Życie słowa – życie w słowie

Życie słowa – życie w słowie

W kontekście funkcjonowania słowa Autorzy poruszają problematykę zarówno współczesną, jak i historyczną, zwracają również uwagę na terytorialne zróżnicowanie słownictwa. Odnoszą się także do różnych form przekazu słowa – od tradycyjnych epistolografii, poprzez komunikację internetową, po słowo w filmie i w przestrzeni publicznej miasta. Monografia Życie słowa – życie w słowie pod red. Małgorzaty Święcickiej i Krzysztofa Kołatki z pewnością zainteresuje szerokie grono odbiorców – nie tylko językoznawców i nauczycieli polonistów, ale także kulturoznawców, historyków, antropologów i tych wszystkich czytelników, dla których słowo stanowi wartość samą w sobie. Chciałabym również podkreślić walory dydaktyczne tej książki. z recenzji prof. dr hab. Anny...
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Perspektywa mistrzostwa

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Perspektywa mistrzostwa

Tytuł publikacji zapowiada interesującą zawartość z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i pedeutologii. Na treść publikacji składają się rozważania teoretyczne z obszaru motywów wyboru zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, drogi do profesjonalizacji i determinantów funkcjonowania nauczyciela w zawodzie, podstawy metodologiczne oraz wyniki i analizy bogatych i rozległych badań własnych. Monografia jest merytorycznie bardzo bogata, dotyczy różnych obszarów funkcjonowania nauczyciela ucznia w wieku wczesnoszkolnym i studenta przyszłego nauczyciela małego dziecka. Recenzowana publikacja wzbogaca dotychczasowe perspektywy o nowe interesujące konteksty. Recenzowana praca z pewnością zainteresuje naukowców zajmujących się edukacją wczesnoszkolną, funkcjonowaniem zawodowym nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studentów pedagogiki i praktyków poszukujących odpowiedzi na zaprezentowane w publikacji zagadnienia. Rekomenduję ją także rodzicom, którzy w obecnym czasie stali się nauczycielami własnych dzieci. Z recenzji dr hab. Jolanty Andrzejewskiej, prof. UMCS dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. uczelni, jest pracownikiem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kieruje Katedrą Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z elementarną edukacją polonistyczną, ewaluacją kompetencji dydaktycznych uczniów i nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz aktywizacją postawy twórczej studentów pedagogiki w celu wyposażenia przyszłych nauczycieli w szeroki wachlarz kompetencji do pełnienia roli kreatywnego pedagoga edukacji elementarnej. Uczestniczy w pracach Zespołu Edukacji Elementarnej, wspierającego działania Sekcji Edukacji Elementarnej KNP Polskiej Akademii Nauk. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie Pedagogika. mgr Monika Kwiecińska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej pracująca w Szkole Podstawowej w Łobdowie, absolwentka kierunku pedagogika z modułem wczesnoszkolna i przedszkolna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz podyplomowych studiów z zakresu nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rozwijania kreatywności u uczniów, nowatorskich...
Studia z dziejów mniejszości niemieckiej w Polsce międzywojennej

