamiących ogólnie przyjęty porządek normatywny. Dlatego też dalej należy rozszerzać płaszczyzny poszukiwań etiologii zachowań patologicznych, by móc wprowadzać bardziej efektywne oddziaływania profilaktyczne, terapeutyczne, resocjalizacyjne i postresocjalizacyjne. We współczesnej rzeczywistości społecznej zarysowuje się dość znamienny dualizm, wszak – jak wcześniej podano: • część ludzi kreuje zachowania patologiczne; • część ludzi zaś stara się je ograniczać, minimalizować, innymi słowy przeciwdziałać im. Poza tym część ludzi stara się wspierać i ukierunkowywać aktywność tych osób, które pogubiły się w wyborach dróg postępowania, by wróciły do otoczenia, a swą inwencję twórczą i kreatywność wykorzystywali w zachowaniach nieszkodzących sobie i innym ludziom. Z tych powodów powstało niniejsze opracowanie pod dość znamiennym tytułem: Resocjalizować, ale jak we współczesnej rzeczywistości społecznej? Liczni Autorzy tej pracy, reprezentujący różne dyscypliny i ośrodki naukowe, a także Praktycy starali się przedstawiać wielorakie aspekty zachowań patologicznych z różnych punktów widzenia. W opracowaniach bowiem przedstawiane są: etiologia, fenomenologia, skutki zachowań patologicznych, a także możliwości oraz ograniczenia w zakresie pracy terapeutycznej, resocjalizacyjnej i innych formach pomocy ludziom w powrocie do optymalnego funkcjonowania w otoczeniu społecznym, a więc takiego ukierunkowywania aktywności ludzi, by nie krzywdzili oni dalej siebie i...