Szkoła – Zawód – Praca, nr 22/2021

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 22/2021

Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny numer czasopisma Szkoła – Zawód – Praca. Tradycyjnie zamieszczono w nim teksty podzielone na cztery obszary. W pierwszym są artykuły i rozprawy, w kolejnym raporty z badań, a w następnych recenzje oraz sprawozdania i informacje. Prezentowane teksty są zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Są one też zróżnicowane tematycznie, jednak wszystkie mieszczą się w profilu czasopisma (od Redakcji)  ...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 21/2021

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 21/2021

Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny numer czasopisma Szkoła – Zawód – Praca. Tradycyjnie zamieszczono w nim teksty podzielone na cztery obszary. W pierwszym są artykuły i rozprawy, w kolejnym raporty z badań, a w następnych recenzje oraz sprawozdania i informacje. Prezentowane teksty są zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Są one też zróżnicowane tematycznie, jednak wszystkie mieszczą się w profilu czasopisma (od Redakcji)  ...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 20/2020

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 20/2020

Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny numer czasopisma Szkoła – Zawód – Praca. Tradycyjnie zamieszczono w nim teksty podzielone na cztery obszary. W pierwszym są artykuły i rozprawy, w kolejnym raporty z badań, a w następnych recenzje oraz sprawozdania i informacje. Prezentowane teksty są zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Są one też zróżnicowane tematycznie, jednak wszystkie mieszczą się w profilu czasopisma (od Redakcji)  ...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 19/2020

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 19/2020

Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny numer czasopisma Szkoła – Zawód – Praca. Tradycyjnie zamieszczono w nim teksty podzielone na cztery obszary. W pierwszym są artykuły i rozprawy, w kolejnym raporty z badań, a w następnych recenzje oraz sprawozdania i informacje. Prezentowane teksty są zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Są one też zróżnicowane tematycznie, jednak wszystkie mieszczą się w profilu czasopisma (od Redakcji)  ...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 18/2019

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 18/2019

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma Szkoła – Zawód – Praca. Zgodnie z przyjętą strukturą, pierwszą część tworzą Artykuły i rozprawy. Zamieszczono w niej trzynaście tekstów o zróżnicowanej problematyce. Wszystkie mieszczą się w obszarze tematycznym objętym profilem czasopisma. Zostały one opracowane w głównej mierze na podstawie analizy literatury, dokumentów oświatowych oraz własnych przemyśleń autorów. Poruszone w nich zagadnienia powinny, zdaniem redakcji, zainteresować potencjalnych czytelników, nie tylko z naszego kraju, ale również z zagranicy. Wśród artykułów znajdują się też teksty przygotowane w języku angielskim. Podobnie jest w części drugiej czasopisma zatytułowanej Raporty z badań. Dominują w niej opracowania angielskojęzyczne. Wszystkie artykuły zawierają wyniki badań własnych poszczególnych autorów. W części dotyczącej Recenzji zamieszczono recenzję książki Urszuli Jeruszki pt. Zatrudnialność w perspektywie pedagogiki pracy. Całość prezentowanych w tym numerze materiałów zamyka tradycyjnie część zatytułowana Sprawozdania i informacje. Zamieszczono w niej sprawozdania z dwóch konferencji naukowych, które odbyły się w 2019 roku. Jest to sprawozdanie z X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, który odbył się we wrześniu w Warszawie oraz I Ogólnopolskiej Konferencji Izby Coachingu, która odbyła się również we wrześniu w Bydgoszczy. (od Redakcji)...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 17/2019

