Świat Idei i Polityki 20(2)/2021

Świat Idei i Polityki 20(2)/2021

Szanowni Autorzy i Czytelnicy! Czasopismo naukowe „Świat Idei i Polityki” ma już dwie dekady tradycji. Zaczęło ono być publikowane od 2001 r. przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pierwszym Redaktorem Naczelnym czasopisma był ówczesny Dyrektor Instytutu – prof. Tadeusz Godlewski. W drugiej dekadzie funkcjonowania czasopisma funkcję Redaktora Naczelnego pełnił Dyrektor Instytutu – prof. Jan Waskan. Z dniem 1 października 2019 r. na UKW powołany został Wydział Nauk o Polityce i Administracji, który jest sukcesorem INP, jak również spadkobiercą czasopisma „Świat Idei i Polityki”. Tego samego dnia powierzona została mi funkcja Redaktora Naczelnego. „Świat Idei i Polityki” był rocznikiem a od 2021 roku jest półrocznikiem o charakterze interdyscyplinarnym w ramach dziedziny nauk społecznych. Czasopismo jest miejscem debaty naukowej, której uczestnicy prezentują różne tradycje, podejścia badawcze i paradygmaty. W periodyku publikowane są oryginalne artykuły, zarówno o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym oraz podsumowujące istniejący stan wiedzy i badań. Dominującą dyscypliną naukową, w  obrębie której funkcjonuje czasopismo, są nauki o polityce i administracji. Ważne miejsce zajmują również teksty z zakresu dyscyplin – nauki socjologiczne, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. Redakcja przyjmuje także artykuły z zakresu innych dyscyplin nauk społecznych. Warunkiem  ich publikacji jest związek z szeroko rozumianymi ideami, zjawiskami i procesami politycznymi. Teksty publikowane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim i hiszpańskim. Intencją zespołu redakcyjnego jest kultywowanie dobrych tradycji „Świata Idei i Polityki”, które przez lata umożliwiały utrzymanie jego wysokiego poziomu merytorycznego. Jedną z nich jest dwuetapowa ścieżka recenzji, realizowana przez redaktorów prowadzących i recenzentów zewnętrznych. Jednocześnie zamiarem redakcji jest wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, które umożliwią większą rozpoznawalność czasopisma w środowisku naukowym. Przykładami takich...
Świat Idei i Polityki 20(1)/2021

Świat Idei i Polityki 20(1)/2021

Szanowni Autorzy i Czytelnicy! Czasopismo naukowe „Świat Idei i Polityki” ma już dwie dekady tradycji. Zaczęło ono być publikowane od 2001 r. przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pierwszym Redaktorem Naczelnym czasopisma był ówczesny Dyrektor Instytutu – prof. Tadeusz Godlewski. W drugiej dekadzie funkcjonowania czasopisma funkcję Redaktora Naczelnego pełnił Dyrektor Instytutu – prof. Jan Waskan. Z dniem 1 października 2019 r. na UKW powołany został Wydział Nauk o Polityce i Administracji, który jest sukcesorem INP, jak również spadkobiercą czasopisma „Świat Idei i Polityki”. Tego samego dnia powierzona została mi funkcja Redaktora Naczelnego. „Świat Idei i Polityki” był rocznikiem a od 2021 roku jest półrocznikiem o charakterze interdyscyplinarnym w ramach dziedziny nauk społecznych. Czasopismo jest miejscem debaty naukowej, której uczestnicy prezentują różne tradycje, podejścia badawcze i paradygmaty. W periodyku publikowane są oryginalne artykuły, zarówno o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym oraz podsumowujące istniejący stan wiedzy i badań. Dominującą dyscypliną naukową, w  obrębie której funkcjonuje czasopismo, są nauki o polityce i administracji. Ważne miejsce zajmują również teksty z zakresu dyscyplin – nauki socjologiczne, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. Redakcja przyjmuje także artykuły z zakresu innych dyscyplin nauk społecznych. Warunkiem  ich publikacji jest związek z szeroko rozumianymi ideami, zjawiskami i procesami politycznymi. Teksty publikowane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim i hiszpańskim. Intencją zespołu redakcyjnego jest kultywowanie dobrych tradycji „Świata Idei i Polityki”, które przez lata umożliwiały utrzymanie jego wysokiego poziomu merytorycznego. Jedną z nich jest dwuetapowa ścieżka recenzji, realizowana przez redaktorów prowadzących i recenzentów zewnętrznych. Jednocześnie zamiarem redakcji jest wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, które umożliwią większą rozpoznawalność czasopisma w środowisku naukowym. Przykładami takich...
Nie tylko Fort Trump. Stosunki polityczno-wojskowe Polski z USA

