Przestępczość zorganizowana a państwo. Wzajemne relacje i uwarunkowania

Przestępczość zorganizowana a państwo. Wzajemne relacje i uwarunkowania

Współcześnie istnieje wiele zjawisk w sferze społecznej, które stwarzają ryzyko dla prawidłowego funkcjonowania państwa i jego obywateli. Szczególnie interesujące poznawczo stały się te kategorie zjawisk, których źródeł zagrożenia upatrywać można w działalności człowieka. Przykładem takim jest świadome podejmowanie czynów zabronionych, które są sprzeczne z obowiązującym porządkiem społecznym i normatywnym. Istotne w perspektywie naukowej są wszelkie formy aktywności ludzkiej, którym przypisać można desygnat zorganizowanej przestępczości, jako kategorii o wysokim stopniu szkodliwości społecznej czynu. Z uwagi na specyficzny status zjawiska celem niniejszego opracowania jest ukazanie tego fenomenu na płaszczyźnie nauk prawnych i politycznych. (…) Syntetyzacją niniejszej publikacji jest próba konceptualizacji zjawiska przestępczości zorganizowanej jako fenomenu oscylującego w granicach nauk o polityce oraz nauk prawnych i wykazania tym samym interdyscyplinarności zjawiska, przy zachowaniu pełnej pokory poznawczej, której wymaga specyfika tak ujętego przedmiotu badań naukowych. Ufać należy, iż opatrzenie zjawiska przestępczości zorganizowanej kontekstem politycznym przyczyni się do pogłębionej refleksji oraz stanowić będzie interesującą poznawczo perspektywę identyfikującą zjawisko. (ze...
Świat Machiavellego

Świat Machiavellego

Praca Waldemara Hanasza jest najlepszą książką na temat filozofii politycznej Niccola Machiavellego napisaną w języku polskim. Jest zwieńczeniem ponad dwudziestoletnich badań, które uczyniły Autora najbieglejszym znawcą Machiavellego w naszym kraju. Stając przed zadaniem zmierzenia się z niemożliwą do ogarnięcia dla pojedynczego badacza ilością literatury, Hanasz wybrał jedyne, jak się wydaje, rozsądne rozwiązanie. Skoncentrował się na tekstach samego Makiawela, nie zaniedbując przy tym najistotniejszych, współczesnych interpretacji myśli autora Historii florenckich. Godny podkreślenia jest rozmach rozprawy. Obejmuje ona wszystkie najistotniejsze aspekty myślenia Machiavellego o świecie i wiedzy o nim, o ludzkiej kondycji, działaniu, życiu społecznym i polityce. Zachęcam do zanurzenia się w świat Machiavellego. prof. UJ dr hab. Piotr...
The role of beavers in the Holocene landscape evolution of the small river valleys (the Tuchola Forest – North European Plain)

The role of beavers in the Holocene landscape evolution of the small river valleys (the Tuchola Forest – North European Plain)

From the authors In Poland the role of beavers in the Holocene evolution of valleys was recognised relatively late. In 2016 a book written by M. Rurek, Z. Śnieszko and M. Makohonienko titled Contemporary and fossil beaver ponds in small river valley on the area of Bory (North European Plain) was published by the Publishing House of the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. It cited a relationship between the course of the Holocene evolution of small river valleys and beaver colonization. After the book was published, the team, composed of M. Rurek, Z. Śnieszko and M. Hojan, continued field work and desk studies. Since the 2016 edition contains only a brief summary and titles of figures in English, it was not suitable for readers who were not speakers of Polish. The present English language version also contains certain results of studies carried out by M. Rurek and Z. Śnieszko published in the above-mentioned Polish book as well as materials obtained as a result of continuing their studies with the participation of M. Hojan. We believe that the data collected so far allows us to present a new model of the evolution of small river valleys that in the Holocene period were inhabited by beavers in the last Pleistocene deglaciation zone in the North European Plain. The evolution of many valleys was determined by the presence of beavers and the effect of Holocene climate changes was relegated to a secondary position. In Poland beavers appeared in the late Pleistocene. In the Middle Ages they were subject to special protection in connection with their valuable fur and meat and the castoreum,...
Hydrometeorologiczny monitoring uwarunkowań bezpieczeństwa Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Wybrane zagadnienia

