Życie słowa – życie w słowie

Życie słowa – życie w słowie

W kontekście funkcjonowania słowa Autorzy poruszają problematykę zarówno współczesną, jak i historyczną, zwracają również uwagę na terytorialne zróżnicowanie słownictwa. Odnoszą się także do różnych form przekazu słowa – od tradycyjnych epistolografii, poprzez komunikację internetową, po słowo w filmie i w przestrzeni publicznej miasta. Monografia Życie słowa – życie w słowie pod red. Małgorzaty Święcickiej i Krzysztofa Kołatki z pewnością zainteresuje szerokie grono odbiorców – nie tylko językoznawców i nauczycieli polonistów, ale także kulturoznawców, historyków, antropologów i tych wszystkich czytelników, dla których słowo stanowi wartość samą w sobie. Chciałabym również podkreślić walory dydaktyczne tej książki. z recenzji prof. dr hab. Anny...
Polszczyzna w różnych jej aspektach pod red. nauk. Andrzeja Dyszaka, Miscellanea lingwistyczne i varia, pod red. Krzysztofa Kołatki

Polszczyzna w różnych jej aspektach pod red. nauk. Andrzeja Dyszaka, Miscellanea lingwistyczne i varia, pod red. Krzysztofa Kołatki

Miscellanea lingwistyczne i varia – wydaje się ze wszech miar słuszny […]. Otóż składające się nań artykuły stanowią zbiór nader eklektyczny, który cechuje wysoki stopień heterogeniczności. Należy jednak w tym miejscu mocno zaakcentować, iż rzeczona kategoria pojmowana jest tutaj bardzo szeroko, gdyż przejawia się ona de facto nie tylko na płaszczyźnie tematycznej, lecz także metodologicznej. Autorzy osadzają mianowicie swoje rozważania na gruncie rozmaitych paradygmatów badawczych, przekraczając nierzadko granice dociekań stricte językoznawczych. Tym natomiast, co niewątpliwie łączy, spaja wszystkie zawarte w tej publikacji szkice, ich wspólnym mianownikiem, jest […] POLSZCZYZNA w jej rozmaitych odsłonach, analizowana z punktu widzenia różnych subdyscyplin, będąca obiektem wielowymiarowej refleksji. Przedkładana monografia obejmuje artykuły 19 doświadczonych i początkujących badaczy języka, reprezentujących 8 ośrodków naukowych, mianowicie: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, a także Uniwersytet Zielonogórski. (ze...
Tożsamość regionalna mieszkańców Krajny. Studium językowo-kulturowe

Tożsamość regionalna mieszkańców Krajny. Studium językowo-kulturowe

Opracowanie stanowi kolejną cegiełkę, która wypełnia znaczną lukę w wiedzy o Krajnie i Krajniakach. A należy w tym miejscu mocno zaakcentować, że jest to luka szczególnie dzisiaj odczuwalna. Monografię można także potraktować jako odpowiedź na liczne głosy osób wyrażających potrzebę badań regionalnych, poświęconych „krainie na rubieży” (bo i tak Krajna bywa nazywana), a co za tym idzie – publikowania prac, będących wynikiem tych dociekań. Autor urodzony i wciąż mieszkający na Krajnie, poświęcił książkę swojemu regionowi. A jest to region osobliwy przez to, że mało znany. Można zaryzykować twierdzenie, że najmniej znany ze wszystkich regionów Polski. (…) Rozprawa pana Krzysztofa Kołatki (…) jest bardzo wartościowa, solidnie przygotowana i logicznie zbudowana. Zapewne będzie interesująca nie tylko dla kolegów po fachu Autora, czyli polonistów dialektologów, ale też dla etnologów i socjologów. Może być przydatna dla miejscowych działaczy społecznych, nauczycieli, pracowników domów kultury. (…) Z lektury tej będą mogli również skorzystać dziennikarze lokalnych gazet i redaktorzy portali internetowych (…) Z recenzji prof. dr hab. Anny Tyrpy (Instytut Języka Polskiego PAN w...