Studia z dziejów mniejszości niemieckiej w Polsce międzywojennej

Kontrowersje wokół kwestii mniejszości narodowych w Europie w latach 1918-1939 budziły […] duże zainteresowanie historyków w różnych krajach, w szczególności w historiografii polskiej i niemieckiej. Przemawiały za tym przynajmniej dwa powody: znaczenie problematyki mniejszości dla stosunków polsko-niemieckich oraz fakt, że zarówno niemiecka mniejszość w Polsce, jak i polska mniejszość w Niemczech dążyły do uzyskania autonomii. We wcześniejszych badaniach nad problematyką mniejszościową dominował aspekt polityczny. Historycy polscy, zajmując się w przeszłości tematyką mniejszości polskiej z obszaru granicznego, mieli na celu głównie historyczne uzasadnienie granicy na Odrze i Nysie. Kiedy natomiast badali dzieje mniejszości niemieckiej na tych samych terenach, to przede wszystkim po to, aby udowodnić jej działania antypaństwowe i pronazistowskie […]. Od kilkunastu lat można zaobserwować rosnące zainteresowanie problematyką mniejszościową, połączone ze znaczną zmianą dotychczasowego wizerunku Niemców. Liczne opracowania historyków polskich i niemieckich ukazują wielostronny i zróżnicowany obraz ludności niemieckiej w Polsce, ich autorzy wykorzystują też nowe, dotychczas niedostępne lub nieuwzględniane materiały źródłowe. Mniejszość niemiecka przedstawiana jest jako grupa narodowa, której dążenia do zachowania tożsamości kulturowej niekoniecznie i nie zawsze można było określić jako antypolskie czy wręcz wrogie. Po raz pierwszy czynniki te przedstawiono niezależnie od kwestii politycznej działalności tych Niemców, którzy rzeczywiście dążyli do wyzwolenia mniejszości niemieckiej spod polskich wpływów, przeciwstawiając się polskiej polityce mniejszościowej i pozostając w zależności od Berlina. Ze...
Kino w cieniu kryzysu Studia i szkice o polskiej kinematografii pierwszej połowy lat 80.

Kino w cieniu kryzysu
Studia i szkice o polskiej kinematografii pierwszej połowy lat 80.

Punktem wyjścia uczyniliśmy wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, a interesujący nas okres zamykamy rokiem 1987, w którym ogłoszono Ustawę z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii, ale także dopuszczono na ekrany znaczną część filmów zatrzymanych po 13 grudnia 1981. Dla polskiego kina lat 80. obie te daty miały fundamentalne znaczenie. Wprowadzenie stanu wojennego wpłynęło nie tylko na produkcję i dystrybucję filmów, ale także na struktury kinematografii, zwłaszcza funkcjonowanie zespołów filmowych, środowisko filmowe, w tym jego podziały i zróżnicowane relacje z władzą, czy też piśmiennictwo filmowe. W jakimś sensie pierwsza połowa lat 80. stanowi swoisty rozdział historii niebyłej polskiego kina. (…) Przywiązując dużą wagę do kontekstów politycznych, staraliśmy się nie zapominać także o estetycznych, społecznych i kulturowych, by mówiąc o kinie, spróbować również uchwycić w pełniejszy sposób tamten czas. Chcemy zatem zastanowić się nad wybranymi tendencjami kina fabularnego i dokumentalnego, relacjami między filmowcami i władzą, funkcjonowaniem zespołów filmowych, ze szczególnym uwzględnieniem Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego jako specyficznego bytu tej dekady, piśmiennictwem filmowym, przyjrzeć się twórczości Piotra Szulkina, propartyjnym filmom  Romana Wionczka, przemianom obyczajowym, czytaniu filmów historycznych w kontekście teraźniejszości, muzyce, kinu sensacyjno-kryminalnemu. Mamy pełną świadomość, że nie o wszystkich istotnych zjawiskach udało nam się powiedzieć, braliśmy jednak pod uwagę, że ówczesna twórczość Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego, Tadeusza Konwickiego, Wojciecha Jerzego Hasa, Barbary Sass, a zwłaszcza Krzysztofa Kieślowskiego, była już niejednokrotnie przedmiotem filmoznawczego namysłu. Dlatego też starając się w syntetycznych opracowaniach ukazać całość ważnych zjawisk tej dekady, w swoistego rodzaju case studies staraliśmy się uwzględnić nieco mniej oczywiste czy po prostu znane fenomeny. (od...
Pasy płaskie napędowe

