Tworzenie projektów edukacyjnych a poczucie sprawstwa. Perspektywa teoretyczno-badawcza

Tworzenie projektów edukacyjnych a poczucie sprawstwa. Perspektywa teoretyczno-badawcza

Decydenci oświatowi zakładają, że metoda projektów ma stać się wręcz kluczową, powszechnie stosowaną w ramach realizowanych przedmiotów nauczania. Trudno oprzeć się wrażeniu, że kolejny raz uczniowie i nauczyciele stają w obliczu życzeniowych zapisów, z którymi łatwo jest się zgodzić, mając świadomość, że wyrażają słuszne postulaty, ale czas pokaże, czy ich realizacja będzie równie oczywista. Swoisty rezerwuar zasobów i szans dla tak powszechnie obecnie krytykowanego systemu polskiej edukacji stanowić może socjokulturowa teoria J.S. Brunera, która opiera się na ideach edukacji wspierającej rozwój, gdzie uczenie się jest procesem aktywnym, uczniowie samodzielnie konstruują nowe idee i pojęcia, selekcjonując informacje, nauczyciel zachęca uczniów do samodzielnego odkrywania, a edukacja traktowana jest jako wspierająca rozwój (…) (por. Brzezińska 2006). Próbując odszukać wśród repertuaru metod nauczania takie, które mogą stanowić narzędzia pomocne w budowaniu Brunerowskiej kultury uczenia się, właśnie metodę projektu uznałam za tą, która doskonale wpisuje się w myśl teorii socjokulturowej. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie – dlaczego realizacja długofalowego projektu (problemowego lub wytwórczego), ukierunkowanego na rozwijanie własnych zainteresowań i samodzielność uczniów, nie jest efektywna w odniesieniu do ich poczucia sprawstwa, czyli ugruntowanej świadomości, że są oni w stanie samodzielnie zainicjować pracę i doprowadzić ją do końca. Próbę odpowiedzi stanowi szczegółowa analiza determinant tegoż procesu – zarówno w świetle literatury, jak i wyników badań własnych. Ze...