Uczeń w drodze do doświadczania podmiotowości. Konteksty. Oblicza. Rzeczywistość

Uczeń w drodze do doświadczania podmiotowości. Konteksty. Oblicza. Rzeczywistość

Doświadczanie podmiotowości przez uczniów kończących pierwszy etap edukacji szkolnej jest ważnym i istotnym zagadnieniem, rozpatrywanym zwłaszcza w naukach pedagogicznych. Podstawą badań tego problemu jest zapoznanie się z wypowiedziami dzieci na temat ich doświadczania podmiotowości oraz rozpoznanie tego, co na ten temat myślą i robią dorośli uczestnicy ich edukacji, czyli nauczyciele i rodzice. Ważność tej problematyki w codziennych warunkach szkolnych skłania do głębszego zainteresowania się tym zagadnieniem i do poszukiwań empirycznych na temat doświadczania podmiotowości przez uczniów. Doświadczanie podmiotowości ujmowane jest jako stan, droga dochodzenia do samo dzielności, samostanowienia o sobie, poczucia sprawstwa, wiedzy o własnych potrzebach, zbierania doświadczeń w kierunku wszechstronnego rozwoju ku pełnej podmiotowości. Zjawisko zachodzące w rzeczywistości szkolnej ucznia (w sytuacjach szkolnych) to gotowość do budowania pozytywnych relacji z innymi, odwaga do ponoszenia konsekwencji za własne czyny a w rezultacie stawania się odpowiedzialnym i świadomym swych praw i obowiązków członkiem społeczeństwa. (…) Monografia jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: pedagogów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, rodziców dzieci, ale i studentów – przyszłych nauczycieli. Należy mieć nadzieję, że stanie się ona źródłem głębszej refleksji nad podjętym problemem oraz zainspiruje do zgłębiania zagadnienia podmiotowości człowieka. Ze...