Istnieć w kulturze. Istnieć w kulturach. Między teorią a praktyką edukacyjną

Istnieć w kulturze. Istnieć w kulturach. Między teorią a praktyką edukacyjną

Artykuły zawarte w niniejszym tomie nawiązują do problematyki tekstów zamieszczonych w wydanej w 2010 roku książce Istnieć w kulturze. Między teorią a praktyką edukacyjną. Zaproponowany w niej krąg tematyczny został poszerzony o zagadnienia, które wiążą się z wyzwaniami stawianymi przed edukacją polonistyczną przez współczesną kulturę. Akademicka dydaktyka języka polskiego oraz szkolni poloniści stoją przed niezwykle trudnym zadaniem określenia, które obszary i wzory kultury należałoby dziś uznać za najbardziej istotne dla enkulturacji młodego pokolenia oraz tego, w jaki sposób i w jakiej mierze należy uwzględnić w edukacji wpływy kultury masowej, regionalnej, narodowej i zglobalizowanej. Współczesny uczeń funkcjonuje we wszystkich tych rejestrach kultury i każdego dnia musi mierzyć się z wielością opisów i wartościowania otaczającej go rzeczywistości. Stąd ważne jest, aby odpowiedzieć na kluczowe obecnie pytania: jaki paradygmat/paradygmaty kultury wpisane są we współczesne programy nauczania, podręczniki, kanony lektur oraz różnorodne działania edukacyjne, a także czy i w jaki sposób przyczyniają się one do samodzielnego porządkowania świata oraz kształtowania aksjologicznej hierarchii młodych ludzi. Na tę właśnie złożoność wskazuje tytuł książki Istnieć w kulturze – Istnieć w kulturach. Między teorią a praktyką edukacyjną. Jej problematyka skupia się wokół czterech kręgów tematycznych: wielokulturowości, współczesnego języka, różnego podejścia do tradycji oraz praktyki edukacyjnej. Poszczególne artykuły wskazują na różnorodność ujęć metodologicznych, którymi posługują się badacze i praktycy opisujący rozmaite zjawiska kulturowe, w tym przemiany języka. Z...
Konceptualizacja świata przedstawionego w języku najnowszego przekładu tekstów Hansa Christiana Andersena

Konceptualizacja świata przedstawionego w języku najnowszego przekładu tekstów Hansa Christiana Andersena

Przedmiotem analizy i interpretacji językowej i kulturowej autorka uczyniła trzytomowe wydanie Baśni i opowieści H.Ch. Andersena w przekładzie Bogusławy Sochańskiej (Poznań 2006), która po raz pierwszy przełożyła utwory znanego baśniopisarza bezpośrednio z języka duńskiego. Głównym celem badawczym autorki jest wykazanie, że baśnie Andersena są adresowane nie tylko do dzieci, ale też do czytelników dorosłych. Analiza językowo-kulturowa, której się podjęła, pozwoliła jej stworzyć siatkę pojęciową, która wyraźnie pokazuje złożoność i wielowymiarowość kreślonego przez Andersena obrazu świata przedstawionego i rozgrywających się w nim wydarzeń. Książka może zainteresować przede wszystkim literaturoznawców, językoznawców, ale również psychologów, filozofów i folklorystów. Adresowana jest też do kulturoznawców, nauczycieli a nawet...
Istnieć w kulturze. Między teorią a praktyką edukacyjną

Istnieć w kulturze. Między teorią a praktyką edukacyjną

Książka zawiera bogactwo tematyczne dotyczące języka i kultury. Teoretyczne rozważania i koncepcje mogą stać się inspiracją dla przyszłych nauczycieli i praktyków w celu poszukiwania własnych rozwiązań w ich praktyce edukacyjnej. Książka przeznaczona dla osób, dla których język i kultura stanowią przedmiot naukowej...