Tożsamość młodzieży w świecie mediów cyfrowych. Znaczenie i funkcje mediów cyfrowych w procesie kreowania tożsamości dorastających osób

Tożsamość młodzieży w świecie mediów cyfrowych. Znaczenie i funkcje mediów cyfrowych w procesie kreowania tożsamości dorastających osób

„książka […] stanowi w założeniu próbę egzemplifikacji teoretycznej, empirycznej i aplikacyjnej, jeszcze stosunkowo słabo eksplorowanej – szczególnie w proponowanym ujęciu – na gruncie polskiej pedagogiki, problematyki kształtowania się tożsamości młodzieży w kontekście oddziaływania na ten proces nowych mediów […] Recenzowaną publikację uznaję za ważny wkład w rozwój wiedzy z zakresu nauk społecznych, a zatem nie tylko wkład w pedagogikę i w przedmiotowe dla niej subdyscypliny (m.in. pedagogika młodzieży, pedagogika medialna), bowiem w warstwie empirycznej odnosi się ona do zjawisk ważnych aplikacyjnie z ich perspektywy (budowanie wiedzy o zjawisku nowych mediów; podstawa formułowania zaczątków teorii młodzieży i teorii wychowania). […] Zarówno przedstawione, szeroko i w sposób pogłębiony w istotnych dla problematyki badawczej zakresach przez Autorkę założenia teoretyczne, jak i wyniki analiz badań własnych nad znaczeniem nowych mediów uzupełniają w sposób znaczący lukę w wiedzy na temat zależności pomiędzy użytkowaniem nowych mediów a kształtowaniem się tożsamości (i jej ekspresją) młodzieży […]. Praca stanowi w tym zakresie swoiste kompendium wiedzy na temat znaczenia nowych mediów w życiu młodego pokolenia, eksplorując obszary niedostatecznie i/lub niedostatecznie kompleksowo dotąd zbadane”. Prof. dr hab. Ewa Wysocka (z recenzji wydawniczej)   „[…] warto ocenić sam zamysł zestawienia problematyki tożsamości z kontekstem życia młodych ludzi w świecie mediów cyfrowych. Niewątpliwie takie nakreślenie problematyki jest uzasadnione. Nowe media stanowią z jednej strony środowisko socjalizacyjne modyfikujące w dynamicznej interakcji oddziaływanie tradycyjnych środowisk, jak środowisko rodzinne, czy rówieśnicze. Z drugiej strony, stanowią one arenę i środowisko działania młodych ludzi, gdzie są oni aktorami, na których działania wpływają właściwości sceny (czyli środowiska online). W tak zarysowanym kontekście trudno, aby proces konstrukcji tożsamości był niezależny od tego, jak funkcjonują i jak wykorzystywane są...
Zaangażowanie w hazard młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.  Diagnoza zjawiska i jego wybranych uwarunkowań

Zaangażowanie w hazard młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Diagnoza zjawiska i jego wybranych uwarunkowań

Wydanie publikacji współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. „Uzależnienia behawioralne w ostatnich latach stanowią z jednej strony poważny problem społeczny, z drugiej zaś stają się też problemem medialnym i są przez to często przedstawiane w nierzetelnej podszytej paniką moralnie formie. Potrzeba zatem opracowań dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych, które łączą rzetelną metodę naukową z formą, która umożliwi odbiór treści i praktyczne ich wykorzystanie przez szeroki zakres profesjonalistów, niekoniecznie zajmujących się w sposób kliniczny ww. problemami. Może być ona także wartościowa dla naukowców zajmujących się tym obszarem uzależnień behawioralnych. Książka J. Jarczyńskiej odpowiada na takie zapotrzebowanie, odnosząc się do uzależnienia od hazardu w grupie młodzieży, co jest zagadnieniem szczególnie relewantnym w kontekście etiologii hazardu osób dorosłych. Jest to niewątpliwie książka potrzebna na rynku. Przedstawia ona poprawną adaptację uznanego narzędzia SOGS-RA do screeningu zaangażowania w hazard wśród adolescentów. Przygotowana przez Autorkę polska wersja tego narzędzia była już używana w znaczących polskich badaniach i powinna być dalej stosowana i użytkowana – recenzowana publikacja może być w tym kontekście traktowana jako podręcznik testowy. Praca została przygotowana z użyciem bogatej literatury oraz sporym nakładem pracy badawczej”. Z recenzji prof. UAM dr. hab. Jacka...
Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria. Diagnoza. Profilaktyka. Terapia

Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria. Diagnoza. Profilaktyka. Terapia

Książki nie ma w sprzedaży Książka zawiera prezentację koncepcji teoretycznych, wyników badań empirycznych i przykłady „dobrych praktyk” dotyczących aktualnych, często nowych zaburzeń i zagrożeń prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, takich jak agresja i przemoc elektroniczna, problemowe korzystanie z mediów: Internetu, a zwłaszcza sieci społecznościowych, telefonu komórkowego oraz hazard. Praca ma dostarczyć czytelnikom podstawowej wiedzy na temat wymienionych zagrożeń i zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, przedstawić ich specyfikę, możliwe sposoby ich pomiaru, a także identyfikacji towarzyszących im czynników ryzyka oraz czynników chroniących. Jej celem jest również ukazanie sposobów niesienia pomocy w sytuacjach tego wymagających. Wydanie publikacji współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra...