Studia z dziejów mniejszości niemieckiej w Polsce międzywojennej

Studia z dziejów mniejszości niemieckiej w Polsce międzywojennej

Kontrowersje wokół kwestii mniejszości narodowych w Europie w latach 1918-1939 budziły […] duże zainteresowanie historyków w różnych krajach, w szczególności w historiografii polskiej i niemieckiej. Przemawiały za tym przynajmniej dwa powody: znaczenie problematyki mniejszości dla stosunków polsko-niemieckich oraz fakt, że zarówno niemiecka mniejszość w Polsce, jak i polska mniejszość w Niemczech dążyły do uzyskania autonomii. We wcześniejszych badaniach nad problematyką mniejszościową dominował aspekt polityczny. Historycy polscy, zajmując się w przeszłości tematyką mniejszości polskiej z obszaru granicznego, mieli na celu głównie historyczne uzasadnienie granicy na Odrze i Nysie. Kiedy natomiast badali dzieje mniejszości niemieckiej na tych samych terenach, to przede wszystkim po to, aby udowodnić jej działania antypaństwowe i pronazistowskie […]. Od kilkunastu lat można zaobserwować rosnące zainteresowanie problematyką mniejszościową, połączone ze znaczną zmianą dotychczasowego wizerunku Niemców. Liczne opracowania historyków polskich i niemieckich ukazują wielostronny i zróżnicowany obraz ludności niemieckiej w Polsce, ich autorzy wykorzystują też nowe, dotychczas niedostępne lub nieuwzględniane materiały źródłowe. Mniejszość niemiecka przedstawiana jest jako grupa narodowa, której dążenia do zachowania tożsamości kulturowej niekoniecznie i nie zawsze można było określić jako antypolskie czy wręcz wrogie. Po raz pierwszy czynniki te przedstawiono niezależnie od kwestii politycznej działalności tych Niemców, którzy rzeczywiście dążyli do wyzwolenia mniejszości niemieckiej spod polskich wpływów, przeciwstawiając się polskiej polityce mniejszościowej i pozostając w zależności od Berlina. Ze...
Konflikt w ujęciu interdyscyplinarnym

Konflikt w ujęciu interdyscyplinarnym

W czerwcu 2020 roku Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował interdyscyplinarną konferencję dla doktorantów i młodych naukowców. Była ona kontynuacją cyklu zapoczątkowanego w 2010 roku przez doktorantów historyków, uczestników studiów trzeciego stopnia w ówczesnym Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.  Celem organizatorów było umożliwienie przedstawicielom różnych dyscyplin naukowych prezentacji wyników swoich badań – tak, by poszerzyć spektrum poruszanych problemów o obszary leżące w kręgu zainteresowań historyków. Sukces pierwszej konferencji zachęcił pomysłodawców do zorganizowania kolejnych konferencji. Tematem wiodącym pierwszej konferencji były metody rozwiązywania konfliktów. Motywem przewodnim ostatniej, czwartej był konflikt w ujęciu interdyscyplinarnym. Istnieją różne definicje konfliktu, najbardziej ogólna określa go jako niezgodność, sprzeczność tendencji, poglądów, interesów, zetknięcie się sprzecznych interesów, spór, zatarg. Można wyróżnić wiele sfer, dziedzin i sposobów występowania konfliktów: w historii, polityce, społeczeństwie, przyrodzie czy medycynie, aby wymienić tylko niektóre. Przedstawione w niniejszym tomie teksty dotyczą tematyki z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Zostały nadesłane przez historyków, politologów, socjologów i literaturoznawców z kilkunastu ośrodków naukowych w Polsce. Ze względu na różnorodność tematyczną i chronologiczną artykuły zostały uporządkowane alfabetycznie według nazwisk autorów....
Wielowektorowość polskiej polityki bezpieczeństwa w XXI wieku. Wybrane aspekty

Wielowektorowość polskiej polityki bezpieczeństwa w XXI wieku. Wybrane aspekty

Przemiany współczesnego świata potwierdzają, że potrzeba bezpieczeństwa zarówno w aspekcie jednostkowym, grup ludzkich, narodowym, jak i międzynarodowym stanowi jak dawniej jedną z najistotniejszych, egzystencjalnych potrzeb człowieka. By osiągnąć stan bezpieczeństwa, państwa rozwijają własne systemy bezpieczeństwa i organizują się w instytucje o charakterze międzynarodowym, których celem jest obrona wartości, praw i stylu życia, które są wspólne i istotne dla każdego z państw członkowskich. Przystąpienie Polski w 1999 roku do NATO było zwieńczeniem wieloletnich starań Rzeczypospolitej, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa u boku zachodnich partnerów, dla których ideały demokracji i pokoju stanowiły najważniejszy cel sojuszniczej współpracy. Dzisiaj Polska jest istotnym elementem sojuszniczego systemu bezpieczeństwa, za nami doświadczenia wzajemnej współpracy i wspólnych działań. Członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim wpłynęło na geopolityczną i geostrategiczną rekonfigurację pozycji Polski, która stała się częścią ważnego systemu obronnego. Prezentowana monografia to dziesięć spójnych tematycznie artykułów prezentujących różnorodne aspekty realizowanej przez RP polityki bezpieczeństwa, stanowiącej ważną determinantę pozycji Polski w architekturze bezpieczeństwa...