Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Perspektywa mistrzostwa

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Perspektywa mistrzostwa

Tytuł publikacji zapowiada interesującą zawartość z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i pedeutologii. Na treść publikacji składają się rozważania teoretyczne z obszaru motywów wyboru zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, drogi do profesjonalizacji i determinantów funkcjonowania nauczyciela w zawodzie, podstawy metodologiczne oraz wyniki i analizy bogatych i rozległych badań własnych. Monografia jest merytorycznie bardzo bogata, dotyczy różnych obszarów funkcjonowania nauczyciela ucznia w wieku wczesnoszkolnym i studenta przyszłego nauczyciela małego dziecka. Recenzowana publikacja wzbogaca dotychczasowe perspektywy o nowe interesujące konteksty. Recenzowana praca z pewnością zainteresuje naukowców zajmujących się edukacją wczesnoszkolną, funkcjonowaniem zawodowym nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studentów pedagogiki i praktyków poszukujących odpowiedzi na zaprezentowane w publikacji zagadnienia. Rekomenduję ją także rodzicom, którzy w obecnym czasie stali się nauczycielami własnych dzieci. Z recenzji dr hab. Jolanty Andrzejewskiej, prof. UMCS dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. uczelni, jest pracownikiem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kieruje Katedrą Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z elementarną edukacją polonistyczną, ewaluacją kompetencji dydaktycznych uczniów i nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz aktywizacją postawy twórczej studentów pedagogiki w celu wyposażenia przyszłych nauczycieli w szeroki wachlarz kompetencji do pełnienia roli kreatywnego pedagoga edukacji elementarnej. Uczestniczy w pracach Zespołu Edukacji Elementarnej, wspierającego działania Sekcji Edukacji Elementarnej KNP Polskiej Akademii Nauk. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie Pedagogika. mgr Monika Kwiecińska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej pracująca w Szkole Podstawowej w Łobdowie, absolwentka kierunku pedagogika z modułem wczesnoszkolna i przedszkolna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz podyplomowych studiów z zakresu nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rozwijania kreatywności u uczniów, nowatorskich...
Świadomość pisma u dzieci pięcioletnich

Świadomość pisma u dzieci pięcioletnich

Jednym z elementów przygotowania dziecka do szkoły jest opanowanie przez nie podstawowych umiejętności niezbędnych w procesie pisania. Niezwykle istotną kwestią dla zrozumienia istoty umiejętności pisania jest uświadomienie dziecku zasady, że sam fakt pisania to nie jest tylko i wyłącznie powielanie w dowolny sposób pierwotnie spostrzeganych kształtów liter. Wszak dziecko może znajdować różne sposoby odwzorowywania graficznego liter i wyrazów, nie każda jednak z tych strategii postępowania pozwoli w perspektywie równie skutecznie korzystać z pisma jako techniki rejestrowania informacji. W kontekście tych rozważań w książce podjęto debatę na temat tego, jak pomóc dziecku w opanowaniu trudnej sztuki pisania, jakie działania   przedsięwziąć na wczesnych etapach edukacji, by przygotować je do komunikowania się za pomocą pisma, wykorzystując naturalną aktywność dziecka oraz jego dotychczasową wiedzę na ten temat. Monografia jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: pedagogów, nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz studentów wczesnej edukacji. Mam nadzieję, że stanie się źródłem refleksji nad podjętym problemem oraz inspiracją do doskonalenia warsztatu pedagogów z niej korzystających. Ze wstępu ANNA JAKUBOWICZ-BRYX...
Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Książka zawiera m.in. analizę wybranych programów nauczania zintegrowanego, diagnozę umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz metody i formy pracy z książką. Opisuje również znaczenie biblioterapii, jako sposobu minimalizacji przemocy rówieśniczej To przydatna i ważna pozycja w bibliotece nie tylko pedagogów, studentów czy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, ale także rodziców, troszczących się o prawidłowy rozwój swoich...