Malarstwo ścienne drewnianych świątyń Wielkopolski 1795-1939

Malarstwo ścienne drewnianych świątyń Wielkopolski 1795-1939

Książka podsumowuje badania prowadzone w latach 2012–2016 w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”. Jest pierwszą monografią malarskich dekoracji ściennych z lat 1795–1939 zachowanych w drewnianych świątyniach Wielkopolski. Kataloguje 77 zespołów malowideł. Atrybuuje i datuje dzieła, analizuje ich jakości artystyczno-stylistyczne, charakteryzuje ikonografie, programy dekoracyjne i systemy aranżacyjne; wskazuje związki z malarstwem monumentalnym, określa relacje z aktualnymi zjawiskami kultury...
Santander Art and Culture Law Review, nr 2/2016(2)

Santander Art and Culture Law Review, nr 2/2016(2)

Kolejny numer pisma ukazującego się od 2015 roku w ramach projektu finansowanego przez Santander Group przyznanego Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego. Pismo poświęcone jest zagadnieniom związanym z szeroko pojętym prawem kultury. W skład redakcji oraz rady naukowej czasopisma wchodzą uznani eksperci z zakresu problematyki prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego i rynku sztuki. Numer wydany w całości w języku...
Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim.  Wojsko Polskie w operacjach reagowania kryzysowego NATO

Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim.
Wojsko Polskie w operacjach reagowania kryzysowego NATO

Bardzo pozytywnie należy ocenić fakt, że młody badacz, doktor Łukasz Jureńczyk, uczynił z operacji reagowania kryzysowego NATO i polskiego w nich uczestnictwa główny motyw swoich naukowych rozważań. Jest to zagadnienie znane jedynie wąskiemu gronu specjalistów, a jednocześnie budzi ono silne, wynikające często z niewiedzy bądź wiedzy wybiórczej i niepełnej, emocje. Przedstawiona do recenzji praca wypełnia zatem ważny obszar niewiedzy, wiedzy częściowej, półprawd, stereotypów i potocznych przekonań. (…) Oprócz wymiaru poznawczego, godna podkreślenia jest jej wartość utylitarna – może pełnić ona rolę narzędzia pomocniczego dla decyzyjnych gremiów wojskowych i politycznych w toku wypracowywania decyzji o ewentualnym uczestnictwie w przyszłych operacjach reagowania kryzysowego. (…) Praca sytuuje się w obrębie szeroko rozumianych nauk społecznych. Stanowi wartościowe studium ważkiego problemu społecznego, posiadającego również niebagatelny potencjał polityczny. Interesujące podejście metodologiczne w połączeniu z wyjątkowo starannie zestawioną i obszerną bazą bibliograficzną oraz prezentowaną przez Autora dojrzałością badawczą doprowadziło do powstania wartościowej publikacji, wypełniającej istotną lukę istniejącą w polskim piśmiennictwie. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Kubiaka Monografia dr. Łukasza Jureńczyka jest bardzo dobrze napisanym opracowaniem naukowym, kompetentnie i całościowo prezentującym polskie zaangażowanie w działania podejmowane przez NATO, ukazanym na tle przeobrażeń tej instytucji jako sojuszu obronnego i quasi-instytucję bezpieczeństwa zbiorowego. (…) Podkreślić należy, że została ona oparta na ogromnym materiale badawczym. Autor w zasadzie wykorzystał cały dorobek polskich badaczy, ważne publikacje obcojęzyczne oraz dokumenty. (…) Merytoryczna ocena treści każdego z rozdziałów jest pozytywna. Stanowią one osobną, dobrze skonstruowaną całość i zostały właściwie ze sobą powiązane. Opis stanu rzeczy jest kompletny, przekaz jasno prowadzony i bardzo dobrze udokumentowany przypisami oraz odsyłaczami. Tok narracji jest klarowny i przekonujący. Autor kompetentnie prezentuje kolejne kwestie, nie zostawiając czytelnikowi...
Polska misja w Afganistanie. Wojsko Polskie w operacji reagowania kryzysowego NATO