Nie tylko Fort Trump. Stosunki polityczno-wojskowe Polski z USA

Tytuł monografii Nie tylko „Fort Trump”. Stosunki polityczno-wojskowe Polski z USA zarysowuje jej zakres przedmiotowy, tj. polityczno-wojskowe aspekty stosunków polsko-amerykańskich, w tym kwestię stacjonowania w Polsce żołnierzy amerykańskich. Sugeruje również cezury czasowe, czyli okres prezydentury Donalda Trumpa, która sprawowana była od stycznia 2017 roku do stycznia 2021 roku. W poszczególnych podrozdziałach książki pojawiają się jednak odwołania do wydarzeń wcześniejszych, w tym głównie z czasu prezydentur Baracka Obamy i George’a W. Busha. Uzasadnione jest to koniecznością wprowadzenia czytelnika w konkretne zagadnienia lub porównaniem omawianych zjawisk, decyzji i działań z wcześniej występującymi. Monografia ma charakter interdyscyplinarny, obejmujący zagadnienia wpisujące się w zakres dziedziny nauk społecznych. Analiza przede wszystkim realizowana jest w ramach dyscyplin nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie. Miejscami pojawiają się jednak wątki z zakresu ekonomii i finansów, nauk prawnych oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach Celem monografii jest przedstawienie, analiza i ocena stosunków między Polską i Stanami Zjednoczonymi w obszarze polityczno-wojskowym z czasu prezydentury Donalda Trumpa. Punktem wyjścia rozważań są strategiczne i normatywne podstawy tych stosunków, w tym wzajemne postrzeganie się przez sojuszników i zawierane między nimi porozumienia. Stanowią one podstawę dla analizy zbieżności interesów oraz form współdziałania między państwami w omawianym obszarze zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i wielostronnym. Jest to książka dobrze napisana i świetnie udokumentowana. Dotyczy spraw superważnych w polskiej polityce zagranicznej i dla Polski w ogóle. Stosunki z USA są chyba jedynym obszarem polskiej polityki zagranicznej, w którym – przy mojej ogólnie krytycznej jej ocenie – można znaleźć elementy pozytywne. (…) Jest dobrze skonstruowaną, przemyślaną, kompetentnie zrealizowaną próbą pokazania ważnej, najważniejszej relacji dwustronnej Polski w dość niezwykłym czasie. Jest to próba...
Stosunki polsko-brytyjskie  w okresie członkostwa w Unii Europejskiej

Stosunki polsko-brytyjskie w okresie członkostwa w Unii Europejskiej

Relacje polsko-brytyjskie nie stanowiły w przeszłości przedmiotu większych zainteresowań naukowych. Wpłynęło na to kilka czynników. Kiedy w XIX wieku Imperium Brytyjskie dynamicznie rozwijało się, zajmując w układzie globalnym pozycję numer jeden – Polski nie było na mapie Europy. Okres II wojny światowej i zaangażowanie we wspólną walkę przeciw Niemcom zbliżyły na krótko obydwie strony; lata powojenne i podział Europy ponownie oddaliły te kraje. Dopiero upadek systemu komunistycznego i akces Polski do Unii Europejskiej ożywiły wzajemne relacje. W konsekwencji pojawiło się więcej publikacji poświęconych problematyce dwustronnych relacji, z dominującym po polskiej stronie zainteresowaniem. Recenzowana praca jest próbą całościowego spojrzenia na relacje polsko-brytyjskie w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Autorzy we wstępie zaznaczają, że wśród dotychczasowych publikacji na temat stosunków polsko-brytyjskich dominuje ujęcie historyczne, brak jest natomiast opracowania syntetycznego w kontekście polityczno-społecznym, militarnym i gospodarczym. (…) niniejsza monografia wypełnia tę lukę. Z recenzji dr hab. Anny Siwik prof....
Stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Aspekty polityczno-wojskowe w okresie prezydentury Baracka Obamy

Stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Aspekty polityczno-wojskowe w okresie prezydentury Baracka Obamy

Monografia stanowi interesującą próbę analizy i oceny polsko-amerykańskich stosunków polityczno-wojskowych, a zwłaszcza w aspekcie kształtowania architektury bezpieczeństwa w Europie Środkowej, w tym przede wszystkim w Polsce. Postępowanie badawcze – zdaniem autora – z którym się zgadzam, potwierdziło wszystkie przyjęte hipotezy badawcze. Zostało to obszernie uzasadnione w zakończeniu pracy. Pozytywnie oceniam zebranie przez autora obszernej bibliografii zarówno w postaci źródeł, publikacji naukowych, jak i publicystyki. Ich wnikliwa analiza umożliwiła autorowi rzetelne zweryfikowanie postawionych hipotez. Temat pracy jest niezwykle ważny dla analizy wojskowo-politycznych relacji amerykańsko-polskich. Jest istotny dla prawidłowego kształtowania polityki bezpieczeństwa naszego kraju i Europy. Wnioski z pracy uświadamiają, że realne bezpieczeństwo Polski nierozerwalnie związane jest z obecnością militarną Stanów Zjednoczonych w Europie, w tym i w Polsce. Powinno to być priorytetem kształtowania naszej polityki bezpieczeństwa w najbliższej przyszłości. Ważne znaczenie w tym zakresie mają również partnerskie relacje między Polską i USA. By miały one realny wymiar, w przyszłości muszą dążyć do modelu win-win. Nie tylko Polska musi mieć żywotny interes w tych relacjach, ale coraz bardziej powinny go dostrzegać również Stany Zjednoczone. Monografia Łukasza Jureńczyka daje próbę odpowiedzi na tak postawione problemy, jest napisana zwięzłym i zrozumiałym językiem, jest potrzebna w dyskursie dotyczącym priorytetów naszego bezpieczeństwa. Z pełnym przekonaniem rekomenduję ją do wydania drukiem w Wydawnictwie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Z recenzji dra hab. Donata J. Mierzejewskiego, prof....
Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce w XX i XXI wieku

Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce w XX i XXI wieku

Kolejny tom z cyklu publikacji prezentujących refleksje i wyniki badań nad powiązaniami i współzależnościami zjawisk społeczno-politycznych z działaniami z zakresu kultury i sztuki. Motywem przewodnim monografii zbiorowej redaktorzy uczynili kwestie reakcji środowisk kulturotwórczych i artystycznych na zjawiska migracji i uchodźstwa w XX i XXI wieku. Kwerenda poprzedzająca powstanie książki wykazała, że istnieje potrzeba rozwijania badań w tym obszarze. Efektem tego jest zbiór ośmiu artykułów naukowych, których autorzy poprzez film, literaturę i muzykę przyglądają się wieloaspektowym mechanizmom migracji i...
Konflikty zbrojne i obronność na przełomie XX i XXI wieku. Aspekty polityczne i prawne

Konflikty zbrojne i obronność na przełomie XX i XXI wieku. Aspekty polityczne i prawne

Książka jest pracą zbiorową. Opublikowano w niej teksty badaczy z kilku ośrodków naukowych w Polsce. Praca składa się z trzech działów. W pierwszym poruszono kwestie ewolucji podejścia państw i innych podmiotów do prowadzenia konfliktów zbrojnych i obronności, dwa kolejne dotyczą odpowiednio politycznych i prawnych aspektów konfliktów zbrojnych i obronności na przełomie XX i XXI wieku. Rozdziały tych dwóch działów książki przede wszystkim stanowią studia przypadków (ze...
Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce. Literatura. Propaganda. Tożsamość

Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce. Literatura. Propaganda. Tożsamość

