Właściwości sprężyste płyty wiórowej i MDF jako materiałów anizotropowych o nierównomiernym rozkładzie gęstości na grubości płyty

Właściwości sprężyste płyty wiórowej i MDF jako materiałów anizotropowych o nierównomiernym rozkładzie gęstości na grubości płyty

Przedstawiona w pracy problematyka wpisuje się w istotny i rozwijany w wielu ośrodkach badawczych na świecie nurt badań nad kompleksową oceną właściwości sprężystych tworzyw drzewnych (płyty wiórowej i MDF) w kontekście możliwości ich wykorzystania w projektowaniu konstrukcji za pomocą metod komputerowych. Praca ważna, gdyż rozpatruje właściwości sprężyste płyt drewnopochodnych z uwzględnieniem ich struktury na grubości oraz przedstawia nowe, pośrednie metody wyznaczania modułów sprężystości poszczególnych warstw trójwarstwowych. z recenzji dr. hab. inż. Piotra Borysiuka Problematyka podjętych przez dr. Kociszewskiego badań (…) jest bardzo istotna z uwagi na coraz szersze stosowanie metod komputerowej symulacji metodą elementów skończonych (MES)( naprężeń i odkształceń konstrukcji mechanicznych, w tym takich wyrobów przemysłu drzewnego, jak meble. Do tego celu niezbędna jest znajomość modułów sprężystości płyt drewnopodobnych (…), które stanowią układy anizotropowe, wielowarstwowe. Podjęta w monografii problematyka jest więc trafna, ważna zarówno z naukowego, jak i utylitarnego punktu widzenia. z recenzji dr. hab. inż. Piotra...