Pasy płaskie napędowe

Inspiracją do podjęcia się napisania książki o pasach płaskich był brak nowych i pełnych opracowań dotyczących tego rodzaju przekładni. Ostatnia znana autorom praca, w której podano wyczerpujące informacje na temat pasów płaskich, pochodzi z 1995 r. Pasy płaskie napędowe stanowią bardzo dużą grupę części maszyn, z powodzeniem stosowaną w ich budowie. Jest to grupa należąca do rozwijających się najintensywniej, a dostępna informacja na ich temat jest wybiórcza i najczęściej pochodzi od producentów, którzy skutecznie ograniczają wiedzę o ich szczegółowych cechach materiałowych i konstrukcyjnych. Kolejnym powodem przystąpienia do tej pracy jest fascynacja możliwościami rozwiązań konstrukcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych pasów płaskich. Wieloletnia współpraca z biurami konstrukcyjnymi umożliwiła autorom zdobycie doświadczenia w zakresie systemów napędowych, przenośnikowych, produkcyjnych, a także sterujących. Pasy te są powszechnie stosowane w maszynach włókienniczych oraz drukarskich, ale pełnią także funkcję przeniesienia napędu w generatorach elektrowni wodnych. Systemy przenośnikowe stosowane w produkcji tytoniu oraz stalowe pasy wykorzystywane w prasach do płyt drzewnych są kolejnym ciekawym obszarem zastosowań, podobnie jak pasy w windach w najwyższym budynku świata. Wiele lat współpracy z największymi producentami pasów płaskich oraz wizyty w setkach zakładów przemysłowych doprowadziły autorów do wniosku, że użytkownicy niemający wystarczającej wiedzy dobierają pasy według własnych upodobań. Stosują pasy napędowe jako przenośnikowe i na odwrót, zamieniają stronę bieżną na grzbietową, nie wspominając o użyciu pasów w środowiskach, do których nie są one dopuszczone. Jednym z celów tej pracy jest takie przedstawienie tej ogromnej rodziny części maszyn, aby była świadomie stosowana w konstrukcjach. Autorzy celowo pominęli znane i powielane w różnych publikacjach podstawowe zależności geometryczne, skupiając się na praktycznych rozwiązaniach i badaniach eksperymentalnych.  (z Przedmowy)   Tematyka pracy jest aktualna, ważna i interesująca...
Filozofia Edukacji 2(1)2020  International Journal of Philosophy of Education

Filozofia Edukacji 2(1)2020
International Journal of Philosophy of Education

Z perspektywy europejskiej tłumienie wolności słowa na uniwersytetach nie jest zjawiskiem nowym. Mieliśmy z nim do czynienia w związku z praktykami stosowanymi przez państwa totalitarne – faszystowskie i komunistyczne. Oba reżimy wysyłały swoje bojówki, by nie dopuszczać fizycznie do zabierania głosu przez tzw. nieprawomyślnych uczonych lub uchwalały prawa blokujące swobodę badań naukowych i ogłaszania ich wyników. Doświadczyliśmy również radykalnego buntu młodzieży akademickiej w Europie Zachodniej w 1968 roku, w wyniku którego wielu wykładowców, nieakceptowanych przez zrewoltowanych studentów ze względu na głoszone poglądy, musiało opuścić swoje uczelnie. W tym samym czasie w Europie Wschodniej o usuwaniu wykładowców z uczelni i pozbawianiu ich w ten sposób możliwości publicznego wypowiadania się nie decydowali studenci, ale totalitarne rządy. Niniejszy numer „Filozofii Edukacji” przygląda się kwestii wolności słowa na uniwersytetach z różnych punktów widzenia. Szuka odpowiedzi na pytanie, co faktycznie stoi za radykalną niezgodą grup studentów na obecność w murach uczelni wykładowców o określonych poglądach; podejmuje namysł nad zewnętrznymi i wewnętrznymi uwarunkowaniami funkcjonowania uniwersytetu, które przesądzają o tym, że wolność słowa staje się w ogóle możliwa; stawia radykalne pytanie o to, czy w dobie współczesnych przemian kultury uniwersyteckiej i wiążących się z nimi napięciami realizacja zasady wolności słowa jest w ogóle możliwa; przedstawia wolność słowa jako warunek konieczny dialogu i wymiany poglądów, które z kolei stanowią podstawę wszelkiego rozwoju wiedzy; wreszcie, pokazuje związek praktykowania wolności słowa z rozwojem wyobraźni naukowej i przekonuje, że tam, gdzie tłumiona jest ta wolność, umiera również wyobraźnia, a wraz z nią nauka. Redaktor Naczelny dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW (ze...
Polszczyzna w różnych jej aspektach pod red. nauk. Andrzeja Dyszaka, Miscellanea lingwistyczne i varia, pod red. Krzysztofa Kołatki