Polska misja w Afganistanie.
Wojsko Polskie w operacji reagowania kryzysowego NATO

Recenzowane opracowanie jest „na czasie” i stanowi przedsięwzięcie ze wszech miar pożyteczne naukowo. (…) Łukasz Jureńczyk jest doświadczonym badaczem młodej generacji, specjalizuje się w szeroko rozumianej polityce wojskowej. Jego monografia o Afganistanie jest jedyną do tej pory unikalną pozycją na polskim rynku wydawniczym. Opracowania Jego autorstwa cieszą się wysoką renomą i budzą zaufanie; bezstronne podejście, rzeczowa i wyważona argumentacja, a wreszcie sprawność warsztatowa stanowią najlepsze rekomendacje. (…) Na uznanie zasługuje też bezspornie dobrze zestawiona bibliografia z ogromną ilością źródeł obcojęzycznych. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Michała Chorośnickiego   Stwierdzam z pełnym przekonaniem, że praca zasługuje na wydanie drukiem. Stanowi bowiem ważny wkład w prezentowane dotychczas wyniki badań poświęconych zaangażowaniu Sił Zbrojnych RP w operację stabilizacyjną w Afganistanie, które dotychczas miały charakter wybiórczy lub syntetyczny. W tym wypadku czytelnik otrzymuje pracę, której Autor podchodzi do rzeczy kompleksowo. Znamionuje go ponadto zarówno rozległa wiedza, jak i posiadany warsztat badawczy. Co więcej, nie satysfakcjonuje go tylko materiał, jaki może uzyskać na drodze przeglądu dostępnych źródeł i literatury. Dociera także do uczestników PKW Afganistan i przeprowadza z nimi liczne wywiady. Jest to zadanie trudne i jego wykonanie nakazuje wielki szacunek dla Autora. (…) mam nadzieję, że (…) książka zostanie szybko wydana, tak by mogli się z nią zapoznać inni badacze, studenci, ale i osoby decydujące o kierunkach polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz środkach, jakich używają do osiągania zakładanych celów. Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Marcina...
Społeczno-polityczne inspiracje w kulturze i sztuce wizualnej

Społeczno-polityczne inspiracje w kulturze i sztuce wizualnej

Według recenzentów to jedna z najlepszych publikacji dotycząca tytułowej problematyki, jaka powstała w ostatnich latach. Jej walory naukowo-poznawcze są nie do przecenienia. Szerokie spektrum problemów poruszanych przez autorów mieści się w temacie książki i stanowi jej dodatkowy walor. Autorzy nie wahali się podejmować tematów trudnych i dotychczas mało znanych lub zupełnie nieznanych. Recenzowane opracowanie spełnia dwa niezwykle ważne kryteria. Jest cenną publikacją o charakterze naukowym, ale jednocześnie jest książką, która powinna znaleźć licznych czytelników wśród osób niekoniecznie zajmujących się profesjonalnie badaniami naukowymi. Pomysł na wydawanie cyklu publikacji analizujących wielopłaszczyznowe związki kultury i sztuki ze zjawiskami społeczno-politycznymi to efekt wspólnych zainteresowań pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Do udziału w debacie naukowej na ten temat zaproszono przedstawicieli także innych krajowych ośrodków akademickich, a ponadto reprezentantów środowisk artystycznych i...
Czynnik wojskowy w środowisku międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku

Czynnik wojskowy w środowisku międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku