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 17/2019

Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny numer czasopisma „Szkoła – Zawód – Praca”. Zawarto w nim szereg tekstów omawiających zagadnienia mieszczące się w zakresach wszystkich trzech kategorii pojęciowych, wokół których koncentruje się tematyka czasopisma. Pierwszą część zawierającą „Artykuły i rozprawy” otwiera opracowanie Alicji Kargulowej, w którym mowa jest o zmianie znaczenia i sensu pracy, co znalazło oddźwięk w pojmowaniu czasu wolnego. Kolejny tekst, przygotowany przez Janusza Nowaka, dotyczy szans i zagrożeń dla szkolnictwa zawodowego wynikających z reformy oświaty. Na temat tutoringu akademickiego jako metody zindywidualizowanej wspierającej studenta w drodze do wejścia na rynek pracy pisze Dagmara Kolasa. Z kolei Daniel Kukla omawia temat urynkowienia kształcenia wyższego wobec zmienności rynku pracy. Kompetencje kluczowe na współczesnym rynku pracy są zagadnieniem, które opisuje Agnieszka Długosz. Natomiast Jolanta Lenart przygotowała artykuł na temat fizjonomiki i grafologii w procesach rekrutacyjno-selekcyjnych. Z kolei Marian Piekarski prezentuje artykuł na temat przydatności zawodowej z perspektywy pedagogiki pracy. Problematykę dialogu ze współczesnym pracodawcą opisuje Monika Christoph. Wzory przebiegu karier zawodowych kobiet omawia w swoim tekście Wioleta Duda. Tę część czasopisma zamyka zaprezentowanie benchmarkingu jako elementu zarządzania w kierunku realizacji społecznej odpowiedzialności w organizacji. Zajmuje się tym w swoim artykule Ewa Stawicka. Druga część czasopisma zawiera „Raporty z badań”. Zamieszczono w niej 10 artykułów przygotowanych na podstawie wyników celowo zaplanowanych i przeprowadzonych badań empirycznych. Dopełnieniem dwóch pierwszych, zasadniczych części są recenzje oraz sprawozdania i informacje. (Od Redakcji)  ...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 16/2018

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 16/2018

Pierwszą część numeru 16/2018, zawierającą „Artykuły i rozprawy”, otwierają teksty poświęcone rozpatrywaniu pracy w różnych jej aspektach: Andrzej Zwoliński Próba określenia człowieka pracy z perspektywy katolickiej nauki społecznej; Ireneusz M. Świtała, Praca ludzka jako wyznacznik egzystencji człowieka ‒ wybrane aspekty; Magdalena Łuka Poiesis a praxis – przeszłość przyszłości pracy ludzkiej; Andrzej Szułczyński, Etos pracy ludzkiej w świetle katolickiej nauki społecznej a wyzwania dla emigracji polskiej w Unii Europejskiej; Marian Piekarski Aspekty pracy w programach preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty. W części tej znajdują się również artykuły Magdaleny Orlikowskiej i Anny Cholewy-Trybuły Trudności pedagogów specjalnych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, a także Żanety Garbacik Stres w pracy nauczyciela. W drugiej części czasopisma zaprezentowano „Raporty z badań”. Wybrane wnioski, wyprowadzone z autorskich analiz badawczych, zawarto w następujących tekstach: Kinga Witek Zachowania prospołeczne dziecka przedszkolnego w kontekście pracy nauczyciela; Katarzyna Ludwikowska Studiowanie pedagogiki – między masowością a poczuciem misji; Wojciech Czerski i Marlena Duda Kompetencje informacyjne bezrobotnych Lubelszczyzny – badania pilotażowe; Agnieszka Gerlach-Kaszyńska Opiekun osoby starszej delegowany do Niemiec – relacja z pracodawcą i relacja z podopiecznym; Tomasz Eliasz Wardzała Instytucjonalna aktywizacja zawodowa osób z niepełną sprawnością – analiza socjodemograficzna. Wybrane zagadnienia. W dalszej części czasopisma zamieszczono recenzję książki Renaty Tomaszewskiej-Lipiec, Praca zawodowa ‒ życie osobiste. Dysonans czy synergia?, którą przygotował Andrzej Radziewicz-Winnicki. Całość prezentowanych Czytelnikowi w tym numerze treści dopełniają „Sprawozdania i informacje” na temat: ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii, Lublin 25‒26.10.2018 r. (Beata Jakimiuk); V konferencji z cyklu Poznańskie Forum Dyskusyjne Lifelong Learning Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych, Poznań 23‒24.10.2018 r. (Ewa Krause) oraz ogólnopolskiej...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 15/2018

