Santander Art and Culture Law Review, nr 2/2016(2)

Santander Art and Culture Law Review, nr 2/2016(2)

Kolejny numer pisma ukazującego się od 2015 roku w ramach projektu finansowanego przez Santander Group przyznanego Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego. Pismo poświęcone jest zagadnieniom związanym z szeroko pojętym prawem kultury. W skład redakcji oraz rady naukowej czasopisma wchodzą uznani eksperci z zakresu problematyki prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego i rynku sztuki. Numer wydany w całości w języku...
Zogniskowany wywiad grupowy jako metoda badania prawa ochrony dziedzictwa kultury

Zogniskowany wywiad grupowy jako metoda badania prawa ochrony dziedzictwa kultury

Publikacja powstała na podstawie badań (zogniskowanych wywiadów grupowych) zrealizowanych w ramach projektu „Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury 2012/05/D/HS5/02822”. Badania polegały na przeprowadzeniu zogniskowanych wywiadów grupowych z udziałem trzech grup: kolekcjonerów, przedstawicieli organów ochrony zabytków i instytucji kultury. Zogniskowany wywiad grupowy w formie użytej w ramach projektu pokazuje, że może on być bardzo pomocnym narzędziem i przynosić dobre efekty właśnie w obszarze prawnej ochrony dziedzictwa. W nowoczesnym ujęciu ta bowiem problematyka nie tylko wymaga łączenia aspektów teoretycznych z praktycznymi, ale przede wszystkim winna być osadzona w podobnym stopniu w obszarze dziedzictwa, prawa oraz ekonomii. Tym samym badania fokusowe mogą w przyszłości stanowić element wspomagający proces legislacyjny zarówno na etapie formułowania propozycji czy wstępnych założeń do projektu ustawy, jak i na etapie gotowego już projektu aktu prawnego, wpisując się w proces konsultacji społecznych. Mogą one odgrywać szczególną rolę przy tworzeniu oceny skutków regulacji, która z racji obowiązku realizowania zasad poprawnej legislacji winna być dołączona do projektu ustawy i stanowić dokument, w którym nie są powielane elementy pochodzące z uzasadnienia do...
Santander Art and Culture Law Review, nr 1/2016(2)

Santander Art and Culture Law Review, nr 1/2016(2)

W najnowszym numerze Czytelnik znajdzie wywiad z marszandem i kolekcjonerem sztuki Andrzejem Starmachem; relacje z kilku ogólnopolskich konferencji i seminariów; uwagi wstępne na temat możliwości wystąpień porozumień ograniczających konkurencję na rynku sztuki; analizy prawne; recenzje; informacje oraz artykuły naukowe, między innymi na temat: przyczyn słabości art bankingu w Polsce; ochrony praw pomników zagłady; zagrożeń dziedzictwa kulturowego przestępczością oraz zabezpieczania dzieł sztuki przed...
Santander Art and Culture Law Review, nr 2/2015

Santander Art and Culture Law Review, nr 2/2015

Santander Art and Culture Law Review jest recenzowanym czasopismem naukowym – półrocznikiem − poświęconym zagadnieniom związanym z prawem kultury. Czasopismo ma pełnić rolę forum wymiany poglądów pomiędzy naukowcami i praktykami. Rozwój technologii (digitalizacja, muzea online, internetowe aukcje dzieł sztuki, mobilność obiektów) oraz liczne zagrożenia dla rozwoju kultury sprawiają, że konieczne jest postrzeganie jej w kontekście globalnym, a przynajmniej europejskim. W skład redakcji oraz rady naukowej czasopisma wchodzą uznani eksperci z zakresu problematyki prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego i rynku sztuki. Santander Art and Culture Law Review jest projektem wydawniczym Pracowni Prawa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Misją periodyku jest wymiana poglądów i doświadczeń w obszarze kultury ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów prawnych i ekonomicznych....
Santander Art and Culture Law Review, nr 1/2015

Santander Art and Culture Law Review, nr 1/2015

Santander Art and Culture Law Review jest recenzowanym czasopismem naukowym – półrocznikiem − poświęconym zagadnieniom związanym z prawem kultury. Czasopismo ma pełnić rolę forum wymiany poglądów pomiędzy naukowcami i praktykami. Rozwój technologii (digitalizacja, muzea online, internetowe aukcje dzieł sztuki, mobilność obiektów) oraz liczne zagrożenia dla rozwoju kultury sprawiają, że konieczne jest postrzeganie jej w kontekście globalnym, a przynajmniej europejskim. W skład redakcji oraz rady naukowej czasopisma wchodzą uznani eksperci z zakresu problematyki prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego i rynku sztuki. Santander Art and Culture Law Review jest projektem wydawniczym Pracowni Prawa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Misją periodyku jest wymiana poglądów i doświadczeń w obszarze kultury ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów prawnych i ekonomicznych....