Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 2018 nr 3. Grzech we współczesnej polszczyźnie. Studium językowo-kulturowe

Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 2018 nr 3. Grzech we współczesnej polszczyźnie. Studium językowo-kulturowe

W prezentowanej monografii podejmuję próbę odtworzenia obrazu grzechu utrwalonego zarówno w języku, jak i w kulturze. Analizy językowe prowadzone są na płaszczyźnie synchronicznej, sporadycznie zaś sięgam do faktów dawnych. Tak ogólnie sformułowany cel implikuje szereg pytań dotyczących sposobów rozumienia grzechu w świetle danych językowych, dla których istotna wydaje się także perspektywa kulturowa, zwłaszcza religijna, bez której nie sposób mówić o grzechu. Impulsem do podjęcia rozważań na temat funkcjonowania grzechu w językowo-kulturowej przestrzeni jest z jednej strony brak kompletnej, całościowej publikacji poświęconej językowym aspektom grzechu, z drugiej zaś – coraz powszechniejsze przekonanie, iż w wieku sekularyzacji grzech stał się dla wielu ludzi pojęciem przestarzałym, częściej identyfikowanym z naruszeniem normy, działaniem wbrew przyjętym zasadom, niż z kategoriami ściśle religijnymi. Ze Wstępu W utworzonej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serii wydawniczej pt. Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową publikuje się monografie i prace zredagowane z zakresu językoznawstwa. Seria promuje prace o charakterze interdyscyplinarnym, w szczególności łączące szeroko rozumiane humanistyczne studia pragmalingwistyczne z osiągnięciami badawczymi innych jeszcze dyscyplin naukowych. Redaktorzy naukowi serii – językoznawca polonistyczny oraz anglista – do współpracy w Komitecie Naukowym zaprosili językoznawców reprezentujących polskie ośrodki uniwersyteckie: Warszawę, Kraków, Poznań, Lublin, Katowice, Gdańsk i Szczecin. Seria jest adresowana do odbiorców krajowych i zagranicznych, zwłaszcza przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Redaktorzy...
Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 2016 nr 2. Globalizacja a przemiany języków słowiańskich

Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 2016 nr 2. Globalizacja a przemiany języków słowiańskich

W drugim tomie Bydgoskich Studiów nad Pragmatyką Językową lingwiści (zwłaszcza socjolingwiści) podejmują temat globalizacji językowej na przykładzie języków słowiańskich. Głosy językoznawców nie tylko z Polski, ale również z zagranicy nadają tomowi charakter międzynarodowy. W szkicach proponuje się teoretyczno-metodologiczne ujęcie zjawiska globalizacji językowej, liczne teksty zawierają nadto szczegółowe analizy przejawów globalizacji na zróżnicowanym terytorialnie i funkcjonalnie materiale badawczym. Rozważania prowadzi się na przykładzie jednego wybranego języka słowiańskiego (polskiego, bułgarskiego, macedońskiego, ukraińskiego itd.) lub problem badawczy ujmuje się porównawczo, np. w języku polskim, rosyjskim i czeskim. Mamy nadzieję, że rozważania na temat globalizacji językowej, zaprezentowane w niniejszym tomie, zainteresują nie tylko lingwistów, ale też przedstawicieli innych dyscyplin badawczych. Prezentowany tom Globalizacja a przemiany języków słowiańskich stanowi kontynuację Bydgoskich Studiów nad Pragmatyką Językową. W drugim tomie zostały wyraźnie zarysowane trzy sposoby patrzenia na proces globalizacji: ogólny – wprowadzający w zagadnienie globalizacji językowej i kulturowej na tle różnych języków słowiańskich i dwa szczegółowe: globalizacja a przemiany języka i świadomości językowej oraz globalizacja a przemiany odmian językowych. Tom został przygotowany na wysokim poziomie merytorycznym, na co wpływa – w szczególności – przemyślana metodologia artykułów, ich zasięg tematyczny oraz głębia opisu lingwistycznego i kulturowego. Całość tomu oceniam bardzo wysoko i sądzę, że stanie się on wydarzeniem na rynku wydawniczym. Z recenzji prof. dr hab. Ewy...