Hydrometeorologiczny monitoring uwarunkowań bezpieczeństwa Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Wybrane zagadnienia

Zdynamizowanie zjawisk klimatycznych, które są następstwem stałego wzrostu działalności człowieka, przyczynia się do przyspieszenia ruchu wody w przyrodzie. Łącznie, obydwa zjawiska w coraz większym stopniu oddziałują niekorzystnie zarówno na gospodarkę człowieka, jak i na jego bezpieczeństwo. Dlatego podjęcie się przez autorów opracowania wyjaśnienia i określenia powiązań hydrometeorologicznych, jak i ich dalszych konsekwencji, jest bardzo ważne. Temat ten nabiera szczególnego znaczenia na terenie regionu kujawsko-pomorskiego, który z jednej strony „cierpi” na niedosyt wody (Kujawy), z  drugiej zaś ich nadmiar prowadzi do katastrofalnych powodzi (np. obszar dna doliny Dolnej Wisły). Autorzy przedstawili w formie opisu rodzaje i znaczenie geograficznych źródeł informacji o przestrzennych wartościach bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego, w tym głównie bazy materiałów kartograficznych i teledetekcyjnych (mapy, zdjęcia lotnicze), na tle przestrzeni geograficznej. Scharakteryzowali problem zanieczyszczenia podstawowych elementów środowiska przyrodniczego w  formie monitoringu powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych dla wybranego roku 2016, poprzedzającego opracowanie. Takie ujęcie ma dać do zrozumienia, jak ważne są zaproponowane rozwiązania w zachowaniu środowiska przyrodniczego. Z recenzji prof. dra hab. Zygmunta...
Zrozumieć postmodernizm. Sceptycyzm i socjalizm od Rousseau do Foucaulta

Zrozumieć postmodernizm. Sceptycyzm i socjalizm od Rousseau do Foucaulta

Książka Stephena R.C. Hicksa jest warta szerokiego propagowania w środowiskach polskiej pedagogiki akademickiej dla wypełnienia znaczącej luki, przeciwdziałania stereotypom oraz w celu eliminowania narosłych wokół postmodernizmu uproszczeń. Praca podejmuje niezwykle istotne problemy, które dla współczesnych nauk humanistycznych i społecznych są najważniejsze. Wydanie książki w Polsce wpłynie na zintensyfikowanie dyskusji koncentrujących się wokół kluczowych znamion współczesnej kultury, ich źródeł oraz kierunków rozwoju oraz przyczyni się do zajmowania wobec nich określonego stanowiska. Szczególnie przydatne to dzieło okaże się dla studentów pedagogiki i młodych adeptów nauk pedagogicznych, a zwłaszcza dla pedagogów zajmujących się filozofią edukacji i aksjologią pedagogiczną. Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Urszuli Ostrowskiej Seria Biblioteka Myśli Pedagogicznej ma na celu wzmocnienie interdyscyplinarnego nurtu w namyśle nad problemami pedagogicznymi. W związku z postępującą sp ecjalizacją w naukach pedagogicznych, wymuszaną przez wymagania rynku pracy, zagrożony jest namysł nad nauczaniem, wychowaniem i opieką jako procesami integralnymi, wypływającymi z kultury i oddziałującymi na nią. Niniejsza seria jest próbą odpowiedzi na to zagrożenie, sytuując problemy pedagogiczne w szerszym kontekście nauk humanistycznych i sp...
Onkologopedia.  Logopedia wobec chorób nowotworowych