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 15/2018

Tematyka pisma obejmuje zarówno problemy wchodzące w skład poszczególnych członów jego tytułu, jak i powiazań między nimi. Dotyczy ona zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej szkoły, przygotowaniem do wyborów edukacyjno-zawodowych, kształtowaniem kompetencji miękkich, rolą pracy w procesie wychowania czy edukacji ogólnotechnicznej. Autorzy podejmują też tematy z zakresu zawodoznawstwa oraz funkcjonowania człowieka na rynku pracy. Jako interesujące i warte publikacji uznać należy również problemy z zakresu pedeutologii, szczególnie dotyczące nauczyciela pracującego w szeroko rozumianej edukacji zawodowej.  ...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 14/2017

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 14/2017

Tematyka pisma obejmuje zarówno problemy wchodzące w skład poszczególnych członów jego tytułu, jak i powiazań między nimi. Dotyczy ona zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej szkoły, przygotowaniem do wyborów edukacyjno-zawodowych, kształtowaniem kompetencji miękkich, rolą pracy w procesie wychowania czy edukacji ogólnotechnicznej. Autorzy podejmują też tematy z zakresu zawodoznawstwa oraz funkcjonowania człowieka na rynku pracy. Jako interesujące i warte publikacji uznać należy również problemy z zakresu pedeutologii, szczególnie dotyczące nauczyciela pracującego w szeroko rozumianej edukacji zawodowej. Wśród artykułów opublikowanych w czternastym numerze znalazły się między innymi: Architektoniczna przestrzeń edukacyjna w wymiarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych; Efektywność edukacji wyższej wobec turbulentności rynku pracy; Nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej; Koncepcje rozwoju zawodowego – przegląd wybranych stanowisk teoretycznych; Aktywność edukacyjna seniorów w perspektywie pomyślnego starzenia się; Współczesny uniwersytet ludowy. Tradycja i innowacyjność....
Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy

Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy

Edukacja jest integralną, a zarazem autonomiczną częścią systemu społeczno-gospodarczego. W związku z tym oczekiwania i potrzeby rynku pracy powinny być ważnym jej wyznacznikiem. Celem edukacji, bez względu na jakim etapie życia jest ona realizowana, powinno być przygotowanie jednostki do zatrudnienia na szybko zmieniającym się, nieprzewidywalnym rynku pracy. Z pojęciem rynku pracy ściśle wiąże się pojęcie pracy w ujęciu pracy zawodowej. Rację przyznać można A. Giddensowi, który pisze, że „przyszłość przeważającej większości ludzi zależeć będzie bezpośrednio od ich powodzenia w życiu zawodowym”. A powodzenie to z kolei zależy od kwalifikacji i kompetencji przez nich posiadanych. Drogą do nich wiodącą jest z kolei edukacja, w tym głównie edukacja zawodowa. Dlatego mówić należy o edukacji zorientowanej na rynek pracy. Zbliżeniu edukacji i rynku pracy sprzyja rozwój gospodarki opartej na wiedzy, w której wiedza – tworzona, poddawana dystrybucji i wdrażana do praktyki – staje się określonym produktem, niezależnym bytem, stanowiącym podstawę rozwoju świata. Wskazane płaszczyzny stanowiły podstawę do podjęcia pogłębionej refleksji naukowej nad edukacją przyszłości zorientowaną na rynek pracy, czego efektem stała się prezentowana monografia. W przedkładanej Czytelnikowi książce zainicjowano problemy: kierunków rozwoju edukacji XXI wieku, relacji edukacji z rynkiem pracy, a także perspektyw szkolnictwa wyższego i edukacji dorosłych. Podjęte w poszczególnych częściach zagadnienia tematyczne tworzą zbiór interdyscyplinarnych zagadnień, dla których centralną kategorią rozważań pozostaje edukacja dla przyszłości oraz jej orientacja na rynek pracy. Poruszona problematyka wpisuje się w dyscyplinę naukową – pedagogikę, w tym szczególnie w subdyscyplinę – pedagogikę pracy. To właśnie w ramach pedagogiki pracy poruszane są zarówno rozważania teoretyczne, jak i podejmowane są badania empiryczne dotyczące wzajemnych relacji między edukacją a rynkiem pracy. Niewątpliwie spoiwem łączącym oba te światy jest...
Edukacja dla przyszłości w świetle wyzwań XXI wieku