Polszczyzna w różnych jej aspektach pod red. nauk. Andrzeja Dyszaka, Miscellanea lingwistyczne i varia, pod red. Krzysztofa Kołatki

Miscellanea lingwistyczne i varia – wydaje się ze wszech miar słuszny […]. Otóż składające się nań artykuły stanowią zbiór nader eklektyczny, który cechuje wysoki stopień heterogeniczności. Należy jednak w tym miejscu mocno zaakcentować, iż rzeczona kategoria pojmowana jest tutaj bardzo szeroko, gdyż przejawia się ona de facto nie tylko na płaszczyźnie tematycznej, lecz także metodologicznej. Autorzy osadzają mianowicie swoje rozważania na gruncie rozmaitych paradygmatów badawczych, przekraczając nierzadko granice dociekań stricte językoznawczych. Tym natomiast, co niewątpliwie łączy, spaja wszystkie zawarte w tej publikacji szkice, ich wspólnym mianownikiem, jest […] POLSZCZYZNA w jej rozmaitych odsłonach, analizowana z punktu widzenia różnych subdyscyplin, będąca obiektem wielowymiarowej refleksji. Przedkładana monografia obejmuje artykuły 19 doświadczonych i początkujących badaczy języka, reprezentujących 8 ośrodków naukowych, mianowicie: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, a także Uniwersytet Zielonogórski. (ze...
Wychowanie i socjologia

Wychowanie i socjologia

Książka Émile’a Durkheima „Wychowanie i socjologia” to praca znakomita, stojąca na bardzo wysokim poziomie naukowym. Stała się ona ważną i integralną częścią dorobku socjologii wychowania/edukacji, dziś jest to zdecydowanie pozycja klasyczna. Edukacyjna myśl Durkheima pozostała nadal znaczącym układem odniesienia dla rozważań, analiz i badań we współczesnych naukach społecznych. W niniejszym wydaniu książki na szczególną uwagę zasługują posłowia napisane przez prof. Zbigniewa Kwiecińskiego i prof. Ewę Marynowicz-Hetkę, w których autorzy dokonują pogłębionej analizy i kontekstualizacji roli edukacji w społeczeństwie współczesnym. Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Zbyszko Melosika   Seria Biblioteka Myśli Pedagogicznej ma na celu wzmocnienie interdyscyplinarnego nurtu w namyśle nad problemami pedagogicznymi. W związku z postępującą specjalizacją w naukach pedagogicznych, wymuszaną przez wymagania rynku pracy, zagrożony jest namysł nad nauczaniem, wychowaniem i opieką jako procesami integralnymi, wypływającymi z kultury i oddziałującymi na nią. Niniejsza seria jest próbą odpowiedzi na to zagrożenie, sytuując problemy pedagogiczne w szerszym kontekście nauk humanistycznych i społecznych.  ...
Skryptorium. Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Nowakowskiemu

