Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom III  Miejsce. Doświadczenie

Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom III
Miejsce. Doświadczenie

Zbiór zatytułowany Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. T. 3: Miejsce. Doświadczenie jest równocześnie kontynuacją i zwieńczeniem zaprojektowanego  cyklu poszukiwań koncentrujących się wokół nadrzędnego pojęcia tożsamości. Tym razem podejmuje, o czym informuje podtytuł, problematykę podmiotowości skupioną na złożonych relacjach człowieka z miejscem. Charakteryzuje rozmaite kategorie spacjalne, zasady ich przedstawiania, tłumaczy specyfikę artystycznego kształtu w kontekście literackich/kulturowych badań inicjowanych w głównej mierze geopoetyką. Diagnozowanie podmiotowego doświadczenia rejestruje związek między twórczością literacką, kulturowymi uwarunkowaniami i przestrzenią geograficzną. Zamieszczone w tomie studia respektują teoretyczne problemy związane  z przemianami zachodzącymi w sposobach ujmowania i konceptualizowania ludzkiego podmiotu. Proponując refleksję o zróżnicowanych modelach tożsamości, akcentują interdyscyplinarne negocjacje, uwzględniają poetykę doświadczenia i tym samym wkomponowują się w nowoczesny antropologiczno-kulturowy projekt...
Dźwięki w słowach, słowa na tle dźwięków. O korelacjach akustyczno-tekstowych w literaturze i muzyce

Dźwięki w słowach, słowa na tle dźwięków. O korelacjach akustyczno-tekstowych w literaturze i muzyce

Książka wpisuje się znakomicie w dzisiejszą humanistykę, która przygotowała grunt dla wszystkich myślicieli, zajmujących się antropologią światów słowno-muzycznych. Oto bowiem w ostatnich latach bardzo mocno rozwinął się niezmiernie interesujący nurt w badaniach humanistycznych – soundstudies, w obrębie których prowadzone są ciekawe refleksje transdyscyplinarne, poruszające wiele intrygujących treści. Ta książka to rzecz istotna, która jest pytaniem o to, jak należy kształtować świadomość filologiczną, sztukę wypowiedzi pisarstwa naukowego jako formę percepcji sztuki literackiej i w obszarze tekstów piosenek. Praca zawiera wiele cennych konkluzji i z pewnością wzbogaci badania nad kulturą XX wieku oraz po roku...
Kazimierz Kummer. Literatura i „dziennikarska febra”. Studia o literaturze bydgoskiej, tom 1

Kazimierz Kummer. Literatura i „dziennikarska febra”. Studia o literaturze bydgoskiej, tom 1

Kazimierz Kummer (1934–1962) – pisarz i publicysta, dziennikarz prasowy i radiowy. Autor Klatki (1962), uznawanej przez krytyków za jedną z najwybitniejszych polskich powieści o wrześniu 1939 roku, a także publikowanych w prasie literackiej opowiadań, zebranych następnie w tomach Namiętności (1972) oraz Opowiadania i słuchowiska (2015). Ponadto współpracował m.in. z „Tygodnikiem Zachodnim”, „Spojrzeniami” oraz „Pomorzem”, a od 1959 roku był zatrudniony w Rozgłośni Bydgoskiej Polskiego Radia. Publikacja poświęcona Kazimierzowi Kummerowi jest książką otwierającą cykl „Studia o literaturze bydgoskiej”, w którym zamierzamy prezentować pisarzy związanych z miastem, przybliżać ich biografi e i dokonania. Założeniem inicjowanej serii wydawniczej jest z jednej strony potwierdzenie znaczenia artystów, którzy przez lata współtworzyli środowisko literackie Bydgoszczy, z drugiej zaś przypomnienie tych nieco zapomnianych. Tom Kazimierz Kummer. Literatura i „dziennikarska febra przynosi materiały istotne ze względu na poruszane tematy, a w dodatku zróżnicowane pod względem formy (artykuły naukowe, wystąpienia w dyskusji panelowej, wywiady i archiwalia). Co więcej, redaktorom tomu udało się ułożyć jego elementy składowe w taki sposób, że, z jednej strony, poszczególne wypowiedzi zazębiają się wzajemnie, gdyż traktują po części o podobnych zagadnieniach, co nadaje kompozycji całości spójność myślową, z drugiej zaś strony, wspomniana różnorodność formalna zawartości tomu, a także wzajemna, choć świadomie niezamierzona przez autorów polemiczność niektórych tekstów skutecznie przeciwdziała wrażeniu monotonii, często powstającemu w trakcie lektury tego typu publikacji. (z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Aleksandra...
Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom II  Czas. Pamięć

Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom II
Czas. Pamięć

Teksty w prezentowanej monografii, będącej nawiązaniem i kontynuacją problematyki uobecnionej w zbiorze zatytułowanym Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. T. 1, tym razem koncentrują się wokół dwóch kategorii: Czasu i Pamięci. Stanowią one nie tylko podtytuł oddanego w ręce Czytelników tomu, ale wyznaczają obszar badawczy zebranych artykułów, które wpisują się we współczesną dyskusję nad kategorią podmiotu. Eksponują jego percepcję, wyobraźnię, funkcjonowanie wobec relacji czasowych, przestrzennych, rejestrują wymiar kulturowo-antropologiczny. Skupiając się na problematyce tożsamości, rozwijają ją w kontekście szeroko rozumianych dopowiedzeń i/lub uwarunkowań argumentowanych problematyką temporalną oraz mnemiczną. Zebrane w monografii Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. T. 2: Czas. Pamięć artykuły zarysowują szeroki horyzont rozumienia tytułowych kategorii. Proponując różnorodność ujęć, reinterpretację pojęć, sygnalizują, że problem doświadczania siebie domaga się nieustannego...
Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom I

Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom I

Książka „Tożsamość. Kultura. Nowoczesność” została zaprojektowana jako pierwszy tom serii poświęconej kategorii tożsamości i jej wielorakich sposobów artykulacji we współczesnej humanistyce. W zamierzeniu otwiera zatem cykl tomów o pokrewnej tematyce, która wyraźnie będzie łączyła się z centralnym przedmiotem namysłu – tożsamością i jej interpretacjami w szeroko pojmowanych tekstach kultury. Do udziału w naszym przedsięwzięciu naukowym zaprosiliśmy badaczy z różnych ośrodków akademickich, przede wszystkim historyków i teoretyków literatury, kulturoznawców, antropologów kultury oraz przedstawicieli tych dyscyplin humanistycznych, którym namysł nad często heterogenicznymi odsłonami tożsamości jest szczególnie bliski. Jego głównym celem była m.in. lektura tekstów literackich jako źródła samowiedzy i samopoznania, interesowały nas również kulturowe reprezentacje płci, (de)konstruowanie tożsamości w tekstach kultury czy (post)pamięć i jej związki z tożsamością. W skład tomu wchodzą więc studia, szkice autorów reprezentujących różne pokolenia badaczy, odmienne strategie interpretacyjne czy zainteresowania naukowe, ale układające się w tematyczną całość. Prezentowany zbiór tekstów cechuje varietas podejmowanych dociekań, które potwierdzają ich złożoność, wieloaspektowość, sygnalizują aktualność pytań o (po)nowoczesną tożsamość. Mamy nadzieję, że poruszane w naszej książce zagadnienia staną się przyczynkiem do kolejnych poszukiwań i odsłon jej rozumienia czy konstruowania w literaturze i...
Krytyka po przełomie. Wybrane problemy z dwudziestopięciolecia 1989-2014 Oblicza nowoczesnej i ponowoczesnej krytyki literackiej, tom 1.

Krytyka po przełomie. Wybrane problemy z dwudziestopięciolecia 1989-2014
Oblicza nowoczesnej i ponowoczesnej krytyki literackiej, tom 1.

Tom zbiorowy „Krytyka po przełomie…  jest rzadko podejmowaną próbą uchwycenia i rekonesansowego zinwentaryzowania wciąż słabo rozpoznanej problematyki współczesnej krytyki literackiej. Zamiast poddawać się skrajnie pesymistycznym i negatywistycznym opiniom, że po 1989 roku krytyka przestała istnieć, badacze literatury postanowili ujawnić osoby, strategie, zjawiska, które świadczą o żywotności krytycznoliterackich form obecności. Rozprawianie w tej wieloautorskiej monografii o krytyce literackiej przynosi też dynamiczny i panoramiczny obraz procesu literackiego, który niejako sformatowała cezura l989 roku. Z rzeczowych rekonstrukcji i problematyzowania polemik, postaw/stylów krytycznoliterackich wyzierają głębsze treści, idee, wybory, które wpływały i wpływają na losy literatury polskiej ostatniego ćwierćwiecza. Zebrane artykuły układają się też w diagnozę kultury literackiej naszego czasu, który nie potrafi wypracować w sposób trwały autentycznych i skutecznych mechanizmów komunikacji literackiej, poddającej się łatwo marketingowi, polityzacji czy zamkniętym układom środowiskowym. (z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Zbigniewa...
Tętno epoki. Miejsce i rola motywu krwi w literaturze Młodej Polski

Tętno epoki. Miejsce i rola motywu krwi w literaturze Młodej Polski

Krew niezmiennie fascynuje – zbadana, zmierzona, zanalizowana na tysiące sposobów, podzielona na grupy, opisana i skatalogowana, a jednak wciąż tajemnicza, niewyjaśniona, budząca skrajne reakcje, wiecznie zagadkowa, niepokojąca, umykająca ostatecznemu przyporządkowaniu, wzbudzająca niepokój i strach. Stanowi przedmiot badań nie tylko nauk biologicznych, ale także źródło fascynacji religioznawców, kulturoznawców oraz historyków literatury, bowiem motyw krwi w literaturze to zjawisko powszechne, spotykane w wielu różnych typach utworów. Praca Marka Kurkiewicza jest pierwszą próbą (należy dodać – udaną) opisu obecności motywu krwi w literaturze epoki Młodej Polski. Praca napisana z wielką pasją badawczą, wnikliwością, rzetelnie dokumentuje gruntowną znajomość tematu, stanowi cenne uzupełnienie dotychczasowych badań prowadzonych nad literaturą tej epoki. Podążając tropami motywu krwi, Autor nie tylko uzupełnił młodopolski „pejzaż człowieka”, ale również podjął udaną próbę wprowadzenia go w rozległy pejzaż dziejów kultury, opisanej z perspektywy antropocentrycznej, eksponującej zatem somatyzację rzeczywistości, ale rezygnującej z dualistycznych podziałów na ciało/krew i...
Marian Hemar wczoraj i dziś

Marian Hemar wczoraj i dziś

Książka ukazuje pisarstwo Hemara oraz zawiera szczegóły z jego biografii pokazując poetę jako człowieka niepozbawionego również wad i słabości. Jest cenną publikacją dla studentów polonistyki i kulturoznawstwa oraz dla czytelników, których interesuje model kultury dwudziestolecia międzywojennego i prawdziwy obraz środowiska twórczego emigracji...