Redaktorzy tomu zaproponowali grupie badaczy zaprezentowanie własnych poglądów na współczesną wojskowość. Zaprosili do swojego  projektu głównie specjalistów z zakresu problematyki militarnej. Dostrzegając wielowątkowość współczesnej przestrzeni militarnej zanalizowali oni  sytuację z perspektywy politologicznej, kulturoznawczej i historycznej. W pierwszej części tomu prezentują szkice podejmujące problematykę konfliktów militarnych w ich strategicznym, operacyjnym i taktycznym wymiarze, jednocześnie starając się wyeksponować wszystkie te cechy, które pozwalają na ukazanie specyfiki współczesnego konfliktu zbrojnego. W drugiej części tomu autorzy dokonują oglądu współczesnej wojny przede wszystkim z perspektywy politycznej i...
Zogniskowany wywiad grupowy jako metoda badania prawa ochrony dziedzictwa kultury

Zogniskowany wywiad grupowy jako metoda badania prawa ochrony dziedzictwa kultury

Publikacja powstała na podstawie badań (zogniskowanych wywiadów grupowych) zrealizowanych w ramach projektu „Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury 2012/05/D/HS5/02822”. Badania polegały na przeprowadzeniu zogniskowanych wywiadów grupowych z udziałem trzech grup: kolekcjonerów, przedstawicieli organów ochrony zabytków i instytucji kultury. Zogniskowany wywiad grupowy w formie użytej w ramach projektu pokazuje, że może on być bardzo pomocnym narzędziem i przynosić dobre efekty właśnie w obszarze prawnej ochrony dziedzictwa. W nowoczesnym ujęciu ta bowiem problematyka nie tylko wymaga łączenia aspektów teoretycznych z praktycznymi, ale przede wszystkim winna być osadzona w podobnym stopniu w obszarze dziedzictwa, prawa oraz ekonomii. Tym samym badania fokusowe mogą w przyszłości stanowić element wspomagający proces legislacyjny zarówno na etapie formułowania propozycji czy wstępnych założeń do projektu ustawy, jak i na etapie gotowego już projektu aktu prawnego, wpisując się w proces konsultacji społecznych. Mogą one odgrywać szczególną rolę przy tworzeniu oceny skutków regulacji, która z racji obowiązku realizowania zasad poprawnej legislacji winna być dołączona do projektu ustawy i stanowić dokument, w którym nie są powielane elementy pochodzące z uzasadnienia do...
Santander Art and Culture Law Review, nr 1/2016(2)

Santander Art and Culture Law Review, nr 1/2016(2)

W najnowszym numerze Czytelnik znajdzie wywiad z marszandem i kolekcjonerem sztuki Andrzejem Starmachem; relacje z kilku ogólnopolskich konferencji i seminariów; uwagi wstępne na temat możliwości wystąpień porozumień ograniczających konkurencję na rynku sztuki; analizy prawne; recenzje; informacje oraz artykuły naukowe, między innymi na temat: przyczyn słabości art bankingu w Polsce; ochrony praw pomników zagłady; zagrożeń dziedzictwa kulturowego przestępczością oraz zabezpieczania dzieł sztuki przed...
Katastrofa smoleńska 10 kwietnia 2010 w relacjach prasy brytyjskiej. Mity i rzeczywistość

Katastrofa smoleńska 10 kwietnia 2010 w relacjach prasy brytyjskiej.
Mity i rzeczywistość