Skryptorium. Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Nowakowskiemu

Przyjaciel – mediewista Dawne i szacowne są tradycje kształcenia historyków na naszej Uczelni, sięgają bowiem początków istnienia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w latach 1969‒1974. Po niemal dwóch dekadach przerwy, już w murach Wyższej Szkoły Pedagogicznej, odrodziły się studia historyczne w 1989 roku. W wyodrębnionej wówczas pod kierownictwem prof. Włodzimierza Jastrzębskiego Katedrze Historii zatrudniony został obok innych nauczycieli akademickich i naukowców, upamiętniany dziś honorową Księgą, wówczas doktor, dziś profesor tytularny, Tomasz Nowakowski. W swojej wieloletniej karierze naukowej i dydaktycznej łączył zawsze harmonijnie różne pola badawcze. Interesowały Go bowiem w równym stopniu historia średniowieczna, historia idei, źródłoznawstwo i nauki pomocnicze historii. Niebagatelne znaczenie dla inspiracji myśli naukowej Tomasza Nowakowskiego miała także postać naszego patrona, króla Polski Kazimierza III Wielkiego, szczególnie w bezpośrednim związku z dziejami Bydgoszczy. Profesor Tomasz Nowakowski w trakcie kilku dekad owocnych poszukiwań naukowych zrealizował wiele ważnych projektów, które w formie monograficznych publikacji weszły na stałe do rodzimej historiografii, jak książki o arengach dokumentów średniowiecznych, małopolskich elitach władzy na przełomie XIII/XIV wieku, poszukiwaniach rocznika płockiego Jana Długosza czy wreszcie Kazimierzu Wielkim i jego państwie. Sympatia i zrozumienie dla potrzeb innych badaczy oraz studentów towarzyszyły też kształceniu młodej kadry naukowej przez Dostojnego Jubilata. Jego funkcje promotora i recenzenta w przewodach doktorskich i habilitacyjnych prowadzonych w Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Szczecińskim czy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie stanowią bezdyskusyjne dowody szacunku i autorytetu, jakimi otoczony jest Profesor Tomasz Nowakowski w krajowym środowisku historycznym. Rozpoczynał swoją pracę w odrodzonej Katedrze Historii, później pracował w Instytucie Historii, dziś na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, jednak niezmiennie przyczyniał się do kreowania bydgoskiego ośrodka historycznego, wnosząc zawsze rozsądny i koleżeński wkład Przyjaciela ‒ mediewisty. Rektor prof. dr hab....
Inwentarze  gmin żydowskich  z ziem polskich  1918–1939. Studium źródłoznawcze

Inwentarze gmin żydowskich z ziem polskich 1918–1939. Studium źródłoznawcze

Książka zawiera informacje o sytuacji własnościowej i majątkowej około 400 żydowskich gmin wyznaniowych, czyli niemal połowy z działających w międzywojennej Polsce. Najważniejszą część studium stanowi Aneks obejmujący 143 dokumenty źródłowe, które określono mianem inwentarzy. Jest w nich opis stanu posiadania gmin z terenu województw: kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego. Inwentarze informują nie tylko o składnikach majątku poszczególnych gmin z lat 1918-1939 (czasem także wcześniejszych okresów), ale pozwalają również rozpoznać aspekty życia społecznego, politycznego, kultury, religijności, lokalnej gospodarki i administracji, na biografistyce kończąc. Autor, prowadząc od ponad ćwierćwiecza kwerendy archiwalne uznał, że warto udostępnić zebrany materiał szerszemu gronu odbiorców w postaci zwartego...
Przestępczość w Polsce i na świecie w dobie pandemii COVID-19 w ujęciu prawnym i kryminologicznym

Przestępczość w Polsce i na świecie w dobie pandemii
COVID-19 w ujęciu prawnym i kryminologicznym

Monografia jest naukowym namysłem będącym owocem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kryminologiczne ujęcie przestępczości w Polsce i na świecie w dobie pandemii COVID -19”, która odbyła się dnia 22 kwietnia 2021 roku w formie zdalnej na platformie Teams. Naukowe spotkanie było organizowane wspólnie przez Instytut Prawa i Ekonomii oraz przez Koło Naukowe Prawa Karnego działające na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Książka zawiera wiele publikacji Autorów z różnych ośrodków naukowych i składa się z sześciu rozdziałów tematycznych: Patologie społeczne podczas pandemii Przestępstwa godzące w zdrowie społeczeństwa popełniane podczas pandemii Przestępstwa przeciwko wolności, wolności seksualnej i obyczajowej i przestępstwa internetowe Przemoc w rodzinie w ujęciu prawnym, kryminologicznym oraz wiktymologicznym Oszustwa oraz przestępstwa podatkowe w czasie pandemii Wykonywanie kary pozbawienia wolności oraz innych...
Cisza (po)między słowami

