Świadomość pisma u dzieci pięcioletnich

Świadomość pisma u dzieci pięcioletnich

Jednym z elementów przygotowania dziecka do szkoły jest opanowanie przez nie podstawowych umiejętności niezbędnych w procesie pisania. Niezwykle istotną kwestią dla zrozumienia istoty umiejętności pisania jest uświadomienie dziecku zasady, że sam fakt pisania to nie jest tylko i wyłącznie powielanie w dowolny sposób pierwotnie spostrzeganych kształtów liter. Wszak dziecko może znajdować różne sposoby odwzorowywania graficznego liter i wyrazów, nie każda jednak z tych strategii postępowania pozwoli w perspektywie równie skutecznie korzystać z pisma jako techniki rejestrowania informacji. W kontekście tych rozważań w książce podjęto debatę na temat tego, jak pomóc dziecku w opanowaniu trudnej sztuki pisania, jakie działania   przedsięwziąć na wczesnych etapach edukacji, by przygotować je do komunikowania się za pomocą pisma, wykorzystując naturalną aktywność dziecka oraz jego dotychczasową wiedzę na ten temat. Monografia jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: pedagogów, nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz studentów wczesnej edukacji. Mam nadzieję, że stanie się źródłem refleksji nad podjętym problemem oraz inspiracją do doskonalenia warsztatu pedagogów z niej korzystających. Ze wstępu ANNA JAKUBOWICZ-BRYX...
Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Książka zawiera m.in. analizę wybranych programów nauczania zintegrowanego, diagnozę umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz metody i formy pracy z książką. Opisuje również znaczenie biblioterapii, jako sposobu minimalizacji przemocy rówieśniczej To przydatna i ważna pozycja w bibliotece nie tylko pedagogów, studentów czy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, ale także rodziców, troszczących się o prawidłowy rozwój swoich...