Niniejszy tom zawiera artykuły napisane przez bardzo młodych ludzi, studentów Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studiujących filologię angielską i lingwistykę stosowaną w zakresie języka angielskiego i rosyjskiego. Pomysł wydania tego tomu zrodził się w trakcie seminarium magisterskiego w Katedrze Filologii Angielskiej. Prowadzący seminarium niemal natychmiast po tragicznej katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 r. przejrzał łamy internetowego wydania pisma „The Economist”, chcąc z pierwszej ręki uzyskać informacje dotyczące sposobu relacjonowania katastrofy, w której zginął prezydent Polski Lech Kaczyński i 95 towarzyszących mu osób. (…) Badania miały ukazać sposób, w jaki prasa brytyjska postrzegała i komentowała tragedię smoleńską i śmierć prezydenta wraz z towarzyszącymi mu członkami delegacji udającymi się na uroczystości związane z rocznicą zbrodni katyńskiej 1940 r. Temat był o tyle interesujący i ważny, że dotyczył wydarzeń, które w zasadzie nigdy w historii nie miały miejsca (…) Prezentowany tom składa się z siedmiu artykułów stanowiących wersję napisanych prac magisterskich, analizujących materiały opublikowane w następujących tytułach prasowych: „The Guardian”, „Daily Mail”, „Financial Times”, „The Independent”, „The New York Times”, „The Daily Telegraph” oraz „The Economist”. Jeden z tytułów należy do prasy amerykańskiej, pozostałe to prasa brytyjska, sześć tytułów to tzw. quality press, a jeden, „Daily Mail”, to tabloid. Taki celowy dobór gazet do analizy zapewniał szeroki przegląd prezentowanych postaw; uznano, że jeden reprezentant tabloidów wystarcza, aby pokazać, w jaki sposób do omawianych zagadnień podchodzą tego typu wydawnictwa. Tytuły należące do tzw. quality press reprezentują różne sympatie polityczne i w związku z tym mogą i powinny zawierać różniące się komentarze i opinie (…) W badaniach zastosowano metody i techniki analizy mediów, a także koncepcje tzw. nowego historycyzmu...
Zaangażowanie w hazard młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.  Diagnoza zjawiska i jego wybranych uwarunkowań

Zaangażowanie w hazard młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Diagnoza zjawiska i jego wybranych uwarunkowań

Wydanie publikacji współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. „Uzależnienia behawioralne w ostatnich latach stanowią z jednej strony poważny problem społeczny, z drugiej zaś stają się też problemem medialnym i są przez to często przedstawiane w nierzetelnej podszytej paniką moralnie formie. Potrzeba zatem opracowań dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych, które łączą rzetelną metodę naukową z formą, która umożliwi odbiór treści i praktyczne ich wykorzystanie przez szeroki zakres profesjonalistów, niekoniecznie zajmujących się w sposób kliniczny ww. problemami. Może być ona także wartościowa dla naukowców zajmujących się tym obszarem uzależnień behawioralnych. Książka J. Jarczyńskiej odpowiada na takie zapotrzebowanie, odnosząc się do uzależnienia od hazardu w grupie młodzieży, co jest zagadnieniem szczególnie relewantnym w kontekście etiologii hazardu osób dorosłych. Jest to niewątpliwie książka potrzebna na rynku. Przedstawia ona poprawną adaptację uznanego narzędzia SOGS-RA do screeningu zaangażowania w hazard wśród adolescentów. Przygotowana przez Autorkę polska wersja tego narzędzia była już używana w znaczących polskich badaniach i powinna być dalej stosowana i użytkowana – recenzowana publikacja może być w tym kontekście traktowana jako podręcznik testowy. Praca została przygotowana z użyciem bogatej literatury oraz sporym nakładem pracy badawczej”. Z recenzji prof. UAM dr. hab. Jacka...
Santander Art and Culture Law Review, nr 2/2015

Santander Art and Culture Law Review, nr 2/2015

Santander Art and Culture Law Review jest recenzowanym czasopismem naukowym – półrocznikiem − poświęconym zagadnieniom związanym z prawem kultury. Czasopismo ma pełnić rolę forum wymiany poglądów pomiędzy naukowcami i praktykami. Rozwój technologii (digitalizacja, muzea online, internetowe aukcje dzieł sztuki, mobilność obiektów) oraz liczne zagrożenia dla rozwoju kultury sprawiają, że konieczne jest postrzeganie jej w kontekście globalnym, a przynajmniej europejskim. W skład redakcji oraz rady naukowej czasopisma wchodzą uznani eksperci z zakresu problematyki prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego i rynku sztuki. Santander Art and Culture Law Review jest projektem wydawniczym Pracowni Prawa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Misją periodyku jest wymiana poglądów i doświadczeń w obszarze kultury ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów prawnych i ekonomicznych....
Konteksty, decyzje, konsekwencje. Problemy przekładu