Cisza (po)między słowami

Amelia Krawczyk-Bocian – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodologii badań jakościowych, uczenia się biograficznego, zdarzeń krytycznych w biografii indywidualnej młodych dorosłych. Autorka czterech monografii: Doświadczanie zdarzeń krytycznych. Narracje biograficzne dorosłych dzieci alkoholików (2013), Biograficzne doświadczanie (nie)pełnosprawności. W świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego (2016), Narracja w pedagogice. Teoria. Metodologia. Praktyka badawcza (2019), Homo narrator (2021). Autorka techniki narracyjnej „odkrywanie siebie z powrotem” służącej do autonarracyjnej (re)konstrukcji historii życia (2019) oraz licznych tekstów naukowych poruszających problematykę badań...
Konflikt w ujęciu interdyscyplinarnym

Konflikt w ujęciu interdyscyplinarnym

W czerwcu 2020 roku Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował interdyscyplinarną konferencję dla doktorantów i młodych naukowców. Była ona kontynuacją cyklu zapoczątkowanego w 2010 roku przez doktorantów historyków, uczestników studiów trzeciego stopnia w ówczesnym Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.  Celem organizatorów było umożliwienie przedstawicielom różnych dyscyplin naukowych prezentacji wyników swoich badań – tak, by poszerzyć spektrum poruszanych problemów o obszary leżące w kręgu zainteresowań historyków. Sukces pierwszej konferencji zachęcił pomysłodawców do zorganizowania kolejnych konferencji. Tematem wiodącym pierwszej konferencji były metody rozwiązywania konfliktów. Motywem przewodnim ostatniej, czwartej był konflikt w ujęciu interdyscyplinarnym. Istnieją różne definicje konfliktu, najbardziej ogólna określa go jako niezgodność, sprzeczność tendencji, poglądów, interesów, zetknięcie się sprzecznych interesów, spór, zatarg. Można wyróżnić wiele sfer, dziedzin i sposobów występowania konfliktów: w historii, polityce, społeczeństwie, przyrodzie czy medycynie, aby wymienić tylko niektóre. Przedstawione w niniejszym tomie teksty dotyczą tematyki z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Zostały nadesłane przez historyków, politologów, socjologów i literaturoznawców z kilkunastu ośrodków naukowych w Polsce. Ze względu na różnorodność tematyczną i chronologiczną artykuły zostały uporządkowane alfabetycznie według nazwisk autorów....
Wielowektorowość polskiej polityki bezpieczeństwa w XXI wieku. Wybrane aspekty

Wielowektorowość polskiej polityki bezpieczeństwa w XXI wieku. Wybrane aspekty

Przemiany współczesnego świata potwierdzają, że potrzeba bezpieczeństwa zarówno w aspekcie jednostkowym, grup ludzkich, narodowym, jak i międzynarodowym stanowi jak dawniej jedną z najistotniejszych, egzystencjalnych potrzeb człowieka. By osiągnąć stan bezpieczeństwa, państwa rozwijają własne systemy bezpieczeństwa i organizują się w instytucje o charakterze międzynarodowym, których celem jest obrona wartości, praw i stylu życia, które są wspólne i istotne dla każdego z państw członkowskich. Przystąpienie Polski w 1999 roku do NATO było zwieńczeniem wieloletnich starań Rzeczypospolitej, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa u boku zachodnich partnerów, dla których ideały demokracji i pokoju stanowiły najważniejszy cel sojuszniczej współpracy. Dzisiaj Polska jest istotnym elementem sojuszniczego systemu bezpieczeństwa, za nami doświadczenia wzajemnej współpracy i wspólnych działań. Członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim wpłynęło na geopolityczną i geostrategiczną rekonfigurację pozycji Polski, która stała się częścią ważnego systemu obronnego. Prezentowana monografia to dziesięć spójnych tematycznie artykułów prezentujących różnorodne aspekty realizowanej przez RP polityki bezpieczeństwa, stanowiącej ważną determinantę pozycji Polski w architekturze bezpieczeństwa...
Regulacyjna rola humoru w zespole wypalenia zawodowego nauczycieli