Kolejna z cyklu poświęconego badaniom zależności zjawisk społeczno-politycznych, przede wszystkim konfliktów powstających w życiu publicznym, z działalnością na niwie kultury i sztuki. Wyodrębniono w niej dwie części: Obraz wojny w wybranych dziełach literackich oraz Kultura i sztuka wojenna jako element oddziaływania propagandowego i budowania tożsamości narodowej. Autorami artykułów są pracownicy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW oraz kilkunastu krajowych ośrodków naukowych, wśród których są zarówno doświadczeni badacze problematyki, jak i osoby debiutujące w tej dziedzinie. W ramach cyklu wydano dotychczas następujące publikacje: — Konflikty w przestrzeni kulturowej, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2015 — Społeczno-polityczne inspiracje w kulturze i sztuce wizualnej, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2016 — Kultura zaangażowana: szkice społeczno-polityczne, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2016 — Motyw wojny w kulturze i sztuce wizualnej, Wyd. UKW, Bydgoszcz...
Motyw wojny w kulturze i sztuce wizualnej

Motyw wojny w kulturze i sztuce wizualnej

Prezentowana publikacja to efekt wieloletniej współpracy pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Z satysfakcją oddajemy do rąk Czytelników czwartą z cyklu książek wydawanych w celu zwrócenia uwagi na wieloaspektowe związki kultury i sztuki ze zjawiskami społecznymi i politycznymi. W pozycji Konflikty w przestrzeni kulturowej (2015) omówiono problem wpływu różnorodnych konfliktów na twórczość m.in. plastyków, literatów, muzyków i filmowców. W niniejszej książce ukazano zróżnicowane reakcje twórców na wojnę na przestrzeni dziejów w takich dziedzinach kultury i sztuki wizualnej, jak: malarstwo, grafika i rysunek, fotografia i film, a także numizmatyka, wystawiennictwo i moda. Podobnie jak w latach ubiegłych, także tym razem zaproszono do dyskusji zarówno pracowników naukowo-badawczych, jak i osoby reprezentujące świat kultury i sztuki. Praca zawiera trzynaście tekstów, przygotowanych przez pracowników z ośrodków naukowych, kulturalnych i artystycznych z całego kraju. Zgrupowane są one w trzy części tematyczne: Film; Malarstwo, szkice i fotografia; Kultura i sztuka – varia. W ramach cyklu poświęconego zależnościom między zjawiskami społecznopolitycznymi a światem kultury i sztuki wydano następujące publikacje: Konflikty w przestrzeni kulturowej, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2015 — Społeczno-polityczne inspiracje w kulturze i sztuce wizualnej, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2016 — Kultura zaangażowana: szkice społeczno-polityczne, Wyd. UKW, Bydgoszcz...
Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim.  Wojsko Polskie w operacjach reagowania kryzysowego NATO

Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim.
Wojsko Polskie w operacjach reagowania kryzysowego NATO

Bardzo pozytywnie należy ocenić fakt, że młody badacz, doktor Łukasz Jureńczyk, uczynił z operacji reagowania kryzysowego NATO i polskiego w nich uczestnictwa główny motyw swoich naukowych rozważań. Jest to zagadnienie znane jedynie wąskiemu gronu specjalistów, a jednocześnie budzi ono silne, wynikające często z niewiedzy bądź wiedzy wybiórczej i niepełnej, emocje. Przedstawiona do recenzji praca wypełnia zatem ważny obszar niewiedzy, wiedzy częściowej, półprawd, stereotypów i potocznych przekonań. (…) Oprócz wymiaru poznawczego, godna podkreślenia jest jej wartość utylitarna – może pełnić ona rolę narzędzia pomocniczego dla decyzyjnych gremiów wojskowych i politycznych w toku wypracowywania decyzji o ewentualnym uczestnictwie w przyszłych operacjach reagowania kryzysowego. (…) Praca sytuuje się w obrębie szeroko rozumianych nauk społecznych. Stanowi wartościowe studium ważkiego problemu społecznego, posiadającego również niebagatelny potencjał polityczny. Interesujące podejście metodologiczne w połączeniu z wyjątkowo starannie zestawioną i obszerną bazą bibliograficzną oraz prezentowaną przez Autora dojrzałością badawczą doprowadziło do powstania wartościowej publikacji, wypełniającej istotną lukę istniejącą w polskim piśmiennictwie. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Kubiaka Monografia dr. Łukasza Jureńczyka jest bardzo dobrze napisanym opracowaniem naukowym, kompetentnie i całościowo prezentującym polskie zaangażowanie w działania podejmowane przez NATO, ukazanym na tle przeobrażeń tej instytucji jako sojuszu obronnego i quasi-instytucję bezpieczeństwa zbiorowego. (…) Podkreślić należy, że została ona oparta na ogromnym materiale badawczym. Autor w zasadzie wykorzystał cały dorobek polskich badaczy, ważne publikacje obcojęzyczne oraz dokumenty. (…) Merytoryczna ocena treści każdego z rozdziałów jest pozytywna. Stanowią one osobną, dobrze skonstruowaną całość i zostały właściwie ze sobą powiązane. Opis stanu rzeczy jest kompletny, przekaz jasno prowadzony i bardzo dobrze udokumentowany przypisami oraz odsyłaczami. Tok narracji jest klarowny i przekonujący. Autor kompetentnie prezentuje kolejne kwestie, nie zostawiając czytelnikowi...
Polska misja w Afganistanie. Wojsko Polskie w operacji reagowania kryzysowego NATO