Edukacja dla przyszłości w świetle wyzwań XXI wieku

Edukacja uznawana jest za ważny element społeczeństwa wiedzy, w którym, zakładając wydłużenie średniej wieku życia, w tym wieku produkcyjnego, „uczenie się” towarzyszyć będzie biografiom ludzkim jako stały ich element. Choć całożyciowy proces uczenia się ma przygotowywać jednostki do życia i pracy w świecie zmiany, to w procesie tym brać należy pod uwagę fakt postępującej erozji funkcji adaptacyjnej edukacji. Człowieka nie ma już do czego adaptować. Głównym celem wszelkiej edukacji nie jest bowiem tylko przekazywanie wiedzy czy kształtowanie umiejętności, lecz przede wszystkim udzielanie pomocy jednostkom w realizowaniu przez nie ich własnych możliwości; pomoc w samorozwoju. Wiek XXI to czas dynamicznych przemian i złożonych zjawisk cywilizacyjnych. Przyszłość jest trudna do przewidzenia. Przemiany zachodzące we współczesnym świecie przebiegają bardzo szybko i dotyczą wszystkich sfer życia ludzkiego. Dlatego wiele prognoz i raportów dotyczących przyszłości nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Przygotowanie ludzi do radzenia sobie w tej trudnej i złożonej rzeczywistości, do życia i pracy w tej bliższej, ale i tej dalszej nie jest łatwe. Dlatego szczególna rola przypada edukacji. Aby sprostać wyzwaniom edukacji dla przyszłości, należy zatem wspierać rozwój umiejętności nie tylko o charakterze zawodowym, ale i o charakterze ogólnym, które sprzyjać będą podniesieniu norm i poziomu osiągnięć systemów edukacyjnych, jak i wspierać indywidualną przedsiębiorczość i radzenie sobie ze zmianami zachodzącymi na globalnym rynku pracy....
Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy

Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy

Pedagogika pracy to jedna z tych subdyscyplin pedagogicznych, która rozwija się dynamicznie, uzyskując powszechne uznanie wśród pedagogów oraz przedstawicieli innych nauk. Co więcej, będąc znaczącym składnikiem nauk pedagogicznych, nie znajduje się ona w sztucznej opozycji do innych dyscyplin i można wręcz uznać, że stała się obszarem uprawiania teorii ściśle zintegrowanych zarówno z naukami pedagogicznymi, jak i naukami o pracy. Pomiędzy pedagogiką pracy i innymi dyscyplinami i subdyscyplinami naukowymi występują wspólne zakresy badawcze. Z dorobku wielu z nich dziedzina ta korzysta, ale też wnosi określone wartości. Wśród nauk pedagogicznych, których związek z pedagogiką pracy jest szczególnie akcentowany, wymienić należy przede wszystkim teorię wychowania, historię oświaty i wychowania, dydaktykę, pedagogikę społeczną, andragogikę. Z kolei wśród nauk o pracy na podkreślenie zasługują filozofia pracy, psychologia pracy, socjologia pracy, prakseologia. W ostatnim czasie wspólne problemy badawcze ma pedagogika pracy także z naukami o zarządzaniu, szczególnie o zarządzaniu zasobami ludzkimi, dlatego poszczególne zagadnienia z jej zakresu zamieszczone w niniejszym opracowaniu omawiane są także przez przedstawicieli innych dyscyplin i subdyscyplin naukowych. Nie wydaje się to niczym szczególnym. W czasach, kiedy interdyscyplinarność w badaniach naukowych jest silnie akcentowana, tego typu podejście jest w pełni uzasadnione. Właśnie dlatego w niniejszej publikacji zamieszczono opracowania autorów reprezentujących różne subdyscypliny pedagogiczne, jak i inne dyscypliny naukowe. Różnorodność punktów widzenia sprawia, że poszczególne teksty stanowią niezwykle nowoczesne i autorskie podejście do...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 13/2017