Konteksty, decyzje, konsekwencje.
Problemy przekładu

Monografia poświęcona jest rozważaniom dotyczącym działalności przekładowej ze szczególnym uwzględnieniem roli oraz sposobu postrzegania kontekstu jako czynnika wpływającego na kształt tekstu tłumaczenia. W świetle relacji zachodzących w tytułowej triadzie konteksty − decyzje − konsekwencje akcent został postawiony na omówienie problemów związanych z przekazywaniem konotacji kulturowych, ujawniających się szczególnie w niezwykle silnie osadzonych w każdej kulturze osobowych nazwach własnych, jednostkach frazeologicznych oraz w nawiązaniach o charakterze intertekstualnym. W pracy zwrócono uwagę na możliwość zastosowania w przekładoznawstwie kognitywistycznej teorii prototypów. Przyjęta perspektywa badawcza pozwala wyjaśnić wiele kwestii szczegółowych towarzyszących przekładowi międzykulturowemu, jakim jest tłumaczenie. Materiał ilustracyjny został zaczerpnięty z cyklu powieściowego o przygodach detektywa Erasta Fandorina autorstwa przedstawiciela współczesnej prozy rosyjskiej Borysa Akunina oraz z przekładów poszczególnych powieści na język polski. Seria kryminałów retro została przetłumaczona przez ośmiu tłumaczy, co pozwala na prześledzenie różnych profesjonalnych rozstrzygnięć dylematów tłumaczeniowych. Proponowana pozycja wydawnicza jest źródłem interesujących przykładów translatorskich rozwiązań nie tylko dla adeptów sztuki tłumaczenia, ale również dla wszystkich miłośników przekładu i, mam nadzieję, może stać się także inspiracją do dalszych rozważań przekładoznawczych....
Bydgoszcz i jej otoczenie na początku XXI wieku. Wybrane zagadnienia

Bydgoszcz i jej otoczenie na początku XXI wieku. Wybrane zagadnienia

W monografii zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące społeczno-gospodarczych zmian oraz rozwoju Bydgoszczy i jej otoczenia (powiat bydgoski) w latach 2000–2014. Zwrócono uwagę na urbanistyczno-architektoniczną i społeczno-ekonomiczną rangę miasta. Scharakteryzowano jego rozwój w sferze produkcyjno-usługowej (zwłaszcza w transporcie) i naukowo-kulturalnej. Jednym z poruszonych ważnych problemów jest też zagadnienie niepełnosprawności. Podjęto dyskusję na temat kierunków strategii rozwoju miasta i jego otoczenia do 2030 r. Przedstawione zagadnienia są wynikiem badań pracowników Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Instytucie Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Monografia jest adresowana do Czytelników, którzy zajmują się badaniami lokalnymi i regionalnymi, rozwojem społeczno-ekonomicznym dużych miast oraz ich przestrzennym zagospodarowaniem, szczególnie do osób zainteresowanych współczesnym rozwojem i zmianami społeczno-gospodarczymi Bydgoszczy, a także jej najbliższego...
Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej

Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej

Przed dziesięciu laty Zakład Historii Kultury Materialnej Instytutu Historii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego zorganizował w pałacu Skórzewskich w Lubostroniu konferencję naukową: Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej. Wydany pod tym samym tytułem pokonferencyjny tom zyskał wówczas bardzo pochlebne oceny i szybko zniknął z księgarnianych półek. Reprezentanci różnych dyscyplin: historii, historii sztuki, etnologii i archeologii, dając barwny obraz kultury prowincji dawnej Rzeczypospolitej, uzmysłowili, jak różnorodne, często słabo rozpoznane, zjawiska i procesy kryją się pod tym sformułowaniem. W konkluzjach lubostrońskich dyskusji powtarzał się postulat kontynuacji konferencji. W 2013 roku animatorzy pierwszej debaty, dziś zespół Katedry Historii Kultury Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zaproponowali „cykl II” rozważań nad Cywilizacją prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej. Otwiera go niniejszy  tom pod znamiennym tytułem: Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze...
Santander Art and Culture Law Review, nr 1/2015

