Język i prawo

Język i prawo

Prawo ze swej natury jest zjawiskiem językowym. Stanowione jest w postaci sformalizowanego tekstu (aktu normatywnego) i w tej postaci komunikowane jest adresatom. Praca z tekstem jest więc wpisana w charakter zawodu prawnika. Na wszystkich etapach zajmowania się prawem musi on rozstrzygać złożone zagadnienia związane z posługiwaniem się językiem, pojawiające się zarówno na etapie tworzenia, jak i stosowania prawa. Ponadto współcześnie prawo coraz częściej postrzegane jest jako zjawisko komunikacyjne, które w złożonej rzeczywistości społecznej zapewnia wymianę informacji dotyczących norm i  wartości między wieloma podmiotami o różnych charakterach. Komunikacyjny wymiar prawa nabiera szczególnego znaczenia w kontekście pogłębiającej się współpracy międzynarodowej oraz funkcjonowania struktur ponadnarodowych. Tom, który oddajemy do rąk Czytelników, zawiera artykuły dotyczące szeroko rozumianych relacji pomiędzy prawem a językiem. W polu zainteresowania Autorów znajdują się zagadnienia związane z właściwościami języka prawnego i prawniczego oraz osobliwościami tekstów prawnych. Wiele miejsca poświęcono przy tym problematyce wykładni prawa. Poszczególne zagadnienia zostały przedstawione z perspektywy właściwej dla danej dyscypliny nauk prawnych. Kluczowym zagadnieniem podejmowanym przez Autorów jest także pytanie, czy istnieje możliwość osiągnięcia większego stopnia zrozumiałości tekstów...
Das Grundrecht der Gewissensfreiheit im polnischen Rechtssystem

Das Grundrecht der Gewissensfreiheit im polnischen Rechtssystem

Książka w języku niemieckim. Prawo do wolności sumienia w polskim porządku prawnym – obszary praktycznego zastosowania W monografii w sposób kompleksowy została przedstawiona problematyka dotycząca wykładni i stosowania prawa do wolności sumienia w polskim porządku prawnym. Omówiono zarówno kwestie prawno-dogmatyczne, istotne dla wykładni prawa do sprzeciwu sumienia, jak i praktyczne aspekty jego stosowania w poszczególnych prawach (prawo cywilne, prawo pracy, prawo karne, prawo podatkowe, prawo oświatowe). Z uwagi na duże znaczenie praktyczne, autor poświęcił szczególną uwagę analizie zagadnień związanych z prawem do sprzeciwu sumienia w obszarze medycyny (prawo lekarza do odmowy wykonania świadczenia medycznego, prawo pacjenta do domowy zabiegu medycznego). Analiza polskich rozwiązań prawnych została wzbogacona o perspektywę prawno-porównawczą opartą na ustaleniach niemieckiej i hiszpańskiej doktryny prawa i...