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 13/2017

Tematyka pisma obejmuje zarówno problemy wchodzące w skład poszczególnych członów jego tytułu, jak i powiazań między nimi. Dotyczy ona zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej szkoły, przygotowaniem do wyborów edukacyjno-zawodowych, kształtowaniem kompetencji miękkich, rolą pracy w procesie wychowania czy edukacji ogólnotechnicznej. Autorzy podejmują też tematy z zakresu zawodoznawstwa oraz funkcjonowania człowieka na rynku pracy. Jako interesujące i warte publikacji uznać należy również problemy z zakresu pedeutologii, szczególnie dotyczące nauczyciela pracującego w szeroko rozumianej edukacji zawodowej. Wśród artykułów opublikowanych w najnowszym numerze znalazły się między innymi: Podręcznik szkolny dla edukacji ogólnej i zawodowej; Kompetencje warunkujące funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy; Nauczyciel w warunkach współczesnych zmian społecznych; Źródła wsparcia społecznego ucznia zdolnego i jego rodziny na terenie szkoły;  Postrzeganie stresogenności pracy zawodowej przez studentów pedagogiki i nauczycieli. Zamieszczono też raporty z badań, recenzje oraz sprawozdania z...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 12/2016

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 12/2016

Najnowszy numer pisma obfituje w ciekawe tematy, wśród nich między innymi:macierzyństwo kobiet-naukowców – o konflikcie roli rodzicielskiej i zawodowej, coaching i mentoring jako formy wsparcia pracownika w środowisku pracy, zarządzanie talentami w organizacji, psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka sytuacji pracy, wspomaganie rozwoju zawodowego pracowników współczesnego rynku pracy czy edukacja jako forma wspierania rozwoju zawodowego osób u schyłku kariery zawodowej. Dokładny spis treści numeru znajduje się w załączniku...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 11/2016

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 11/2016

Wśród tematów tego numeru są między innym: ekologia pracy i sozologia pracy, problem edukacji pracowniczej dla bezpieczeństwa, współczesne społeczeństwo w kontekście kreowania rynku pracy, status prawny nauczyciela w stanie nieczynnym w Karcie Nauczyciela, praca nauczyciela jako obszar budowania relacji interpersonalnych, kreacje zawodowe matek w ich narracjach czy sytuacja rodzinna dziecka wobec migracji zarobkowej rodzica/rodziców. Czytelnik znajdzie też recenzję książki pt. „Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji dla starości” Norberta G....
Szkoła – Zawód – Praca, nr 10/2015

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 10/2015

Na pierwszą część, zawierającą „Artykuły i rozprawy”, składają się głównie artykuły anglojęzyczne. Otwiera ją tekst Liudmyly Аleksieienko-Lemovskiej poświęcony problemom kształtowania kompetencji metodycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W dalszej części zawarto: rozważania Lesi Makarenko i Władimieża Słabko na temat informatyzacji edukacji w erze globalizacji przestrzeni edukacyjnej; Volodymyra Yurzhenko, który podjął problemy realizacji programów nauczania z zastosowaniem elektronicznych zasobów edukacyjnych (na odległość) w kształceniu zawodowym oraz sposobów ich rozwiązywania; a także Svitlany Salohub, która zaprezentowała zagadnienie kompetencji informacyjnych studentów jako najważniejszego czynnika kształtowania ich światopoglądu. W „Artykułach i rozprawach” zawarto ponadto dwa interesujące teksty oscylujące wokół problematyki etyki zawodowej. W pierwszym z nich, przygotowanym przez Allę Moskalenko, analizie poddano koncepcję rozwoju etyki zawodowej jako warunku rozwoju osobowościowych wartości kultury etycznej. Zdaniem wspomnianej autorki kształtowanie etyki zawodowej specjalistów jest jednocześnie procesem stopniowej formacji ich osobowości. Proces ten nie jest związany tylko z działalnością zawodową, przewiduje on również odkrycie i wzbogacanie osobowości przez etyczną refleksję nad tożsamością zawodową oraz indywidualny rozwój zawodowy, rozwój ich zawodowego „Ja”. Rozważania te dopełnia publikacja Beaty Jakimiuk poświęcona etycznym aspektom realizacji kariery zawodowej. Jak podkreśla Autorka, sytuacja na rynku pracy związana z wysokim poziomem bezrobocia, niepewną przyszłością i niestabilnością zatrudnienia sprawia, że realizacja kariery staje się coraz trudniejsza. W związku z tym mogą pojawić się zachowania nieetyczne, które w konsekwencji prowadzą do problemów psychospołecznych i demoralizacji człowieka. W drugiej części czasopisma zaprezentowano „Raporty z badań”. Wybrane wnioski wyprowadzone z autorskich analiz badawczych zawarto w tekstach: Marty Dobrzyniak Kultura organizacyjna placówki edukacyjnej – perspektywa ucznia i nauczyciela w świetle badań własnych; Anny Suchorab Plany edukacyjno-zawodowe i zatrudnieniowe uczniów szkół zawodowych oraz Adama Gawrońskiego Rozwój kariery zawodowej w relacji „pracownik –...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 9/2015