Santander Art and Culture Law Review, nr 1/2015

Santander Art and Culture Law Review jest recenzowanym czasopismem naukowym – półrocznikiem − poświęconym zagadnieniom związanym z prawem kultury. Czasopismo ma pełnić rolę forum wymiany poglądów pomiędzy naukowcami i praktykami. Rozwój technologii (digitalizacja, muzea online, internetowe aukcje dzieł sztuki, mobilność obiektów) oraz liczne zagrożenia dla rozwoju kultury sprawiają, że konieczne jest postrzeganie jej w kontekście globalnym, a przynajmniej europejskim. W skład redakcji oraz rady naukowej czasopisma wchodzą uznani eksperci z zakresu problematyki prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego i rynku sztuki. Santander Art and Culture Law Review jest projektem wydawniczym Pracowni Prawa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Misją periodyku jest wymiana poglądów i doświadczeń w obszarze kultury ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów prawnych i ekonomicznych....
Świadomość pisma u dzieci pięcioletnich

Świadomość pisma u dzieci pięcioletnich

Jednym z elementów przygotowania dziecka do szkoły jest opanowanie przez nie podstawowych umiejętności niezbędnych w procesie pisania. Niezwykle istotną kwestią dla zrozumienia istoty umiejętności pisania jest uświadomienie dziecku zasady, że sam fakt pisania to nie jest tylko i wyłącznie powielanie w dowolny sposób pierwotnie spostrzeganych kształtów liter. Wszak dziecko może znajdować różne sposoby odwzorowywania graficznego liter i wyrazów, nie każda jednak z tych strategii postępowania pozwoli w perspektywie równie skutecznie korzystać z pisma jako techniki rejestrowania informacji. W kontekście tych rozważań w książce podjęto debatę na temat tego, jak pomóc dziecku w opanowaniu trudnej sztuki pisania, jakie działania   przedsięwziąć na wczesnych etapach edukacji, by przygotować je do komunikowania się za pomocą pisma, wykorzystując naturalną aktywność dziecka oraz jego dotychczasową wiedzę na ten temat. Monografia jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: pedagogów, nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz studentów wczesnej edukacji. Mam nadzieję, że stanie się źródłem refleksji nad podjętym problemem oraz inspiracją do doskonalenia warsztatu pedagogów z niej korzystających. Ze wstępu ANNA JAKUBOWICZ-BRYX...
Konflikty w przestrzeni kulturowej

Konflikty w przestrzeni kulturowej

Książka  ukazuje różnorodne formy wypowiedzi twórców współczesnej kultury na temat konfliktów wojennych, narodowościowych i rasowych, w szczególności w obszarze kultury i sportu, plastyki i fotografii, filmu i literatury oraz muzyki. Jest to praca zbiorowa i zawiera ogółem 16 tekstów, zróżnicowanych tematycznie i pod względem formalnym (objętość i forma wypowiedzi). Autorzy reprezentują różne dyscypliny naukowe, głównie historię, politologię i historię sztuki. Publikacja powinna zainteresować szeroki krąg odbiorców: pracowników naukowych, studentów, osoby zainteresowane ujęciem konfliktów w kulturze i sztuce. Od istnienia pierwszych organizmów państwowych zaobserwować można szczególną uwagę, jaką […] władcy darzyli kulturę i sztukę, które to wartości zaczęły wyróżniać jedne społeczności od drugich. W przypadku wojen czy najazdów obiekty takie były niszczone bądź stawały się przedmiotem [dużego] zainteresowania. Wraz z rozwojem ruchów państwowotwórczych kwestie te stawały się coraz bardziej istotne. Dlatego też w dobie cywilizacji przemysłowej bądź postindustrialnej problemy kultury i sztuki aplikowane były w różnorodny sposób. Szczególne znaczenie pod tym względem miały XX-wieczne totalitaryzmy, które egzemplifikowały najdrobniejsze elementy życia społecznego dla własnych celów, a wśród nich [ważne] miejsce zajmowała kultura, sztuka, prasa, fotografia, film, muzyka i inne. Odzwierciedleniem roli kultury i sztuki w czasach najnowszych jest […] wydawnictwo zbiorowe, przygotowane […] przez trzech nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na które składają się teksty autorskie zarówno pracowników naukowo-badawczych, jak również doktorantów czy też pedagogów i nauczycieli oraz uczestników ruchów alternatywnych reprezentowanych w muzyce, kulturze i filmie […]. Materiały te wzbogacają stan wiedzy na temat szeroko pojmowanych konfliktów w kulturze. Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Jacka...
Kanał Bydgoski. Harmonia techniki i natury