Regulacyjna rola humoru w zespole wypalenia zawodowego nauczycieli

dr Agnieszka Kruczek – psycholog, psycholog transportu, pedagog o specjalności resocjalizacja, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ukończyła psychodynamiczne studium socjoterapii i psychoterapii młodzieży (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne), aktualnie uczestniczka studiów z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej (Szkoła Psychoterapii CRESCENTIA w Warszawie). Autorka i współautorka 23 artykułów naukowych w czasopismach recenzowanych w języku polskim i angielskim, 11 wystąpień podczas konferencji międzynarodowych oraz 16 wystąpień podczas konferencji w...
Homo narrator

Homo narrator

W świecie, który znamy, coraz dłuższe życie człowieka rozpada się na kawałki, między którymi coraz częściej nie ma ciągłości. Cenioną wartością jest dziś wewnętrzny świat przeżyć i doświadczeń każdego człowieka, jego indywidualna, samodzielnie konstruowana wizja siebie i świata. Przy czym to konstruowanie siebie nigdy się nie kończy. Życie w świecie, który cechują ciągłe zmiany i radykalna niepewność, wymaga tworzenia samego siebie ciągle od nowa, i proces ten musi trwać przez całe życie. Pytanie o to „kim jestem” jest aktualne nie tylko dla ludzi młodych, również dojrzałych, a nawet starych. Być twórcą własnego życia, rozumieć przeżyte zdarzenia i doświadczenia, czerpać z nich, to zadania współczesnego człowieka. Celem prowadzenia własnej narracji jest spotkanie z samym sobą, poznanie siebie, rozumienie swoich wyborów i swoich decyzji, zaduma nad ich konsekwencjami. Recenzowana książka świetnie wpisuje się w ten nowy – inny świat. Autorka zaprezentowała spójny i logiczny wywód na temat narracji i narratora obecnego w każdym z nas. Z dużym zaangażowaniem, znawstwem teoretycznym i metodologicznym odkrywa przed Czytelnikiem homo narratora, który powinien być w każdym z nas. Z recenzji dr hab. Justyny Dobrołowicz, prof. UJ Amelia Krawczyk-Bocian – Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodologii badań jakościowych, uczenia się biograficznego, zdarzeń krytycznych w biografii i indywidualnej młodych dorosłych. Autorka trzech monografii i: Doświadczanie zdarzeń krytycznych. Narracje biograficzne dorosłych dzieci alkoholików (2013), Biograficzne doświadczanie (nie)pełnosprawności. W świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego (2016), Narracja w pedagogice. Teoria. Metodologia. Praktyka badawcza (2019). Autorka techniki narracyjnej „odkrywanie siebie z powrotem” służącej do autonarracyjnej (re)konstrukcji historii życia (2019) oraz licznych...
Nowa polityka miejska

Nowa polityka miejska

Oddając w ręce czytelników niniejszą książkę, mamy nadzieję, że przedstawione badania pozwolą poszerzyć wiedzę na temat procesów polityki miejskiej. Będziemy jeszcze bardziej zadowoleni, jeśli uda się nam zainspirować aktywnych mieszczan – zarówno decydentów, jak i zwykłych obywateli – do działania na rzecz innowacyjności i zrównoważonego rozwoju miast. Wyrażamy bowiem przekonanie, że obserwowana dzisiaj erozja tradycyjnych mechanizmów demokratycznych pociąga za sobą konieczność istotnego przeorientowania porządku instytucjonalnego. Być może to właśnie miasta staną w centrum budowy nowych, funkcjonalnych i skutecznych związków politycznych. W tym kontekście pojawia się jednak wyzwanie badawcze, związane z potrzebą odpowiedniej diagnozy bieżących uwarunkowań polityki miejskiej, a także skonstruowania scenariuszy jej pożądanej ewolucji. Właściwe uchwycenie tych zagadnień wymaga precyzyjnie wymierzonej perspektywy poznawczej. Niniejsza książka stanowi więc naszą odpowiedź na tak wysuniętą diagnozę, a jednocześnie jest też próbą wzięcia za nią naukowej odpowiedzialności. Alina Kaszkur Artur...
Prawa i obowiązki osób odbywających karę pozbawienia wolności i opuszczających zakłady karne