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 9/2015

Oddajemy do rąk czytelnika kolejny numer czasopisma Szkoła – Zawód – Praca. Składa się on tradycyjnie z czterech części. Pierwszą część, zawierającą „Artykuły i rozprawy”, otwiera tekst Krzysztofa Jakubiaka: Praca jako postawa twórcza obywatela w polskiej myśli filozoficznej i pedagogicznej czasów nowożytnych, w którym Autor podkreśla, iż niezależnie od nastawień ideowych w tym okresie historycznym, praca traktowana była jako wartość i składnik ideałów wychowawczych, opartych zarówno na utylitarnych, jak i etycznych jej wartościach. Inną problematykę podjął z kolei Czesław Plewka w artykule zatytułowanym: Szkoła jako agora dla młodego pokolenia współczesnej cywilizacji, w którym wyraził kilka refleksji dotyczących powinności i społecznych oczekiwań formułowanych pod adresem współczesnej szkoły i pracujących w niej nauczycieli, a także sytuacji młodego pokolenia przechodzącego ze „świata” edukacji do „świata” pracy. Tę część zamykają rozważania Tadeusza Aleksandra nt. Studiów podyplomowych będących ukoronowaniem współczesnej edukacji dorosłych. W artykule przyjęto tezę, iż studia te należy nadal intensywnie rozwijać w kluczowych dla gospodarki i życia społecznego kraju branżach i resortach. W drugiej części bieżącego numeru zaprezentowano „Raporty z badań”. Wybrane wnioski wyprowadzone z autorskich analiz badawczych zawarto w tekstach: Kazimierza Wenty, Wyższe wykształcenie w warunkach degradacji zawodowej na rynku pracy; Agnieszki Hłobił, Synergia aktywności nauczyciela i uczniów w procesie przyswajania wiedzy i umiejętności w kontekście nowych wyzwań w kształceniu nauczycieli; Izabeli Paprockiej i Mateusza Terleckiego, Kompetencje twarde czy miękkie? Analiza ofert pracy pod kątem pożądanych przez pracodawców kompetencji zawodowych; Krzysztofa Kraszkiewicza i Mateusza Bogdzińskiego, Wiedza i postawy menedżerów wobec psychologów pracujących w środowisku biznesowym oraz Diany Chwedorczuk, Katarzyny Góralskiej i Patrycji Michalskiej, Psycholog biznesu w percepcji menedżerów średniego szczebla. W dalszej części czasopisma zamieszczono recenzję książki pod redakcją naukową Renaty...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 7-8/2014

