Gospodarka wolnego rynku. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość

Gospodarka wolnego rynku. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość

Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki jest zmienność. Rozwój jej procesów determinowanych zmianami otoczenia powoduje przeobrażanie struktur rynkowych. Gospodarka rynkowa jest systemem składającym się z milionów różnych podmiotów czyli organizacji podejmujących samodzielne decyzje, kierujących się własnym interesem i ponoszących związane z tym ryzyko. Obserwacja dynamicznych procesów zachodzących wśród nich wskazuje na potrzebę kompleksowego spojrzenia na te zagadnienia. Niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Monografia „Gospodarka wolnego rynku. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość” jest zbiorem referatów przygotowanych przez naukowców i praktyków z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu łódzkiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki oraz przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Referaty koncentrują uwagę na wybranych sferach gospodarki wolnego rynku. Autorzy tekstów dziedzinę tę traktują szeroko, upatrując w niej czynnik rozwoju...
25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia przeszłości, wnioski na przyszłość

25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia przeszłości, wnioski na przyszłość

W 2015 r. upłynęło 25 lat od przywrócenia samorządu terytorialnego w Polsce. Reforma samorządowa stanowiła jeden z kluczowych elementów ówczesnej reformy ustrojowej i ważny element przebudowy państwa. Stała się podwaliną funkcjonowania instytucji, która do dzisiaj odgrywa podstawową rolę zarówno w funkcjonowaniu państwa, jak i w oddziaływaniu na całe życie społeczno-gospodarcze. Rocznica ta była pretekstem do podjęcia dysputy naukowej nad kształtem i znaczeniem samorządu terytorialnego w Polsce, i co za tym idzie – do zorganizowania IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce”, która odbyła się 18 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. (…) Oddawana do rąk czytelnika monografia „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość” nie jest prostym odzwierciedleniem materiałów konferencyjnych. Obok części referatów przedstawionych podczas obrad konferencji naukowej zamieszczono w niej artykuły mieszczące się w tematycznych ramach tej publikacji, która jest już czwartym tomem studiów o samorządzie...
Samorząd terytorialny. Wybory. Partycypacja społeczna. Gospodarka lokalna

Samorząd terytorialny. Wybory. Partycypacja społeczna. Gospodarka lokalna

Oddajemy do Państwa rąk trzeci tom studiów z badań nad samorządem terytorialnym prowadzonych w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pierwszy z nich dotyczył samorządu terytorialnego w Europie Środkowej, drugi związany był z 15-leciem drugiej reformy samorządowej w Polsce. W roku 2014 miały miejsce niezmiernie istotne z punktu widzenia praktycznego funkcjonowania samorządu terytorialnego wybory do organów samorządu terytorialnego. Stąd podstawowym zagadnieniem poruszanym w trzecim tomie są wybory samorządowe.  Autorzy zawartych w nim publikacji poddali ocenie zarówno regulacje prawne dotyczące tych wyborów, jak i rozmaite aspekty faktyczne z nimi związane. Zdecydowali się jednak nie ograniczać wyłącznie do wyborów, ale podjąć też inne zagadnienia – ważne pod względem bieżącego funkcjonowania samorządów – kwestie m.in. partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym i szeroko rozumianej gospodarki...
Przedsiębiorstwa w przebudowie.  Prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw kujawsko-pomorskich w latach 1990-2004

Przedsiębiorstwa w przebudowie.
Prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw kujawsko-pomorskich w latach 1990-2004

