Inwentarze  gmin żydowskich  z ziem polskich  1918–1939. Studium źródłoznawcze

Inwentarze gmin żydowskich z ziem polskich 1918–1939. Studium źródłoznawcze

Książka zawiera informacje o sytuacji własnościowej i majątkowej około 400 żydowskich gmin wyznaniowych, czyli niemal połowy z działających w międzywojennej Polsce. Najważniejszą część studium stanowi Aneks obejmujący 143 dokumenty źródłowe, które określono mianem inwentarzy. Jest w nich opis stanu posiadania gmin z terenu województw: kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego. Inwentarze informują nie tylko o składnikach majątku poszczególnych gmin z lat 1918-1939 (czasem także wcześniejszych okresów), ale pozwalają również rozpoznać aspekty życia społecznego, politycznego, kultury, religijności, lokalnej gospodarki i administracji, na biografistyce kończąc. Autor, prowadząc od ponad ćwierćwiecza kwerendy archiwalne uznał, że warto udostępnić zebrany materiał szerszemu gronu odbiorców w postaci zwartego...
Żydowskie gminy wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-administracyjne

Żydowskie gminy wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-administracyjne

Wykorzystanie bogatego materiału archiwalnego, źródeł drukowanych i literatury pomocniczej pozwoliło autorowi w miarę syntetycznie i całościowo ująć najważniejsze elementy dotyczące funkcjonowania Żydowskich Gmin Wyznaniowych w Rzeczpospolitej Polskiej w okresie międzywojennym. Książka wypełnia dotkliwą lukę w polskiej historiografii, ponieważ dotąd praca poświęcona temu zagadnieniu nie...
Kultura pamięci. Studia i szkice

Kultura pamięci. Studia i szkice

Prezentowana praca traktuje o interdyscyplinarnych badaniach, związanych z szeroko pojętym utrwalaniem przeszłości na ziemiach polskich. Autorzy reprezentują kilka pokoleń badaczy i animatorów kultury oraz kilkanaście ośrodków zarówno akademickich, jak i instytucji kultury, stowarzyszeń i fundacji. Dominują wśród nich historycy, ale są także reprezentanci politologii, socjologii, archeologii, archiwistyki, bibliologii, filologii oraz historii sztuki.   Praca została podzielona na trzy części. Pierwsza poświęcona jest metodologii badań, szczególnie w obszarze oral history. W następnej, zatytułowanej Dyskursy pamięci zamieszczono teksty traktujące o polityce historycznej w wybranych państwach Europy i świata z pewnymi odniesieniami do sytuacji w Polsce. Całość wieńczy część, w której przedstawiono działalność i osiągnięcia kilku polskich regionalnych ośrodków zajmujących się utrwalaniem przeszłości, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych metod i...