Onkologopedia.
Logopedia wobec chorób nowotworowych

(…) Autorka zarysowuje ogólną problematykę zastosowania praktyki logopedycznej w przypadku osób z nowotworowymi schorzeniami, w których jedną z form pomocy specjalistycznej zapewnia logopeda. Wybór tematyki oraz dość obszerne omówienie (…) zarówno jej ogólnych podstaw, jak i historii polskiej logopedii, zasługuje na podkreślenie i uznanie. Znajdujemy tu rzadko prezentowane w publikacjach dane na temat zainteresowań i dokonań wybitnych badaczy, praktyków i twórców własnych szkół w tej dziedzinie. Autorka przedstawia mało znane adeptom logopedii wybitne postaci, które stworzyły podstawy dla teorii i praktyki w dziedzinie zaburzeń mowy, głosu i słuchu. (…) Ukazuje rozległe pole do współpracy logopedów z lekarzami onkologami, przedstawiając w kolejnych rozdziałach szczegółowo komunikacyjne i językowe konsekwencje schorzeń nowotworowych dotyczących zarówno struktur mózgowych, jak narządów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie głosu, ze szczególnym uwzględnieniem laryngektomii. (…) Monografia spełnia swoje zadania, ukazując nowe perspektywy pomocy logopedycznej w przypadku osób z onkologicznymi schorzeniami. Uważam, że może stać się cennym źródłem informacji zarówno dla logopedów praktyków, jak i dla studentów tego kierunku. z recenzji prof. zw. dr. hab. Tadeusza...
Dynamics of the Vistula River channel deformations downstream of the Włocławek Reservoir

Dynamics of the Vistula River channel deformations downstream of the Włocławek Reservoir

Książka w języku angielskim, tytuł w tłumaczeniu: Morfodynamika dna doliny dolnej Wisły poniżej Zbiornika Włocławskiego. Książka dotyczy wpływu stopnia wodnego we Włocławku na przebieg procesów korytowych dolnej Wisły w odcinku Włocławek – Toruń. W pracy ujęto czterdziestoletni okres funkcjonowania zapory wodnej. Przeanalizowano zmiany morfologiczne koryta oraz równiny zalewowej. Omówiono reżim hydrologiczny, w szczególności przebieg 46 fal wezbraniowych oraz zasięg oddziaływania stopnia wodnego na wahania poziomu wody w korycie dolnej Wisły. Wydzielono w obrębie badanego odcinka rzeki trzy typy koryta. Rivers are believed to be the most common and signifi cant factor of earth’s surface formation. At the same time they constitute a very sensitive “organism”, which quickly reacts to any forms of disturbance (Klimaszewski, 1978). Regardless of the size of the river, its course character and climate zone in which it functions, construction of a dam is regarded as the strongest possible interference in a fl uvial system. Structures that regulate the course of a river play an equally signifi cant role. Such ventures cause dramatic changes in both hydrological phenomena and sediment transport and, as a result, lead to the development of diff erent channel types. Literature related to the infl uence of hydrotechnical structures, including dams, on the natural environment of river valley fl oors, as well as on quantitative and qualitative characteristics of basic phenomena that follow the construction of a dam is very...
Dyslalia. Psychospołeczny aspekt terapii logopedycznej

Dyslalia. Psychospołeczny aspekt terapii logopedycznej

Publikacja dotyczy psychospołecznego aspektu terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami artykulacji. W książce znajdujemy charakterystykę jednego z najczęściej opisywanych zaburzeń mowy u dzieci, jakim jest dyslalia. Prezentowana jest także etiologia, metody i etapy terapii logopedycznej wad...
Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym

Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym

Treści tej książki dotykają szeroko pojmowanej praktyki edukacyjnej w warunkach radykalnej zmiany kulturowej, której skutkiem są także zmiany w statusie naukowym i dydaktycznym pedagogiki jako dyscypliny naukowej i dziedziny wiedzy. Artykuły dotyczą obszarów problemowych m.in. takich, jak: 1) problemy współczesnej pedagogiki; 2) niektóre dyskursy współczesnej pedagogiki ogólnej; 3) osobliwości pedagogicznej wiedzy o edukacji. Książka jest przydatna tym naukowcom, którzy chcą świadomie i racjonalnie uczestniczyć w procesie tworzenia wiedzy o...