Prawa i obowiązki osób odbywających karę pozbawienia wolności i opuszczających zakłady karne

Pomimo zmiany systemu politycznego oraz znacznie wyraźniejszego promowania humanitarnego podejścia do wykonywania kary pozbawienia wolności, w dalszym ciągu stopień efektywności resocjalizacji zdaje się nie być zadawalający, o czym świadczy chociażby okoliczność, że liczba recydywistów odbywających karę pozbawienia wolności za drobne przestępstwa cały czas wzrasta. W ostatnich latach wprowadzono liczne zmiany ustawowe w zakresie przepisów odnoszących się do praw i obowiązków skazanych. Zmieniły się również programy terapeutyczne, które mogą być wykonywane wobec skazanych w zakładach karnych, co finalnie ma pozytywnie wpłynąć na skuteczność zabiegów resocjalizacyjnych. Publikacja stanowi zbiór artykułów naukowych, w których poruszono wybrane problemy prawne związane z tematyką praw i obowiązków osób osadzonych w zakładach karnych oraz osób opuszczających jednostki penitencjarne. Książka, którą oddajemy do rąk naszym Czytelnikom, stanowi wspólne opracowanie pracowników badawczo-dydaktycznych Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studentów II stopnia studiów magisterskich na kierunku administracja. (fragment...
Stosunki polsko-brytyjskie  w okresie członkostwa w Unii Europejskiej

Stosunki polsko-brytyjskie w okresie członkostwa w Unii Europejskiej

Relacje polsko-brytyjskie nie stanowiły w przeszłości przedmiotu większych zainteresowań naukowych. Wpłynęło na to kilka czynników. Kiedy w XIX wieku Imperium Brytyjskie dynamicznie rozwijało się, zajmując w układzie globalnym pozycję numer jeden – Polski nie było na mapie Europy. Okres II wojny światowej i zaangażowanie we wspólną walkę przeciw Niemcom zbliżyły na krótko obydwie strony; lata powojenne i podział Europy ponownie oddaliły te kraje. Dopiero upadek systemu komunistycznego i akces Polski do Unii Europejskiej ożywiły wzajemne relacje. W konsekwencji pojawiło się więcej publikacji poświęconych problematyce dwustronnych relacji, z dominującym po polskiej stronie zainteresowaniem. Recenzowana praca jest próbą całościowego spojrzenia na relacje polsko-brytyjskie w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Autorzy we wstępie zaznaczają, że wśród dotychczasowych publikacji na temat stosunków polsko-brytyjskich dominuje ujęcie historyczne, brak jest natomiast opracowania syntetycznego w kontekście polityczno-społecznym, militarnym i gospodarczym. (…) niniejsza monografia wypełnia tę lukę. Z recenzji dr hab. Anny Siwik prof....
Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów i prawa

Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów i prawa

Pierwsza monografia naukowa studentów Prawa i Ekonomii UKW jest wyjątkowa (…). Studenci, proponując tematy prac (…) szukali czegoś, co jest tak ważne i oczywiste, że zdarza nam się o tym zapominać na co dzień. Zwracali uwagę na rzeczy, które powinny być bazą wielu (a może wszystkich?) decyzji, a jednak często traktowane są jako zło konieczne a są nimi etyka, odpowiedzialność, uczciwość i sprawiedliwość. (…) Myśl przewodnia, łącząca cztery obszary tego tomu, to właśnie szeroko rozumiana etyka, odpowiedzialność społeczna i zwykłe (a może właśnie niezwykłe?) spojrzenie na moralność w biznesie i polityce. Szerokie rozumienie przez Studentów konsekwencji społecznych, makro- i mikroekonomicznych pokazuje ich niezwykłą wrażliwość na te zagadnienia. To dla nas nadzieja, że młode pokolenie zarówno teoretyków, jak i praktyków w zakresie prawa i ekonomii będzie patrzeć na świat nie tylko przez pryzmat zgodności z prawem oraz korzyści finansowych. ze wstępu...