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 7-8/2014

Pierwszą część czasopisma „Artykuły i rozprawy” otwiera tekst Janusza Sztumskiego zatytułowany Uwagi dotyczące postrzegania zmian cywilizacyjnych i ich konsekwencji. W dalszej kolejności analizy teoretyczne prowadzą także: Waldemar Furmanek Nowa praca człowieka w cywilizacji informacyjnej, Zygmunt Wiatrowski Edukacja wobec zmian gospodarczych oraz Barbara Baraniak Zmiany cywilizacyjne w rozwoju zawodoznawstwa wyznaczającego kierunek modelowania i reformowania edukacji zawodowej. Tę część kończy artykuł Anny Pogorzelskiej poświęcony Imperatywowi zmian w edukacji zawodowej i ich społecznym konsekwencjom. Następnie prezentowane są „Raporty z badań”. W tym numerze dane empiryczne zawarto w tekstach: Eugenii Malewskiej Kariery zawodowe absolwentów uczelni wyższych, Anny Suchorab Czynniki determinujące wybory edukacyjno-zawodowe studentów oraz Marty Dobrzyniak Gotowość placówek edukacyjnych do prowadzenia doradztwa edukacji i kariery w świetle badań własnych. W trzeciej części czasopisma zamieszczono recenzję książki Zdzisława Wołka pt. „Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy” przygotowaną przez Renatę Tomaszewską-Lipiec. Całość numeru dopełniają „Sprawozdania i informacje” na temat takich spotkań, jak: „European Youth Event”, Strasbourg 9−11.05.2014 r. (Renata Tomaszewska-Lipiec); ogólnopolskiej konferencji naukowej „Edukacja wobec zmia cywilizacyjnych”, Ciechocinek, 11−13.05.2014 r. (Zygmunt Wiatrowski); międzynarodowej konferencji naukowej „Uniwersalism of human work – contemporary connotations”, Kraków 29−30.05.2014 r. (Renata Tomaszewska-Lipiec), a także konferencji naukowo-szkoleniowej „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów szkół wyższych – dobre praktyki w zakresie stosowania metod jakościowych”, Warszawa 5.06.2014 r. oraz konferencji „Przygotowanie doradców zawodowych na studiach podyplomowych”, Warszawa 21.11.2014 r. (Katarzyna Ludwikowska). Od...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 5-6/2013

Szkoła – Zawód – Praca,
nr 5-6/2013

Strukturę tematyczną tego podwójnego numeru tworzą w pierwszej kolejności „Artykuły i rozprawy”. Pierwszy z zawartych w tej części tekstów, Krzysztofa Jakubiaka, ma charakter historyczny i został poświęcony Idei kultury pracy i wychowania zawodowego w II Rzeczypospolitej. Treści w nim zawarte otwierają refleksję poświęconą pracy, którą kontynuują: Zdzisław Wołk w artykule pt. Człowiek i jego kultura pracy w realizacji drogi zawodowej; a także Zygmunt Wiatrowski, który pisze na temat Pracy człowieka w pierwszych dekadach XXI wieku w Polsce. W tej części zawarto również analizy teoretyczne poświęcone Nowym kompetencjom pedagogicznym pracowników służb społecznych (Adam Solak) oraz poradnictwu zawodowemu młodzieży szkolnej w warunkach współczesnego rynku pracy w tekście pt. Vocational guidance for school youth under contemporary labour market conditions (Oleksander Melnik). Część druga czasopisma to „Raporty z badań”. Pierwszy z nich prezentuje dane empiryczne na temat Źródeł wiedzy o unijnych rynkach pracy a aspiracjach edukacyjno-zawodowych uczniów trzecich klas gimnazjum (Małgorzata Bierkowska). Materiał empiryczny na temat Aktywności uczniów szkół zawodowych przedstawia również Anna Pogorzelska. Z kolei Katarzyna Ludwikowska prezentuje dane z badań własnych poświęcone Szkolnictwu wyższemu a rynkowi pracy. W trzeciej części tego numeru zamieszczono recenzję książki Ryszarda Gerlacha pt. „Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych. Nowe trendy i wyzwania”, przygotowaną przez Eugenię Malewską. Treść tego numeru dopełniają „Sprawozdania i informacje” Od...
Szkoła – Zawód – Praca, nr 4/2012

Szkoła – Zawód – Praca, nr 4/2012

Kolejny numer pisma Szkoła. Zawód. Praca. Na całość składają się cztery części tematyczne. W pierwszej znajdziecie Państwo teksty skupione wokół zagadnień pedagogiki pracy i andragogiki. W drugiej autorzy zagraniczni piszą między innymi o szkolnictwie i praktykach zawodowych, zarządzaniu karierą i aktywizacji zawodowej w Szwajcarii; o wykorzystaniu tablic multimedialnych w nauczaniu przedmiotów zawodowych; czy o technologiach informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu technicznym. Trzecią część wypełniły recenzje dwóch książek: Edukacji w zakładzie pracy w perspektywie organizacji uczącej się Renaty Tomaszewskiej-Lipiec oraz Przygotowania zawodowego młodych pedagogów pod redakcją A. Dudek, K. Klimkowskiej i A. Różańskiego. Dopełnieniem numeru są zawarte w czwartej jego części informacje na temat kongresów i...