Polska misja w Afganistanie.
Wojsko Polskie w operacji reagowania kryzysowego NATO

Recenzowane opracowanie jest „na czasie” i stanowi przedsięwzięcie ze wszech miar pożyteczne naukowo. (…) Łukasz Jureńczyk jest doświadczonym badaczem młodej generacji, specjalizuje się w szeroko rozumianej polityce wojskowej. Jego monografia o Afganistanie jest jedyną do tej pory unikalną pozycją na polskim rynku wydawniczym. Opracowania Jego autorstwa cieszą się wysoką renomą i budzą zaufanie; bezstronne podejście, rzeczowa i wyważona argumentacja, a wreszcie sprawność warsztatowa stanowią najlepsze rekomendacje. (…) Na uznanie zasługuje też bezspornie dobrze zestawiona bibliografia z ogromną ilością źródeł obcojęzycznych. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Michała Chorośnickiego   Stwierdzam z pełnym przekonaniem, że praca zasługuje na wydanie drukiem. Stanowi bowiem ważny wkład w prezentowane dotychczas wyniki badań poświęconych zaangażowaniu Sił Zbrojnych RP w operację stabilizacyjną w Afganistanie, które dotychczas miały charakter wybiórczy lub syntetyczny. W tym wypadku czytelnik otrzymuje pracę, której Autor podchodzi do rzeczy kompleksowo. Znamionuje go ponadto zarówno rozległa wiedza, jak i posiadany warsztat badawczy. Co więcej, nie satysfakcjonuje go tylko materiał, jaki może uzyskać na drodze przeglądu dostępnych źródeł i literatury. Dociera także do uczestników PKW Afganistan i przeprowadza z nimi liczne wywiady. Jest to zadanie trudne i jego wykonanie nakazuje wielki szacunek dla Autora. (…) mam nadzieję, że (…) książka zostanie szybko wydana, tak by mogli się z nią zapoznać inni badacze, studenci, ale i osoby decydujące o kierunkach polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz środkach, jakich używają do osiągania zakładanych celów. Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Marcina...
Społeczno-polityczne inspiracje w kulturze i sztuce wizualnej

Społeczno-polityczne inspiracje w kulturze i sztuce wizualnej

Według recenzentów to jedna z najlepszych publikacji dotycząca tytułowej problematyki, jaka powstała w ostatnich latach. Jej walory naukowo-poznawcze są nie do przecenienia. Szerokie spektrum problemów poruszanych przez autorów mieści się w temacie książki i stanowi jej dodatkowy walor. Autorzy nie wahali się podejmować tematów trudnych i dotychczas mało znanych lub zupełnie nieznanych. Recenzowane opracowanie spełnia dwa niezwykle ważne kryteria. Jest cenną publikacją o charakterze naukowym, ale jednocześnie jest książką, która powinna znaleźć licznych czytelników wśród osób niekoniecznie zajmujących się profesjonalnie badaniami naukowymi. Pomysł na wydawanie cyklu publikacji analizujących wielopłaszczyznowe związki kultury i sztuki ze zjawiskami społeczno-politycznymi to efekt wspólnych zainteresowań pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Do udziału w debacie naukowej na ten temat zaproszono przedstawicieli także innych krajowych ośrodków akademickich, a ponadto reprezentantów środowisk artystycznych i...
Czynnik wojskowy w środowisku międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku

Czynnik wojskowy w środowisku międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku

Redaktorzy tomu zaproponowali grupie badaczy zaprezentowanie własnych poglądów na współczesną wojskowość. Zaprosili do swojego  projektu głównie specjalistów z zakresu problematyki militarnej. Dostrzegając wielowątkowość współczesnej przestrzeni militarnej zanalizowali oni  sytuację z perspektywy politologicznej, kulturoznawczej i historycznej. W pierwszej części tomu prezentują szkice podejmujące problematykę konfliktów militarnych w ich strategicznym, operacyjnym i taktycznym wymiarze, jednocześnie starając się wyeksponować wszystkie te cechy, które pozwalają na ukazanie specyfiki współczesnego konfliktu zbrojnego. W drugiej części tomu autorzy dokonują oglądu współczesnej wojny przede wszystkim z perspektywy politycznej i...
Konflikty w przestrzeni kulturowej

Konflikty w przestrzeni kulturowej

Książka  ukazuje różnorodne formy wypowiedzi twórców współczesnej kultury na temat konfliktów wojennych, narodowościowych i rasowych, w szczególności w obszarze kultury i sportu, plastyki i fotografii, filmu i literatury oraz muzyki. Jest to praca zbiorowa i zawiera ogółem 16 tekstów, zróżnicowanych tematycznie i pod względem formalnym (objętość i forma wypowiedzi). Autorzy reprezentują różne dyscypliny naukowe, głównie historię, politologię i historię sztuki. Publikacja powinna zainteresować szeroki krąg odbiorców: pracowników naukowych, studentów, osoby zainteresowane ujęciem konfliktów w kulturze i sztuce. Od istnienia pierwszych organizmów państwowych zaobserwować można szczególną uwagę, jaką […] władcy darzyli kulturę i sztukę, które to wartości zaczęły wyróżniać jedne społeczności od drugich. W przypadku wojen czy najazdów obiekty takie były niszczone bądź stawały się przedmiotem [dużego] zainteresowania. Wraz z rozwojem ruchów państwowotwórczych kwestie te stawały się coraz bardziej istotne. Dlatego też w dobie cywilizacji przemysłowej bądź postindustrialnej problemy kultury i sztuki aplikowane były w różnorodny sposób. Szczególne znaczenie pod tym względem miały XX-wieczne totalitaryzmy, które egzemplifikowały najdrobniejsze elementy życia społecznego dla własnych celów, a wśród nich [ważne] miejsce zajmowała kultura, sztuka, prasa, fotografia, film, muzyka i inne. Odzwierciedleniem roli kultury i sztuki w czasach najnowszych jest […] wydawnictwo zbiorowe, przygotowane […] przez trzech nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na które składają się teksty autorskie zarówno pracowników naukowo-badawczych, jak również doktorantów czy też pedagogów i nauczycieli oraz uczestników ruchów alternatywnych reprezentowanych w muzyce, kulturze i filmie […]. Materiały te wzbogacają stan wiedzy na temat szeroko pojmowanych konfliktów w kulturze. Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Jacka...
Współczesne oblicza bezpieczeństwa miedzynarodowego

Współczesne oblicza bezpieczeństwa miedzynarodowego

Praca jest wynikiem zainteresowań naukowych środowiska politologów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, wśród których powstała inicjatywa szerokiego, multilateralnego spojrzenia na problem współczesnego bezpieczeństwa. Redaktorzy monografii i jej autorzy doskonale rozumieją, jak należy współcześnie pojmować bezpieczeństwo i jakich dziedzin ono tak naprawdę dotyczy. Monografia daje odpowiedzi na wiele ważnych pytań związanych z tym zagadnieniem. Opracowanie ma ogromne walory poznawcze i eksplikacyjne, a autorzy posiadają szeroką i ugruntowaną wiedzę nie tylko w zakresie opisywanych zagadnień, ale także z dziedziny historii, nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, nauk o bezpieczeństwie i prawa, w tym prawa...