Żydowskie gminy wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-administracyjne

Żydowskie gminy wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-administracyjne

Wykorzystanie bogatego materiału archiwalnego, źródeł drukowanych i literatury pomocniczej pozwoliło autorowi w miarę syntetycznie i całościowo ująć najważniejsze elementy dotyczące funkcjonowania Żydowskich Gmin Wyznaniowych w Rzeczpospolitej Polskiej w okresie międzywojennym. Książka wypełnia dotkliwą lukę w polskiej historiografii, ponieważ dotąd praca poświęcona temu zagadnieniu nie...
Kultura pamięci. Studia i szkice

Kultura pamięci. Studia i szkice

Prezentowana praca traktuje o interdyscyplinarnych badaniach, związanych z szeroko pojętym utrwalaniem przeszłości na ziemiach polskich. Autorzy reprezentują kilka pokoleń badaczy i animatorów kultury oraz kilkanaście ośrodków zarówno akademickich, jak i instytucji kultury, stowarzyszeń i fundacji. Dominują wśród nich historycy, ale są także reprezentanci politologii, socjologii, archeologii, archiwistyki, bibliologii, filologii oraz historii sztuki.   Praca została podzielona na trzy części. Pierwsza poświęcona jest metodologii badań, szczególnie w obszarze oral history. W następnej, zatytułowanej Dyskursy pamięci zamieszczono teksty traktujące o polityce historycznej w wybranych państwach Europy i świata z pewnymi odniesieniami do sytuacji w Polsce. Całość wieńczy część, w której przedstawiono działalność i osiągnięcia kilku polskich regionalnych ośrodków zajmujących się utrwalaniem przeszłości, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych metod i...