Celem pracy, która napisana została z perspektywy historii gospodarczej, było ukazanie na poziomie pojedynczych zakładów pracy z regionu kujawsko-pomorskiego procesu dotyczącego problemu przedsiębiorstw w przebudowie. Pod tym pojęciem ujęto problem badawczy, którego istota sprowadza się do ilustracji wielu płaszczyzn restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Autor poprzez szczegółowy opis problemów, z jakimi borykały się pojedyncze zakłady pracy, chciał zwrócić uwagę na to, że często wbrew obiegowej opinii, że po 1989 roku przedsiębiorstwa zostały pozbawione jakiegokolwiek wsparcia ze strony instytucji państwowych, samorządu terytorialnego i banków, w rzeczywistości mogły liczyć na ich pomoc. Otrzymywały ją w formie jawnej lub ukrytej. W uzasadnionych wypadkach wskazane instytucje godziły się na zawieszenie spłacania przez spółki pracownicze tzw. rat leasingowych, organy władzy samorządu gminnego zawieszały pobieranie tzw. podatku od nieruchomości, przejmowały zbędne, nieprodukcyjne nieruchomości, a banki rozpisywały zaległości w spłacie kredytu na raty możliwe do spłacenia. Podkreślić należy to, że ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa nie służyło żadnej ze wskazanych instytucji. Pragmatyczne podejście do problemów przedsiębiorstw podpowiadało rozwiązania akceptowane przez wszystkie strony. Akcentowanie pozytywnej roli restrukturyzacji i pragmatyzmu instytucji działających w otoczeniu przedsiębiorstwa pozwalało osiągnąć zakładany cel...
Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa

Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa

Dyskusja o prawnych i gospodarczych podstawach bezpieczeństwa państwa jest ciągłym wielopłaszczyznowym, złożonym procesem, który postrzegać należy w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Jest ona uzasadniona tym, że zmiany jakie dokonują się w otoczeniu prawnym i gospodarczym, postępują w dzisiejszym świecie bardzo szybko. Ich tempo może wywoływać poczucie subiektywnego zagrożenia, jakie odczuwają jednostki i określone grupy społeczne. Z tego powodu dobro nadrzędne, jakim jest bezpieczeństwo państwa i polityka bezpieczeństwa, stały się przedmiotem studiów, które zaprezentowano w niniejszej...
Samorząd terytorialny. Wybrane aspekty funkcjonowania

Samorząd terytorialny. Wybrane aspekty funkcjonowania

W 2013 roku upłynęło 15 lat od chwili przyjęcia aktów prawnych stanowiących podstawę wprowadzenia drugiej, po 1990 roku, wielkiej reformy samorządu terytorialnego w Polsce. Reforma ta do dnia dzisiejszego wpływa na kształt organizacyjnoterytorialny samorządu. Rocznica ta stała się pretekstem do podjęcia dysputy naukowej nad kształtem i rolą samorządu terytorialnego w Polsce. Zaproszeni do niej zostali przedstawiciele nauk prawnych, nauki o administracji, zarządzania, historii, politologii, ekonomii. Jak zauważył w jej trakcie prof. dr hab. Jerzy Korczak, „raz zaprojektowany ustrój samorządowy nie pozostaje stabilnym, a nadto (…) nowe zjawiska społeczne i gospodarcze, które nie znajdują w nim oparcia, wytwarzają relacje między jednostkami ustrojowo nieprzewidziane”. Kierując się tym przekonaniem, redaktorzy przekazanego do rąk Szanownego Czytelnika tomu wyrażają nadzieję, że przedstawione w nim wyniki badań i analiz przyczynią się do dalszej dyskusji naukowej nad stanem samorządu terytorialnego w Polsce oraz skłonią do refleksji nad kierunkami pożądanych w nim zmian. – Zbigniew Bukowski i Sławomir Kamosiński zobacz też: Zbigniew Bukowski, Sławomir Kamosiński (red.) Przeszłość i teraźniejszość samorządu terytorialnego w Europie...
Przeszłość i teraźniejszość samorządu terytorialnego w Europie Środkowej

Przeszłość i teraźniejszość samorządu terytorialnego w Europie Środkowej

Przedmiotem interdyscyplinarnej monografii jest ukazanie samorządu terytorialnego przez pryzmat tradycji historycznej i współczesności. Analizą objęto obszar Europy Środkowej. Publikacja prezentuje wyniki badań naukowych przedstawicieli różnych ośrodków naukowych w Polsce oraz na Ukrainie. zobacz też: Zbigniew Bukowski, Sławomir Kamosiński (red.) Samorząd terytorialny. Wybrane aspekty...