Kanał Bydgoski. Harmonia techniki i natury

Książka Kanał Bydgoski. Harmonia techniki i natury, autorstwa historyka sztuki prof. Aleksandra Jankowskiego i Marii Dombrowicz została wydana z okazji jubileuszu 240-lecia Kanału Bydgoskiego, który przypadł w 2014 roku. Wykorzystując obficie archiwalne materiały ikonograficzne dzieło w języku polskim i angielskim szeroko prezentuje historię budowy Kanału, dzieje żeglugi na tej drodze wodnej oraz jej znaczenie dla rozwoju Bydgoszczy. Książka barwnie opisuje także uroki architektoniczne i przyrodnicze nadbrzeży Kanału Bydgoskiego, a także przywołuje atmosferę toczącego się tu niegdyś życia towarzyskiego. W nakreśleniu obrazu flory i fauny Aleksandra Jankowskiego wspomogli dr Maria Dombrowicz oraz Andrzej Obiała, który dopełnił tekst artystycznymi fotografiami. Piękną szatę graficzną opracował Piotr Kożuchowski. Książka wyróżniona w konkursie ACADEMIA...
Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria. Diagnoza. Profilaktyka. Terapia

Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria. Diagnoza. Profilaktyka. Terapia

Książki nie ma w sprzedaży, o zasadach rozpowszechniania poinformujemy na początku stycznia Książka zawiera prezentację koncepcji teoretycznych, wyników badań empirycznych i przykłady „dobrych praktyk” dotyczących aktualnych, często nowych zaburzeń i zagrożeń prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, takich jak agresja i przemoc elektroniczna, problemowe korzystanie z mediów: Internetu, a zwłaszcza sieci społecznościowych, telefonu komórkowego oraz hazard. Praca ma dostarczyć czytelnikom podstawowej wiedzy na temat wymienionych zagrożeń i zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, przedstawić ich specyfikę, możliwe sposoby ich pomiaru, a także identyfikacji towarzyszących im czynników ryzyka oraz czynników chroniących. Jej celem jest również ukazanie sposobów niesienia pomocy w sytuacjach tego wymagających. Wydanie publikacji współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra...
Współczesne oblicza bezpieczeństwa miedzynarodowego

Współczesne oblicza bezpieczeństwa miedzynarodowego

Praca jest wynikiem zainteresowań naukowych środowiska politologów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, wśród których powstała inicjatywa szerokiego, multilateralnego spojrzenia na problem współczesnego bezpieczeństwa. Redaktorzy monografii i jej autorzy doskonale rozumieją, jak należy współcześnie pojmować bezpieczeństwo i jakich dziedzin ono tak naprawdę dotyczy. Monografia daje odpowiedzi na wiele ważnych pytań związanych z tym zagadnieniem. Opracowanie ma ogromne walory poznawcze i eksplikacyjne, a autorzy posiadają szeroką i ugruntowaną wiedzę nie tylko w zakresie opisywanych zagadnień, ale także z dziedziny historii, nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, nauk o bezpieczeństwie i prawa, w tym prawa...