Zachowania ryzykowne seniorów uwarunkowania, profilaktyka

Zachowania ryzykowne seniorów uwarunkowania, profilaktyka

Praca dotyczy ważnego i aktualnego zagadnienia. Wchodzi ono w zakres pedagogiki społecznej i w związku ze stałym zwiększaniem się liczby seniorów udzielanie wsparcia tej grupie populacji jest dla pedagogiki nowym wyzwaniem. Autorka zaprezentowała w pracy wieloaspektową wiedzę na temat zachowań seniorów. Badania własne dotyczą licznej grupy seniorów oraz pracowników medycznych i socjalnych. Z recenzji prof. dr hab. med. Barbary Woynarowskiej Starzenie się populacji stwarza nowe wyzwania dla wielu służb, w tym głównie tych, które zajmują się zaspokajaniem potrzeb zdrowotnych […] i bytowych […]. Akcentowanie tej problematyki a jednocześnie znaczenie tych potrzeb w wymiarze społecznym jest wynikiem postępujących wraz z wiekiem niekorzystnych zmian w stanie zdrowia, co łączy się z utratą sprawności starszego pokolenia i uzależnienia od pomocy z zewnątrz […]. Ma to łącznie niekorzystne przełożenie na podejmowanie przez seniorów różnego rodzaju strategii radzenia sobie z tą złożoną i trudną, także emocjonalnie i społecznie sytuacją. W skład tych strategii wchodzą zachowania, które dodatkowo mają niekorzystny wpływ na stan zdrowia i społeczne funkcjonowanie seniorów, dlatego określone są jako antyzdrowotne lub ryzykowne […]. Dotychczas brak jest całościowego spojrzenia na te zachowania. Zadanie to podjęła […] dr Elżbieta Kościńska. Nowym, oryginalnym i niezwykle ważnym aspektem problemu podjętego przez Autorkę jest włączenie do zagadnienia ryzykownych zachowań potrzeby stosowania profilaktyki, jako działania skierowanego do seniorów […]. Koncepcja opracowania zaproponowanego przez dr Elżbietę Kościńską jest więc oryginalna i znacząca dla praktyki społecznej i ogólnych zaleceń dla polityki społecznej wobec seniorów. Z recenzji prof. dr hab. Zofii...
Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów

Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów

Książka stanowi zbiór zagadnień mieszczących się w tematyce działań pomocowych i edukacyjnych u schyłku życia człowieku. Autorzy podejmują tematy starzenia się człowieka, opieki medycznej, pomocy prawnej i socjalnej dla osób starszych, domów opieki oraz samoopieki. Adresatami książki mogą być pracownicy służby zdrowia, pomocy społecznej oraz zainteresowane tym tematem...
Konteksty zdrowia i edukacji zdrowotnej

Konteksty zdrowia i edukacji zdrowotnej

Praca jest próbą refleksyjnego ujęcia problematyki zdrowia i edukacji zdrowotnej. Prezentuje wieloaspektowość zagadnień związanych z uwarunkowaniami zdrowia i choroby. Książka jest przydatna w przygotowywaniu nauczycieli do prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej w szkole oraz do zajęć ze studentami, na kierunkach, na których wprowadzono edukację i promocję...
Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych

Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych

W książce podjęto ważny aspekt edukacji zdrowotnej starszej populacji. Walorem książki jest nie tylko uwzględniona problematyka zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych, lecz także niezwykle przydatny zakres treści dotyczących edukacji zdrowotnej w ogóle. Książka jest bardzo pomocna dla pedagogów zdrowia, nauczycieli prowadzących edukację zdrowotną, jak również dla Klubów Seniora, wolontariuszy i organizacji pozarządowych, których działalność jest ukierunkowana na pomoc i pracę z...